Παρασκευή, 4 Μαρτίου 2016

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ για τον διαγωνισμό των ασκουμένων Δικαστικών Επιμελητών.
Σύμφωνα με την με αριθμό 11.664 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης (Φ.Ε.Κ. 155/13-3-1996), σε συνδυασμό με την με αριθμό 17822/21-3-2008 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης (Φ.Ε.Κ. 558Β/31-3-2008:
Καθορισμός της ύλης από την οποία λαμβάνονται τα θέματα για το διαγωνισμό δικαστικών επιμελητών.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:α) τις διατάξεις των δύο πρώτων εδαφίων του άρθρου 10 του Ν. 2318/19-6-1995 «Κώδικας Δικαστικών Επιμελητών» και β) το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε την ύλη από την οποία λαμβάνονται τα θέματα για το διαγωνισμό των υποψηφίων δικαστικών επιμελητών ως εξής:
Α. Από τον Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών (Ν.2318/19-6-1995).
1. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ
Κεφάλαια Α μέχρι και ΙΑ                                                               Άρθρα             1-89
2. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ – ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
Κεφάλαιο Α- Σύλλογοι Δικαστικών Επιμελητών                           Άρθρα             90-95
Κεφάλαιο Ε- Ομοσπονδία Δικαστικών Επιμελητών                      Άρθρο               117

Β. Από τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

1.ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ – Δικαιοδοσία πολιτικών δικαστηρίων       Άρθρα            1-3
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ – Αρμοδιότητα καθ’ ύλην                             Άρθρα            12-21
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ- Αρμοδιότητα κατά τόπο                        Άρθρα            22-27
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ – Αρμοδιότητα κατά τόπο                      Άρθρα            32-37
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ – Διάδικοι                                                   Άρθρα            62-64
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ – Εκθέσεις                             Άρθρο              117
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ – Δικόγραφα                          Άρθρα         118-121
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ- Επιδόσεις                                    Άρθρα         122-143
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΒΔΟΜΟ- Προθεσμίες                          Άρθρα         144-151

2.ΒΙΒΛΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ – Άσκηση αγωγής                                  Άρθρα         215-216
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ – Εισαγωγή για συζήτηση                      Άρθρα         228-230
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ- Διόρθωση- Ερμηνεία                              Άρθρα         315-316
                                         Αποφάσεων                                            Άρθρο         320
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ – Δεδικασμένο                                   Άρθρα         321-325
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ- Απόδειξη                                           Άρθρα         432-465
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ – Μικροδιαφορές                         Άρθρο         468
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ – Διανομή                              Άρθρα         478-484
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ – Διανομή                              Άρθρα         491-494

3.ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΠΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ – Γενικές Διατάξεις                                     Άρθρο          495
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ – Ανακοπή ερημοδικίας                         Άρθρα         501-503
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ – Έφεση                                                        Άρθρα         511-522
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ – Αναψηλάφηση                                     Άρθρα  538-539-546
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ – Αναίρεση                                             Άρθρα  552-553
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ                                                                 Άρθρα 564 και 565
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ – Ανακοπή, τριτανακοπή                               Άρθρα  583 και 589

4.ΒΙΒΛΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ – Διαταγή πληρωμής                              Άρθρα  623-634
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ- Διαφορές από πιστωτικούς τίτλους        Άρθρο  639
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ – Διαταγή απόδοσης χρήσης μισθίου           Αρθρα 662Α, 662Β,
                                                                                                         662Δ, 662 ΣΤ, 662Ζ
5.ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ – Γενικές Διατάξεις                                     Άρθρα  682-703
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ – Προσημείωση Υποθήκης                          Άρθρο  706
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ – Συντηρητική κατάσχεση                      Άρθρα  707-724
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ – Δικαστική μεσεγγύηση                        Άρθρα  725-727
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ- Προσωρινή επιδίκαση απαιτήσεων             Άρθρο  728
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ- Προσωρινή ρύθμιση καταστάσεως       Άρθρα  731-736

6.ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ – Ειδικές Διατάξεις                                Άρθρα  807-819

7.ΒΙΒΛΙΟ ΟΓΔΟΟ
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ – Γενικές Διατάξεις                                     Άρθρα  904-940Α
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ- Μέσα αναγκαστικής εκτέλεσης            Άρθρα  941-952
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ – Κατάσχεση κινητών                                   Άρθρα  953-981
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ – Κατάσχεση στον τρίτο                         Άρθρα  982-991
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ – Κατάσχεση ακινήτων                           Άρθρα  992-1016
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ – Κοινές διατάξεις                                         Άρθρα 1017-1021
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ – Κατάσχεση
                                           ειδικών περιουσιακών  στοιχείων         Άρθρα 1022-1033
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ – Αναγκαστική Διαχείριση                         Άρθρα 1034-1046
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ – Προσωπική κράτηση                               Άρθρα 1047-1054

8.ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
                                                                                                         Άρθρα 29,41,42,50,
                                                                                                                     55 και 56
Γ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΙΝΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ
1.ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ                                                                     Άρθρα 1,2 και 13
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ                                                                Άρθρα 14,18
                                                                                                               και 26-28
ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ                                                                       Άρθρα 45-47
ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ                                                                 Άρθρα 50-55
                                                                                                               και 59-68
ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ                                                                 Άρθρα 111-116

2.ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΙΒΛΙΟ
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ                                                                     Άρθρα 134-137Δ
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ                                                                Άρθρο 138
ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ                                                                 Άρθρα 167- 171
                                                                                                              και 175-181
ΕΝΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ                                                                    Άρθρα 207-215
ΔΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ                                                                  Άρθρα 216,220 και222
ΕΝΔΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ                                                            Άρθρα 224-225
ΔΩΔΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ                                                            Άρθρα 235,236,239,241
                                                                                                                     242,243,244,246,
                                                                                                                     251,252,253,255,
                                                                                                                     258 και 259
ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ                                                Άρθρα 299,303 και 306
ΔΕΚΑΤΟ ΟΓΔΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ                                                   Άρθρα 330-334
ΕΙΚΟΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ                                                  Άρθρα 361-363 και 368
ΕΙΚΟΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ                                              Άρθρα 370-371
ΕΙΚΟΣΤΟ ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ                                                    Άρθρα 372, 375 και 378
ΕΙΚΟΣΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ                                              Άρθρα 386,390,397 και404

Δ. Από τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας
1.ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ
ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ

ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Ποινική δικαιοδοσία                                Άρθρα 1-2
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Ποινικά δικαστήρια                             Άρθρα 3-12
ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ
ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Γενικές Διατάξεις                                     Άρθρα 27-33
ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Δεδικασμένο                                        Άρθρο 57
ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΔΙΑΔΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Κατηγορούμενοι                                      Άρθρο 72
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Πολιτικώς ενάγοντες                           Άρθρο 82
ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Αστικώς υπεύθυνοι                                   Άρθρο 89
ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Δικαιώματα των διαδίκων                   Άρθρο 96
ΠΕΜΠΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Αρμοδιότητα καθ’ ύλην                          Άρθρα 109-117
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Αρμοδιότητα κατά τόπο                      Άρθρα 122-126
ΕΚΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Εκθέσεις                                             Άρθρα 148-153
ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Κοινοποιήσεις και επιδόσεις                     Άρθρα 154-165
ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Προθεσμίες                                         Άρθρα 166-168

2.ΤΡΙΤΟ ΒΙΒΛΙΟ – ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑ

ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ
ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ                                                                 Άρθρο 275

3.ΤΕΤΑΡΤΟ ΒΙΒΛΙΟ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΟ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ

ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ                                   Άρθρα 320-326
ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ
ΚΥΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ θεμελιώδεις αρχές διαδικασίας                  Άρθρο 329
ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Στα μικτά δικαστήρια                                    Άρθρο 379

4. ΕΚΤΟ ΒΙΒΛΙΟ – ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ
ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ                                                                      Άρθρα 462-464
ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ
ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑ ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Έφεση                                                      Άρθρα 477-481
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Αναίρεση                                            Άρθρο 482
ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Έφεση                                                      Άρθρο 486
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Αναίρεση                                            Άρθρα 504-505

5. ΟΓΔΟΟ ΒΙΒΛΙΟ – ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Εκτελεστές αποφάσεις                               Άρθρα 546-549
ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τέλος των ποινών                                   Άρθρα 567-569

6.ΕΝΑΤΟ ΒΙΒΛΙΟ – ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ                                 Άρθρο 574

Ε. Από τον Αστικό Κώδικα

1.ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ – Κανόνες δικαίου                                      Άρθρα 1-3
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ – Ιδιωτικό διεθνές δίκαιο                       Άρθρα 4-33
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ – Φυσικό πρόσωπο                                       Άρθρα 34-60
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ – Νομικά πρόσωπα                                Άρθρα 61-126
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ – Δικαιοπραξίες                                      Άρθρα 127-137
                                                                                                         Άρθρα 158-166
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ – Αιρέσεις και προθεσμίες                            Άρθρα 201-210
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ – Αντιπροσώπευση, πληρεξουσιότητα   Άρθρα 211-235
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ – Προθεσμίες                                             Άρθρα 240-246
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ – Παραγραφή, αποσβεστική προθεσμία  Άρθρα 247-251
                                                                                                         Άρθρα 260-268

2.ΒΙΒΛΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ – ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ – Υποχρέωση παροχής γενικά                    Άρθρα 287-292
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ – Αδυναμία παροχής – υπερημερία       Άρθρα 345-346
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ – Ενοχές από συμβάσεις                        Άρθρα 361 και 369
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ – Αρραβώνας, ποινική ρήτρα                  Άρθρα 402-404
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ – Απόσβεση ενοχών                                  Άρθρα 416-454
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ – Εκχώρηση                                             Άρθρα 455-470
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ – Αναδοχή χρέους                              Άρθρα 471-479
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ – Ενοχή σε ολόκληρο                        Άρθρα 480-495
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ – Δωρεά                                       Άρθρα 496-512
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ – Πώληση, ανταλλαγή          Άρθρα 513-515
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ – Πώληση, ανταλλαγή          Άρθρο 540
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ – Μίσθωση πράγματος          Άρθρα 574-618
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΠΕΜΠΤΟ – Κοινωνία                           Άρθρα 785-805
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΕΚΤΟ – Δάνειο                                      Άρθρα 806-809
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΕΒΔΟΜΟ – Χρησιδάνειο                      Άρθρα 810-821
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΟΓΔΟΟ – Παρακαταθήκη                     Άρθρα 822-833
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ – Εγγύηση                      Άρθρα 847-857
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΕΝΑΤΟ – Αδικοπραξίες                   Άρθρο 914
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΟ – Καταδολίευση δανειστών      Άρθρα 939-946

3.ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΙΤΟ – ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ – Πράγματα, δικαιώματα σ’ αυτά               Άρθρα 947-973
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ – Νομή                                                   Άρθρα 974-998
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ – Κυριότητα, περιεχόμενο                            Άρθρα 999-1032
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ – Κτήση κυριότητας                               Άρθρα 1033-1093
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ – Προστασία κυριότητας                        Άρθρο 1094
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ – Συγκυριότητα                                             Άρθρα 1113-1117
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ – Έννοια δουλείας                                  Άρθρο 1118
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ – Προσωπικές δουλείες                             Άρθρα 1142-1191
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ – Μεταγραφή                                              Άρθρα 1192-1208
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ – Ενέχυρο                                                Άρθρα 1209-1256
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ – Υποθήκη                                         Άρθρα 1257-1345

4.ΒΙΒΛΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ – ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ – Τεκμήριο κινητών                                Άρθρο 1398
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ – Γονική Μέριμνα                              Άρθρο 1510
Παύση γονικής μέριμνας                                                                 Άρθρα 1538-1541

5.ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΜΠΤΟ – ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ – Κληρονομική διαδοχή γενικά                  Άρθρα 1710-1715
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ – Διαθήκες                                             Άρθρα 1716-1780
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ – Διαδοχή εξ αδιαθέτου                          Άρθρα 1813-1824
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ – Νόμιμη μοίρα                                      Άρθρο 1825
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ – Αποδοχή- Αποποίηση κληρονομίας           Άρθρα 1846-1859
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ - Σχολάζουσα κληρονομία                         Άρθρα 1865-1870
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ – Σχέσεις κληρονόμων                            Άρθρα 1884-1894
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ – Κληρονόμος με απογραφή              Άρθρα 1901-1912
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ – Κληρονομητήριο                       Άρθρο 1956

6.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ν. 1932/1983 Περί προίκας      Άρθρα 56-59

7.ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Α.Κ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ – Ουσιαστικές διατάξεις                        Άρθρο 103

ΣΤ. Από το Εμπορικό Δίκαιο
1.ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ
Περί εμπόρων                                                                                  Άρθρο 1
Περί εταιρειών                                                                                 Άρθρα 18-50
Ν. 3588/2007 ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Η ΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ, Αρθρο 1
Προϋποθέσεις και διαδικασία κήρυξης  άρθρα 2-9
Εξασφαλιστικά μέτρα    άρθρα 10-11
Αντίκλητοι, προθεσμίες   άρθρα   12-14                       
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
Συνέπειες πτώχευσης,   άρθρα  15-28


2.Ν.5325/1932
Περί συναλλαγματικών και γραμματίων                                         Άρθρα 1-98

3.Ν.5638/1932
Περί καταθέσεων σε κοινό λογαριασμό                                          Άρθρα 1-4

4.Ν.Δ. της 17.7/13.8.1923
Ειδικές διατάξεις ανωνύμων εταιρειών
Περί ενεχύρου                                                                                 Άρθρα 35-47
Περί υποθήκης                                                                                 Άρθρα 48-67
Δικονομικές διατάξεις                                                                      Άρθρα 87-93

5.Ν. 3816/1958
Κώδικας ιδιωτικού ναυτικού δικαίου                                             
Περί πλοίων και πλοιοκτησίας                                                         Άρθρα 1-9
Περί υποθήκης επί πλοίων                                                               Άρθρα 195-204
Αναγκαστική εκτέλεση επί πλοίων                                                  Άρθρα 211-214

6.Ν. 1815/1988
Κώδικας αεροπορικού δικαίου
Περί αεροσκάφους                                                                           Άρθρο 1
Μητρώα αεροσκαφών                                                                      Άρθρα 17-19

7.Ν. 5960 της 23 Δεκεμβρίου 1933
Περί τραπεζιτικής επιταγής
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ                                                                     Άρθρα 1,9,12
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ                                                                Άρθρο 16
Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 1996
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