Παρασκευή, 12 Μαΐου 2017

ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΣΔΔΑ (30 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ)1)       H αγορά εννοιολογικά δεν ταυτίζεται με:
(α) το σύστημα οικονομικού συντονισμού μέσω του μηχανισμού των τιμών
(β) το σύστημα οικονομικού συντονισμού μέσω του ανταγωνισμού
(γ) το σύστημα οικονομικού συντονισμού μέσω εντολών
(δ) με τίποτα από τα παραπάνω

2)     Πατέρας της οικονομικής επιστήμης θεωρείται:
(α) ο Alfred Marshal
(β) ο Adam Smith
(γ) ο John M. Keynes
(δ) o David Ricardo

3)      Σύμφωνα με τη θεωρία του συγκριτικού πλεονεκτήματος:
(α) η διεξαγωγή εμπορίου είναι συμφέρουσα εφόσον δύο χώρες Α, Β παράγουν δύο προϊόντα α, β αντίστοιχα και η Α παράγει το α φθηνότερα από τη Β, ενώ η Β παράγει το β φθηνότερα από την Α
(β) η διεξαγωγή εμπορίου είναι συμφέρουσα εφόσον δύο χώρες Α, Β παράγουν δύο προϊόντα α, β αντίστοιχα ακόμα και εάν η Α παράγει το α και το β φθηνότερα από τη Β
(γ) το εμπόριο δεν οδηγεί σε βελτίωση της οικονομικής ευημερίας
(δ) τίποτα από τα παραπάνω

4)     Βασική παραδοχή της θεωρίας του John M. Keynes είναι ότι:
(α) η ζήτηση δημιουργεί την προσφορά
(β) η προσφορά δημιουργεί τη ζήτηση
(γ) ζήτηση και προσφορά αλληλοπροσδιορίζονται
(δ) ζήτηση και προσφορά δεν συνδέονται μεταξύ τους

5)     Η μακροοικονομική θεωρία:
(α) ασχολείται με την μελέτη των συνολικών μεγεθών της οικονομίας
(β) καλείται και θεωρία εισοδήματος
(γ) ασχολείται με τη μελέτη των φαινομένων του πληθωρισμού και της ανεργίας
(δ) όλα τα παραπάνω

6)     Από τα παρακάτω δεν αποτελεί βασικό ερώτημα της οικονομικής επιστήμης:
(α) τι θα παραχθεί
(β) πόσο θα παραχθεί
(γ) πως θα διανεμηθεί
(δ) ποιος θα παράγει7)     Ο νόμος της ζήτησης στην οικονομική επιστήμη αναφέρεται:
(α) στην θετική σχέση μεταξύ τιμής και ζητούμενης ποσότητας ενός προϊόντος
(β) στην αρνητική σχέση μεταξύ τιμής και ζητούμενης ποσότητας ενός προϊόντος
(γ) στην θετική σχέση μεταξύ του εισοδήματος και ζητούμενης ποσότητας ενός προϊόντος
(δ) στην αρνητική σχέση μεταξύ του εισοδήματος και ζητούμενης ποσότητας ενός προϊόντος

8)     Σύμφωνα με την οικονομική επιστήμη, η αύξηση του εισοδήματος:
(α) θα οδηγήσει σε αύξηση της ζήτησης για όλα τα αγαθά
(β) θα οδηγήσει σε αύξηση της ζήτησης για όλα τα ανώτερα αγαθά
(γ) θα οδηγήσει σε μείωση της ζήτησης για όλα τα κατώτερα αγαθά
(δ) το β και γ

9)     Εφόσον η αύξηση της τιμής ενός αγαθού Α οδηγεί σε αύξηση της ζήτησης ενός άλλου αγαθού Β τότε τα Α και Β χαρακτηρίζονται ως:
(α) συμπληρωματικά
(β) υποκατάστατα
(γ) αγαθά πολυτελείας
(δ) τίποτα από τα παραπάνω

10)  Ως μακροχρόνιο διάστημα στην οικονομική επιστήμη, καλούμε το διάστημα κατά το οποίο:
(α) μια επιχείρηση δύναται να μεταβάλλει την ποσότητα όλων των παραγωγικών συντελεστών
(β) μια επιχείρηση δεν δύναται να μεταβάλλει την ποσότητα όλων των παραγωγικών συντελεστών
(γ) το χρονικό διάστημα πέραν του ενός έτους
(δ) τίποτα από τα παραπάνω

11)    Ένας κλάδος χαρακτηρίζεται ως πλήρως ανταγωνιστικός όταν:
(α) στα πλαίσια του κλάδου δραστηριοποιείται πολύ μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων
(β) το προϊόν του κλάδου είναι ομοιογενές
(γ) η είσοδος και έξοδος των επιχειρήσεων μακροχρόνια είναι εφικτή
(δ) όλα τα παραπάνω

12)   Η ύπαρξη ενός μονοπωλιακού κλάδου:
(α) οδηγεί στην παραγωγή μικρότερης κλίμακας, σε σχέση με την παραγωγή που θα διαμορφωνόταν εάν ο κλάδος ήταν πλήρως ανταγωνιστικός
(β) οδηγεί στην προσφορά του προϊόντος σε υψηλότερη τιμή σε σχέση με την τιμή που θα διαμορφωνόταν εάν ο κλάδος ήταν πλήρως ανταγωνιστικός
(γ) οδηγεί πιθανότητα στην παραγωγή του προϊόντος με μικρότερο ανά μονάδα σε σχέση με το ανά μονάδα κόστος που θα διαμορφωνόταν εάν ο κλάδος ήταν πλήρως ανταγωνιστικός
(δ) όλα τα παραπάνω
13)   Σύμφωνα με την οικονομική θεωρία το αγαθό εθνική άμυνα αποτελεί περίπτωση:
(α) ιδιωτικού αγαθού
(β) αμιγώς δημόσιου αγαθού
(γ) ημιδημόσιου αγαθού
(δ) τίποτα από τα παραπάνω

14)  Ένα ευρώ αντιστοιχεί περίπου σε:
(α) 1,41 δολάρια ΗΠΑ
(β) 1,47 δολάρια ΗΠΑ
(γ) 1,50 δολάρια ΗΠΑ
(δ) 1,53 δολάρια ΗΠΑ

15)   Από το παρακάτω παράδειγμα άσκησης δημοσιονομικής πολιτικής αποτελεί:
(α)  η αύξηση των φορολογικών συντελεστών
(β) η μείωση της προσφοράς χρήματος
(γ) η ιδιωτικοποίηση μιας ΔΕΚΟ
(δ) η ελαστικοποίηση της εργατικής νομοθεσίας

16)  Από τα παρακάτω παράδειγμα άσκησης νομισματικής πολιτικής αποτελεί:
(α) η αύξηση των φορολογικών συντελεστών
(β) η μείωση της προσφοράς χρήματος
(γ) η ιδιωτικοποίηση μιας ΔΕΚΟ
(δ) η ελστικοποίηση της εργατικής νομοθεσίας

17)   Η έννοια των εξωτερικών επιβαρύνσεων στην οικονομική επιστήμη αναφέρεται:
(α) στην ύπαρξη ενός επιπλέον κόστους από την παραγωγή ενός αγαθού, πέραν του ιδιωτικού, το οποίο επιβαρύνει τρίτους γεγονός που οδηγεί σε παραγωγή του προϊόντος σε ποσότητα μεγαλύτερη από την κοινωνικά επιθυμητή
(β) στην ύπαρξη ενός επιπλέον κόστους από την παραγωγή ενός αγαθού, πέραν του ιδιωτικού, το οποίο επιβαρύνει τρίτους γεγονός που οδηγεί σε παραγωγή του προϊόντος σε ποσότητα μικρότερη από την κοινωνικά επιθυμητή
(γ) στην ύπαρξη ενός επιπλέον κόστους από την κατανάλωση ενός αγαθού, πέραν του ιδιωτικού, το οποίο επιβαρύνει τρίτους γεγονός που οδηγεί σε κατανάλωση του προϊόντος σε ποσότητα μεγαλύτερη από την κοινωνικά επιθυμητή
(δ) τα α και γ

18)  Ο δείκτης του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος:
(α) δύναται να υποεκτιμά την παραγωγική ικανότητα μιας οικονομίας καθώς δεν συνυπολογίζει την «μαύρη εργασία»
(β) δύναται να υποεκτιμά την παραγωγική ικανότητα μιας οικονομίας καθώς δεν συνυπολογίζει την «μη αμειβόμενη εργασία»
(γ) δύναται να υποεκτιμά το επίπεδο κοινωνικής ευημερίας καθώς δεν αξιολογεί την κοινωνική χρησιμότητα της παραγωγής μιας οικονομίας
(δ) όλα τα παραπάνω

19)  Σε περίπτωση ύφεσης το κράτος συνήθως ασκεί:
(α) συσταλτική νομισματική πολιτική
(β) συσταλτική δημοσιονομική πολιτική
(γ) επεκτατική δημοσιονομική πολιτική
(δ) τα α και β

20)  Το φαινόμενο της ανεργίας τριβής οφείλεται:
(α) στην διεκδίκηση και απόσπαση υψηλών απολαβών εκ μέρους των εργατικών συνδικάτων
(β) στην αντιστοιχία μεταξύ των προσόντων των εργαζομένων και των απαιτούμενων προσόντων από τις επιχειρήσεις
(γ) στον οικονομικό κύκλο
(δ) στο γεγονός της κινητικότητας ενός τμήματος του εργατικού δυναμικού από μια θέση εργασίας σε μια άλλη, και το μεσοδιάστημα που μεσολαβεί


21)   Το φαινόμενο του στασιμοπληθωρισμού:
(α) αναφέρεται στην αύξηση του γενικού επιπέδου των τιμών λόγω αύξησης της συνολικής ζήτησης (κατανάλωσης, επένδυσης, δημοσίων δαπανών) σε μια οικονομία
(β) αναφέρεται στο φαινόμενο της στασιμότητας του πληθωρισμού για μια μακρά χρονική περίοδο
(γ) αναφέρεται στο φαινόμενο της ταυτόχρονης αύξησης του γενικού επιπέδου των τιμών και της ανεργίας
(δ) δεν συνδέεται με το φαινόμενο του πληθωρισμού κόστους

22) Η βραχυχρόνια καμπύλη Philips στην οικονομική θεωρία εκφράζει:
(α) την αντίστροφη σχέση μεταξύ πληθωρισμού και ανεργίας
(β) την αντίστροφη σχέση μεταξύ πληθωρισμού και απασχόλησης
(γ) την ευθεία σχέση μεταξύ πληθωρισμού και ανεργίας
(δ) τίποτα από τα παραπάνω

23)  Η ανατίμηση του ευρώ έναντι του δολαρίου:
(α) καθιστά τις εισαγωγές στην ευρωζώνη από τις ΗΠΑ ακριβότερες
(β) ευνοεί τις εξαγωγές των χωρών της ευρωζώνης προ τις ΗΠΑ
(γ) είναι παράγοντας που βοηθάει στη διατήρηση χαμηλού πληθωρισμού στην ευρωζώνη
(δ) όλα τα παραπάνω

24) Το εμπορικό ισοζύγιο περιλαμβάνει:
(α) την αξία των συνολικών εισαγωγών αγαθών από και προς τρίτες χώρες
(β) την αξία των συνολικών εισαγωγών και εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών από και προς τρίτες χώρες αντίστοιχα
(γ) την αξία των συνολικών εισαγωγών και εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών από και προς τρίτες χώρες αντίστοιχα καθώς και τις ροές εισοδημάτων από και προς τρίτες χώρες
(δ) την αξία των συνολικών εισαγωγών και εξαγωγών αγαθών, υπηρεσιών και κεφαλαίων από και προς τρίτες χώρες αντίστοιχα


25) Η δημιουργία μιας κοινής αγοράς συνίσταται:
(α) στην εξάλειψη της δασμολογικής προστασίας μεταξύ των κρατών μελών που την συστήνουν και στην διατήρηση διαφορετικών εξωτερικών δασμολογίων
(β) στην εξάλειψη της δασμολογικής προστασίας μεταξύ των κρατών μελών που την συστήνουν και στην υιοθέτηση κοινού εξωτερικού δασμολογίου
(γ) στην εξάλειψη της δασμολογικής προστασίας μεταξύ των κρατών μελών που την συστήνουν, στην υιοθέτηση κοινού εξωτερικού δασμολογίου και στην ελεύθερη μετακίνηση των παραγωγικών συντελεστών εντός της κοινής αγοράς
(δ) στην εξάλειψη της δασμολογικής προστασίας μεταξύ των κρατών μελών που την συστήνουν, στην υιοθέτηση κοινού εξωτερικού δασμολογίου, στην ελεύθερη μετακίνηση των παραγωγικών συντελεστών εντός της κοινής αγοράς και στην υιοθέτηση ενιαίας νομισματικής πολιτικής

26) Η αύξηση του βασικού επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας:
(α) τροφοδοτεί πληθωριστικές πιέσεις
(β) περιορίζει τις πληθωριστικές πιέσεις
(γ) δεν ασκεί οποιαδήποτε επίδραση στο γενικό επίπεδο των τιμών
(δ) το β και γ

27) Υπεύθυνο όργανο για την άσκηση νομισματικής πολιτικής στη χώρα μας είναι:
(α) το υπουργείο οικονομικών
(β) η κεντρική τράπεζα της Ελλάδος
(γ) η ευρωπαϊκή κεντρική τράπεζα
(δ) το Ecofin

28) Τα μέλη της ευρωζώνης είναι:
(α) 12
(β) 13
(γ) 25
(δ) 27

29) Με βάση το σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης, οι χώρες- μέλη της ευρωζώνης υποχρεούνται να μην σημειώνουν δημοσιονομικά ελλείμματα:
(α) υψηλότερα του 5& ως ποσοστό του ΑΕΠ
(β) υψηλότερα του 4% ως ποσοστό του ΑΕΠ
(γ) υψηλότερα του 3% ως ποσοστό του ΑΕΠ
(δ) υψηλότερα του 2% ως ποσοστό του ΑΕΠ

30) Η συμμετοχή στην ευρωζώνη συνεπάγεται για τα κράτη μέλη:
(α) πλήρη αδυναμία άσκησης αυτόνομης νομισματικής πολιτικής
(β) πλήρη αδυναμία άσκησης αυτόνομης δημοσιονομικής πολιτικής
(γ) περιορισμό στην ικανότητα άσκησης αυτόνομης δημοσιονομικής πολιτικής
(δ) το α και γ


Απαντήσεις:

1
γ
2
β
3
β
4
α
5
δ
6
δ
7
β
8
δ
9
β
10
α
11
δ
12
δ
13
β
14
β
15
α
16
β
17
δ
18
δ
19
γ
20
δ
21
γ
22
α
23
γ
24
α
25
γ
26
β
27
γ
28
β
29
γ
30
δΔεν υπάρχουν σχόλια: