Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2012

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

1. Τι είναι ερμηνεία;

Είναι η επιστημονική διαδικασία με την οποία διακριβώνεται το αληθινό περιεχόμενό του. Με την ερμηνεία επιδιώκεται η γνώση του νοήματος του κανόνα δικαίου. Οι τέσσερις κλασικές μέθοδοι ερμηνείας:
(α) Γραμματική ερμηνεία.
(β) Λογική ερμηνεία.
(γ) Ιστορική ερμηνεία.
(δ) Συστηματική ερμηνεία.

2. Τι είναι αυθεντική, επίσημη και επιστημονική ερμηνεία;

(α) Αυθεντική είναι η ερμηνεία που δεν επιδέχεται αμφισβήτηση και η οποία πραγματοποιείται προς συγκεκριμένο προς τούτο αρμόδιο όργανο. Ανήκει στη νομοθετική λειτουργία. Ο νόμος ερμηνεύειται αυθεντικά με νεότερο ερμηνευτικό νόμο.

(β) Επίσημη ερμηνεία είναι εκείνη που πραγματοποιούν τα όργανα του κράτους κατά την άσκηση της αρμοδιότητάς τους.

(γ) Με τον όρο επιστημονική ερμηνεία του Σ έχει επικρατήσει να νοείται η ερμηνεία στην οποία προβαίνει η νομική επιστήμη γενικότερα και ειδικότερα η επιστήμη του συνταγματικού δικαίου.

3. Τι είναι γραμματική, λογική, ιστορική και συστηματική ερμηνεία;

 (α) Γραμματική είναι η ερμηνεία που επιδιώκει την ανεύρεση του νοήματος του κανόνα δικαίου με τον προσδιορισμό της σημασίας των λέξων.

(β) Λογική είναι η ερμηνεία που επιδιώκει τον προσδιορισμό του αληθούς νοήματος του νόμου με τους κανόνες της τυπικής και διαλεκτικής λογικής.

(γ) Ιστορική μέθοδος δεν είναι απλά η αναγωγή στην ιστορία ψήφισης συγκεκριμένησης διάταξης αλλά η γνώση των συνθηκών της δημιουργίας του και της παραπέρα εξέλιξής του στην πορεία εφαρμογής του.

(δ) Συστηματική είναι η ερμηνεία που καθορίζει το νόημα της νομικής διάταξης με βάση την ένταξή της στο γενικότερο και ειδικότερο σύστημα κανόνων δικαίου στο οποίο αναφέρεται. Στη συστηματική ερμηνεία οι κανόνες δεν είναι απλό άθροισμα αλλά σύνολο. Οι κανόνες δεν πρέπει να έχουν αντιφάσεις.

4. Τι είναι τελολογική μέθοδος;

Επιδιώκει την ανεύρεση του αντικειμενικού νοήματος με βάση το σκοπό του νόμου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: