Σάββατο, 14 Απριλίου 2018

ΕΚΔΔΑ: ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΛΗΡΩΘΕΝ & ΑΚΛΗΡΩΤΑ) ΚΓ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (2013)

ΚΓ εισαγωγικός διαγωνισμός 2013


Θέμα 2ο  (ΚΛΗΡΩΘΕΝ)- Παρεμβατικό κράτος & λειτουργίες κράτους

(Α) Σε ποιες περιπτώσεις σύμφωνα με την νεοκλασική οικονομική θεωρία, ο ελεύθερος ανταγωνισμός δεν οδηγεί σε άριστη κατανομή των οικονομικών πόρων; Αιτιολογείστε την απάντησή σας και δώστε σχετικά παραδείγματα.
(Β) Αναφέρατε και εξηγείστε τις επιπτώσεις των διαφορετικών ειδών μονοπωλίου στην κοινωνική ευημερία. Πως μπορεί το κράτος να παρέμβει προκειμένου να αντιμετωπίσει ενδεχόμενες αρνητικές συνέπειες του μονοπωλίου;

Θέμα 1ο (ΑΚΛΗΡΩΤΟ) - Κρατικός Προϋπολογισμός

(Α) Περιγράψτε και αξιολογείστε τις δημόσιες δαπάνες με βάση την οικονομική ταξινόμηση.
(Β) Πως ορίζονται οι πρωτογενείς δαπάνες και ποια η σημασία τους για την πορεία του ισοζυγίου του κρατικού προϋπολογισμού και του δημοσίου χρέους;
(Γ) Τι έχει δείξει η διεθνής εμπειρία σχετικά με την αποτελεσματικότητα των δημοσίων δαπανών ως μέσου δημοσιονομικής προσαρμογής σε αντιδιαστολή με τους φορείς;

Θέμα 3ο (ΑΚΛΗΡΩΤΟ) - Ισοζύγιο πληρωμών
(Α) Ποια είναι τα βασικά συστατικά στοιχεία του Ισοζυγίου Πληρωμών και η εξέλιξη τους μετά την ένταξη της ελληνικής οικονομίας στην ευρωζώνη.
(Β) Περιγράψτε την δημοσιονομική κρίση στην Ελλάδα και Εξηγείστε πως συνδέεται με την εξέλιξη του ισοζυγίου πληρωμών της.
(Γ) Ποια είναι η σημασία του Ελληνικού Ισοζυγίου Πληρωμών για την έξοδο της Ελλάδας από την σημερινή οικονομική κρίση.

Δεν υπάρχουν σχόλια: