Παρασκευή, 4 Μαρτίου 2016

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 2015ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΤΗΣ 22.05.2015

Ι. ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ
Α. Ο Δικαστής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς εξέδωσε στις 10.1.2015, μετά από αίτηση του Α, την υπ’ αριθμ. 10/2015 Διαταγή Πληρωμής, με την οποία υποχρεώθηκαν, η ανώνυμη εταιρεία  Β,  ο Γ και ο Δ να καταβάλουν εις ολόκληρον στον Α το ποσό των 300.000,00 Ευρώ, πλέον δικαστικών και λοιπών εξόδων. Η ως άνω Διαταγή Πληρωμής επιδόθηκε από τον Δικαστικό Επιμελητή Χ:
α) Ως προς την ανώνυμη εταιρεία Β, στις 15.1.2015, με παράδοση αντιγράφου της προσωπικά στον Χ, ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, στην ιδιωτική κατοικία του / μαιζονέτα στη Γλυφάδα.
β) Ως προς τον Γ, στις 20.2.2015, στην ιδιωτική κατοικία του /  διαμέρισμα του  Α’ ορόφου της επί της οδού Καραϊσκάκη αρ. 33 πολυκατοικίας στον Πειραιά. Στην εν λόγω διεύθυνση αντίγραφο της επιδοθείσας Διαταγής Πληρωμής παρέλαβε η Π, πεθερά του Γ, η οποία, όπως προκύπτει από τη συνταχθείσα έκθεση επιδόσεως του Χ, δήλωσε σύνοικος του Γ.
γ) Ως προς τον Δ, με θυροκόλληση στην ιδιωτική κατοικία του / μονοκατοικία στην Εκάλη, στις 22.2.2015, ημερομηνία κατά την οποία δεν ανευρέθη εκεί ούτε ο ίδιος (Δ), ούτε κάποιο άλλο πρόσωπο. 
Ερωτάται:
1.      Είναι αρκετή για τη νομιμότητα της επιδόσεως στην ανώνυμη εταιρεία Β η αναφορά στη σχετική έκθεση ότι η Διαταγή Πληρωμής επιδόθηκε σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής;
2.      Είναι νόμιμη η επίδοση της Διαταγής Πληρωμής στον Γ, αν η Π είναι ένοικος άλλου διαμερίσματος της ίδιας πολυκατοικίας; Επιτρέπεται ανταπόδειξη ως προς την ιδιότητα της Π ως συνοίκου του Γ;
3.       Για το έγκυρο της επιδόσεως της Διαταγής Πληρωμής στον Δ ποιες διατυπώσεις πρέπει να τηρήσει  ο Χ; Εφόσον τηρηθούν οι διατυπώσεις αυτές, από πότε θεωρείται ως συντελεσθείσα η επίδοση, ώστε με βάση το χρόνο αυτό να κριθεί το εμπρόθεσμο της ανακοπής που ασκήθηκε από τον Δ κατά της πιο πάνω Διαταγής Πληρωμής;
4.      Η τυχόν κατάθεση από τον Χ αντιγράφων των σχετικών εκθέσεων επιδόσεως στη Γραμματεία του Πρωτοδικείου Πειραιώς στις 16.3.2015 ασκεί επιρροή στο κύρος της εκδοθείσας Διαταγής Πληρωμής;

Β. Δικαιώματα του Δικαστικού Επιμελητή σε περίπτωση παρεμποδίσεως του έργου του (γενικώς και ειδικότερα στο πλαίσιο της αναγκαστικής εκτελέσεως).
ΙΙ. ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΙΝΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ
Α. Πώς τελείται το πλημμέλημα της πλαστογραφίας;
Β. 1. Μετά πόσο χρόνο παραγράφονται α) τα κακουργήματα, β) τα πλημμελήματα και γ) τα πταίσματα;
2. Από πότε αρχίζει η προθεσμία παραγραφής των εγκλημάτων;
3. Ποιοι είναι οι δύο γενικοί λόγοι αναστολής της προθεσμίας παραγραφής των εγκλημάτων;
Γ.Ο δικαστικός επιμελητής Α εισέπραξε κατ’ εντολή και για λογαριασμό του δικαιούχου Β από αξίωση που είχε ο τελευταίος κατά του Γ και μετά σχετική καταψηφιστική απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών το ποσό των 3.500 ευρώ. Το ποσό αυτό ο Α δεν το απέδωσε στον Β, όπως όφειλε, αλλά το παρακράτησε και το χρησιμοποίησε για αγορά επίπλων για την κατοικία του. Τέλεσε κάποια αξιόποινη πράξη ο δικαστικός επιμελητής Α, και αν ναι, ποια;

IΙI. ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Α.1. Ποιος παραγγέλλει τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης;
2. Πότε ενεργείται προκαταρκτική εξέταση;
3. Ποια δικαιώματα έχει το πρόσωπο στο οποίο κατά τη διάρκεια της προκαταρκτικής εξέτασης αποδίδεται η τέλεση αξιόποινης πράξης, όταν αυτό καλείται για παροχή εξηγήσεων από τον ενεργούντα την προκαταρκτική εξέταση;
B. Μετά προανάκριση ο κατηγορούμενος Α για ανθρωποκτονία από αμέλεια (άρθρα 302, 28 ΠΚ) σε υπόθεση τροχαίου ατυχήματος παραπέμπεται από τον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών με απ’ ευθείας κλήση στο ακροατήριο του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών για να δικαστεί για αυτή την πράξη.
1.Τι θα επιδοθεί στον κατηγορούμενο Α για τη νόμιμη κλήτευσή του στο παραπάνω δικαστήριο;
2. Τι πρέπει να συντάξει αυτόςπου θα κάνει την ως άνω επίδοση αμέσως μετά από αυτή;

IV.  ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
1.Εκείνος που συμπλήρωσε το δέκατο έβδομο έτος της ηλικίας του, είναι ικανός για δικαιοπραξία;  Ανίκανοι για δικαιοπραξία ποίοι είναι;
2.Ποίος ο χρόνος παραγραφής των αξιώσεων; Οι αξιώσεις  των δικηγόρων συμβολαιογράφων και των δικαστικών επιμελητών για τις αμοιβές και για τις δαπάνες τους, πότε παραγράφονται;
3. Ποία η έννοια του  αρραβώνα και της ποινικής ρήτρας;
4.Ο  Α στις 22-5-2013 δώρισε στον Β την εξοχική κατοικία του και στον Γ όλα τα εντός αυτής κινητά πράγματα – στον οποίο και τα παρέδωσε - συντάσσοντας και υπογράφοντας, για το σκοπό αυτό τα μέρη, ιδιωτικό έγγραφο, στο οποίο και λεπτομερώς περιγράφονται τα πράγματα. Έχουμε στην περίπτωση αυτή έγκυρη σύμβαση δωρεάς;
5. Ποία η έννοια της  αδικοπραξίας;
6. Αναφέρατε τουλάχιστον τέσσερα κοινόχρηστα πράγματα.  Στην κυριότητα ποίου ανήκουν τα πράγματα αυτά;
7.Ποία η έννοια της τακτικής και της έκτακτης χρησικτησίας;
8.Αναφέρατε τουλάχιστον δύο  πράξεις που μεταγράφονται στα βιβλία μεταγραφών, του γραφείου μεταγραφών της περιφέρειας του ακινήτου.
9. Επί ποίων πραγμάτων συστήνονται το ενέχυρο  και η υποθήκη και τι δικαιώματα αυτά αποτελούν;
10. Πότε η άσκηση της γονικής μέριμνας παύει στο σύνολό της ως προς τον ένα γονέα,  και πότε ως προς τους δύο γονείς; Αναφέρατε  μία περίπτωση.
11.Ποία τα στοιχεία της  ιδιόγραφη διαθήκης;
12.Ποία τα στοιχεία της επιταγής;
13.   Σε περίπτωση αναγραφής στην συναλλαγματική, αριθμητικώς του ποσού των 500 ευρώ και ολογράφως του ποσού των 5. 000 ευρώ, ποίο εκ των δύο ποσών στην περίπτωση αυτή ισχύει;

               Διευκρίνιση: Δεν απαιτείται ανάπτυξη των θεμάτων. Αρκεί για  κάθε ερώτηση,  η αναφορά των στοιχείων εκείνων που περιέχονται  στις οικείες   διατάξεις.