Σάββατο, 14 Απριλίου 2018

ΕΚΔΔΑ: ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (2000-2004)

ΙΓ εισαγωγικός διαγωνισμός 2000

Θέμα πολιτικής οικονομίας
Αναφορικά με την αναγκαιότητα μείωσης των πληθωριστικών πιέσεων, ιδίως στο πλαίσιο μιας παγκοσμιοποιημένης οικονομίας, εκφράζεται σήμερα από πολλούς η άποψη ότι θα πρέπει να περιοριστεί ο ρόλος και η σημασία των μισθολογικών αυξήσεων μέσω του θεσμού των συλλογικών συμβάσεων και ότι αντ' αυτού θα πρέπει να εφαρμοστεί σε ευρεία κλίμακα, ένα σύστημα διανομής μετοχών των επιχειρήσεων στους εργαζομένους.
(Α) Ποιες θα είναι, σύμφωνα με τους υποστηρικτές αλλά και τους αντιπάλους της άποψης αυτής, οι πιθανές επιπτώσεις μιας τέτοιας πολιτικής στους εργαζόμενους και στις επιχειρήσεις.
(β) Ποιες θα είναι οι συνέπειες από μια τέτοια προοπτική στο επίπεδο της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας
(Γ) Ποια είναι εκείνα τα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονομίας, που διευκολύνουν και ποια είναι αυτά που δυσχεραίνουν την πρακτική εφαρμογή, σε ευρεία κλίμακα μιας τέτοιας πολιτικής.

Θέμα Δημόσια Οικονομικά 
Το κυριότερο κριτήριο του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης είναι η δέσμευση ότι το δημόσιο έλλειμμα δεν θα υπερβαίνει το 3% του ΑΕΠ. Η παραβίαση αυτού του ορίου θα επισύρει πρόστιμο, το ύψος του οποίου εξαρτάται από το μέγεθος της απόκλισης από το 3%.
(Α) Ποια είναι τα επιχειρήματα τα οποία στοιχειοθετούν την επιβολή αυτού του κριτηρίου στο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης.
(Β) Ποιες θα είναι οι επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία από την επιτυχή εκπλήρωση του κριτηρίου αυτού.
(Γ) Ποιο θα είναι το μείγμα της οικονομικής και δημοσιονομικής πολιτικής στην Ελλάδα ώστε να αποφευχθεί η εφαρμογή περιοριστικής δημοσιονομικής πολιτικής με στόχο την εκπλήρωση του κριτηρίου.

ΙΔ εισαγωγικός διαγωνισμός 2001

Θέμα Δημόσια Οικονομικά
Στα πλαίσια αναζήτησης νέων πόρων στον κρατικό προϋπολογισμό, προτείνονται δύο εναλλακτικές πολιτικές. Η μια προβλέπει την αύξηση της φορολογίας κατανάλωσης και της φορολογίας εισοδήματος, η άλλη πολιτική προβλέπει τη συμπλήρωση της αύξησης των πιο πάνω φορολογιών με την ταυτόχρονη αύξηση της φορολογίας περιουσίας.
(Α) Εξηγήστε τα υπερ και τα κατά κάθε μιας από τις δύο αυτές πολιτικές με κριτήριο την κοινωνική δικαιοσύνη.
(Β) Διερευνήστε τις συνέπειες των δύο αυτών πολιτικών στην απασχόληση και στην ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας.

ΙΕ εισαγωγικός διαγωνισμός 2002

Θέμα Δημόσια Οικονομικά
Για τον προσδιορισμό μιας δίκαιης κατανομής του φορολογικού βάρους έχουν προταθεί δύο διαφορετικές αρχές. Σύμφωνα με την πρώτη αρχή, η φορολογική επιβάρυνση κάθε ατόμου, θα πρέπει να είναι ανάλογη με τη φοροδοτική του ικανότητα. Η δεύτερη αρχή θεωρεί ότι η φορολογική επιβάρυνση κάθε ατόμου θα πρέπει να είναι ανάλογη με το όφελος που απολαμβάνει από τις δημόσιες υπηρεσίες.
(Α) Αναπτύξτε τη συλλογιστική βάσει της οποίας θεμελιώνεται κάθε μια από αυτές τις δύο αρχές.
(Β) Ποια είναι τα πλεονεκτήματα τους και τα μειονεκτήματά τους;

ΙΣΤ εισαγωγικός διαγωνισμός 2003

Θέμα Πολιτικής Οικονομίας (κληρωθέν) 
(Α) Να διευκρινισθούν οι έννοιες της ενιαίας αγοράς (ΕΑ) και της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ). Να προσδιοριστεί η συμβολή τους στην πορεία προς την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση.
(Β) Ποιοι είναι οι λόγοι που οδήγησαν στη δημιουργία της ΕΑ και της ΟΝΕ;
(Γ) Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και οι ευκαιρίες, καθώς και οι αδυναμίες και οι κίνδυνοι, από την ΕΑ και την ΟΝΕ για την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής ένωσης αλλά και των επιμέρους χωρών μελών της;

ΙΖ εισαγωγικός διαγωνισμός 2004

Θέμα Πολιτικής Οικονομίας  2004 (κληρωθέν)
Τον τελευταίο καιρό συζητείται έντονα το θέμα των πληθωριστικών πιέσεων στις Ευρωπαϊκές Οικονομίες.
(Α) Ποιος θα πρέπει να είναι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και η στρατηγική της νομισματικής πολιτικής της για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού; Πιστεύετε ότι η πολιτική αυτή θα πρέπει να είναι ενιαία για όλες τις χώρες που συμμετέχουν στην ΟΝΕ ή όχι;
(Β) Με ποιόν τρόπο κατά τη γνώμη σας θα πρέπει η Τράπεζα της Ελλάδος να χειριστεί τους μηχανισμούς νομισματικού ελέγχου που έχει στη διάθεσή της ώστε να εξαλείψει πληθωριστικά φαινόμενα στην οικονομία της χώρας μας;

Θέμα Πολιτικής Οικονομίας 2004 (ακλήρωτο)
Η πρόσφατη διεύρυνση της ΕΕ προς τις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης αναμένεται ότι θα προκαλέσει σημαντικές οικονομικές επιδράσεις όχι μόνο στο εσωτερικό των χωρών αυτών, αλλά και στις άλλες χώρες - μέλη της ΕΕ.
(Α) Ποια είναι κατά τη γνώμη σας τα σημαντικότερα εν δυνάμει οφέλη και κόστη που θα προκαλέσει τη διεύρυνση αυτή, τόσο για την ΕΕ όσο και για τα νέα κράτη μέλη;
(Β) Ποια ει΄ναι κατά τη γνώμη σας τα σημαντικότερα εν δυνάμει οφέλη και κόστη που θα προκαλέσει η διεύρυνση αυτή για τη χώρα μας;
(Γ) Ποιες οι προοπτικές ονομαστικής και πραγματικής σύγκλισης των νέων κρατών μελών με τις υπόλοιπες χώρες;

Θέμα Πολιτικής Οικονομίας  2004 (ακλήρωτο)
Σε μια οικονομία που συναλλάσσεται με άλλες οικονομίες και οι επενδύσεις είναι αυτόνομες, να εξετάσετε και να αναλύσετε τις επιδράσεις που θα ασκηθούν στο επίπεδο της συνολικής ζήτησης και του εισοδήματος, όταν μεταβληθούν ταυτόχρονα και ισόποσα:
(α) οι δημόσιες δαπάνες για αγαθά και υπηρεσίες και οι άμεσοι φόροι
(β) οι δημόσιες δαπάνες για αγαθά και υπηρεσίες και οι έμμεσοι φόροι
(γ) οι μεταβιβαστικές πληρωμές και οι έμμεσοι φόροι

Δεν υπάρχουν σχόλια: