Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2014

ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ!

Ικανοί για δικαιοπραξία
ΑΚ 127 συμπληρωμένα τα 18 έτη.
ΑΚ 131 δεν έχουν δικαιοπρακτική ανικανότητα

Απόλυτη δικαιοπρακτική ανικανότητα
ΑΚ 128 Κάτω από 10 έτη & όσοι βρίσκονται σε πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, οι γονείς, επίτροποι και δικαστικοί συμπραστάτες για καθημερινές συναλλαγές μπορούν να προβαίνουν ή να ενεργούν ως άγγελοι.

Παροδικά ανίκανοι
ΑΚ 131 μεθυσμένη, ψυχική ή διανοητική διαταραχή.

Περιορισμένα ικανοί για δικαιοπραξία
ΑΚ 129 συμπληρωμένα τα 10 έτη και αυτοί που βρίσκονται σε μερική στερητική δικαστική συμπαράσταση.

Συνέπειες καταχρηστικής άσκησης δικαώματος ΑΚ 281
Η άσκηση του δικαιώματος είναι παράνομη οπότε η δικαιοπραξία θεωρείται άκυρη. Ο θιγόμενος μπορεί να ζητήσει άρση των ενεργειών αυτών και παράλειψή τους στο μέλλον. Ο ασκών το καταχρηστικό δικαίωμα οφείλει αποζημίωση στο  θιγόμενο.

Ανηλικότητα και δικαιοπραξία
ΑΚ 134: Με συμπληρωμένα τα 10 έτη δωρεά θεωρείται έγκυρη ενώ δάνειο άκυρο. Αν υπάρχει βάρος στη δωρεά είναι άκυρη. Απαγορεύεται να γίνουν μέλη σε σωματεία.
ΑΚ 135: Με συμπληρωμένα τα 14  μπορεί να πωλήσει το ποδήλατό του, να χρωστάει αλλά να πληρώνουν οι γονείς, να διαθέτει χρήματα από τυχερά παιχνίδια, υπό προϋποθέσεις να συντάξει διαθήκη, να είναι αντιπρόσωπος ΑΚ 123.
ΑΚ 1589 Επιτροπεία ανηλίκου.

ΑΚ 158 Τύπος δικαιοπραξίας
πώληση θέλει συμβολαιογραφικό έγγραφο
ανταλλαγή ακινήτου θελει συμβολαιογραφικό έγγραφο
γονική παροχη θέλει συμβολαιογραφικό έγγραφο
δωρεά θέλει συμβολαιογραφικό έγγραφο
εγγύηση θέλει ιδιωτικό έγγραφο
(όλες αυτές είναι ενοχικές δικαιοπραξίες)
οι μεταβιβάσεις κυριότητας είναι εμπράγματες, η μεταβίβαση κινητού γίνεται μόνο με παράδοση πράγματος

ΑΚ 159 Τύπος δικαιοπραξίας
Αν δεν τηρήθηκε ο τύπος η δικαιοπραξία είναι άκυρη.

Δικαιοπραξίες που αντιβαίνουν στο νόμο ή στα χρηστά ήθη
Όποιος καταρτίζει εμπράγματες δικαιοπραξίες χωρίς να είναι κύριος του πράγματος.
Ανήθικες είναι ο χρηματισμός υπαλλήλου, συμφωνίες μεταξύ συζύγων για το παιδί.
Επίσης απαγορεύονται οι ασχροκερδείς και καταπλεονεκτικές δικαιοπραξίες: προϋποθέσεις: να υπάρχει δόλος, να γνωρίζει την οικονομική ανάγκη ή κουφότητα (αδιαφορία, ελαφρότητα, αφηρημάδα) του άλλου προσώπου, οι παροχές που καταβλήθηκαν να βρίσκονατι σε μεγάλη δυσαναλογία.

Εικονική δικαιοπραξία
ΑΚ 138-139 είναι άκυρη είναι σαν να μην έγινε. Απόλυτη εικονικότητα έχουμε όταν πίσω από την εικονική δεν κρύβεται άλλη και η εικονική είναι άκυρη ΑΚ 138α.
Και σχετική εικονικότητα έχουμε όταν πίσω από την εικονική κρύβεται άλλη η οποία (υποκρυπτόμενη) είναι έγκυρη γιατί την ήθελαν τα μέρη, ήθελαν να παράγει η σύμβαση έννομες συνέπειες, τηρηθηκε ο τύπος ΑΚ 138β.
Ο νομικά (υποκρυπτόμενος) κύριος μπορεί με αναγνωριστική αγωγή να φαίνεται και τυπικά το όνομά του στην κυριότητα του ακινήτου.
Στις αγοραπωλησίες ακινήτων τόσο η νομολογία όσο και ο ειδικός νόμος δέχονται την εγκυρότητα των δικαιοπραξιών αυτών με το εικονικό τίμημα για την προστασία των συναλλαγών.
ΑΚ 139 Η εικονικότητα δεν βλάπτει εκείνον που συναλλάχθηκε αγνοώντας την (καλόπιστος τρίτος).
Αποζημίωση ΑΚ 914, αξίωση ΑΚ 904

Ακυρώσιμες δικαιοπραξίες ΑΚ 140-157
Όταν πάσχουν από πλάνη, απάτη, απειλή.
Στην πλάνη υπάρχει ακούσια διάσταση βουλήσεως και δηλώσεως.
Μόνο η ουσιώδης πλάνη (αναφέρεται σε σπουδαίο σημείο για τις αντιλήψεις του συναλλασσόμενου) επιδρά στο κύρος της δικαιοπραξίας, η επουσιώδης αφήνει άθικτη τη δικαιοπραξία.
Έχουμε πλάνη στη ταυτότητα του προσώπου, στον υπολογισμό του ποσού ΑΚ 140.
Η πλάνη περί της ιδιότητας του προσώπου ή πράγματος είναι ουσιώδης.
Η πλάνη προς τα παραγωγικά αίτια (οι συνθήκες που ο δικαιοπρακτών στηρίχθηκε) είναι επουσιώδης.
ΑΚ 145 Αποζημίωση λόγω πλάνης
Απάτη είναι η δόλια παραπλάνηση άλλου χωρίς αναγκαία να πορίζεται οικονομικό όφελος και η πλάνη δεν απαιτείται να είναι ουσιώδης. Ο απατηθείς μπορεί να ζητήσει ακύρωση της δικαιοπραίας με αποζημίωση ΑΚ 914 Το ΑΚ 147 και 149 παει με ΑΚ 914.
Η απειλή είναι εξαγγελία κακού, παράνομη ψυχολογική βία, στρέφεται κατά ορισμένων σημαντικών αγαθών, εκφοβίζει με σκοπό την αλλαγή δήλωσης του απειλούμενου και να υπάρχει αιτιώδης συνάφεια μεταξύ απειλής και δήλωσης βουλήσεως.
ΑΚ 154 Η ακύρωση δικαιοπραξίας λόγω πλάνης, απάτης, απειλής επέρχεται με δικαστική απόφαση.
ΑΚ 184 ενέργεια ακύρωσης όπου η ακυρώσιμη εξομοιώνεται με την άκυρη δικαιοπραξία.
Αν πρόκειται για ακίνητο ΑΚ 184 με ΑΚ 1204 και για κινητό ΑΚ 184 με ΑΚ 1036.
Η ακυρώσιμη δικαιοπραξία παράγει έννομα αποτελέσματα μέχρι την ακύρωσή της ενώ οι άκυρες δεν παράγουν ποτέ.

Άρα, οι ακυρώσιμες δικαιοπραξίες: α) πάσχει απο πλάνη, απάτη, απειλή β) μόνο ο πλανηθείς, απατηθείς, απειληθείς και οι κληρονόμοι του μπορούν να επικαλεστούν ακυρότητα γ) παράγει έννομες συνέπειες μέχρι την ακύρωση με δικαστική απόφαση δ) προτείνεται με αγωγή και παραγράφεται σε 2 χρόνια με μαξ 20 χρόνια ΑΚ 157 ε) θεραπεύεται η ακυρωσία με ΑΚ 157 στ) προστατεύονται οι τριτοι με ΑΚ 138 και ζ) εξομοιώνεται με άκυρη.

Ακυρες δικαιοπραξίες
Όπως οι εικονικές και οι αισχροκερδείς.
α) πάσχουν από ελάττωμα (τύπος, δικαιοπρακτική ικανότητα, αντιβαίνει σε νόμο ή χρηστά ήθη, εικονικότητα) β) την επικαλείται  όποιος έχει έννομο συμφέρον γ) οι καλόπιστοι τρίτοι δεν προστατεύονται εκτός από ΑΚ 138 εικονικότητα και ΑΚ 106 απόκτηση κινητού από μη κύριο δ) δεν θεραπεύεται η ακυρότητα ε) είναι σαν να μην έγινε, αναγνωρίζεται η ακυρότητα με αναγνωριστική αγωγή η οποία δεν παραγραφεται ποτέ ούτε έχει αποσβεστική προθεσμία εκτός 281 ΑΚ περί αποδυνάμωση δικαιώματος.
Απόλυτη ακυρότητα έχουμε όταν μπορεί να την επικαλεσθεί οποιοσδήποτε στο δικαστήριο.
Σχετική όταν μπορούν να την επικαλεσθούν ορισμένα άτομα.
Μερική ακυρότητα όταν μόνο ένα μέρος της δικαιοπραξίας είναι άκυρο.

Αίρεση
Είναι ρητός ή σιωπηρός όρος της δικαιοπραξίας που εξαρτά την επέλευση ή την ανατροπή των αποτελεσμάτων από την επέλευση ενός μελλοντικού και αβέβαιου περιστατικού.
ΑΚ 201; Αναβλητική έχουμε όταν αναβάλλει τα αποτελεσματα της δικαιοπραξίας μέχρι να συμβεί κάποιο μελλοντικό και αβέβαιο γεγονός πχ μέχρι να πάρεις το πτυχίο σου δεν σου παίρνω αυτοκίνητο.
Όσο εκκρεμεί η αναβλητική αίρεση έχουμε τον υπό αίρεση υπόχρεο και τον υπό αίρεση δικαιούχο, ο δικαιούχος έχει δικαίωμα προσδοκίας πχ θα σου μεταβιβάσω το ακίνητο μόλις πεθάνω. αν ο δικαιούχος προσδοκίας επί κινητού το μεταβιβάσει προς καλόπιστο αυτός αποκτά κυριότητα ΑΚ 1036.
ΑΚ 201: Διαλυτική έχουμε όταν τα αποτελέσματα επέρχονται αμέσως αλλά αντρέπονται μόλις συμβεί το μελλοντικό καια αβέβαιο γενονός οπότε παύει η ενέργεια της δικαιοπραξίας και επανέρχεται αυτοδικαίως η πρότερη κατάσταση ΑΚ 532 πχ σου δίνω ένα αυτοκίνητο αλλά αν δεν φέρεις 20 σε όλα τα μαθήματα θα στο πάρω πίσω.
ΑΚ 208: Ανήθικες είναι οι αιρέσεις που περιορίζουν υπερβολικά την ελευθερία ενός προσώπου πχ θα σου μεταβιβάσω το ακίνητο αλλά δεν θα παντρευτείς ποτέ θα με γηροκομήσεις.
Η ανήθικη αίρεση οδηγεί όλη την δικαιοπραξία σε ακυρότητα.
ΑΚ 206: Διάθεση όσο εκκρεμεί η αίρεση δεν αφορά μόνο μεταβίβαση αλλά και κάθε άλλη εμπράγματη δικαιοπραξία πάνω στο πράγμα, ο δικαιούχος προστατύει το δικαιώμά του.
Όσο είναι ηρτημένη η αναβλητική αίρεση δεν επέρχονται τα αποτελέσματα τςη δικαιοπραξίας, είναι σε μετέωρη κατάσταση ενώ στη διαλυτική η δικαιοπραξία παράγει όλα τα έννομά της αποτελέσματα.
Πλήρωση έχουμε όταν επέρχεται το μελλοντικό και αβέβαιο γεγονός.
Ματαίωση έχουμε όταν δεν επερχεται το μελλοντικό και αβέβαιο γεγονός.
 Ανεπίδεκτες αιρέσεως είναι κυρίως του οικογενειακού δικαίου πχ γάμος, υοθεσία, διατροφές και του κληρονομικού δικαίου.

Προθεσμία
 Είναι ο όρος που προστίθεται στη δικαιοπραξία από τους δικαιοπρακτούντες και σύμφωνα με το οποίο τα αποτελέσματα της δικαιοπραξίας αρχίζουν από ορισμένο χρονικό διάστημα (αναβλητική προθεσμία)  ή παύουν από ορισμένο χρονικό διάστημα (διαλυτική προθεσμία).
Η επέλευση του μελλοντικού χρονικού σημείου είναι βέβαιο.

Στάδια κατάρτισης σύμβασης
Το στάδιο των διαπραγματεύσεων
Το στάδιο του προσυμφώνου
Το στάδιο της οριστικής σύμβασης
ΑΚ 197 ευθύνη από τις διαπραγματεύσεις δηλ να τηρηθούν τη συμπεριφορά σύμφωνα  με καλή πίστη και συναλλακτικά ήθη
Το προσύμφωνο είναι σύμβαση ενοχική υποσχετική. Δεν υπόκειται σε μεταγραφή ΑΚ 166
Στο άκυρο προσύμφωνο εφαρμόζουμε ΑΚ 197-198 (διαπραγματεύσεις) και ΑΚ 904.
Δεν αποτελεί τίτλο για τακτική χρησικτησία.
Η σύμβαση συνάπτεται με τη σύμπτωση δύο αντιτιθέμενων δηλώσεων δηλ ο ένας αγοράζει και ο άλλος πουλάει.
Πριν τη σύμβαση γίνεται πρόταση και αποδοχή ΑΚ 185
ΑΚ 186 ανάκληση πρότασης
ΑΚ 188 θάνατος ή ανικανότητα μετά την πρόταση
ΑΚ 192 κατάρτιση της σύμβασης.
ΑΚ 193 η σιωπή από το ένα μέος δεν αποτελεί δηλωση βουλήσεως για κατάρτιση σύμβασης


Αντιπροσώπευση
Έχουμε στη περίπτωση όπου ένα άλλο πρόσωπο (αντιπρόσωπος) επιχειρεί δικαιοπραξία για λογαριασμό ενός άλλου προσώπου (αντιπροσωπεύομενος).
Νόμιμη έχουμε όταν η αντιπροσώπευση πηγάζει από το νόμο πχ γονική μέριμνα, επιτροπεία.
Εκούσια έχουμε ότανη σχέση  της αντιπροσώπευσης στηρίζεται στη βούληση του αντιπροσωπεύμενου υπάρχει δηλ εντολή από τον αντιπροσωπευόμενο.
Στην άμεση αντιπροσώπευση, η δικαιοπραξία επιχειρείτε για λογαριασμό και στο όνομα του αντιπροσωπευόμενου  κι έτσι τα αποτελέσματα επέρχονται σε αυτόν.
Στην έμμεση ο αντιπρόσωπος επιχειρεί τη δικαιοπραξία για λογαριασμό του αντιπροσωπευόμενου αλλά στο όνομά του και με ιδιαίτερη δικαιοπραξία αντιπρόσωπου και αντιπροσωπεύουμενου μεταβιβάζονται τα έννομα αποτελέσματα στον αντιπροσωπευόμενο.
Για την ασφάλεια των συναλλαγών αν κάποιος ενεργεί για άλλον αλλά τον κρύβει έχουμε μια μορφή εικονικότητας, και ο έμμεσος αντιπρόσωπος ευθύνεται για τη συγκεκριμένη δικαιοπραξία.
Ανήλικοι 10-18 ΑΚ 213 μπορεί να είναι αντιπρόσωποι.

Πληρεξουσιότητα
Είναι η μονομερής δικαιοπραξία (όχι σύμβαση) με την οποία παρέχεται η εξουσία αντιπροσωπεύσεως από τον αντιρποσωπευόμενο στον Α (πληρεξούσιο).