Παρασκευή, 2 Ιανουαρίου 2015

ΑΦΑΝΕΙΑ (ΑΚ 40-50)

ΑΚ 40 ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΦΑΝΕΙΑΣ
(α) εξαφάνιση ενώ βρισκόταν σε κίνδυνο ζωής
(β) απουσία για πολύ καιρό χωρίς ειδήσεις
(γ) κατάσταση θανάτου πολύ πιθανή λόγω πραγματικών συνθηκών.

ΑΚ 41 ΚΗΡΥΞΗ ΑΦΑΝΕΙΑΣ
Για να ζητηθεί η αφάνεια πρέπει να έχει ένα έτος από κίνδυνο ή πέντε χρόνια από την τελευταία είδηση του αφάντου.

ΑΚ 42 ΑΡΜΟΔΙΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ
Το ειρηνοδικείο τελευταίας κατοικίας ή διαμονής του αφανισθέντος και αν δεν υπάρχει το αρμόδιο δικαστήριο της πρωτεύουσας της χώρας.

ΑΚ 43-47 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΦΑΝΕΙΑΣ
Όποιος εξαρτά δικαιώματα από θάνατο αφανισθέντος, υποβάλλει σχετική αίτηση και αν θεωρηθεί βάσιμη το δικαστήριο διατάσσει τη δημοσίευση περίληψής της μαζί με πρόσκληση για παροχή πληροφοριών σε προθεσμία τουλάχιστον ενός έτους (ΑΚ 43).
Μετά την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας αυτής το δικαστήριο εκδικάζει την αίτηση και κηρύσσει την αφάνεια, η απόφαση δημοσιεύετια εκτός και αν ασκηθεί έφεση ή αναίρεση (ΑΚ 44).
Αν εμφανιστεί ο άφαντος, ή φτάσουν ειδήσεις για αυτόν ή αποδειχθεί ο θάνατός του κατά τη διάρκεια της δίκης, η αίτηση απορρίπτεται (ΑΚ 45).
Ύστερα από αίτηση όποιου έχει έννομο συμφέρον το δικαστήριο μπορεί να άρει την αφάνεια ή να μεταβάλλει το χρόνο έναρξής αυτής (ΑΚ 46).
Η απόφαση αφάνειας ή άρση της αφάνειας ή της μεταβολής έναρξής της μετά τη δημοσίευση ισχύει για όλους (ΑΚ 47).

ΑΚ 48 ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΦΑΝΕΙΑΣ
Από τη δημοσιεύση της απόφασης της κήρυξης της αφάνειας, ο άφαντος εξομοιώνεται με πεθαμένο.
Ο γάμος του δε λύεται αυτοδικαίως  πρέπει να κατατεθεί αίτηση διαζυγίου κατά του αφάντου.

ΑΚ 49 ΠΑΡΟΧΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Οι κληρονόμοι πρέπει να δώσουν ασφάλεια (για δέκα χρόνια) σε περίπτωση επανεμφάνισης του αφάντου ή επικρατέστερων κληρονόμων.

ΑΚ 50 ΕΠΑΝΕΜΦΑΝΙΣΗ ΑΦΑΝΤΟΥ
Εκδίδεται νέα απόφαση άρσης αφάνειας, ο άφαντος μπορεί να ζητήσει πίσω τη περιουσία του από τους κληρονόμους του, ο γάμος του όμως δεν ανασυστήνεται αυτοδικαίως.

Δεν υπάρχουν σχόλια: