Τρίτη 3 Μαΐου 2022

Ανακοίνωση κατατακτηρίων εξετάσεων Νομικής Κομοτηνής 2022-2023

 


 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΣΤΗΝ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥ Δ.Π.Θ. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-2023 

Ανακοινώνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57 του ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄), της παραγράφου 10 του άρθρου έκτου του ν.4218/2013 (ΦΕΚ 268 Α΄), της παρ. 3 του  άρθρου 74 του ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄), της αριθμ. Φ1/192329/Β3/13.12.2013 (ΦΕΚ 3185/16.12.2013 Β΄) Υ.Α., όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 92983/Ζ1/11.6.2015 (ΦΕΚ 1329/2.7.2015 Β΄) Υ.Α. και ισχύει και κατόπιν σχετικής αποφάσεως της Συνέλευσης του Τμήματος Νομικής, τα ακόλουθα σχετικά με την κατάταξη πτυχιούχων στο Τμήμα Νομικής της Νομικής Σχολής, για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023: 

Α. Ποσοστό – Κατηγορίες Κατατασσομένων: Πτυχιούχοι Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή ισοτίμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) καθώς και κάτοχοι πτυχίων ανωτέρων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων, σε ποσοστό 12%  επί του αριθμού των εισακτέων για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 στο Τμήμα Νομικής του Δ.Π.Θ. 

Β. Εξάμηνο κατάταξης: Α΄ εξάμηνο. 

Γ. Η επιλογή των υποψηφίων για κατάταξη θα γίνει με κατατακτήριες εξετάσεις σε τρία μαθήματα: ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ – ΥΛΗ: 1.Στοιχεία Αστικού Δικαίου και Πολιτικής Δικονομίας   α.  Αστικό Δίκαιο: Τα φυσικά πρόσωπα. Οι δικαιοπραξίες (έννοια, κατάρτιση, περιεχόμενο, ελαττωματικές δικαιοπραξίες, αντιπροσώπευση και πληρεξουσιότητα). Αδικαιολόγητος πλουτισμός, αδικοπραξίες, υπαιτιότητα, ευθύνη από αλλότριες πράξεις, ενοχή προς αποζημίωση, ανώμαλη εξέλιξη της ενοχής. Η πώληση. Το διαζύγιο (Προϋποθέσεις, διαδικασία και συνέπειες).  Κτήση και  απώλεια της κυριότητας κινητού και ακινήτου. Εξ αδιαθέτου διαδοχή. β. Πολιτική Δικονομία: Διαδικαστικές προϋποθέσεις, διάδικοι, αγωγή, απόφαση, απόδειξη, ένδικα μέσα, αναγκαστική εκτέλεση. 

2.Στοιχεία Ποινικού Δικαίου και Ποινικής Δικονομίας    α. Ποινικό Δίκαιο: Έγκλημα, άδικο, καταλογισμός, ποινή     β. Ποινική Δικονομία : Αρχές της ποινικής δίκης, όργανα απονομής της ποινικής δικαιοσύνης, η απόδειξη στην ποινική δίκη  

3.Στοιχεία Συνταγματικού και Διοικητικού και Φορολογικού Δικαίου    Έννοια και διακρίσεις του Συντάγματος    Πηγές Δικαίου   Έννοια, περιεχόμενο και Διακρίσεις της Διοικητικής πράξης   Ανάκληση Διοικητικών πράξεων   Έννοια και διακρίσεις του φόρου

 (Σημ: Δεν υποδεικνύονται συγγράμματα) 

Δ. Δικαιολογητικά – Χρόνος διενέργειας εξετάσεων 

  1.Προθεσμία υποβολής αιτήσεων        Η προθεσμία υποβολής της αίτησης και των δικαιολογητικών είναι από 1 έως 15 Νοεμβρίου 2022. 

 2. Δικαιολογητικά       α. Αίτηση του ενδιαφερομένου.       β. Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών.           Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών. 

 3.Χρόνος διενέργειας των εξετάσεων       Οι κατατακτήριες εξετάσεις θα διενεργηθούν, κατά το χρονικό διάστημα από 1.12.2022 έως 20.12.2022.  

 Το ακριβές πρόγραμμα των κατατακτηρίων εξετάσεων θα γνωστοποιηθεί με σχετική ανακοίνωση του Τμήματος Νομικής. 

Πηγή: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://law.duth.gr/wp-content/uploads/2022/04/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%AF%CF%89%CE%BD-%CE%B5%CE%BE%CE%B5%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD-2022-2023-%CE%A8%CE%91%CE%96%CE%9246%CE%A8%CE%96%CE%A51-%CE%9C5%CE%A3.pdf


Ανακοίνωση κατατακτηρίων εξετάσεων Πολιτικού Νομικής 2022-2023

 


Κατατακτήριες Εξετάσεις ακαδ. έτους 2022-23

Η Συνέλευση ορίζει Επιτροπή Κατατάξεων, Βαθμολογητές - Αναβαθμολογητές και την ύλη των μαθημάτων κατάταξης για το ακ. έτος 2022-2023 ως εξής:

Επιτροπή Κατατάξεων

 • Ο Πρόεδρος του Τμήματος - Πρόεδρος της Επιτροπής
 • Γ. Μολύβας – Καθηγητής
 • Ν. Κουτσιαράς –  Αναπληρωτής Καθηγητής
 • Λ. Ρόρη – Επίκουρη Καθηγήτρια
 • Κ. Σπανού - Καθηγήτρια
 • Κ. Δοξιάδης - Καθηγητής
 • Γ. Σωτηρέλης – Καθηγητής

Βαθμολογητές, Αναβαθμολογητές και Επιτηρητές 

ΜΑΘΗΜΑΒΑΘΜΟΛΟΓΗΤΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΟΛΟΓΗΤΗΣ Επιτηρητές 
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΟΙ Γ. ΣΩΤΗΡΕΛΗΣ - Ν. Κ. ΧΛΕΠΑΣΧ. ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΗΣΕ. Βολουδάκη - Τ. Κουγγουλέρης 
ΓΕΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ - Ι. ΤΣΙΡΜΠΑΣΖ. ΛΙΑΛΙΟΥΤΗΠ. Κουλούρας - Γ. Παπαδοπούλου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Γ. ΜΟΛΥΒΑΣ - Λ. ΡΟΡΗΧ. ΠΛΑΤΑΝΑΚΗΣΘ. Θεοδοσοπούλου - Ν. Ναούμ

 

Ύλη των Μαθημάτων

1. Συνταγματικό Δίκαιο και Θεσμοί

2. Γενική Κοινωνιολογία

 • Giddens A., Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία, Εκδόσεις Οδυσσέας, Αθήνα 1993.
 • Μπέργκερ Π.Λ. / Λούκμαν Τ., Η κοινωνική κατασκευή της πραγματικότητας, Εκδόσεις Νήσος, Αθήνα 2003, (σελ 95 - 335).

3. Πολιτική Επιστήμη

 • Heywood A., Εισαγωγή στην Πολιτική, 2014, (κεφάλαια 1-13).
 • Shorten A., Σύγχρονη Πολιτική Θεωρία, 2017.

Ανακοίνωση κατατακτήριων εξετάσεων Νομικής Θεσσαλονίκης 2022-2023

 

Εξεταστέα ‘Υλη Κατατακτηρίων Εξετάσεων για την Εισαγωγή στη Νομική Σχολή Α.Π.Θ. για το Ακαδημ. Έτος 2022-23

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ

Γραμματεία

 

Πληροφορίες: Σαμαρίδου Ε.

Θεσ/νίκη, 10-02-2022
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Τηλ. :  2310 996489

 

         
e-mail:   info@ law.auth.gr
Κτίριο :   ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

 

 

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

        Κατατακτήριες Eξετάσεις

 για εισαγωγή στη Νομική Σχολή

για το ακαδημαϊκό έτος  2022-2023

 

Ανακοινώνεται ότι και το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με το άρθρο 57 του Νόμου 4186/2013 και την Υ.Α. αριθμ. Φ1/192329/Β3/16-12-2013, η κατάταξη πτυχιούχων  Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι. ή ισοτίμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.,  υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών θα γίνει με εξετάσεις στα τρία (3) μαθήματα που αναφέρονται ακολούθως και οι επιτυχόντες θα εγγραφούν στο πρώτο εξάμηνο σπουδών (απόφαση Συνέλευσης Τμήματος 210/08-02-2022).

Το ποσοστό των κατατάξεων ορίζεται στο 12% επί του αριθμού των εισακτέων στη Νομική Σχολή-Α.Π.Θ.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 • Ιστορία του Δικαίου

 

Ύλη:

 

To μάθημα της Ιστορίας Δικαίου εξετάζει την πολιτειακή οργάνωση, τις πηγές του δικαίου και την απονομή της δικαιοσύνης στο πλαίσιο των πόλεων στον ελλαδικό χώρο από την αρχαϊκή και την κλασική έως την ελληνιστική εποχή, και αντιστοίχως την πολιτειακή οργάνωση, τις πηγές του δικαίου και την απονομή της δικαιοσύνης στην αρχαία Ρώμη από την αρχαϊκή εποχή μέχρι την Ιουστινιάνειο Κωδικοποίηση. Μέσα από την τοποθέτηση των θεσμών στο χωροχρονικό πλαίσιό τους και τη μελέτη αρχαίων εννόμων τάξεων, την επίδραση της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας στο ρωμαϊκό δίκαιο και τη σταδιακή διαμόρφωση και εξέλιξη της νομικής επιστήμης στη Ρώμη, επιδιώκεται η πληρέστερη κατανόηση σύγχρονων δικαιικών θεσμών που ανάγουν την καταγωγή τους στην ελληνική και ρωμαϊκή αρχαιότητα. Ειδικότερα, στο αντικείμενο της Ιστορίας Δικαίου περιλαμβάνονται οι εξής θεματικές:

Α/ΑΡΧΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

1)    Χρονικά και πολιτειακά πλαίσια στην ελληνική αρχαιότητα – οι περίοδοι της εξέλιξης του ελληνικού δικαίου – οι πηγές του δικαίου

2)    H πολιτειακή οργάνωση στον ελλαδικό χώρο από την αρχαϊκή ως την κλασική εποχή

3)    Οι νομοθέτες της αρχαϊκής εποχής (Ζάλευκος, Χαρώνδας, Λυκούργος, Δράκων, Σόλων)

4)    Η πολιτειακή μεταρρύθμιση του Κλεισθένη στην αρχαία Αθήνα

5)    Η αθηναϊκή Δημοκρατία και η απονομή της δικαιοσύνης κατά την κλασική εποχή

6)    Τα ελληνιστικά βασίλεια

Β/ ΑΡΧΑΙΟ ΡΩΜΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

1)    Οι περίοδοι της εξέλιξης του ρωμαϊκού δικαίου – οι πηγές του δικαίου – η εξέλιξη της νομικής επιστήμης

2)    Η πολιτειακή οργάνωση στην αρχαία Ρώμη

α) Βασιλεία

β) res publica

γ) Αυτοκρατορία

3) Οι πηγές του δικαίου και η απονομή της δικαιοσύνης στην αρχαία Ρώμη

α) Βασιλεία

β) res publica

γ) Αυτοκρατορία

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:

Για την προετοιμασία των υποψηφίων προτείνονται ενδεικτικά τα εξής εγχειρίδια:

 • Humbert, Michel, Πολιτικοί και κοινωνικοί θεσμοί της Αρχαιότητας (Ιnstitutions politiques et socials de l’Antiquité, Paris 2007), μτφρ. Ιωάννης Ε. Τζαμτζής, Eκδ. Σάκκουλα, Αθήνα – Θεσσαλονίκη 2012.
 • Νάκος, Γ. Π., Ιστορία Ελληνικού και Ρωμαϊκού δικαίου, Θεσσαλονίκη, Εκδ. University Studio Press, 1991.

 

 • Πολιτειολογία

Ύλη:

 1. Θεωρητικές προσεγγίσεις του ζητήματος της φύσης του κράτους
 2. Οι προκρατικές μορφές κοινωνικής οργάνωσης (γένος-φυλή κλπ.) και η ιστορική καταγωγή του κράτους
 3. Τα στοιχεία του κράτους (χώρος, πληθυσμός, εξουσία)
 4. Το ευρωπαϊκό απολυταρχικό κράτος
 5. Η εξέλιξη των βρεταννικών πολιτικών θεσμών
 6. Η αμερικανική επανάσταση και το Σύνταγμα των ΗΠΑ
 7. Η γαλλική επανάσταση, η Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και τα συνταγματικά κείμενα της επαναστατικής περιόδου.
 8. Μορφές κυβέρνησης των συνταγματικών κρατών (κοινοβουλευτικό, προεδρικό και ημιπροεδρικό σύστημα, σύστημα κυβερνώσας Βουλής)

 

ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ

 1. Αντωνίου, Θεοδ./Γεραπετρίτης, Γιώργος, Ευρωπαϊκή Συνταγματική Ιστορία (2014), εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη.
 2. Anderson, Perry, Το απολυταρχικό κράτος (2003), εκδ. Οδυσσέας.
 3. Diamond, Jared, Όπλα, μικρόβια και ατσάλι (2007), εκδ. Κάτοπτρο.
 4. Μανιτάκης Αντ., Τι είναι Κράτος (2007), Τι είναι Πολίτευμα (2009), εκδ. Σαββάλας.
 5. Πάσχος, Γιώργος, Κράτος δικαίου και πολιτική (1991), εκδ. Ο Πολίτης.
 6. Τσάτσος, Δημήτρης, Πολιτεία (2010), εκδ. Γαβριηλίδη.
 7. Χρυσόγονος, Κώστας, Πολιτειολογία. Το κράτος ως μορφή οργάνωσης των ανθρώπινων κοινωνιών, 2η έκδ. (2020), εκδ. Σάκκουλα.

 

 • Διπλωματική Ιστορία

Ύλη:

Οι υποψήφιοι καλούνται να μελετήσουν στοιχεία για τη διπλωματία, το ευρωπαϊκό σύστημα κρατών, καθώς και αρχές ή έννοιες, με πρωταρχικές την αρχή της κυριαρχίας και την έννοια της ισορροπίας των δυνάμεων, πάνω στις οποίες το σύστημα αυτό στηριζόταν μέχρι τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Καλούνται επίσης να γνωρίσουν την πορεία του ευρωπαϊκού συστήματος κρατών με έμφαση στην πολιτική των Μεγάλων Δυνάμεων και τις μεταξύ τους σχέσεις, από την Ευρωπαϊκή Συμφωνία του 19ου αιώνα έως την κατάρρευση του συστήματος και την επικράτηση του διπολισμού μετά το 1945. Ως κύριοι σταθμοί θεωρούνται το σύστημα των Συμμαχιών (1871-1914), ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος και η Ρωσική Επανάσταση, οι συνθήκες Ειρήνης και το σύστημα της Κοινωνίας των Εθνών, θέματα μειονοτήτων, η πολιτική των ολοκληρωτικών καθεστώτων του μεσοπολέμου, η πολιτική του κατευνασμού και ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος.

Ειδικότερες θεματικές που μπορεί να εξεταστούν είναι οι ακόλουθες:

 • Το ευρωπαϊκό σύστημα κρατών και οι αρχές του – Η έννοια της ισορροπίας δυνάμεων – Οι Μεγάλες Δυνάμεις και ο ρόλος τους στο ευρωπαϊκό σύστημα κρατών
 • Η εμφάνιση των εθνών-κρατών και οι συνέπειες στο διεθνές σύστημα
 • Η άνοδος της Γερμανίας και ο αντίκτυπος στην ισορροπία του ευρωπαϊκού συστήματος – Ο αγγλογερμανικός ανταγωνισμός
 • Το Ανατολικό Ζήτημα και η ζωντανή κληρονομιά του – Ο ανταγωνισμός Αυστρουγγαρίας-Ρωσίας – Αναζητώντας τα αίτια του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου
 • Ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος – Η Ρωσική Επανάσταση – Η επέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών
 • Η διευθέτηση των Βερσαλλιών
 • Η απόπειρα οργάνωσης συστήματος συλλογικής ασφάλειας – Η παραδοσιακή διπλωματία – Το ζήτημα των μειονοτήτων
 • Η παγκόσμια οικονομική κρίση και ύφεση – Η άνοδος του ολοκληρωτισμού
 • Ιδεολογία και εξωτερική πολιτική: Η περίπτωση Hitler
 • Ιδεολογία και εξωτερική πολιτική: Η περίπτωση Στάλιν
 • Η πολιτική του «κατευνασμού» και η κορύφωση: Μόναχο 1938
 • Ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος – Η Ευρώπη του Hitler
 • Η διπλωματία των «Τριών Μεγάλων», 1941-45

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ:

Ιωάννης Δ. Στεφανίδης, Ισορροπία των δυνάμεων και ηγεμονική πρόκληση: Το ευρωπαϊκό σύστημα κρατών, 1871-1945, Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 2006

Ιωάννης Σ. Κολιόπουλος, Νεώτερη ευρωπαϊκή ιστορία 1789-1945: Από τη Γαλλική Επανάσταση μέχρι τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Βάνιας, 1993/2001 (Μέρος Δεύτερο, κεφάλαια: Στ΄, Η΄, & Μέρος Τρίτο: ολόκληρο)

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από Τρίτηέως Τρίτη, 15 Νοεμβρίου, 2022.

Οι ώρες που θα δέχεται αιτήσεις η Γραμματεία της Νομικής Σχολής θα ανακοινωθούν εκείνη την περίοδο.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 • Αίτηση του ενδιαφερόμενου (χορηγείται και από τη Γραμματεία της Σχολής)
 • Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών. Για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται βεβαίωση αντιστοιχίας και ισοτιμίας του τίτλου σπουδών από τον Δ.Ο.Α.ΤΑ.Π.

Διαδικασία εξετάσεων:

Στην είσοδο κάθε αίθουσας εξετάσεων θα αναρτηθεί ονομαστικός κατάλογος των υποψηφίων που θα εξεταστούν στην συγκεκριμένη αίθουσα.

Οι υποψήφιοι, για την εξακρίβωση της ταυτότητάς τους, πρέπει να έχουν μαζί τους το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο επίσημο δημόσιο έγγραφο πιστοποίησης της ταυτότητάς τους.

Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να βρίσκονται στο χώρο των εξετάσεων μία (1) ώρα πριν την έναρξη της εξέτασης. Δεν επιτρέπεται η χρήση χρωματιστού μελανιού εκτός του μπλε και του μαύρου.

Απαγορεύεται να εισέλθει ο υποψήφιος στην αίθουσα εξετάσεων έχοντας μαζί του βιβλία, τετράδια, σημειώματα, κινητά, ηλεκτρονικές συσκευές ή άλλα αντικείμενα εκτός από το στυλό και το πιστοποιητικό της ταυτοπροσωπίας.

Αποτελέσματα:

Ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα της Νομικής Σχολής, μετά τη σχετική έγκριση από την Γενική Συνέλευση, μαζί με την προθεσμία για εγγραφή των επιτυχόντων.

 

 

 

Γραμματεία

Νομικής Σχολής


Πηγή: https://law.auth.gr/%CE%B5%CE%BE%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AD%CE%B1-%CF%85%CE%BB%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%AF%CF%89%CE%BD-%CE%B5%CE%BE%CE%B5%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B5/

Ανακοίνωση κατατακτηρίων εξετάσεων Νομικής Αθηνών 2022-2023

Φέτος παιδιά κλείνω 20 χρόνια που ασχολούμαι με τις κατατακτήριες νομικής (θα μπορούσα να πάρω και σύνταξη αν ασφαλιζόμουν 😁) και 12 χρόνια από τότε που άνοιξα το συγκεκριμένο μπλογκ για να βοηθηθώ στο διάβασμά μου (αρχικά) γιατί αναρτούσα τις σημειώσεις μου για να τις βλέπω από οποιοδήποτε υπολογιστή (για τότε). Μετά ήρθαν στην Ελλάδα και τα συννεφάκια όπου μπορεί ο καθένας μας αγοράζοντας χώρο στο διαδίκτυο να έχει εκεί προστατευμένα όλα τα αρχεία του πληρώνοντας βέβαια το αντίτιμο που αναλογεί στο χώρο που "μισθώνει".

Η ανακοίνωση για τις προσεχείς κατατακτήριες εξετάσεις της Νομικής Αθηνών βγήκε από τη σχολή στις 29-4-2022, όπου αναφέρονται τα παρακάτω (κόπι - πάστε έκανα):


Αθήνα, 29.4.2022

 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΣΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-2023

 

Σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 3404/2005 (Α΄260) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 57 του ν. 4186/2013 (Α΄193), το άρθρο έκτο παρ. 10 του ν. 4218/2013 (Α΄268) και το άρθρο 74 παρ. 3 του ν. 4485/2017 (Α΄114), την υπ’ αριθμ. Φ1/192329/Β3 (ΦΕΚ 3185/τ.Β΄/16.12.2013) υπουργική απόφαση όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 92983/Ζ1 (ΦΕΚ 1329/τ. Β΄/2.7.2015) υπουργική απόφαση και την από 13.4.2022 απόφαση της Συνέλευσης της Νομικής Σχολής για την κατάταξη πτυχιούχων το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, ανακοινώνονται τα κάτωθι:

 

Ποσοστό κατατάξεων:

Το ποσοστό των κατατάξεων των πτυχιούχων Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή ισοτίμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων, ορίζεται σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων κάθε ακαδημαϊκού έτους σε κάθε Τμήμα Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

 

Τρόπος επιλογής

Η επιλογή των υποψηφίων για κατάταξη πτυχιούχων γίνεται αποκλειστικά με κατατακτήριες εξετάσεις με θέματα ανάπτυξης σε τρία μαθήματα.

 

Εξάμηνο κατάταξης:

Ως εξάμηνο κατάταξης πτυχιούχων ορίζεται το 3Ο.

 

Εξεταζόμενα μαθήματα:

·      Συνταγματικό Δίκαιο (1ου εξαμήνου)

·      Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου (1ου εξαμήνου)

·      Γενικό Ποινικό Δίκαιο (2ου εξαμήνου)

 

Ύλη:

Η ύλη των μαθημάτων είναι η διδασκόμενη στο αντίστοιχο εξάμηνο της Σχολής.

 

Συνταγματικό Δίκαιο (402001)

Ύλη:

1.      Θεωρητικά προλεγόμενα: Κράτος (έννοια και στοιχεία), Σύνταγμα (έννοια, διακρίσεις, νομικοπολιτική σημασία), Πηγές του συνταγματικού δικαίου, Συντακτική εξουσία - Αναθεωρητική λειτουργία, Έλεγχος συνταγματικότητας των νόμων.

2.      Θεμελιώδεις αρχές: Δημοκρατική αρχή, αρχή του κράτους δικαίου, αρχή του κοινωνικού κράτους, αρχή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, αρχή της ισότητας, αρχή της ελευθερίας.

3.      Το Πολίτευμα: Διακρίσεις, Αρχή της λαϊκής κυριαρχίας. Οργανωτικές βάσεις του πολιτεύματος, Διάκριση των εξουσιών, Αντιπροσωπευτικό σύστημα, Συστήματα κυβερνήσεως, Ανάδειξη αρχηγού κράτους, Το πολίτευμα κατά το άρθρο 1 Συντ., Προστασία του πολιτεύματος.

4.      Άσκηση της λαϊκής κυριαρχίας: Το δικαίωμα πολιτικής ψήφου, το εκλογικό σώμα, τα πολιτικά κόμματα.

5.      Βουλή: Ανάδειξη των μελών της Βουλής, Νομικό καθεστώς των βουλευτών, Εσωτερική δομή της Βουλής, Λειτουργία της Βουλής, Αρμοδιότητες της Βουλής, Διάλυση της Βουλής.

6.      Εκτελεστική εξουσία: O Πρόεδρος της Δημοκρατίας (ανάδειξη, θητεία, συνταγματική θέση, αρμοδιότητες), η Κυβέρνηση (σύνθεση, νομική θέση αρμοδιότητες, σχηματισμός, σχέσεις Κυβερνήσεως, Προέδρου της Δημοκρατίας και Βουλής, ευθύνη υπουργών), η Διοίκηση (οργάνωση, συγκεντρωτικό – αποκεντρωτικό σύστημα, αυτοδιοίκηση καθ΄ύλη και τοπική, ειδικό καθεστώς Αγ. Όρους, όργανα της διοικήσεως, βασικές γραμμές υπηρεσιακής καταστάσεως).

7.      Δικαστική εξουσία: Δικαστήρια (είδος οργάνων, κατηγορίες, αρμοδιότητες), Συνταγματικές εγγυήσεις της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης (προσωπικές και λειτουργικές), Δικαστήρια προβλεπόμενα ειδικά από το Σύνταγμα.

8.      Ελληνική Συνταγματική Ιστορία.

9.      Οι κανόνες δικαίου (αναθεώρηση συντάγματος, νόμοι, ευρωπαϊκό δίκαιο, κανονιστική αρμοδιότητα εκτελεστικής εξουσίας, κατάσταση πολιορκίας κ.λ.π.).

 

Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου (402002)

Ύλη:

1.        Έννοια και λειτουργία του δικαίου-πηγές-κανόνες δικαίου.

2.        Δικαίωμα: Έννοια-διακρίσεις-γένεση-κτήση-αλλοίωση-απώλεια-άσκηση.

3.        Τα Πρόσωπα: Η έννοια του προσώπου ως θεμελιώδης νομική έννοια-φυσικά πρόσωπα-νομικά πρόσωπα

4.        Οι Δικαιοπραξίες: Έννοια και είδη-προαπαιτούμενα-κατάρτιση σύμβασης- ακυρότητα, ακυρωσία-ερμηνεία.

5.        Αιρέσεις-Προθεσμίες

6.        Συναίνεση-Έγκριση.

7.        Αντιπροσώπευση.

8.        Ο χρόνος στο δίκαιο.

 

Γενικό Ποινικό Δίκαιο (402005)

Ύλη:

1.      Η ποινική και η δικαιολογητική της βάση.

2.      Η αρχή της νομιμότητας των εγκλημάτων και των ποινών. Nullum crimen, Nulla poena sine lege.

3.      Oι τρεις βαθμίδες της έννοιας του εγκλήματος.

4.      H έννοια της πράξης στο ποινικό δίκαιο.

5.      H ειδική υπόσταση του εγκλήματος.

6.      Oι διακρίσεις των εγκλημάτων.

7.      Αντικειμενικός αιτιώδης σύνδεσμος και αντικειμενικός καταλογισμός ως στοιχεία της αντικειμενικής υπόστασης.

8.      Η υποκειμενική υπόσταση.

9.      Ο δόλος.

10.   Η αμέλεια.

11.   Τα εκ του αποτελέσματος διακρινόμενα εγκλήματα.

12.   Τα μη γνήσια εγκλήματα παραλείψεως.

13.   Το άδικο.

14.   Η προσταγή.

15.   Η άμυνα.

16.   Η κατάσταση ανάγκης που αίρει το άδικο.

17.   Η σύγκρουση καθηκόντων ως λόγος άρσης του άδικου.

18.   Η συναίνεση του παθόντος.

19.   Ειδικοί λόγοι άρσης του άδικου.

20.   Η ενοχή.

21.   Η ικανότητα προς καταλογισμό.

22.   Η συνείδηση του άδικου.

23.   Η βουλητική αδυναμία συμμόρφωσης.

24.   Η απόπειρα.

25.   Η συμμετοχή στο έγκλημα.

26.   Η συναυτουργία.

27.   Η ηθική αυτουργία.

28.   Η συνέργεια.

29.   Η έμμεση αυτουργία.

30.   Ειδικά ζητήματα συμμετοχής.

31.   Η συρροή εγκλημάτων (αληθινή συρροή).

32.   Η συρροή νόμων (φαινομενική συρροή).

 

Προτεινόμενα συγγράμματα;

Τα προτεινόμενα συγγράμματα είναι αυτά τα οποία δίνονται προς επιλογή και στους προπτυχιακούς φοιτητές της Σχολής.

Για να τα δείτε ακολουθείστε τα παρακάτω βήματα:

·      Εισέλθετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Ευδόξου https://eudoxus.gr

·      Επιλέγετε το πεδίο (δεξιά στην οθόνη) με τίτλο: ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ Μαθήματα-Συγγράμματα για όλα τα Πανεπιστήμια/ΤΕΙ

·      Επιλέγετε το ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

·      Επιλέγετε το ΝΟΜΙΚΗΣ

·      Επιλέγετε το Πρόγραμμα Σπουδών (2021-2022)

·      Κοιτάτε το Μάθημα που σας ενδιαφέρει.

 

Υποβολή Αιτήσεων:

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά των πτυχιούχων που επιθυμούν να καταταγούν στη Νομική Σχολή του ΕΚΠΑ, θα υποβληθούν από 1 έως 15 Νοεμβρίου 2022 ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://eprotocol.uoa.gr

Στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση ακολουθείστε τη διαδρομή: Σύνδεση - Σύνδεση μέσω taxisnet. Αφού συνδεθείτε, επιλέξτε το πεδίο με τίτλο: Νέα Αίτηση και έπειτα το πεδίο με τίτλο: Αίτηση για κατατακτήριες εξετάσεις, όπου θα συνυποβάλετε και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

 

Δικαιολογητικά:

·      Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών (για όσους δεν έχουν ακόμη ορκισθεί). Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.

·      Φωτοτυπία Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.

 

Χρόνος διενέργειας εξετάσεων:

Οι κατατακτήριες εξετάσεις θα διενεργηθούν κατά το διάστημα από 1 έως 20 Δεκεμβρίου 2022. Το πρόγραμμα εξετάσεων θα ανακοινωθεί από τη Γραμματεία της Σχολής τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη εξέτασης του πρώτου μαθήματος.

 

Προφορική εξέταση:

Οι υποψήφιοι προς κατάταξη πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με αναπηρία και ειδικές μαθησιακές ανάγκες εξετάζονται προφορικά ή γραπτά ανάλογα με τις δυνατότητές τους και συγκεκριμένα:

Εξετάζονται προφορικά κατόπιν αιτήσεώς τους οι υποψήφιοι προς κατάταξη, οι οποίοι αδυνατούν να υποστούν γραπτή εξέταση επειδή:

α) είναι τυφλοί, σύμφωνα με το Ν. 958/1979 (ΦΕΚ 191 Α΄) ή έχουν ποσοστό αναπηρίας στην όρασή τους τουλάχιστον 67% ή είναι αμβλύωπες με ποσοστό αναπηρίας στην όραση τους τουλάχιστον 67%,

β) έχουν κινητική αναπηρία τουλάχιστον 67% μόνιμη ή προσωρινή, που συνδέεται με τα άνω άκρα,

γ) πάσχουν από σπαστικότητα των άνω άκρων,

δ) πάσχουν από κάταγμα ή άλλη προσωρινή βλάβη των άνω άκρων, που καθιστά αδύνατη τη χρήση τους για γραφή,

ε) παρουσιάζουν ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, όπως δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία.

Η σχετική αίτηση (πέραν της αίτησης για κατατακτήριες εξετάσεις) υποβάλλεται στη Σχολή, στην οποία επιθυμούν να καταταχθούν, συνοδευόμενη από σχετική γνωμάτευση σύμφωνα με το ισχύον κάθε φορά σύστημα πιστοποίησης αναπηρίας της οικείας υγειονομικής επιτροπής, από την οποία να προκύπτει ότι δεν είναι δυνατόν να εξεταστούν προφορικά.

 

 

Από τη Γραμματεία της Νομικής Σχολής


Πηγή: https://www.law.uoa.gr/katataxi_ptychioychon_tritobathmias_ekpaideysis/katataktiries_2022_2023/