Παρασκευή, 22 Δεκεμβρίου 2017

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 2017/2018)

Πρακτικό Θέμα  ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

(το θέμα όπως μου το μετέφερε υποψήφιος σε μήνυμα, οι ενδεικτικές απαντήσεις δίδονται με βάση την συγκεκριμένη διατύπωση):

Το Σωματείο Σ ορίζει στο καταστατικό του ότι μπορεί να αναθέτει σε μέλη της Διοίκησης του, η κατάρτιση συμβάσεων για την πώληση και την μεταβίβαση των ακινήτων του. Το ΔΣ αναθέτει στον Π, ο οποίος είναι μέλος της Διοίκησης να πωλήσει και να μεταβιβάσει την κυριότητα οικοπέδου του Σωματείου σε πιθανούς αγοραστές. Ο Π συνάπτει προσύμφωνο με τον Α, με το οποίο τα μέρη συμφωνούν να καταρτίσουν την οριστική σύμβαση για την πώληση και τη μεταβίβαση της κυριότητας του ακινήτου έναντι € 150.000, την 01-02-2018, υπό τον όρο να έχει εξασφαλίσει ο Α ως τότε την έγκριση δανείου από κάποια Τράπεζα.

Ερωτάται:
1. α) Με τι ιδιότητα λειτουργεί ο Π; β) Μεταξύ ποιών μερών έχει συναφθεί το προσύμφωνο;
2. Έπρεπε το προσύμφωνο να περιβληθεί τύπου;

3. α) Πώς χαρακτηρίζεται ο όρος που τέθηκε στο προσύμφωνο; β) Τι θα συμβεί στην περίπτωση που ο Α μέχρι την 01-02-2018 δεν έχει εξασφαλίσει δάνειο από την Τράπεζα;

Απαντήσεις (συνοπτικές)

1. α) Κάθε νομικό πρόσωπο διοικείται και εκπροσωπείται δικαστικά και εξώδικα από το όργανο που αποτελεί τη διοίκησή του (ΑΚ 65, 67). Το σωματείο ειδικότερα διοικείται από το διοικητικό συμβούλιο που αν δεν ορίζεται διαφορετικά στο καταστατικό αποτελείται από μέλη του σωματείου (ΑΚ 92). Το άρθρο 68 ΑΚ προβλέπει ότι η έκταση της εξουσίας της διοίκησης προσδιορίζεται από τη συστατική πράξη ή το καταστατικό και ο προσδιορισμός αυτός ισχύει και για τους τρίτους. Έτσι, οι δικαιοπραξίες που επιχείρησε το όργανο της διοίκησης στα όρια της εξουσίας του, στο όνομα και για λογαριασμό του νομικού προσώπου δεσμεύουν το νομικό πρόσωπο, δηλαδή θεωρούνται δικαιοπραξίες του ίδιου του νομικού προσώπου (α. 70 ΑΚ ). Εν προκειμένω, το ΔΣ του σωματείου διαθέτει την εξουσία από το καταστατικό να καταρτίζει συμβάσεις πώλησης και μεταβίβασης των ακινήτων του. Το ΔΣ αναθέτει σε συγκεκριμένο μέλος του, τον Π, να διενεργήσει την αγοραπωλησία του ακινήτου, συνεπώς ο Π ενεργεί ως διοίκηση του Σ και το δεσμεύει, εφόσον συμβάλλεται στο όνομα για λογαριασμό του τελευταίου και εντός των ορίων της εξουσίας που του έχει δοθεί. Αν ήταν τρίτο πρόσωπο, λ.χ. υπάλληλος του σωματείου, θα ενεργούσε ως αντιπρόσωπος του Σ κατά τις διατάξεις των ΑΚ 211 επ.

β) Εφόσον ο Π ενεργεί ως όργανο της διοικήσεως του ΝΠ το δεσμεύει με τις δηλώσεις βουλήσεως που δίδει και λαμβάνει (ΑΚ 68, 70) και συνεπώς το προσύμφωνο συνάπτεται μεταξύ του Σ και του Α. Αν στην ανάθεση της εξουσίας εκπροσώπησης δεν έχει γίνει ειδική μνεία για προσύμφωνο, θεωρείται ότι ο Π έχει εξουσία και για το προσύμφωνο αφού κατά το αρ. 68 εδ. β΄ ΑΚ η εξουσία του, σε περίπτωση αμφιβολίας, εκτείνεται και σε κάθε συναφή πράξη. Εξάλλου, αφού έχει εξουσία για την οριστική σύμβαση (μείζον), θα πρέπει να θεωρηθεί έχει και για το προσύμφωνο (έλασσον).


2. Κατά την ΑΚ 166 το προσύμφωνο υπόκειται στον τύπο που υπόκειται και η οριστική σύμβαση και συνεπώς, αφού το προσύμφωνο έχει ως αντικείμενο την πώληση (ΑΚ 513) και μεταβίβαση (ΑΚ 1033) ακινήτου θα πρέπει να υπαχθεί στον συμβολαιογραφικό τύπο (ΑΚ 369, 1033), ειδάλλως θα είναι απολύτως άκυρη (ΑΚ 159, 180).


3. α) Ο όρος της σύναψης δανείου μέχρι την προθεσμία την 1-2-2018 συνιστά αναβλητική αίρεση, διότι τα αποτελέσματα του προσυμφώνου, δηλαδή η δέσμευση των συμβαλλομένων από αυτό, εξαρτώνται από ένα μελλοντικό και αβέβαιο γεγονός, όπως εν προκειμένω η σύναψη δανείου από τον Α (ΑΚ 201). Το γεγονός ότι τίθεται και χρονικός περιορισμός στην δυνατότητα λήψης δανείου δεν καθιστά τον όρο αυτόν προθεσμία, διότι δεν εξαρτάται το αποτέλεσμα του προσυμφώνου από το βέβαιο γεγονός της επέλευσης της συγκεκριμένης ημερομηνίας, αλλά από το αβέβαιο γεγονός της λήψης του δανείου εντός της συγκεκριμένης προθεσμίας.


β) Σε περίπτωση που δεν ληφθεί το δάνειο εντός της συγκεκριμένης προθεσμίας, η αναβλητική αίρεση ματαιώνεται και συνεπώς αποσβέννυται υποχρέωση εκ του προσυμφώνου για την κατάρτιση οριστικής σύμβασης πλην όμως μπορούν τα μέρη να προβούν σε κατάρτιση της οριστικής σύμβασης, απλώς δεν θα υπάρχει συμβατική δέσμευση προς αυτό εκ του προσυμφώνου.

Απαντηση αστικού Λευτέρης Αθανασόπουλος, δικηγόρος LL.M καθηγητής Αστικού Δικαίου Nomopolis

Για περισσότερες πληροφορίες για το NOMOPOLIS εδώ


Δεν υπάρχουν σχόλια: