Παρασκευή, 13 Απριλίου 2018

ΕΣΔΔΑ: ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ (κληρωμένα & ακλήρωτα) ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 2003-2012

ΙΣΤ εισαγωγικός διαγωνισμός

ΘΕΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 2003 (κληρώθηκε)ΕΑ & ΟΝΕ

Να διευκρινιστούν οι έννοιες της ενιαίας αγοράς (ΕΑ) και της οικονομικής και νομισματικής ένωσης (ΟΝΕ). Να προσδιοριστεί η συμβολή τους στην πορεία προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. 
Α) Ποιοι είναι οι λόγοι που οδήγησαν στην δημιουργία της ΕΑ και ΟΝΕ;
Β) Ποια τα πλεονεκτήματα και οι ευκαιρίες καθώς και οι αδυναμίες και οι κίνδυνοι από την ΕΑ και την ΟΝΕ για την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και των επιμέρους χωρών μελών της.


ΙΖ εισαγωγικός διαγωνισμός

ΘΕΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 2004 (κληρώθηκε) Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα & Νομισματική Πολιτική-Πληθωρισμός


Τον τελευταίο καιρό συζητείται έντονα το θέμα των πληθρωριστικών πιέσεων στις ευρωπαϊκές οικονομίες.
Α) Ποιος θα πρέπει να είναι ο ρόλος της  Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και η στρατηγική της νομισματικής πολιτικής της για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού;
Β) Με ποιον τρόπο κατά τη γνώμη σας πρέπει η τράπεζα της Ελλάδος να χειριστεί τους μηχανισμούς νομισματικούς ελέγχου που έχει στη διάθεσή της, ώστε να εξαλείψει πληθρωριστικά φαινόμενα στην οικονομία της χώρας μας;

ΙΗ εισαγωγικός διαγωνισμός

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 2005

ΘΕΜΑ 1ο (κληρώθηκε) Παρεμβατικό κράτος & Δημόσιες Επιχειρήσεις

Α) Για ποιο λόγο είναι σκόπιμη η επιχειρηματική δραστηριότητα του κράτους;
Β) Θεωρείτε ότι έχει γίνει αποτελεσματική χρήση των παραγωγικών συντελεστών από τις δημόσιες επιχειρήσεις βάση όποιου οικονομικού δείκτη επιλέξετε εσείς.
Γ) Πως επιδρούν οι ιδιωτικοποιήσεις των δημόσιων επιχειρήσεων στην παραγωγικότητα, στην απασχόληση και στην ανταγωνιστικότητα της οικονομίας μας; 

ΘΕΜΑ 2ο (ακλήρωτο) Ισοζύγιο πληρωμών

Τα τελευταία χρόνια στο νέο διεθνές οικονομικό περιβάλλον, γίνεται έντονη συζήτηση για την ανταγωνιστικότητα των οικονομιών.
Α) Σε ποιο βαθμό το ισοζύγιο πληρωμών αντανακλά την ανταγωνιστικότητα μιας οικονομίας;
Β) Ποιοι παράγοντες, μικροοικονομικοί και μακροοικονομικοί θα μπορούσαν να βελτιώσουν το ισοζύγιο πληρωμών μιας μικρής ανοιχτής οικονομίας όπως της Ελλάδας και συνεπώς την ανταγωνιστικότητά της;

ΘΕΜΑ 3ο (ακλήρωτο) Μορφές αγοράς & Δημόσια Αγαθά-Εξωτερικότητες

Είναι γνωστό ότι το σύστημα της αγοράς λειτουργεί με βάση το μηχανισμό των τιμών. Έτσι στη διαδικασία παραγωγής εμπλέκονται ανταγωνιστικές, ολιγοπωλιακές και μονοπωλιακές επιχειρήσεις με αποτέλεσμα να δημιουργούνται ορισμένες στρεβλώσεις στη λειτουργία του μηχανισμού της αγοράς. Το σύστημά της πχ δεν ενδιαφέρεται να προσφέρει δημόσια αγαθά γιατί δεν αναμένεται να εισπραχθεί τιμή για αυτά. Επίσης, αυτό παράγει μικρότερεες ήμεγαλύτερες από τις κοινωνικά επιθυμητές ποσότητες αγαθών, που προκαλούν εξωτερικές οικονομίες.
Α) Ποια είναι τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα και οι κανόνες λειτουργίας της πλήρως ανταγωνιστικής αγοράς, του ολιγοπωλίου και του μονοπωλίου;
Β) Ποια είναι η έννοια, το περιεχόμενο και τα ιδιάζοντα χαρακτηριστικά των δημόσιων αγαθών;
Γ) Ποιες οι ιδιότητες και το περιεχόμενο των αγαθών, των οποίων η παραγωγή ή η κατανάλωση συνεπάγεται θετικές ή αρνητικές εξωτερικές οικονομίες και σε τι διαφέρουν τα αγαθά αυτά από τα δημόσια αγαθά;

ΙΘ εισαγωγικός διαγωνισμός

ΘΕΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 2006 (κληρώθηκε) Δημοσιονομική-Νομισματική Πολιτική&ΕΕ

Α) Ποιος είναι ο βαθμός ελευθερίας των χωρών μελών της ΕΕ στην διαμόρφωση δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής.
Β) Υφίσταται και σε ποιο βαθμό συμπληρωματικότητες και αντιθέσεις όσον αφορά την (α) Αναπτυξιακή πολιτική και (β) την πολιτική ανταγωνισμού μέσα στο πλαίσιο ονομαστικής και πραγματικής σύγκλισης.


Κ εισαγωγικός διαγωνισμός

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 2008

ΘΕΜΑ 1ο (ακλήρωτο) Ανεργία

Α) Να αναλύσετε τις διάφορες μορφές ανεργίας και τα άιτια αυτών.
Β) Να συζητήσετε τα μέτρα που έχει στη διάθεσή της η πολιτεία για την αντιμετώπιση της ανεργίας.
Γ) Τα τελευταία χρόνια σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης συζητείται το θέμα της ευελιξίας με ασφάλεια της αγοράς εργασίας ποιες είναι οι κοινωνικές και οι οικονομικές συνέπειες από την υιοθέτηση της πολιτικής αυτής;

ΘΕΜΑ 2ο (κληρώθηκε) Ισοζύγιο Εξωτερικών Πληρωμών


Α) Ποια είναι τα συστατικά μέρη στο ισοζύγιο εξωτερικών πληρωμών μιας χώρας.
Β) Πως η διεθνή ανταγωνιστικότητα μιας χώρας αντανακλάται στο ισοζύγιο εξωτερικών πληρωμών της.
Γ) Να συζητήσετε τα προβλήματα του ελληνικού ισοζυγίου εξωτερικών πληρωμών και να προτείνετε τα κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών στην σημερινή διεθνή πραγματικότητα.

ΘΕΜΑ 3ο (ακλήρωτο) Κρατικός Προϋπολογισμός

Α) Να αναλύετε τα συστατικά μέρη και τις λειτουργίες του κρατικού προϋπολιγισμού.
Β) Να εξετάσετε τα αίτια και τις συνέπειες των δημοσιονομικών ελλειμμάτων καθώς και τους τρόπους αντιμετώπισης αυτών.
Γ) Να συζητήσετε τις δημοσιονομικές υποχρεώσεις μιας χώρας μέλους της οικονομικής νομισματικής ένωσης και να σχολιάσετε την ελληνική εμπειρία.


ΚΑ εισαγωγικός διαγωνισμός

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 2009

ΘΕΜΑ 1ο (ακλήρωτο) ΟΝΕ & ΣΣΑ

Α) Ποιες είναι οι προϋποθέσεις λειτουργίας της ΟΝΕ στην Ευρωπαϊκή Ένωση;
Β) Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα από την συμμετοχή στην ΟΝΕ.
Γ) Πως κρίνετε την προσήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην τήρηση του συμφώνου σταθερότητας και ανάπτυξης στις σημερινές συνθήκες οικονομικής κρίσης;

ΘΕΜΑ 2ο (ακλήρωτο) Παρεμβατικό κράτος & Δημόσιες Επιχειρήσεις

Α) Ποια τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της ιδιωτικοποίησης των Δημόσιων Επιχειρήσεων;
Β)  Γιατί σε μια μικρή και ανοικτή οικονομία όπως η ελληνική είναι ευκολότερη η δημιουργία ολιγοπωλιακών καταστάσεων;
Γ) Με ποιους τρόπους μπορεί να βελτιωθεί η παραγωγικότητα της ελληνικής οικονομίας;

ΘΕΜΑ 3ο (κληρώθηκε) Οικονομική κρίση & Ελλάδα

Α) Ποια θεωρείτε ως βασικά χαρακτηριστικά της σημερινής διεθνούς οικονομικής κρίσης;
Β) Να αξιολογίσετε την επίδραση της διεθνούς οικονομικής κρίσης στην ελληνική οικονομία.
Γ) Ποιες κατευθύνσεις πολιτικής προτείνετε για την αντιμετώπιση της σημερινής κρίσης της ελληνικής οικονομίας;


ΚΒ εισαγωγικός διαγωνισμός

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 2012

ΘΕΜΑ 1ο (ακλήρωτο) Κρατικός Προϋπολογισμός

Α) Ταξινομήστε και αξιολογήστε τις δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού καθώς και τις πηγές χρηματοδότησής του.
Β) Με βάση τα παραπάνω σχολιάστε την εξέλιξη των δημοσίων δαπανών και την πηγή χρηματοδότησής τους μέτά την ένταξη της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή κοινότητα/ευρωπαϊκή ένωση.

ΘΕΜΑ 2ο (ακλήρωτο) Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Α) Ποιος ο ρόλος της ευρωπαϊκής κεντρικής τράπεζας στην ευρωζώνη;
Β) Η πολιτική επιτοκίων της ευρωπαϊκής κεντρικής τράπεζας και οι επιπτώσεις στην μακροοικονομική σταθερότητα.
Γ) Εξηγήστε την αποτελεσματικότητα της πολιτικής αυτής σε διάφορες χώρες μέλη της ευρωζώνης με αναφορά στην θεωρία και σε εμπειρικά παραδείγματα.

ΘΕΜΑ 3ο (κληρώθηκε) Εξωτερικότητες

Α) Αναλύστε την έννοια των εξωτερικών οικονομικών και επιβαρύνσεων, τα αίτια που τις προκαλούν και τις επιπτώσεις που συνεπάγονται για την κοινωνία και την οικονομία.
Β) Ποια μέσα έχουν στη διάθεσή τους τα κράτη για την ενθάρρυνση - αποθάρρυνση δραστηριοτήτων που προκαλούν εξωτερικές οικονομίες και επιβαρύνσεις.
Γ) Με βάση τα παραπάνω, σχολιάστε την περίπτωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: