Δευτέρα, 25 Μαρτίου 2013

ΜΟΡΦΕΣ ΚΡΑΤΩΝ (ΤΣΑΜΗΣ)

ΕΝΙΑΙΟ ΚΡΑΤΟΣ

Είναι το κράτος εκείνο, του οποίου η εξουσία ασκείται ενιαία και κυριαρχικά, σε όλη την έκταση της χώρας και σε όλους τους τομείας της δράσεώς της, τόσο στο εσωτερικό όσο και στις διεθνείς σχέσεις.
Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του ενιαίου κράτους είναι:
 • Όλα τα άτομα που διαμένουν εντός της περιοχής του κράτους, υπόκεινται σε μία και την αυτή κρατική εξουσία,
 • διαβιούν υπό το αυτό συνταγματικό καθεστώς,
 • διέπονται από τους αυτούς νόμους.

 ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΡΑΤΩΝ

 Είναι μια διαρκής ένωση κυρίαρχων κρατών, δυνάμει συνθήκης, προς επιδίωξη κοινών σκοπών πχ την προστασία από εξωτερικές προσβολές ή την διατήρηση μεταξύ των της εσωτερικής ειρήνης, οικονομικούς σκοπούς κλπ.
Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της ομοσπονδίας κρατών είναι:
 • Δεν αποτελεί ίδιο κράτος αλλά απλώς σχέση διεθνούς δικαίου.
 • Δεν υπάρχει ίδια κεντρική εξουσία, αλλά μόνο κοινό όργανο, το οποίο αποτελείται από τους αντιπροσώπους των κρατώνκαι του οποίου οι αποφάσεις λαμβάνονται παμψηφεί, ή με εξαιρετική πλειοψηφία, καθίστανται υποχρεωτικές, όταν τα συμβαλλόμενα κράτη τις μετατρέψουν σε εσωτερικό δίκαιο. Τα ομόσπονδα κράτη, διατηρούν εσωτερικά και εξωτερικά την ανεξαρτησία τους και περιορίζονται μόνο σε εκείνα τα θέματα, για τα οποία προβλέπει η συνθήκη περί ενώσεως.


ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟ ΚΡΑΤΟΣ

 Είναι το κράτος το οποίο σχηματίζεται με την ένωση περισσοτέρων κρατών υπό την αυτή όμως κυρίαρχη εξουσία.


ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΡΑΤΩΝ
 •  Το ομοσπονδιακό κράτος είναι ίδιο κράτος και επομένως κυρίαρχο κράτος ενώ η ομοσπονδία κρατών δεν είναι κυρίαρχο κράτος.
 • Το ομοσπονδιακό κράτος έχει δικό του σύνταγμα και τα δικά του κεντρικά όργανα, των οποίων οι αποφάσεις επιβάλλονται απ΄ ευθείας, χωρίς να χρειάζεται να μετατραπούν σε εσωτερικό δίκαιο, όπως συμβαίνει με την ομοσπονδία κρατών.
 • Το ομοσπονδιακό κράτος έχει δικό του λαό και χώρα των κρατών μελών, όχι όμως και η ομοσπονδία κρατών.
 • Η ίδρυση του ομοσπονδιακού κράτους, στηρίζεται στο σύνταγμα αυτού, ενώ η ίδρυση της ομοσπονδίας κρατών, στηρίζεται σε διεθνή συνθήκη.
 • Τα κράτη μέλη του ομοσπονδιακού κράτους δεν παύουν να είναι κράτη, αλλά περιορίζονται ως προς ορισμένα θέματα,από το ομοσπονδιακό σύνταγμα, είναι κράτη μη κυρίαρχα ενώ στην ομοσπονδία κρατών, τα κράτη είναι κυρίαρχα.


ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΑΙΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
 • Το ομοσπονδιακό κράτος είναι σύνθετο κράτος αποτελούμενο από πολλά κράτη, τα οποία συμπράττουν γαι τον σχηματισμό κεντρικών οργάνων, όχι όμως και το ενιαίο κράτος.
 • Στο ομοσπονδιακό κράτος δεν υπάρχει ενιαία εκδήλωση της κρατικής εξουσίας, γιατί κάθε κράτος μέλος έχει το δικό του σύνταγμα και τα δικά του όργανα. Αντίθετα, στο ενιαίο κράτος υπάρχει ενιαία εκδήλωση της κρατικής εξουσίας.
 • Το ομοσπονδιακό κράτος έχει κατά κανόνα δύο βουλές, από τις οποίες η μία απαρτίζεται από τους αντιπροσώπους του λαού, ενώ η άλλη από τους αντιπροσώπους των κρατών μελών. Από όλα αυτά συνάγεται, ότι το ομοσπονδιακό κράτος αποτελεί ενδιάμεσο τύπο μεταξύ της ομοσπονδίας κρατών και του ενιαίου κράτους.

Δεν υπάρχουν σχόλια: