Παρασκευή, 4 Μαρτίου 2016

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 2014ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΤΗΣ 30.05.2014

Ι. Πολιτική Δικονομία

Ο Α ασκεί στο αρμόδιο Δικαστήριο αγωγή κατά των Β και Γ με αίτημα την καταδίκη αυτών εις ολόκληρον στην καταβολή ποσού ευρώ 50.000 από ενδοσυμβατική ευθύνη. Ο Α, για να αποφύγει τα έξοδα της θυροκολλήσεως, επιδίδει την αγωγή (α) ως προς τον Β στην αδελφή αυτού, την Θ, η οποία κατοικεί στην ίδια πολυκατοικία, σε άλλο όμως διαμέρισμα και (β) ως προς τον Γ στο ανήλικο τέκνο αυτού, τον Τ. Το Δικαστήριο, δικάζοντας αντιμωλία των διαδίκων, δέχθηκε εν μέρει την αγωγή ως κατ’ ουσία βάσιμη ως προς τον Β και κήρυξε προσωρινώς εκτελεστή την απόφαση ως προς αυτόν, ενώ ως προς τον Γ κήρυξε απαράδεκτη τη συζήτηση της αγωγής, επειδή ο Γ δεν είχε κλητευθεί νομίμως. Ο Β άσκησε έφεση κατά της προσωρινώς εκτελεστής αποφάσεως και ζήτησε να εξαφανιστεί αυτή και να απορριφθεί εν όλω η αγωγή του Α. Στη συνέχεια ο Α επιδίδει αντίγραφο απογράφου της προσωρινώς εκτελεστής αποφάσεως στους Β και Γ με επιταγή προς εκούσια συμμόρφωση και μετά την τήρηση της νόμιμης προδικασίας επιβάλλει αναγκαστική κατάσχεση σε λογαριασμό καταθέσεων του Β, που τηρείται στην Τράπεζα Π και σε ακίνητο, τη ψιλή κυριότητα του οποίου έχει ο Γ.Ερωτάται: α) Είναι νόμιμη η επίδοση της αγωγής στους Β και Γ; β) Νομίμως επισπεύδεται η αναγκαστική εκτέλεση κατά των Β και Γ; γ) Ο Δικαστικός Επιμελητής Δ, στον οποίο δόθηκε από τον Α η εντολή για επίδοση στους Β και Γ της επιταγής προς εκούσια συμμόρφωση, δικαιούται κατά νόμο να αρνηθεί την εκτέλεση της εντολής αυτής; δ) Ο Δικαστικός Επιμελητής Ζ, στον οποίο δόθηκε από τον Α η εντολή για επίδοση του κατασχετηρίου στην Τράπεζα Π και στον οφειλέτη Β, δικαιούται να αρνηθεί την εκτέλεση της εντολής αυτής, επικαλούμενος ελλείψεις του κατά νόμο αναγκαίου περιεχομένου του κατασχετηρίου;
ΙΙ.Κώδικας Δικαστικών Επιμελητών
Δικαιώματα και υποχρεώσεις του Δικαστικού Επιμελητή κατά τη διενέργεια της επιδόσεως.
ΙΙΙ. Ποινικός Κώδικας
1.Ποια είναι τα είδη του δόλου;2.α)Πώς συντελείται η «κατάρτιση» πλαστού εγγράφου;β)Σε τι συνίσταται η «νόθευση» γνησίου εγγράφου;

IV. Κώδικας Ποινικής Δικονομίας
1.Ο Α υπέβαλε στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών μήνυση σε βάρος του Β, επειδή, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, την ώρα που κοιμόταν αποπειράθηκε να τον σκοτώσει, δηλ. να τελέσει σε βάρος του αξιόποινη πράξη σε βαθμό κακουργήματος. Ο Εισαγγελέας που παρέλαβε τη μήνυση του Α παρήγγειλε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης και διαβίβασε τη δικογραφία στον αρμόδιο Πταισματοδίκη. Ο Πταισματοδίκης κάλεσε προς εξέταση τον μηνυτή και τους μάρτυρες που αυτός πρότεινε και αφού πείστηκε για τη βασιμότητα της σχετικής καταγγελίας, επέστρεψε τη δικογραφία στον Εισαγγελέα για τις περαιτέρω ενέργειές του.
ΕΡΩΤΑΤΑΙ: Ήταν σωστή ενέργεια η επιστροφή της δικογραφίας από το Πταισματοδίκη στον Εισαγγελέα; Δικαιολογείστε την απάντησή σας.2.Ο αστυνομικός Α, ενεργώντας ως προανακριτικός υπάλληλος, μετέβη νομοτύπως και αρμοδίως στην οικία του Β, όπου και διενήργησε σχετική έρευνα.Στη σχετική Έκθεση κατ΄οίκον έρευνας και κατάσχεσης που συνέταξε και υπέγραψε, ανέφερε ότι, μεταξύ των άλλων, βρήκε και μικροποσότητα ηρωίνης σε μικρά νάιλον σακκουλάκια, την οποία όμως ο Β πρόλαβε και την πέταξε στην αποχέτευση της οικίας, με αποτέλεσμα να μην μπορέσει τελικά να την κατασχέσει. Ο Β αρνείται κατηγορηματικά ότι συνέβη τέτοιο γεγονός κατά την έρευνα.
ΕΡΩΤΑΤΑΙ:α)Σε ποιες ενέργειες πρέπει να προβεί ο δικηγόρος του Β ώστε να δικαιωθεί ο πελάτης του από το Δικαστήριο στο οποίο παραπέμφθηκε για να δικαστεί για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών; β)Πώς θα αξιολογήσει το Δικαστήριο το περιεχόμενο της Έκθεσης αυτής;
V.Αστικό Δίκαιο
1.Κατά τον Αστικό Κώδικα: α)Το φυσικό πρόσωπο, ποιό τόπο έχει κατοικία;β)Ποιος τόπος λογίζεται, ως ειδική κατοικία του φυσικού προσώπου, για τις υποθέσεις, που αναφέρονται στην άσκηση του επαγγέλματός του;γ)Αν δεν μπορεί να αποδειχθεί η τελευταία κατοικία του φυσικού προσώπου, ποιος τόπος θεωρείται ως κατοικία του;δ)Ποιες αρχές καθιερώνονται στη ρύθμιση της κατοικίας του φυσικού προσώπου;2.Κατά τον Αστικό Κώδικα, ως προς την δικαιοπρακτική ικανότητα του φυσικού προσώπου:α)Ποιος είναι πλήρως ικανός προς δικαιοπραξία, δηλ. ικανός για κάθε δικαιοπραξία;β)Ποιοί είναι ανίκανοι για δικαιοπραξία και το κύρος της δηλώσεως βουλήσεως από ανίκανο για δικαιοπραξία;γ)Ποιοι είναι περιορισμένως ικανοί για δικαιοπραξία;δ)Ποια είναι η δικαιοπρακτική ικανότητα: i.-του ανήλικου, που έχει συμπληρώσει το δέκατο έτος της ηλικίας του; ii.-του ανηλίκου, που έχει συμπληρώσει το δέκατο τέταρτο έτος της ηλικίας του;3.Κατά τον Αστικό Κώδικα:α)Για καθυστερούμενα μισθώματα: i.-ποιο δικαίωμα έχει ο εκμισθωτής ακινήτου, ως προς τα εισκομισθέντα κινητά στο μίσθιο ακίνητο και το δικαίωμα αυτό, σε ποια εισκομισθέντα κινητά υπάρχει; ii.-το δικαίωμα αυτό, ποια καθυστερούμενα μισθώματα ασφαλίζει;β)Στην περίπτωση οριστικής απομακρύνσεως των εισκομισθέντων κινητών από το μίσθιο ακίνητο και μεταφοράς τους αλλού, χωρίς τη θέληση του εκμισθωτή, το δικαίωμα αυτό, πότε υπάρχει;4. Κατά τον Αστικό Κώδικα:α)Ποιες πράξεις μεταγράφονται και σε ποιο (τοπικά) γραφείο μεταγραφών;β)Η αποδοχή κληρονομίας ή κληροδοσίας, σε ποιες περιπτώσεις μεταγράφεται και σε ποιο (τοπικά) γραφείο μεταγραφών;

VΙ.Εμπορικό Δίκαιο
1.Ποιοι είναι έμποροι, κατά τον Εμπορικό Νόμο;2.Κατά το ν. 5325/1932 «περί συναλλαγματικής και γραμματίου εις διαταγήν»:Πως ευθύνεται ο τριτεγγυητής για την πληρωμή της συναλλαγματικής και η υποχρέωση του τριτεγγυητή για την πληρωμή της συναλλαγματικής, πότε είναι ισχυρή και πότε δεν είναι ισχυρή, σε σχέση με το κύρος της ενοχής υπέρ της οποίας τριτεγγυήθηκε;3.Κατά τον Πτωχευτικό Κώδικα (ν. 3588/2007):α)Ποιοι έχουν πτωχευτική ικανότητα;β)Ποιοι δεν κηρύσσονται σε πτώχευση;γ)Η παύση της εμπορίας ή της οικονομικής δραστηριότητας του οφειλέτη κωλύουν την πτώχευση;

                                              ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ
Ι. Πολιτική Δικονομία
α) ΚΠολΔ 128 § 1. Μη νόμιμες οι επιδόσεις. Η Θ δεν είναι σύνοικος και ο Τ είναι ανήλικος.β) Νόμιμη η επίσπευση αναγκαστικής εκτελέσεως κατά του Β (εκτελεστός τίτλος η προσωρινώς εκτελεστή απόφαση) όχι όμως κατά του Γ (μη οριστική η απόφαση, που δεν αποτελεί εκτελεστό τίτλο).γ) Ο Δικαστικός Επιμελητής, ως όργανο αναγκαστικής εκτελέσεως δικαιούται να ελέγξει την εξωτερική νομιμότητα του εκτελεστού τίτλου, δηλ. να διαπιστώσει ότι η προσωρινή εκτελεστότητα της αποφάσεως αφορά μόνο τον Β και συνεπώς να αρνηθεί την εντολή για επίδοση της επιταγής στον Γ.δ) Ο Δικαστικός Επιμελητής ενεργεί εν προκειμένω ως όργανο επιδόσεως και όχι εκτελέσεως. Ως εκ τούτου, δεν δικαιούται να ελέγξει τη νομιμότητα της επισπευδόμενης αναγκαστικής εκτελέσεως (κατάσχεση απαιτήσεως εις χείρας τρίτου).
ΙΙ. Κώδικας Δικαστικών Επιμελητών
Άρθρα 21 παρ. 1, 22 παρ. 1, 23, 25, 33, 34 παρ. 1 του Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών.
ΙΙΙ. Ποινικός Κώδικας
1.Τα είδη του δόλου είναι: α)Ο άμεσος δόλος (α΄ βαθμού), ο οποίος υπάρχει όταν ο δράστης επιδιώκει την τέλεση του εγκλήματος ή σκοπός του είναι η τέλεση της εγκληματικής πράξεως β)Ο άμεσος δόλος (β΄ βαθμού), ο οποίος υπάρχει όταν ο δράστης προβλέπει ως αναγκαία συνέπεια της πράξεώς του το εγκληματικό αποτέλεσμα και αποδέχεται την επέλευσή του και γ)Ενδεχόμενος δόλος, ο οποίος υπάρχει όταν ο δράστης γνωρίζει ότι από την πράξη του ενδέχεται να παραχθούν τα περιστατικά εκείνα που στοιχειοθετούν κάποια άλλη αξιόποινη πράξη και το αποδέχεται.(άρθρο 27 παρ. 1 Π.Κ.)2.α)Η «κατάρτιση» πλαστού εγγράφου συντελείται με την έκδοση από το δράστη εγγράφου στο όνομα άλλου, ως εάν είχε καταρτιστεί ή εκδοθεί από τον άλλο ή με την κατ΄απομίμηση θέση της υπογραφής άλλου σε ήδη υπάρχον έγγραφο ή τέλος με την κατάχρηση της εν λευκώ τεθείσης υπογραφής άλλου β)Η «νόθευση» γνησίου εγγράφου συνίσταται στην αλλοίωση του περιεχομένου του, είτε από τρίτο πρόσωπο, πλην του εκδότη, είτε από τον ίδιο τον εκδότη, όταν δεν έχει πλέον εξουσία μεταβολής της έννοιας του εγγράφου, επειδή προέκυψε δικαίωμα τρίτου για τη διατήρηση του αρχικού περιεχομένου του.(άρθρο 216 παρ. 1 Π.Κ.)
IV. Κώδικας Ποινικής Δικονομίας
1.Η επιστροφή της δικογραφίας από τον Πταισματοδίκη στον Εισαγγελέα, μετά την εξέταση του μηνυτή και των μαρτύρων που ο ίδιος πρότεινε, είναι εσφαλμένη ενέργεια. Και τούτο επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 παρ. 2 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, ο Πταισματοδίκης έπρεπε να καλέσει το μηνυόμενο, προ 48 ωρών, για την παροχή εξηγήσεων και να τον εξετάσει ανωμοτί. Ο μηνυόμενος είχε δικαίωμα:α)Να παρασταθεί με συνήγορο, να αρνηθεί, εν όλω ή εν μέρει, την παροχή εξηγήσεων και να λάβει προθεσμία μέχρι σαράντα οκτώ ώρες για την παροχή τους, η οποία μπορούσε να παραταθεί από τον Πταισματοδίκη και β)Να ζητήσει να του χορηγηθούν αντίγραφα της δικογραφίας, να προτείνει μάρτυρες προς εξέταση και να προσκομίσει οποιαδήποτε αποδεικτικά μέσα για την αντίκρουση των σχετικών καταγγελιών σε βάρος του. Τα παραπάνω δικαιώματα μπορεί να τα ασκήσει είτε αυτοπροσώπως είτε από το συνήγορό του ο οποίος θα τον εκπροσωπεί.(άρθρο 31 παρ. 2 ΚΠοινΔ)Η στέρηση των παραπάνω δικαιωμάτων από τον μηνυόμενο, επιφέρει απόλυτη ακυρότητα της προδικασίας, λόγω ελλείψεως ακροάσεώς του.2.Ο δικηγόρος του κατηγορουμένου πρέπει να προσβάλει την εν λόγω Έκθεση κατ΄οίκον έρευνας και κατάσχεσης για πλαστότητα. Όμως αυτό δεν εμποδίζει το Δικαστή να εκτιμήσει ελεύθερα το περιεχόμενο της Έκθεσης αυτής.(άρθρο 152 ΚΠοινΔ).
V. Αστικό Δίκαιο
1.Κατά τον Αστικό Κώδικα:α)Το φυσικό πρόσωπο έχει κατοικία τον τόπο της κύριας και μόνιμης εγκατάστασής του (άρθρο 51 εδ. α ΑΚ).β)Για τις υποθέσεις, που αναφέρονται στην άσκηση του επαγγέλματος φυσικού προσώπου, λογίζεται, ως ειδική κατοικία του φυσικού προσώπου, ο τόπος, όπου ασκεί το επάγγελμά του (άρθρο 51 εδ. γ ΑΚ).γ)Αν δεν μπορεί να αποδειχθεί η τελευταία κατοικία του φυσικού προσώπου, ως κατοικία θεωρείται ο τόπος της διαμονής του (άρθρο 53 ΑΚ).δ)Στη ρύθμιση της κατοικίας φυσικού προσώπου καθιερώνονται:i-η αρχή της αναγκαιότητας της κατοικίας, δηλ. η κατοικία του φυσικού προσώπου διατηρείται εωσότου αποκτηθεί νέα (άρθρο 52 ΑΚ), ii-η αρχή της αποκλειστικότητας της κατοικίας, δηλ. κανένας δεν μπορεί να έχει, συγχρόνως, περισσότερες από μία κατοικίες (άρθρο 51 εδ. β ΑΚ).2.Κατά τον Αστικό Κώδικα, ως προς την δικαιοπρακτική ικανότητα του φυσικού προσώπου:α)Ικανός για κάθε δικαιοπραξία είναι ο ενήλικος, δηλ. όποιος έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας του (άρθρο 127 ΑΚ).β)Ανίκανοι για δικαιοπραξία είναι:i-Όποιος δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο έτος της ηλικίας του καιii-Όποιος βρίσκεται σε πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση (άρθρο 128 ΑΚ).Η δήλωση βουλήσεως από ανίκανο για δικαιοπραξία είναι άκυρη (άρθρο 130 ΑΚ)γ)Περιωρισμένως ικανοί για δικαιοπραξία είναι: i-Ο ανήλικος, που έχει συμπληρώσει το δέκατο έτος της ηλικίας τουii-Όποιος βρίσκεται σε μερική στερητική δικαστική συμπαράσταση καιiii-Όποιος βρίσκεται σε επικουρική δικαστική συμπαράσταση (άρθρο 129 ΑΚ)δ)Για την δικαιοπρακτική ικανότητα των ανηλίκων, που έχουν συμπληρώσει το δέκατο έτος της ηλικίας και το δέκατο τέταρτο έτος της ηλικίας:i-Ο ανήλικος, που έχει συμπληρώσει το δέκατο έτος της ηλικίας του, είναι ικανός για δικαιοπραξία, από την οποία αποκτά απλώς και μόνο έννομο όφελος (άρθρο 134 ΑΚ).ii-Ο ανήλικος, που έχει συμπληρώσει το δέκατο τέταρτο έτος της ηλικίας του, μπορεί να διαθέτει ελεύθερα κάθε τι, που κερδίζει από την προσωπική του εργασία ή που του δόθηκε για να το χρησιμοποιεί ή για να το διαθέτει ελεύθερα (άρθρο 135 ΑΚ).3.α)Για καθυστερούμενα μισθώματα:i-Ο εκμισθωτής ακινήτου έχει νόμιμο ενέχυρο στα κινητά του μισθωτή ή του συζύγου και των τέκνων, που συνοικούν μαζί του και που αυτοί έφεραν στο μίσθιο ακίνητο, εφ΄όσον δεν είναι από τα ακατάσχετα, επίσης, το νόμιμο ενέχυρο εκτείνεται και στα κινητά, που έφεραν στο μίσθιο ακίνητο, ο υπομισθωτής ή ο σύζυγος και τα τέκνα, που συνοικούν μαζί του, αλλά μόνο έως το ποσό των μισθωμάτων, που ο υπομισθωτής οφείλει στον υπεκμισθωτή ii-Το νόμιμο ενέχυρο ασφαλίζει τα καθυστερούμενα μισθώματα των δύο ετών από την κατάσχεση των κινητών (άρθρο 604 ΑΚ).β)Αν τα εισκομισθέντα απομακρύνθηκαν οριστικώς από το μίσθιο ακίνητο και μεταφέρθηκαν αλλού, χωρίς τη θέληση του εκμισθωτή, το νόμιμο ενέχυρο του εκμισθωτή υπάρχει μόνο, εφόσον ο εκμισθωτής, μέσα σε ένα μήνα, αφότου πληροφορήθηκε την απομάκρυνσή τους από το μίσθιο ακίνητο, τα κατέσχε αναγκαστικώς ή εκτέλεσε απόφαση, που διατάζει τη συντηρητική κατάσχεση ή τη δικαστική μεσεγγύησή τους (άρθρο 606 ΑΚ).4.Κατά τον Αστικό Κώδικα:α)Μεταγράφονται στο γραφείο μεταγραφών της περιφέρειας του ακινήτου, 1ον-οι εν ζωή δικαιοπραξίες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι αιτία θανάτου δωρεές, με τις οποίες συνιστάται, μετατίθεται, καταργείται εμπράγματο δικαίωμα (εμπράγματες δικαιοπραξίες) επί ακινήτου, 2ον-οι επιδικάσεις ή οι προσκυρώσεις, που γίνονται από την Αρχή ή οι κατακυρώσεις κυριότητος ή εμπραγμάτου δικαιώματος επί ακινήτου, 3ον-οι εκθέσεις δικαστικής διανομής ακινήτου, 4ον-οι τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις, που περιέχουν καταδίκη σε δήλωση βουλήσεως για εμπράγματη δικαιοπραξία επί ακινήτου, 5ον-οι τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις με τις οποίες αναγνωρίζεται κυριότητα ή άλλο εμπράγματο δικαίωμα σε ακίνητο, που έχουν κτηθεί με έκτακτη χρησικτησία (άρθρο 1192 ΑΚ).β)Στο γραφείο μεταγραφών της περιφέρειας του ακινήτου, μεταγράφεται κάθε αποδοχή κληρονομίας ή κληροδοσίας, εφόσον, με αυτήν, περιέρχεται στον κληρονόμο ή στον κληροδόχο ακίνητο της κληρονομίας ή εμπράγματο δικαίωμα πάνω σε αυτό ή εμπράγματο δικαίωμα πάνω σε ξένο ακίνητο ή καταργείται τέτοιο δικαίωμα (άρθρο 1193 εδ. α ΑΚ).
VΙ. Εμπορικό Δίκαιο
1.Έμποροι, κατά τον Εμπορικό Νόμο, είναι όσοι μετέρχονται εμπορικές πράξεις και κύριο επάγγελμα έχουν την εμπορία (άρθρο 1 Ε.Ν.).2.Κατά το ν. 5325/1932 «περί συναλλαγματικής και γραμματίου εις διαταγήν», ο τριτεγγυητής για την πληρωμή της συναλλαγματικής ευθύνεται όπως και εκείνος, υπέρ του οποίου τριτεγγυήθηκε. Η υποχρέωση του τριτεγγυητή για την πληρωμή της συναλλαγματικής είναι ισχυρή και όταν η ενοχή, υπέρ της οποίας τριτεγγυήθηκε, είναι άκυρη για οποιαδήποτε αιτία, εκτός ελαττώματος περί τον τύπο (άρθρο 32 παρ. 1 εδ. α ν. 5325/1932).3.Κατά τον Πτωχευτικό Κώδικα (ν. 3588/2007):α)Πτωχευτική ικανότητα έχουν οι έμποροι καθώς και οι ενώσεις προσώπων με νομική προσωπικότητα, που επιδιώκουν οικονομικό σκοπό (άρθρο 2 παρ. 1 ν. 3588/2007).β)Δεν κηρύσσονται σε πτώχευση τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοικήσεως και οι δημόσιοι οργανισμοί (άρθρο 2 παρ. 2 ν. 3588/2007).γ)Η παύση της εμπορίας ή της οικονομικής δραστηριότητας του οφειλέτη δεν κωλύουν την πτώχευση, εφ΄όσον η παύση της εμπορίας ή της οικονομικής δραστηριότητας επήλθαν σε χρόνο κατά τον οποίο ο οφειλέτης είχε παύσει τις πληρωμές του (άρθρο 2 παρ. 3 εδ. α ν. 3588/2007).