Τρίτη, 31 Οκτωβρίου 2017

ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΝΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ)
Παρακάτω θα βρείτε απαντημένα τα θέματα των εξετάσεων του μαθήματος υποχρεωτικής επιλογής ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ενότητα δημοσίου δικαίου). Τα θέματα αυτά ανακυκλώνονται σε κάθε εξέταση και βάζουν ένα συνδυασμό θεωρητικών & πρακτικών θεμάτων, συνήθως 11 θέματα να επιλέξετε τα 10.

Εδώ το PDF


Στοιχεία έννοιας φόρου:

Φόρος είναι η χρηματική, οριστική και υποχρεωτική παροχή των ιδιωτών προς το κράτος η άλλα ΝΠΔΔ προς πορισμό εσόδων και εκπλήρωση δημοσίων σκοπών οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής.
Συνεπώς ο φόρος έχει τα εξής στοιχεία: (α) χρηματική παροχή (κυρίως σε χρήμα, σπάνια σε είδος) (β) οριστική παροχή (οι φορολογούμενοι δεν έχουν προσδοκία επιστροφής του φόρου) (γ) υποχρεωτική παροχή (δ) χωρίς ειδικό αντάλλαγμα (στοιχείο που διαφοροποιεί τον φόρο από τα ανταποδοτικά τέλη) (ε) παροχή ιδιωτών προς το κράτος (στ) προς εκπλήρωση δημόσιων σκοπών (σκοπός του φόρου είναι ταμιευτικός).
           
 
Διαφορά φόρου – ανταποδοτικού τέλους:

Ειδοποιός διαφορά η έλλειψη ειδικού ανταλλάγματος του φόρου σε αντίθεση με τα ανταποδοτικά τέλη.
Οι φόροι δεν έχουν άμεσο και ειδικό αντάλλαγμα, κάποια αντιπαροχή του κράτους ή άλλου δημόσιου φορέα.
Τα ανταποδοτικά τέλη, είναι μονομερώς επιβαλλόμενες χρηματικές υποχρεώσεις, η καταβολή των οποίων συνδέεται με την παροχή ειδικής ωφέλειας στον υπόχρεο, δηλαδή την απόλαυση δημόσιας υπηρεσίας ή δημόσιου πράγματος. 
Σκοπός της διάκρισης ανταποδοτικών τελών και φόρων είναι η εκτίμηση της συνταγματικότητας της επιβολής του άρθρου 78Σ σχετικά με τη νομιμότητα και μη επιτρεπτό της εξουσιοδότησης κατά την οποία θεσπίσθηκαν.


Ποια είναι η αρχή της έννοιας της νομιμότητας του φόρου:

Στο φορολογικό δίκαιο, η έννοια της νομιμότητας του φόρου είναι στενότερη από αυτή του δημοσίου δικαίου. Η αρχή της νομιμότητας του φόρου σημαίνει ότι η φορολογική επιβάρυνση πρέπει να στηρίζεται σε νόμο και μάλιστα τυπικό σε αντιδιαστολή με του ουσιαστικούς νόμους. Επίσης ο τυπικός νόμος πρέπει να προέρχεται από κοινοβουλευτική διαδικασία. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η δημοκρατική συναίνεση.

 
 
Έννοια αρχής της φορολογικής ισότητας:

Η συνταγματική καθιέρωση της αρχής της φορολογικής ισότητας συνεπάγεται την καθολικότητά της, καθώς και τη φορολογία με βάση τη φοροδοτική ικανότητα. Το άρθρο 4 παρ. 5 του Συντάγματος ορίζει πως “Οι Έλληνες πολίτες συνεισφέρουν χωρίς διακρίσεις στα δημόσια βάρη, ανάλογα με τις δυνάμεις τους.”
Από την παραπάνω αρχή προέρχεται η αρχή της καθολικότητας, δηλαδή η αρχή του πάνδημου της φορολογίας. Η φορολογική επιβάρυνση πρέπει να είναι καθολική και να επιβάλλεται στο σύνολο των Ελλήνων χωρίς να γίνονται αθέμιτες διακρίσεις.

 
Αναφέρετε 2 παραδείγματα για κάθε μια από τις παρακάτω κατηγορίες φόρων
(α) Άμεσος φόρος
(β) Έμμεσος φόρος
(γ) Φόροι με προοδευτικό συντελεστή
(δ) Φόροι με αναλογικό συντελεστή
(ε) Φόρος επί της κατοχής περιουσίας
(στ) Φόρος επί της δαπάνης (κατανάλωσης):


(α) Άμεσοι φόροι => Φόρος εισοδήματος  Φυσικών Προσώπων, Χαρτόσημο
(β) Έμμεσοι φόροι => ΦΠΑ (φόρος προστιθέμενης αξίας), ΕΝΦΙΑ (στην περιουσία)
(γ) Φόροι με προοδευτικό συντελεστή => ΕΝΦΙΑ, Φόρος κληρονομιάς
(δ) Φόροι με αναλογικό συντελεστή => ΦΠΑ, Φόρος εισοδήματος Νομικών Προσώπων
(ε) Φόροι επί της κατοχής περιουσίας => Φόρος Ακίνητης Περιουσίας, Τέλος Ακίνητης Περιουσίας
(στ) Φόροι επί της δαπάνης (κατανάλωσης) => ΦΠΑ, Δασμοί

Δημότης αρνείται να καταβάλλει το ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού επικαλούμενος ότι ο Δήμος δεν έχει τοποθετήσει φωτισμό στο δρόμο μπροστά από το σπίτι. Πως κρίνετε αυτόν τον ισχυρισμό;


Δεν απαιτείται η πραγματική χρησιμοποίηση της παροχής,  αρκεί η ετοιμότητα του δημοσίου φορέα για παροχή της Υπηρεσίας, η δυνατότητα δηλαδή χρησιμοποίησης της. 
Είναι δυνατή η επιμήκυνση της φορολογικής παραγραφής και αν ναι, με ποιο τρόπο;


Η νομοθετική επιμήκυνση του χρόνου παραγραφής φορολογικών αξιώσεων έχει κριθεί μη απαγορευμένη, υπό την προϋπόθεση ότι γίνεται με τυπικό νόμο και επιβάλλεται επί αξίωσης που δεν έχει ήδη παραγραφεί.


Πως διακρίνεται ο φόρος;


Ο φόρος διακρίνεται ανάλογα με το αντικείμενο (εισόδημα, περιουσίας, δαπάνη), το υποκείμενο (άμεσο, έμμεσο), το συντελεστή (αναλογικός, προοδευτικός, πάγιος), τη φορολογική βάση και τον τρόπο υπολογισμού.
Αν είναι δυνατό να ρυθμιστεί με Υπουργική Απόφαση η αναπροσαρμογή συντελεστών υπολογισμού της αξίας των ακινήτων:


Γενικότερος κανόνας απαγορεύει τη νομοθετική εξουσιοδότηση για θέσπιση ή μετατροπή φορολογικών νόμων. Όμως, όσο αναφορά τις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων, επιτρέπεται ο καθορισμός τους με υπουργική απόφαση καθότι αφορά ειδικά και τεχνικά στοιχεία κι όχι αντικείμενο του φόρου.Μικρό πρακτικό:
Ένας έμπορος που αγοράζει 100 ευρώ την πρώτη ύλη και μεταπωλεί 1000 ευρώ, με φορολογία την κλασική του 23%. Πόσο βγαίνει ο φόρος και τι βγαίνει ο λογαριασμός. Πιστωτικός ή Χρεωστικός;


Δεδομένου ότι αφαιρούμε το φόρο των εισροών (100 * 23% = 23 ευρώ) από το φόρο των εκροών (1000 * 23% = 230 ευρώ) άρα 230-23 = 207 ευρώ.
Από τη στιγμή που η διαφορά των εκροών είναι θετική (πάνω από το μηδέν δηλαδή) μιλάμε για χρεωστικό ΦΠΑ που πρέπει να αποδοθεί στην εφορία. Αν είχαμε αρνητικό, θα είχαμε πιστωτικό φόρο (επιστροφής ή έκπτωσης).
Ο Α κληρονομεί ένα διαμέρισμα, το οποίο στη συνέχεια πωλεί στον Β.
(α) Τι φόρος θα επιβληθεί κατά τις δύο μεταβιβάσεις (αιτία θανάτου και αιτία πωλήσεως);
(β) Ποιον θα βαρύνει ο φόρος σε κάθε μια από τις δύο μεταβιβάσεις;


