Παρασκευή, 4 Μαρτίου 2016

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 1997ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 1997

ΘΕΜΑΤΑ

Α. Κώδικας Δικαστικών Επιμελητών και Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας
1. Δικαιώματα Δικαστικών Επιμελητών κατά την άσκηση του λειτουργήματος τους και των καθηκόντων τους.
2.Πότε αρχίζει η πειθαρχική δίωξη και πότε τελειώνει. Τι πρέπει να περιέχει η πειθαρχική αγωγή. Ποιος είναι αρμόδιος για την άρνηση της πειθαρχικής αγωγής.
3.Το ασφαλιστικό μέτρο της δικαστικής μεσεγγύησης.
4.Τι μπορεί να κατασχεθεί στα χέρια τρίτου και τι εξαιρείται από την κατάσχεση στα χέρια τρίτου.
5.Πως επιβάλλεται η αναγκαστική διαχείριση, πότε δεν επιβάλλεται αναγκαστική διαχείριση και πότε παύει η αναγκαστική διαχείριση

Β. Ποινικός Κώδικας – Ποινική Δικονομία
1. Ποινές στερητικές της ελευθερίας.
2. Χρόνος παραγραφής των εγκλημάτων.
3.Αντιποίηση.
4.Ποια στοιχεία πρέπει να περιέχει το κλητήριο θέσπισμα
5.Η αρχή της δημοσιότητας

Γ. Αστικό και Εμπορικό Δίκαιο
1.Πληρεξουσιότητα (Έννοια, τύπος, ανάκληση και παύση πληρεξουσιότητάς)
2.Νόμιμο ενέχυρο του εκμισθωτή ακινήτου στα εισκομισθέντα. Δικαιώματα τρίτων στα εισκομισθέντα. Τύχη ενεχύρου επί απομακρύνσεως εισκομισθέντων από το μίσθιο
3.Πράγματα (Έννοια, Κινητά και Ακίνητα, Συστατικά).
4.Ποιος και πότε κηρύσσεται σε κατάσταση πτωχεύσεως. Ποιο όργανο κηρύσσει την πτώχευση.
5.Ποιοι και πως ευθύνονται έναντι του κομιστή συναλλαγματικής. Δικαιώματα του κομιστή και του πληρωτή συναλλαγματικής.
6.Πως ευθύνονται οι ομόρρυθμοι και πως ευθύνονται οι ετερόρρυθμοι εταίροι.