Παρασκευή, 4 Μαρτίου 2016

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 1998ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 1998

ΘΕΜΑΤΑ

Α. Κώδικας Δικαστικών Επιμελητών και Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας
1. Συνέπειες αναγκαστικής κατάσχεσης ακινήτων.
2.Προϋποθέσεις για την έκδοση διαταγής πληρωμής και άμυνα του οφειλέτη κατ’ αυτής.
3.Έννοια και είδη αντικλήτου
4.Η επίδοση σε νομικό πρόσωπο (εάν ευρεθεί ή όχι ο παραλήπτης ή εάν αρνηθεί την παραλαβή).
5.Δικαιώματα του δικαστικού επιμελητή κατά την προσπάθεια ανευρέσεως περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη και κατά την παρεμπόδιση εκτελέσεως των καθηκόντων του.

Β. Ποινικός Κώδικας – Ποινική Δικονομία
1. Έννοια εγκλήματος (Αξιοποίνου πράξεως)
2. Διαίρεση των εγκλημάτων αντίστοιχη προς την βαρύτητα των προβλεπομένων ποινών.
3.Αυτόφωρο έγκλημα – Αρχή και τέλος αυτού (εκτός ύλης).
4. Παράβαση κατασχέσεως – Έννοια αυτής
5. Έννοια παραγραφής – Έναρξη χρόνου, αναστολή και αποτελέσματα αυτής.


Γ. Αστικό και Εμπορικό Δίκαιο
1.Συνέπεια εγέρσεως αγωγής ως προς την παραγραφή
2.Ποια τα εμπράγματα δικαιώματα
3.Κτήση κυριότητας ακινήτου με σύμβαση
4.Ευθύνη εκδότη συναλλαγματικής.
5.Στοιχεία επιταγής – Χρόνος παραγραφής αγωγής συναλλαγματικής κατ’ αποδέκτη.
6.Ποίας πολιτείας το δίκαιον ρυθμίζει τα εμπράγματα δικαιώματα επί πλοίου.