Σάββατο, 14 Απριλίου 2018

ΕΚΔΔΑ: ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 1985-1998


Α εισαγωγικός διαγωνισμός 1985

Ποιες προϋποθέσεις και ποια επιχειρήματα στηρίζουν, καθώς και ποιες προϋποθέσεις και ποια επιχειρρηματα αποκρούουν την άποψη ότι το κράτος είναι σε θέση να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις πληθωριστικές τάσεις μιας οικονομίας, ασκώντας νομισματική πολιτική.

Β εισαγωγικός διαγωνισμός 1986

Ο ρόλος της χρηματαγοράς στην πολιτική επενδύσεων σε καθεστώς οικονομίας της αγοράς.

Γ εισαγωγικός διαγωνισμός 1987

Σχολιάστε τις θετικές ή αρνητικές επιπτώσεις του εσωτερικού και εξωτερικού δανεισμού στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

Δ εισαγωγικός διαγωνισμός 1988

Ποια θεωρείται ότι είναι η επίδραση της εφαρμογής νέας τεχνολογίας στην αύξηση της παραγωγής και στο επίπεδο της εργατικής απασχόλησης.

Ε εισαγωγικός διαγωνισμός 1989

Για την προιούσα υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος όλοι εκφράζουμε παράπονα. Ως κοινωνία όμως είμαστε εξαιρετικά φειδωλοί στην λήψη μέτρων που θα αποτρέψουν τη συνέχιση της υποβάθμισης. Από οικονομική πάντοτε άποψη που οφείλεται κατά τη γνώμη σας αυτή η αντίφαση;

ΣΤ εισαγωγικός διαγωνισμός 1991

Ποια είναι τα μέσα που διαθέτουν οι φορείς διαμόρφωσης της οικονομικής πολιτικής για την αντιμετώπιση των ελλειμμάτων του ισοζυγίου πληρωμών;

Ζ εισαγωγικός διαγωνισμός 1992
Ποιες είναι οι γενικές προϋποθέσεις για τη βελτίωση του κλίματος των βιομηχανικών επενδύσεων και ποια ειδικότερα μέτρα πολιτικής λαμβάνονται για την προώθηση τους.

Η εισαγωγικός διαγωνισμός 1992
Ποιοι είναι οι στόχοι ενός σταθεροποιητικού προγράμματος σε μια αναπτυσσόμενη οικονομία και ποιοι οι βασικοί άξονες πολιτικής για την 
επίτευξη αυτών των στόχων.

Θ εισαγωγικός διαγωνισμός 1993
Δημόσιο χρέος: έννοια, κατηγορίες, κυρία αίτια και τρόπος δημιουργίας του. Επιπτώσεις της ύπαρξης μεγάλου χρέους στην οικονομία.

Ι εισαγωγικός διαγωνισμός 1994
Σε τι είδους δραστηριότητες αναφέρεται η έννοια της παραοικονομίας και ποια σχέση υπάρχει στην πρόσφατη ανάπτυξη της παραοικονομίας στην Ελλάδα και στην ραγδαία διεύρυνση του δημοσίου χρέους, καθώς και στη διατήρηση του πληθωρισμού σε υψηλά επίπεδα.

ΙΑ εισαγωγικός διαγωνισμός 1997
Ποια θα είναι η επίπτωση μιας γενικευμένης μείωσης του χρόνου εργασίας στην απασχόληση και στην οικονομία.

ΙΒ εισαγωγικός διαγωνισμός 1998

Πως συνδέεται το αίτημα της ελευθερίας του ανταγωνισμού ρυθμιστικών παρεμβάσεων του κράτους στην αγορά;

Δεν υπάρχουν σχόλια: