Παρασκευή, 4 Μαρτίου 2016

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 2003ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ  2003

ΘΕΜΑΤΑ
Α) Κώδικας Δικαστικών Επιμελητών και Κ.Πολ. Δ

1. Τι είναι ο δικαστικός επιμελητής; Ποιο το έργο του και που ασκεί τα καθήκοντά του;
2.Βιβλία που τηρεί ο δικαστικός επιμελητής. Υπό ποίους όρους δικαιούται ή υποχρεούται να εκδίδει και επικυρώνει αντίγραφα από τα βιβλία αυτά
3.Ποια στοιχεία πρέπει να έχει η έκθεση επίδοσης για να είναι νόμιμη
4.Ποια κινητά πράγματα του οφειλέτη δεν κατάσχονται;
5.Πως γίνεται η αναγκαστική εκτέλεση για παράδοση ή απόδοση ακινήτου

Β) Αστικό – Εμπορικό

1) Ποιοι είναι ικανοί, ανίκανοι και περιορισμένως ικανοί για δικαιοπραξία.
2) Τι είναι νομικά πρόσωπα, πως διοικούνται και πως αντιπροσωπεύονται δικαστικά και εξώδικα
3) Νομή: έννοια και προστασία αυτής
4) Ποια η έννοια της ομορρύθμου και ετερορρύθμου εμπορικής εταιρείας και ποια στοιχεία πρέπει να έχει η επωνυμία αυτών
5) Ποια τα τυπικά στοιχεία της συναλλαγματικής

Γ) Ποινικό Δίκαιο- Ποινική Δικονομία

1). Πως διαιρούνται οι αξιόποινες πράξεις
2)Ποια είναι τα στοιχεία των εγκλημάτων της ψευδούς βεβαίωσης και της υπεξαγωγής εγγράφων
3)Ποια είναι η έννοια του εγκλήματος της αντίστασης
4)Ποιος ασκεί την ποινική δίωξη
5)Πως γίνεται η επίδοση στον αγνώστου διαμονής κατηγορούμενο.