(α) Στον Α θα επιβληθεί φόρος κληρονομιάς. Όσον αφορά τον αγοραστή Β θα κληθεί να πληρώσει Φόρος Μεταβίβασης Ακινήτου ή ΦΠΑ.
(β) Στον φόρο κληρονομιάς επιβαρύνεται ο κληρονόμος και συνεπώς ο Α θα κληθεί να πληρώσει τον παραπάνω φόρο. Αντίθετα, ο φόρος από αιτία πωλήσεως επιβαρύνει τον αγοραστή και συνεπώς ο Β θα κληθεί να πληρώσει τον φόρο μεταβίβασης ακινήτου ή ΦΠΑ.

Η κυβέρνηση καταθέτει σχέδιο νόμου στη Βουλή το Φεβρουάριο του 2014 για τροποποίηση κλίμακας φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων. Μπορεί να καταλαμβάνει εισοδήματα προγενέστερων ετών και αν ναι, ποιων ημερολογιακών ετών;


Για να απαντήσουμε στο παραπάνω ερώτημα θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι οι φορολογικοί νόμοι διέπονται από την αρχή της περιορισμένης αναδρομικότητας του φόρου, σύμφωνα με το άρθρο 78 παρ. 2 Σ.
Αυτό σημαίνει πως κανένας φόρος ή άλλο οικονομικό βάρος δε μπορεί να επιβληθεί με νόμο αναδρομικής ισχύς πέρα από το προηγούμενο οικονομικό έτος από αυτό που επιβλήθηκε.
Συνεπώς φόρος που κατατίθεται στη Βουλή το Φεβρουάριου του 2014, μπορεί να ισχύσει αναδρομικά και για το 2013 αλλά όχι το 2012.


Διαφορά διπλής νομικής φορολογίας και διπλής οικονομικής φορολογίας:

Διπλή νομική φορολογία έχουμε όταν το ίδιο πρόσωπο υποβάλλεται σε φόρο για την ίδια φορολογική ύλη και για την ίδια χρονική περίοδο.
Διπλή οικονομική φορολογία έχουμε όταν δύο διαφορετικά πρόσωπα υποβάλλονται σε φόρο για την ίδια φορολογική ύλη και την ίδια χρονική περίοδο. Δύο τρόποι αντιμετώπισης 1. Μέθοδος εξαίρεσης (το αλλοδαπό εισόδημα απαλλάσσεται της φορολογίας στην ημεδαπή) και 2. Μέθοδος πίστωσης (ο φόρος που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή εκπίπτει από το φόρο που οφείλεται για τα ίδια εισοδήματα στην ημεδαπή).Ποια είναι τα στοιχεία εξατομίκευσης του φόρου;

Τα στοιχεία εξατομίκευσης είναι το αντικείμενο που ρυθμίζεται, το υποκείμενο που καλείται να καταβάλει το φόρο, το ποσό που οφείλει να καταβάλει και τη διαδικασία καταβολής του.


 
(α) Πως φορολογείται το εισόδημα ανάλογα με τις πηγές από τις οποίες προέρχεται;
(β) Πως ονομάζεται το σύστημα φορολογίας που εφαρμόζει η Ελλάδα ανάλογα με τις πηγές του εισοδήματος;


(α) Το εισόδημα μπορεί να προέρχεται από (αα) μισθωτή εργασία ή σύνταξη, (αβ) επιχειρηματική δραστηριότητα, (αγ) κεφάλαιο, (αδ) υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου.
(β) Υπάρχουν 2 συστήματα φορολογίας, το Αναλυτικό και το Συνθετικό. Γενικά στην Ελλάδα μέχρι και το 2013 ακολουθούσαμε ένα μικτό σύστημα συνδυάζοντας και τα 2. Πλέον ακολουθούμε το αναλυτικό στα πλαίσια μιας παγκόσμιας μεταστροφής από το συνθετικό προς το αναλυτικό.


(α) Ποια είναι η έννοια της αρχής του αποκτώμενου εισοδήματος και της αρχής του πραγματοποιούμενου εισοδήματος;
(β) Ποια από τις παραπάνω αρχές εφαρμόζεται στην Ελλάδα;


(α) Η αρχή του αποκτώμενου εισοδήματος συνιστά πως το εισόδημα φορολογείται τη στιγμή που γεννάται η δυνατότητα είσπραξής του με το συντελεστή που ισχύει τη χρονιά που γεννήθηκε (ενδεχομένως να μην εισπραχθεί και ποτέ, παρόλα αυτά θα πληρώσεις το φόρο).
Η αρχή του πραγματοποιούμενου εισοδήματος από την άλλη, συνιστά πως το εισόδημα φορολογείται τη στιγμή που εισπράττεται
(β) Στην Ελλάδα ισχύει η αρχή του αποκτώμενου εισοδήματος με 2 εξαιρέσεις. Την παροχή ελεύθερων επαγγελματιών στο Δημόσιο ή ΝΠΔΔ και τα αναδρομικά μισθωτών και συνταξιούχων.Ποια είναι η σχέση ανάμεσα στους κανόνες του διεθνούς και του εθνικού φορολογικού δικαίου;

 Σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 1 εδ α’ του Συντάγματος «Οι γενικά παραδεγμένοι κανόνες του διεθνούς δικαίου, καθώς και οι διεθνείς συμβάσεις, από την επικύρωσή τους με νόμο και τη θέση τους σε ισχύ σύμφωνα με τους όρους καθεμιάς αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του εσωτερικού ελληνικού δικαίου και υπερισχύσουν από κάθε άλλη αντίθετη διάταξη νόμου».
Συνέπειες του κανόνα είναι (α) σε περίπτωση σύγκρουσης οι εθνικές διατάξεις είναι ανίσχυρες και (β) δεν είναι δυνατή η μεταβολή των όρων της διεθνούς σύμβασης με κοινό νόμο (treaty overriding).


Θέση των διατάξεων των διμερών συμβάσεων για την αποφυγή της διπλής φορολογίας στην ιεραρχία των κανόνων της ελληνικής έννομης τάξης. Αναφέρατε συγκεκριμένα τη θέση τους ως προς τους κανόνες του Συντάγματος, τους τυπικούς νόμους και τις κανονιστικές διατάξεις:


Οι διμερείς συμβάσεις, ή αλλιώς φορολογικές συμβάσεις, είναι συμβάσεις του δημόσιου διεθνούς δικαίου που υπογράφονται μεταξύ 2 κρατών. Συνήθως βασίζονται σε μία πρότυπη σύμβαση και τα συμβαλλόμενα μέρη είναι ελεύθερα να διαπραγματευθούν τους όρους ανάλογα με τις ανάγκες τους. Οι πρότυπες συμβάσεις φυσικά δεν έχουν κανονιστικό χαρακτήρα, και δεν αποτελούν πράγματι συμβάσεις μεταξύ κρατών, ενώ αμφισβητείται το αν μπορούν να θεωρηθούν ερμηνευτικό βοήθημα.
Σκοπός των διμερών συμβάσεων είναι η αποφυγή της διπλής φορολογίας και η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Ωστόσο δεν επιβάλλουν νέο φόρο, ούτε μοιράζουν την φορολογική ύλη. Αντίθετα, κατανέμουν τη φορολογική εξουσία.
Όσο αναφορά την ιεραρχία των κανόνων της ελληνικής έννομης τάξης, προβλέπεται συγκεκριμένη θέση των διμερών συμβάσεων/διεθνές δίκαιο σε σχέση με το εσωτερικό δίκαιο. Στην κορυφή της νομικής πυραμίδας έχουμε το Σύνταγμα μαζί με το ΕΕ δίκαιο, που μέσω του Α28Σ δίνει την αμέσως επόμενη θέση στο διεθνές δίκαιο/διμερής συμβάσεις. Στο τρίτο επίπεδο της πυραμίδας έχουμε τους τυπικούς νόμους, και στο τελευταίο επίπεδο έχουμε τις ΚΠΔ. Συνεπώς οι διμερείς συμβάσεις είναι ανώτερες των ΚΠΔ και των τυπικών νόμων, αλλά όχι ανώτερες από το Σύνταγμα και το Δίκαιο της ΕΕ.


Επιχείρηση αγοράζει τον Ιούνιο 2015 πρώτες ύλες αξίας 100 ευρώ και πωλεί προϊόντα αξίας 1000 ευρώ. Οι παραπάνω αγοραπωλησίες υπάγονται στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ 23%.
Εάν υποτεθεί ότι κατά το διάστημα αυτό η επιχείρηση δεν έχει άλλα έσοδα ή έξοδα, απαντήστε με συνοπτική αιτιολογία στα ακόλουθα:
(α) Υπολογίστε το ΦΠΑ εισροών και τον ΦΠΑ εκροών.
(β) Η επιχείρηση θα έχει χρεωστικό ή πιστωτικό υπόλοιπο ΦΠΑ;

(α) Ο ΦΠΑ εισροών (στις αγορές) υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας την καθαρή αξία της αγοράς (100 ευρώ) με τον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ 23%. Επομένως, ο ΦΠΑ εισροών είναι 100 * 23% = 23 ευρώ.
Ο ΦΠΑ εκροών (στις πωλήσεις) υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας την καθαρή αξία της πώλησης (ήτοι 1000 ευρώ) με τον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ 23%. Επομένως ο ΦΠΑ εκροών είναι 1000*23%=230 ευρώ.
(β) Χρεωστικό ΦΠΑ έχουμε όταν οι πωλήσεις είναι μεγαλύτερες από τις αγορές (δηλαδή όταν το ΦΠΑ εκροών > ΦΠΑ εισροών) και αντίθετα, πιστωτικό ΦΠΑ έχουμε όταν οι αγορές είναι μεγαλύτερες από τις πωλήσεις (δηλαδή όταν το ΦΠΑ εισροών > ΦΠΑ εκροών). Συνεπώς, στην προκειμένη περίπτωση η επιχείρηση έχει χρεωστικό ΦΠΑ (230-23) 207 ευρώ.


Βιοτεχνία επιπλοποιίας αγοράζει τον Σεπτέμβριο ξυλεία αξίας 10.000 και πωλεί έπιπλα αξίας 5.000 ευρώ (καθαρή αξία). Οι παραπάνω αγοραπωλησίες υπάγονται στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ 24%. Ερωτάται:
(α) Πόσος είναι ο ΦΠΑ εισροών και πόσος ο ΦΠΑ εκροών της εν λόγω βιοτεχνίας;     
(β) Η εν λόγω βιοτεχνία έχει χρεωστικό ή πιστωτικό υπόλοιπο ΦΠΑ;

(α) Ο ΦΠΑ εισροών (στις αγορές) υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας την καθαρή αξία της αγοράς (ήτοι 10.000 ευρώ) με τον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ 24%. Επομένως, ο ΦΠΑ εισροών είναι 10.000 * 24% = 2.400 ευρώ.
Ο ΦΠΑ εκροών (στις πωλήσεις) υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας την καθαρή αξία της πώλησης (ήτοι 5.000 ευρώ) με τον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ 24%. Επομένως ο ΦΠΑ εκροών είναι 5.000*24%=1.200 ευρώ.
(β) Χρεωστικό ΦΠΑ έχουμε όταν οι πωλήσεις είναι μεγαλύτερες από τις αγορές (δηλαδή όταν το ΦΠΑ εκροών > ΦΠΑ εισροών) και αντίθετα, πιστωτικό ΦΠΑ έχουμε όταν οι αγορές είναι μεγαλύτερες από τις πωλήσεις (δηλαδή όταν το ΦΠΑ εισροών > ΦΠΑ εκροών). Συνεπώς, στην προκειμένη περίπτωση η βιοτεχνία έχει πιστωτικό ΦΠΑ (1.200-2.400) 1.200 ευρώ ο οποίος δεν επιστρέφεται στη βιοτεχνία αλλά συμψηφίζεται με επόμενη περιοδική ΦΠΑ.Ποιες είναι οι μέθοδοι για την εξάλειψη της διεθνούς διπλής φορολογίας;


) Μέθοδος εξαίρεσης (exemption method): το αλλοδαπό εισόδημα απαλλάσσεται της φορολογίας στην ημεδαπή.
(β) Μέθοδος (απεριόριστης ή απλής) πίστωσης: Ο φόρος που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή εκπίπτει από το φόρο που οφείλεται για τα ίδια εισοδήματα στην ημεδαπή).
Υπόχρεο κράτος για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας είναι το κράτος κατοικίας του φορολογουμένου.
Η Ελλάδα έχει υιοθετήσει τη μέθοδο της πίστωσης. Ποια είναι η σχέση ανάμεσα στους κανόνες του διεθνούς και του ευρωπαϊκού φορολογικού δικαίου;

(α) επικάλυψη – αλληλεπίδραση
(β) αρχή της καλόπιστης συνεργασίας (άρθρο 4 ΣυνΘΛΕΕ)
(γ) Pacta sunt servanda (άρθρο 351 ΣυνθΛΕΕ)
(δ) Οι κοινοτικές διατάξεις υπερισχύουν των διμερών συμβάσεων.Ο εργολάβος Α κατασκευάζει και πωλεί ένα διαμέρισμα στο Β, ο οποίος λόγω της κρίσης το μεταπωλεί στο Γ. Ερωτάται:
(α) Τι φόροι θα επιβληθούν κατά τις δύο μεταβιβάσεις;
(β) Ποιον θα βαρύνουν οι παραπάνω φόροι;


(α) Ο ΦΠΑ είναι έμμεσος φόρος και βαρύνει τον αντισυμβαλλόμενο δηλαδή τον λήπτη του τιμολογίου (εδώ του ειδικού στοιχείου για την παράδοση των κτισμάτων από τον εργολάβο). Στην πρώτη περίπτωση ο εργολάβος είναι υπόχρεος για την πληρωμή του ΦΠΑ. Στην δεύτερη περίπτωση φόρο από αιτία πώλησης (Φόρος ακίνητης περιουσίας ή ΦΠΑ) θα επιβληθεί στον Γ (αγοραστή του διαμερίσματος).
 (β) Οπότε στην πρώτη περίπτωση ο εργολάβος Α θα επιβαρυνθεί με τον ΦΠΑ και στη δεύτερη περίπτωση ο Γ θα πληρώσει τον φόρο μεταβίβασης ακινήτου.


Επιτρέπεται η αναδρομική εφαρμογή ευμενούς φορολογικής ρύθμισης;


Γενική απαγόρευση της αναδρομικότητας στο Σύνταγμα δεν υπάρχει.
Ειδικά όμως στο Σύνταγμα σύμφωνα με το άρθρο 78 παρ. 2 του Συντάγματος, απαγορεύεται ο φόρος ή οποιοδήποτε άλλο οικονομικό βάρος να επιβληθεί με αναδρομικό νόμο, ο οποίος να επεκτείνεται πέρα από το οικονομικό έτος που προηγήθηκε από εκείνο της επιβολής του φόρου.
Κρατούσα είναι η άποψη ότι προβληματική είναι μόνο η αναδρομικότητα των δυσμενών και όχι των ευμενών νόμων.

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 4173/2013, το εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα υποβάλλεται σε φόρο με βάση την ακόλουθη κλίμακα (δίδεται πίνακας με τον συντελεστή ανά κλίμακα). Φορολογούμενος αποκτά κατά το φορολογικό έτος 2016 καθαρό εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα ύψους 50.000 ευρώ. Υπολογίστε τον αναλογούντα φόρο.


Εισόδημα από Επιχειρηματική Δραστηριότητα (σε ευρώ)
Κλίμακα
Φορολογικός συντελεστής %
0-20.000
22%
20.001-30.000
29%
30.001-40.000
37%
40.001-άνω
45%

Επομένως, ο φόρος που θα προκύψει για τον ασκών επιχειρηματική δραστηριότητα με καθαρό εισόδημα 50.000 ευρώ είναι:
20.000 Χ 22% = 4.400
10.000 Χ 29% = 2.900
10.000 Χ 37% = 3.700
10.000 Χ 45% = 4.500
50.000                15.500
Ο φόρος που προκύπτει είναι 15.500 ευρώ.

Σύμφωνα με το άρθρο 58 παρ. 1 του Ν. 4173/2013, ο συντελεστής φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων είναι 29% και, σύμφωνα με το άρθρο 64 παρ. 1 του Ν. 4173/2013, ο συντελεστής παρακράτησης για μερίσματα είναι 15%.
Ανώνυμη εταιρεία αποκτά φορολογητέα κέρδη ύψους 100.000 ευρώ και αποφασίζει να διανείμει όλα τα διαθέσιμα κέρδη στο μέτοχό της, που είναι φυσικό πρόσωπο.
Τι ποσό θα εισπράξει ο μέτοχος;


Καθαρά κέρδη ΝΠ
100.000
Μείον Φόρο εισοδ. 29%
(100.000*29%)
29.000

71.000
Μείον φόρο μερισμάτων 15% (71.000*15%)
10.650
Κέρδη μετά από φόρους
60.350

Το ποσό των 60.350 ευρώ θα εισπράξει ο μέτοχος μετά την αφαίρεση των φόρων.Πως φορολογείται το εισόδημα των συζύγων;


Κατά τη διάρκεια του γάμοι οι σύζυγοι έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν κοινή δήλωση των εισοδημάτων τους, στα οποία ο φόρος, τα τέλη και οι εισφορές που αναλογούν υπολογίζονται χωριστά στο εισόδημα καθενός συζύγου.
Σε αυτή την περίπτωση, το τυχόν αρνητικό αποτέλεσμα του εισοδήματος του ενός συζύγου ΔΕΝ συμψηφίζεται με τα εισοδήματα του άλλου συζύγου.

Σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν. 4172/2013, ο φόρος εισοδήματος για ελεύθερους επιτηδευματίες ορίζεται ανά κλιμάκια στο 26% για εισόδημα έως 50.000 ευρώ και στο 33% για εισόδημα άνω των 50.000 ευρώ.
Δικηγόρος αποκτά κατά το φορολογικό έτος 2014 καθαρό εισόδημα από την άσκηση του επαγγέλματός του 60.000 ευρώ.
Υπολογίστε τον αναλογούντα φόρο.
Εισόδημα από ελεύθερη δραστηριότητα
Κλίμακα
Φορολογικός συντελεστής %
0-50.000
26%
50.001-άνω
33%

Επομένως, ο φόρος που θα προκύψει για τον ελεύθερο επιτηδευματία με καθαρό εισόδημα 60.000 ευρώ είναι:
50.000 Χ 26% = 13.000
10.000 Χ 33% =   3.300
60.000                16.600
Ο φόρος που προκύπτει είναι 16.600 ευρώ.


Με το ν. 4223/2013 εισήχθη ο ενιαίος φόρος ιδιοκτησίας ακινήτων, που διακρίνεται σε κύριο και συμπληρωματικό. Φυσικό πρόσωπο κατέχει ακίνητη περιουσία συνολικής αξίας 550.000 ευρώ.
Υπολογίστε τον αναλογούντα συμπληρωματικό φόρο (δίδεται πίνακας με συντελεστές):

Συντελεστές συμπληρωματικού φόρου ΦΠ
Κλιμάκιο (σε ευρώ)
Συντελεστής
0,01-300.000
0,0%
300.000,01-400.000
0,1%
400.000,01-500.000
0,2%
500.000,01-600.000
0,3%
600.000,01-700.000
0,6%
700.000,01-800.000
0,7%
800.000,01-900.000
0,8%
900.000,01-1.000.000
0,9%
Υπερβάλλον
1,0%

300.000 Χ 0% = 0,00
100.000 Χ 0,1% = 100,00
100.000 Χ 0,2% = 200,00
50.000 Χ 0,3% = 150,00
550.000              450,00
Επομένως, ο συμπληρωματικός φόρος ακινήτων που θα επιβαρυνθεί το φυσικό πρόσωπο ανέρχεται στο ποσό των 450,00 ευρώ.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: