Κυριακή, 15 Απριλίου 2018

ΕΚΔΔΑ: ΑΚΛΗΡΩΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 2004-2016


ΙΖ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΑΚΛΗΡΩΤΑ ΟΛΚ 2004

1 – ΣΥΝΤΑΓΜΑ 
Η θέση της Κυβέρνησης στο Ελληνικό πολιτικό σύστημα:
α)Ποιά είναι η διάρθρωση του κυβερνητικού μηχανισμού στην Ελλάδα;
β)Ποιές οι σχέσεις της κυβερνητικής εξουσίας με τους άλλους παράγοντες του πολιτεύματος;
γ)Ποιές οι προϋποθέσεις της αποτελεσματικής λειτουργίας της Κυβέρνησης;


2 – ΚΡΑΤΟΣ 
Το ζήτημα της αμφισβήτησης της κρατικής εξουσίας στην εποχή μας:
α)Ποιοί παράγοντες συμβάλλουν στην αμφισβήτηση της κρατικής εξουσίας στη σύγχρονη εποχή και πώς επηρεάζονται η δομή και η λειτουργία του σύγχρονου κράτους;
β)Ποιός ο ρόλος της κρατικής γραφειοκρατίας στην αποτελεσματικότερη λειτουργία του κράτους;
γ)Πώς συνδέεται η ανωτέρω αμφισβήτηση με την επιχειρηματολογία για το κοινωνικό κράτος;


ΙΘ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΑΚΛΗΡΩΤΟ ΟΛΚ 2006

1 – ΚΡΑΤΟΣ  
Το ζήτημα του Κοινωνικού Κράτους Δικαίου στην εποχή μας:
α)Υποστηρίζεται ότι το κοινωνικό κράτος αντιστρατεύεται την οικονομική ελευθερία. Επιβεβαιώνεται τούτο στην πρόσφατη ιστορική εμπειρία;
β)Ποιά η σχέση της αρχής του Κοινωνικού Κράτους με την αρχή του φιλελεύθερου κράτους στην σύγχρονη εποχή;
γ)Πώς επηρεάζουν οι διατάξεις του άρθρου 25 στου Συντάγματος 1975/86/2001 τα κοινωνικά και ατομικά δικαιώματα;


Κ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΑΚΛΗΡΩΤΟ ΟΛΚ 2008

1 – ΚΡΑΤΟΣ  
Η ιδιότητα του πολίτη:
α)Πώς ορίζεται η έννοια του πολίτη κατά το εθνικό και κοινοτικό δίκαιο και ποιές οι τυχόν μεταξύ τους διαφορές;
β)Ποιά δικαιώματα και υποχρεώσεις απορρέουν από την ιδιότητα του πολίτη τόσο σε εθνικό όσο και σε κοινοτικό επίπεδο;
γ)Μορφές της ιδιότητας του πολίτη σε σχέση με τα πολιτικά συστήματα της Αντιπροσώπευσης και της Δημοκρατίας


ΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΑΚΛΗΡΩΤΑ ΟΛΚ 2009

1 – ΕΥΡΩΠΗ
Τα τελευταία χρόνια παρατηρούνται σημαντικές ροές μεταναστών προς την ΕΕ σε τέτοιο βαθμό που, χώρες οι οποίες, κατά παράδοση εξήγαν μετανάστες να μετατρέπονται σε χώρες εισαγωγής μεταναστών. Η ΕΕ προωθεί μια πολιτική για τη μετανάστευση και το άσυλο, η οποία αποτελεί μία από τις προτεραιότητες του πολιτικού συστήματός της.
α) να εξηγήσετε τους λόγους εμφάνισης του φαινομένου της μετανάστευσης.
β) να περιγράψετε τα στάδια ανάπτυξης της ευρωπαϊκής πολιτικής για τη μετανάστευση και το άσυλο, καθώς και τους τρόπους αντιμετώπισης της παράνομης μετανάστευσης.
γ) Να αξιολογήσετε τις επιπτώσεις του φαινομένου της μετανάστευσης στα εθνικά πολιτικά συστήματα και να καταθέσετε τις προτάσεις σας για το πως πρέπει να διαμορφωθούν οι σχέσεις κράτους-πολίτη στις κοινωνίες υποδοχής των μεταναστών.
2 – ΚΡΑΤΟΣ
α) Γιατί πρέπει να ασκείται έλεγχος πάνω στη δημόσια διοίκηση στα σύγχρονα φιλελεύθερα-δημοκρατικά συστήματα και ποιές είναι οι μορφές ελέγχου της δημόσιας διοίκησης σε εθνικό επίπεδο;
β) Ποιές είναι οι μορφές ελέγχου της δημόσιας διοίκησης των κρατών μελών της ΕΕ από τα όργανα της ΕΕ;
γ) Να αξιολογήσετε την αποτελεσματικότητα του ελέγχου της δημόσιας διοίκησης όπως αυτός ασκείται στην Ελλάδα σήμερα.

ΚΒ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΑΚΛΗΡΩΤΑ ΟΛΚ 2012

1 - ΚΡΑΤΟΣ
Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του κοινωνικού κράτους όπως αυτό επικράτησε στην Δυτική Ευρώπη μετά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο;
α) Ποια τα ιδιαιτέρα χαρακτηριστικά του κοινωνικού κράτους στην Ελλάδα την ίδια περίοδο;
β)Πώς επιδρά η τρέχουσα οικονομική κρίση στη σημερινή ευρωπαϊκή και εθνική πραγματικότητα;


2 – ΕΥΡΩΠΗ
Η σημαντικότερη κριτική που ασκείται στο πολιτικό σύστημα της Ε.Ε. είναι το έλλειμμα δημοκρατικής οργάνωσης και λειτουργίας του.
α) Σε τι συνίσταται αυτό το έλλειμμα σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο;
β)Ποια η απάντηση της Συνθήκης της Λισαβόνας ως προς τον συγκεκριμένο προβληματισμό;
γ) Πώς συνδέεται η αντιμετώπιση της τρέχουσας οικονομικής κρίσης με αυτόν τον προβληματισμό;


ΚΓ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΑΚΛΗΡΩΤΑ ΟΛΚ 2013

1 - ΚΡΑΤΟΣ
Οι σύγχρονες εξελίξεις άσκησης δημόσιας πολιτικής σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο έχουν οδηγήσει σε διαφοροποίηση των χαρακτηριστικών και των ρόλων:
α)των πολιτικών κομμάτων,
β)των επαγγελματικών οργανώσεων και
γ)της κοινωνίας πολιτών.


2 – ΣΥΝΤΑΓΜΑ
Το ζήτημα της μετεξέλιξης της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας στην Ελλάδα :
α) Η σύνθεση του εκλογικού σώματος κατά το Σύνταγμα και τη σχετική νομοθεσία.
β) Η λειτουργία των πολιτικών κομμάτων στην Ελλάδα την περίοδο 1974-2013 και τα προβλήματα διαφθοράς.ΚΔ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΑΚΛΗΡΩΤΑ ΟΛΚ 2015

1 - ΣΥΝΤΑΓΜΑ
Η Κυβέρνηση αποτελεί ένα από τα κύρια όργανα του ελληνικού κράτους. Ερωτάται: πως σχηματίζεται η κυβέρνηση στα πλαίσια της προεδρευόμενης κοινοβουλευτικής δημοκρατίας της χώρας μας, ποιος ο ρόλος και οι αρμοδιότητες του Πρωθυπουργού του Υπουργικού Συμβουλίου και των λοιπών συλλογικών οργάνων της Κυβέρνησης και πως διασφαλίζεται θεσμικά ο συντονισμός της κυβέρνησης.


2 – ΣΥΝΤΑΓΜΑ
Η αποκέντρωση στη διοίκηση και η τοπική αυτοδιοίκηση αποτελούν θεσμούς του ελληνικού κράτους και ουσιώδες μέρος της παράδοσης του πολιτικού και διοικητικού συστήματος της χώρας. Ήδη αναγνωρίζονται ρητά από τις αντίστοιχες συνταγματικές διατάξεις. Ωστόσο η κατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ κεντρικής διοίκησης αποκεντρωμένης διοίκησης και τοπικής αυτοδιοίκησης παρουσιάζει προβλήματα διαχρονικώς.
Ποια είναι τα αίτια για τούτο και με βάση τα κριτήρια του ελληνικού Συντάγματος και ενόψει της αρχής της επικουρικότητας που διασφαλίζεται στην ευρωπαϊκή έννομη τάξη, ποια η δέουσα αντιμετώπιση του προβλήματος.


ΚΕ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΑΚΛΗΡΩΤΑ ΟΛΚ 2016

1 - ΚΡΑΤΟΣ
Παρουσιάστε συνοπτικά την ιστορική εξέλιξη της σχέσης νεωτερικού Κράτους και Εκκλησίας στην Ευρώπη.
α) Πως θα περιγράφατε τη θεσμική σχέση Κράτους και Εκκλησίας στην Ελλάδα βάσει του ισχύοντος Συντάγματος;
β) Σχολιάστε το βαθμό εκκοσμίκευσης του ελληνικού κράτους σήμερα.


2 – ΣΥΝΤΑΓΜΑ
Περιγράψτε τη σχέση νομοθετικής και εκτελεστικής εξουσίας με επίκεντρο τη λειτουργία του κρατικού προϋπολογισμού στο πλαίσιο:
α)του πρώιμου φιλελεύθερου κράτους,
β) του σύγχρονου κράτους του 20ου αιώνα και
γ) της "οικονομικής διακυβέρνησης", όπως αυτή περιγράφεται στις ισχύουσες ευρωπαϊκές συνθήκες.

Δεν υπάρχουν σχόλια: