Δευτέρα, 14 Απριλίου 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΗΛΙΚΟ ... ΟΘΩΝΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΗΛΙΚΟΤΗΤΑΣ (1)

Ο 9χρονος Όθωνας δανείστηκε χρήματα από τη γιαγιά του Αμαλία και έτρεξε να αγοράσει ένα ποδήλατο από τον έμπορα ποδηλάτων Μάουερ.

Ερωτάται: Ποιες δικαιοπραξίες κατάρτισε ο Όθωνας και αν είναι έγκυρες.

Απάντηση: Σύμφωνα με την ΑΚ 128 περ. 1 είναι ανίκανος προς δικαιοπραξία όποιος δεν έχει συμπληρώσει το 10ο έτος. Και κατά συνέπεια, οι ενοχικές δικαιοπραξίες της πώλησης (ΑΚ 513) και  του δανείου (ΑΚ 806) καθώς και οι τρεις εμπράγματες δικαιοπραξίες (ΑΚ 1034) της μεταβίβασης της κυριότητας του χαρτονομίσματος από τη γιαγιά Αμαλία προς τον 9χρονο Όθωνα, της μεταβίβασης της κυριότητας του ποδηλάτου από τον έμπορα Μάουερ και η μεταβίβαση της κυριότητας του χαρτονομίσματος από τον μικρό Όθωνα  από τη στιγμή που συνάφθηκαν από νήπιο και εν συνεχεία ανίκανο για δικαιοπραξία είναι άκυρες (ΑΚ 130) και είναι σαν να μην έγιναν (ΑΚ 180).


ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΗΛΙΚΟΤΗΤΑΣ (2)

Ο 12χρονος Όθωνας δανείστηκε χρήματα από τη γιαγιά του Αμαλία με την υπόσχεση να τα δώσει πίσω όποτε μπορέσει και έτρεξε να αγοράσει ένα ποδήλατο από τον έμπορα ποδηλάτων Μάουερ.


Ερωτάται: Ποιες δικαιοπραξίες κατάρτισε ο Όθωνας και αν είναι έγκυρες.

Απάντηση: Ο ανήλικος που συμπλήρωσε το δέκατο έτος έχει περιορισμένη δικαιοπρακτική ικανότητα (ΑΚ 129 περ. 1) δηλαδή μπορεί να επιχειρήσει αυτοπροσώπως δικαιοπραξία μόνο στις περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος ή μόνο με τους όρους που τάσσει ο νόμος (ΑΚ 133).
Συγκεκριμένα είναι ικανός για κάθε δικαιοπραξία από την οποία αποκτά μόνο έννομο όφελος (ΑΚ 134). Το όφελος του ανηλίκου, που κρίνεται με κριτήρια νομικά, συνίσταται είτε στην κτήση δικαιώματος είτε στην απαλλαγή από υποχρεωση. Θα πρέπει δηλαδή με τη δικαιοπραξία, ο ανήλικος να μην αναλαμβάνει υποχρεώση ούτε να διαθέτει δικαίωμα. Επομένως, ο ανήλικος δεν είναι ικανός να συνάψει αμφοτεροβαρή σύμβαση όπως λ.χ. πώληση (ΑΚ 513) ούτε επίσης μπορεί να συνάψει ετεροβαρή σύμβαση η οποία συνάγεται για τον ίδιο κάποια παρεπόμενη υποχρέωση πχ δάνειο γιατί επιβαρύνεται με την υποχρέωση απόδοσης άλλων πραγμάτων της ίδιας ποσότητας και ποιότητας (ΑΚ 806).
Εν προκειμένω, ο 12χρονος Όθωνας δανείστηκε χρήματα από τη γιαγιά του Αμαλία. Η σύμβαση δανείου είναι άκυρη, διότι με αυτήν ο Όθωνας δεν αποκτά απλώς και μόνο έννομο όφελος αλλά αναλαμβάνει και την υποχρέωση να αποδώσει το ποσό που δανείστηκε (ΑΚ 806) κάποια χρονική στιγμή στο μέλλον. Η μεταβίβαση κυριότητας του χαρτονομίσματος από τη γιαγιά Αμαλία στον 12χρονο Όθωνα είναι έγκυρη (ΑΚ 1034) διότι αποκτά έννομο όφελος και δεν του δημιουργείται υποχρέωση.
Εν συνεχεία, ο 12χρονος Όθωνας καταρτίζει την δικαιοπραξία της πώλησης (ΑΚ 513) με τον έμπορα ποδηλάτων Μάουερ. Από την πώληση αυτή ο Όθωνας δεν αποκτά απλώς και μόνο έννομο όφελος, διότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να πληρώσει το τίμημα. Η σύμβαση μεταβίβασης της κυριότητας του χαρτονομίσματος προς στον Μάουερ (ΑΚ 1034) δεν είναι νομικά επωφελής για τον Όθωνα αφού χάνει την κυριότητά του ενώ η μεταβίβαση της κυριότητας του ποδηλάτου από τον Μάουερ στον Όθωνα πορίζει τον τελευταίο απλώς και μόνο έννομο όφελος οπότε είναι έγκυρη  (ΑΚ 1034).
Συνεπώς, στις ενοχικές δικαιοπραξίες της πώλησης, του δανείου και της εμπράγματης μεταβίβασης κυριότητας του χαρτονομίσματος προς τον Μάουερ που αναφέρθηκαν παραπάνω δεν τηρήθηκαν οι προϋποθέσεις των ΑΚ 134-135 και άρα είναι άκυρες (ΑΚ 130) και θεωρούνται σαν να μην έγιναν (ΑΚ 180).
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΗΛΙΚΟΤΗΤΑΣ (3)


Ο 16χρονος Όθωνας δανείστηκε χρήματα από τη γιαγιά του Αμαλία με την υπόσχεση να της τα δώσει από το χαρτζιλίκι του με δόσεις και έτρεξε να αγοράσει ένα ποδήλατο από τον έμπορα ποδηλάτων Μάουερ.

Ερωτάται: Ποιες δικαιοπραξίες κατάρτισε ο Όθωνας και αν είναι έγκυρες.

Απάντηση: Σύμφωνα με τον συνδυασμό των διατάξεων ΑΚ 129 περ. 1 και ΑΚ 135 οι ανήλικοι που συμπλήρωσαν το δέκατο έτος είναι περιορισμένα ικανοί για δικαιοπραξία και εφόσον έχουν συμπληρώσει και το 14ο έτος έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα μόνο όταν αποκτούν έννομο όφελος (δηλαδή δικαίωμα και όχι υποχρέωση).
Πρώτα από όλα πρέπει να ερευνηθεί αν η σύμβαση του δανείου (ΑΚ 806) που κατάρτισε ο 16χρονος Όθωνας με τη γιαγιά του Αμαλία καταρτίστηκε εγκύρως αν δηλαδή ο Όθωνας πορίζει από τη δικαιοπραξία απλώς και μόνο έννομο όφελος και αν το χαρτζιλίκι που του δόθηκε "για να το διαθέτει ελεύθερα" (ΑΚ 135) μπορεί να το αποδώσει για την εν λόγω δικαιοπραξία. Η απάντηση είναι αρνητική. Το "χαρτζιλίκι" μπορεί να το διαθέσει ο Όθωνας  ελεύθερα κατά την επιλογή του όμως μόνο για μικρές ανάγκες, καθημερινές. Επίσης, ακόμα και αν η σύμβαση του δανείου ήταν έγκυρη η ικανότητα του Όθωνα να πληρώσει το τίμημα σε δόσεις θέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντά του και την περιουσία του. Επίσης, είναι μια υποχρέωση που δεν μπορεί να εκπληρώσει ένας ανήλικος.
Στην  συγκεκριμένη περίπτωση επειδή ο Όθωνας είναι ανήλικος (ΑΚ 127) ο Όθωνας δεν είναι δικαιοπρακτικά ικανός και  η σύμβαση του δανείου (ΑΚ 806) είναι άκυρη (ΑΚ 130) και δεν έχει καμία έννομη συνέπεια, διότι θεωρείται σαν να μην έγινε (ΑΚ 180). Όμως, η σύμβαση μεταβίβασης της κυριότητας του χαρτονομίσματος (ΑΚ 1034) από την γιαγιά Αμαλία στον 16χρονο Όθωνα πορίζει στον τελευταίο απλώς και μόνο έννομο όφελος και συνεπώς είναι έγκυρη.

Το ίδιο συμβαίνει και με την ενοχική σύμβαση της πώλησης που συνάπτεται μεταξύ του 16χρονου Όθωνα και του έμπορα ποδηλάτων Μάουερ όπου ο Όθωνας δεν αποκτά απλώς και μόνο έννομο όφελος αλλά και την υποχρέωση να  καταβάλει το τίμημα (ΑΚ 513). Η σύμβαση μεταβίβασης της κυριότητας του χαρτονομίσματος προς στον Μάουερ (ΑΚ 1034) δεν είναι νομικά επωφελής για τον Όθωνα αφού χάνει την κυριότητά του ενώ η μεταβίβαση της κυριότητας του ποδηλάτου από τον Μάουερ στον Όθωνα πορίζει τον τελευταίο απλώς και μόνο έννομο όφελος οπότε είναι έγκυρη  (ΑΚ 1034).Δεν υπάρχουν σχόλια: