Σάββατο, 14 Απριλίου 2018

ΕΚΔΔΑ: ΘΕΜΑΤΑ (ΚΛΗΡΩΘΕΝ & ΑΚΛΗΡΩΤΑ) ΜΙΚΡΟ-ΜΑΚΡΟ-ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 2015 (ΚΔ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ)

ΚΔ εισαγωγικός διαγωνισμός 2015

Θέμα 1ο (ακλήρωτο) - Νομισματική πολιτική

(Α) Ποιες επιδράσεις επιφέρει στο εγχώριο εμπορικό ισοζύγιο μια υποτίμηση του εγχώριου νομίσματος σε μια μεγάλη χώρα με ανεξάρτητη Κεντρική Τράπεζα;
(Β) Περιγράψτε τις επιδράσεις της πολιτικής της εσωτερικής υποτίμησης σε εγχώρια οικονομικά μεγέθη και αξιολογειστε την εφαρμογή της στην περίπτωση της Ελλάδας κατά την τελευταία πενταετία.

Θέμα 2ο (ακλήρωτο) - Ανεργία και απασχόληση

(Α) Ποιες επιδράσεις επιφέρει στη αγορά εργασίας της χώρας υποδοχής μια μαζική εισροή και απασχόληση ανειδίκευτου αλλοδαπού εργατικού δυναμικού;
(Β) Ποιες δημοσιονομικές επιδράσεις επιφέρει στη χώρα υποδοχής μια μαζική εισροή και απασχόληση ανειδίκευτου αλλοδαπού εργατικού δυναμικού;


Θέμα 3ο (κληρωθέν) - Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζαχ &νομισματική πολιτική


(Α) Ποια μέσα διαθέτει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για την άσκηση νομισματικής πολιτικής στην Ευρωζώνη;
(Β) Πως αξιολογείτε την πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για την Ελλάδα κατά την τρέχουσα οικονομική κρίση;
(Γ) Ποια επίδραση εκτιμάται ότι θα έχει η πρόσφατη αύξηση των αμερικανικών επιτοκίων στη διμερή συναλλαγματική ισοτιμία ευρω-δολαρίου και στη διατλαντική κίνηση κεφαλαίων;

Δεν υπάρχουν σχόλια: