Δευτέρα, 25 Μαρτίου 2013

ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΤΟΥΣ (ΤΣΑΜΗΣ)

Όργανα του κράτους

Είναι τα φυσικά πρόσωπα, με τα οποία ασκείται η Κρατική εξουσία.

Διακρίσεις οργάνων του κράτους

Άμεσα και έμμεσα όργανα  
 • Άμεσα είναι εκείνα των οποίων η οργανική θέση καθορίζεται αμέσως από το Σύνταγμα και δεν βρίσκεται σε σχέση ιεραρχικής εξάρτησης, προςάλλο όργανο του κράτους. Άμεσα όργανα είναι το εκλογικό σώμα, η βουλή και η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση βέβαια θα πρέπει να απολαμβάνει την εμπιστοσύνη της βουλής. Όμως η εξάρτηση αυτή δεν είναι ιεραρχική αλλά πολιτική. Άμεσα όργανα είναι ακόμα ο πρωθυπουργός, οι υπουργοί και τα ανώτερα δικαστήρια όπως ο Άρειος Πάγος, το Συμβούλιο της Επικρατείας, τα Ειδικά Δικαστήρια, διότι η συγκρότηση αυτών προβλέπεται απευθείας από το Σύνταγμα.
 • Έμμεσα είναι εκείνα των οποίων η οργανική θέση, δεν στηρίζεται αμέσως από το Σύνταγμα, αλλά προσδιορίζεται με πράξη άλλων οργάνων, ιδίως άμεσων οργάνων του κράτους. Τα έμμεσα όργανα δεν βρίσκονται σε σχέση ισοτιμίας μεταξύ τους, αλλά σε σχέση υποταγηής, προς άλλα ιεραρχικά προϊστάμενα όργανα, έναντι των οποίων είναι πάντοτε υπεύθυνα. Τέτοια είναι οι δημόσιοι υπάλληλοι, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και τα κατώτερα δικαστήρια.
Απλά και σύνθετα όργανα
 • Απλά είναι τα αυτοτελή όργανα, τα οποία εκφράζουν την βούληση του κράτους χωρίς την σύμπραξη άλλων οργάνων πχ το εκλογικό σώμα, η βουλή όταν αναθεωρεί το σύνταγμα.
 • Σύνθετα όργανα είναι εκείνα στα οποία η εκδήλωση της κρατικής βούλησης, για να παράγει έννομα αποτελέσματα, απαιτεί και την σύμπραξη άλλου οργάνου, πχ σύμφωνα με το άρθρο 35 του Συντάγματος ¨καμία πράξη του ΠτΔ δεν ισχύει, ούτε εκτελείται, χωρίς την προσυπογραφή του αρμοδίου υπουργού, ο οποίος με μόνη την υπογραφή του, γίνεται υπεύθυνος...¨. Επίσης, ο ΠτΔ και η κυβέρνηση (αρμόδιος υπουργός), θα πρέπει να συμπράξουν, για την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων (άρθρο 43 παρ. 2 Σ). Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 2 του Σ, όταν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας προκηρύσσει με διάταγμα δημοψήφισμα, για κρίσιμα εθνικά θέματα, ύστερα από απόφαση της βουλής, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών.
Μονοπρόσωπα και συλλογικά όργανα
 • Μονοπρόσωπο είναι ένα όργανο όταν είναι ένα φυσικό πρόσωπο, το οποίο το συγκροτεί.
 • Συλλογικό είναι το όργανο όταν είναι περισσότερα τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία το συγκροτούν πχ το εκλογικό σώμα.
Αναδεικνύοντα και Αναδεικνυόμενα όργανα  
 • Αναδεικνύοντα είναι τα όργανα τα οποία έχουν την οργανική τους ιδιότητα στο Σύνταγμα, όπως είναι το Εκλογικό Σώμα, το οποίο αναδεικνύει η βουλή, η οποία βουλή με την σειρά της, αναδεικνύει τον ΠτΔ.
 • Αναδεικνυόμενα είναι τα όργανα τα οποία αναδεικνύονται από άλλα όργανα όπως η Βουλή, η οποία αναδεικνύεται από το εκλογικό σώμα. Είκαι και αναδεικνύον όργανο, γιατί εκλέγει τον ΠτΔ.
Νομοθετικά, Διοικητικά ή Εκτελεστικά και Δικαστικά Όργανα
 • Νομοθετικά είναι τα όργανα τα οποία ασκούν νομοθετικές αρμοδιότητες, όπως συμβαίνει με τον ΠτΔ και την Κυβέρνηση (άρθρο 26 παρ. 2 Σ).
 • Διοικητικά ή εκτελεστικά όργανα είναι εκείνα τα οποία ασκούν διοικητικές αρμοδιότητες όπως συμβαίνει με τον ΠτΔ και την Κυβέρνηση (άρθρο 26 παρ. 2 Σ).
 • Δικαστικά όργανα όπως συμβαίνει με τα Δικαστήρια, οι αποφάσεις των οποίων εκτελούνται στο όνομα του ελληνικού λαού (άρθρο 26 παρ. 3 Σ).

Δεν υπάρχουν σχόλια: