Κυριακή, 29 Δεκεμβρίου 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2014

ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Αρμόδια: Ε. Σαμαρίδου

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Κατατάξεις πτυχιούχων  Α.Ε.Ι. και  ΤΕΙ

Στη
Νομική Σχολή
για
το Παν/κό έτος  2013-2014


Ανακοινώνεται ότι, για το Παν/κό έτος 2013-2014 στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σύμφωνα με τον νέο νόμο 4218/2013 (άρθρο 6, παράγραφος 10) οι κατατάξεις:      
-   Των πτυχιούχων Πανεπιστημίου, Τ. Ε. Ι. ή ισότιμων προς αυτά, Α. Σ. ΠΑΙ. Τ. Ε., της Ελλάδας ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), καθώς και των κατόχων ανώτερων σχολών υπερδιετούς  και διετούς κύκλου σπουδών
αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων, ορίζεται σε ποσοστό 12 % επί του αριθμού των εισακτέων.
Θα γίνουν με εξετάσεις στα τρία (3) μαθήματα που αναφέρονται ακολούθως και  οι επιτυχόντες θα εγγραφούν σε εξάμηνο σπουδών που θα αποφασιστεί από Γενική Συνέλευση της Σχολής σε σχέση πάντα με την παρούσα υπουργική απόφαση.
-   Οι ημερομηνίες των εξετάσεων που ορίστηκαν για 13,14 και 15 Δεκεμβρίου 2013 δεν πραγματοποιήθηκαν λόγω «παγώματος» των διαδικασιών.
Οι επόμενες ημερομηνίες εξετάσεων έχουν οριστεί από την υπουργική απόφαση (αρ. Φ1/192329/Β3, ΦΕΚ 3185/16-12-2013) μεταξύ 19-02-2014 και 28-02-2014. Το αναλυτικό πρόγραμμα των εξετάσεων θα ανακοινωθεί από τη Γραμματεία της Σχολής δέκα ημέρες πριν από την εξέταση του πρώτου μαθήματος.

Ενημερώνονται οι υποψήφιοι που ήδη υπέβαλλαν αιτήσεις, ότι δεν χρειάζεται να καταθέσουν ξανά τα δικαιολογητικά τους για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος. Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καταθέσουν αίτηση και δικαιολογητικά για πρώτη φορά, το διάστημα που όρισε η ως άνω υπουργική απόφαση είναι: 13-23 Ιανουαρίου 2014.


Θεσσαλονίκη, 19-12-2013
                                                                                   
Από την Γραμματεία


1)  ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 

Ύλη: 

Ι. Το ισχύον δίκαιο
 

Το Δίκαιο ως σύνολο κανόνων. Υποχρεωτικότητα, ισχύς και θετικότητα του δικαίου. Το θεμέλιο της ισχύος του δικαίου. Φυσικό δίκαιο και νομικός θετικισμός.

Δίκαιο, πολιτική και ηθική. Επανεξέταση του ορισμού του δικαίου: δίκαιο και εξαναγκασμός.


ΙΙ. Δικαιοδοτική πράξη και δικανικός συλλογισμός

Από τι αποτελείται ο νομικός συλλογισμός (μείζων και ελάσσων πρόταση). Σαφής παράσταση των κρίσιμων πραγματικών περιστατικών και το πρόβλημα της υπαγωγής τους σε κανόνα δικαίου.

ΙΙΙ. Η φύση και οι μέθοδοι της ερμηνείας του δικαίου

1). Τι επιτελεί η ερμηνεία του δικαίου. Μεθοδολογική ενότητα στην ερμηνεία του Συντάγματος και της κοινής νομοθεσίας. Η ανάγκη εξειδίκευσης  των εφαρμοστέων διατάξεων με πραγματολογική ερμηνεία τους . Η διάκριση νομικού και πραγματικού ζητήματος. Δεν υπάρχει διακριτική ευχέρεια του δικαστή στην ερμηνεία του Συντάγματος και των νόμων.
2).Τα κλασικά κριτήρια ερμηνείας του δικαίου: ερμηνεία γραμματική, λογική, ιστορική και συστηματική. Βούληση του ιστορικού νομοθέτη ή αντικειμενική ερμηνεία του σκοπού του νόμου; Η συμβολή της νομικής επιστήμης και της νομολογίας στην ερμηνεία του δικαίου. Υπάρχει σειρά προτίμησης μεταξύ των κριτηρίων ερμηνείας;
3). Η γλωσσική εκφορά των  διατάξεων. Περιορισμένη η χρησιμότητα της «γραμματικής» ερμηνείας. Ειδικότερα η«γραμματική» ερμηνεία στο ποινικό δίκαιο.
4) .Επιχειρήματα ουσιαστικής  ορθότητας: επιχειρηματολογία τελολογική, επιχειρήματα γενικών αρχών της έννομης τάξης, εκ των προτέρων αποτίμηση των συνεπειών της απόφασης.

5). Κενά στην έννομη τάξη και οι μέθοδοι κάλυψής τους.

6).Αντινομίες στην έννομη τάξη: το νόημα των αντινομιών. Αντινομίες μεταξύ νομοθετικών διατάξεων, αντινομίες μεταξύ αρχών του δικαίου. Αντινομίες στο εσωτερικό του Συντάγματος.
Υπάρχουν άραγε αντινομίες μεταξύ συνταγματικών κανόνων και «υπερθετικού δικαίου»;

Διδακτικά βοηθήματα για συνδυασμένη μελέτη:

- Παύλου Σούρλα, justi atque injusti scientia. Μια εισαγωγή στην επιστήμη του δικαίου, εκδ. Αντ. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή, 1995 (ειδικά για την πρώτη ενότητα ζητημάτων, όπως
εκτίθεται ανωτέρω υπό το στοιχείο Ι).
-Κώστα Σταμάτη, Η θεμελίωση των νομικών κρίσεων, 8η  έκδοση, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2009 (ειδικά για τη δεύτερη και την τρίτη ενότητα ζητημάτων, όπως εκτίθενται ανωτέρω υπό τα στοιχεία ΙΙ και ΙΙΙ).

2) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ  ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ

Ύλη: Σύνταγμα: Έννοιες και λειτουργίες

Δημοκρατία:
Προέλευση και μορφές-η δημοκρατική αρχή στο ισχύον Σύνταγμα.

Κοινοβουλευτικό σύστημα: Έννοια, συνταγματική κατοχύρωση και συνέπειες.
Βουλή:
Συνταγματικές αρχές που διέπουν την ψηφοφορία στις βουλευτικές εκλογές-νομική θέση του βουλευτή-διάλυση της Βουλής

Κυβέρνηση:
Διορισμός, ψήφος εμπιστοσύνης, απαλλαγή από τα καθήκοντα.
Πρόεδρος της Δημοκρατίας: Εκλογή και αρμοδιότητες.

Βιβλιογραφία:

Η προτεινόμενη βιβλιογραφία είναι απολύτως ενδεικτική

1.  Δ. Τσάτσου, Πολιτεία, Αθήνα, Γαβριηλίδης, 2010
2. Αντ. Μανιτάκη, Η Συνταγματική Οργάνωση του Κράτους, εκδ. Σάκκουλα, 2009, Αθήνα-Θεσσαλονίκη.
3. Κ.Χρυσόγονου, Συνταγματικό Δίκαιο, Εκδ. Σάκκουλα, 2003, Θεσσαλονίκη.
4. Φ. Σπυρόπουλου, Εισαγωγή στο Συνταγματικό Δίκαιο, Αθήνα, Α. Σάκκουλα, 2006.

3) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

 Ύλη:          
 • Ιστορική εξέλιξη της Διεθνούς Οργάνωσης
   
 • Ίδρυση και νομικό καθεστώς των Διεθνών Οργανισμών 
 • Ιδιότητα του μέλους των Διεθνών Οργανισμών
   
 • Θεσμική διάρθρωση των Διεθνών Οργανισμών 
 • Αυτονομία της Βούλησης Διεθνούς Οργανισμού
   
 • Έδρα, προνόμια, ασυλίες Διεθνών Οργανισμών
   
 • Οικονομικά των Διεθνών Οργανισμών 
 • Διάλυση Διεθνών Οργανισμών 
 • Κατάταξη και χαρακτηριστικά Διεθνών Οργανισμών 
 • Εισαγωγή στα Ηνωμένα Έθνη 
 • Αρχές, σκοποί, όργανα και λειτουργίες των Ηνωμένων Εθνών 
 • Χρήση βίας και ειρηνική επίλυση Διεθνών Οργανισμών 
 • Το Διεθνές Δικαστήριο Δικαιοσύνης

Βιβλιογραφία: 

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τη σχετική ύλη, ενδεικτικά, στα βιβλία:

1)  K.Χατζηκωνσταντίνου, Χ. Αποστολίδης, Μ.Σαρηγιαννίδης: Θεμελιώδεις Έννοιες στο  Διεθνές Δημόσιο Δίκαιο,
Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2013/1η έκδοση

2) Εμμ. Ρούκουνας : Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο,
Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη ΑΕΒΕ, Αθήνα 2011/1η έκδοση,

3)  Π.Νάσκου-Περράκη :  Το Δίκαιο των Διεθνών Οργανισμών: Η Θεσμική Διάσταση , Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 2011/5η έκδοση,

Τα αποτελέσματα των επιτυχόντων ανακοινώνονται στις πινακίδες του Τμήματος και στo internet.

ΕΚΔΟΤΙΚΟΙ ΟΙΚΟΙ

Εκδόσεις ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Φράγκων 1, 54625 Θεσσαλονίκη, τηλ.2310545618,532134,Μαυρομιχάλη 23,Αθήνα τηλ 2103678800,3607521(Μαυρομιχάλη 2)

Εκδόσεις ΑΝΤ. Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Στη Θεσσαλονίκη διανέμονται από Εκδόσεις ΒΙΒΛΙΟΝΟΜΙΚΗ, Φράγκων 2,τηλ 2310552582,Εκδόσεις ΤΖΗΜΟΣ, Στρ. Μπραντούνα 3, τηλ. 2310555911
Εκδόσεις ΑΝΤ. Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑ-Αθήνα

Σόλωνος 69, 10679, Αθήνα,  τηλ.2103615440,3618198
Στη Θεσσαλονίκη τα βιβλία διανέμονται από :Εκδόσεις ΖΥΓΟΣ, Αγγελάκη 39, τηλ 2310 271055
Eκδόσεις ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Αθήνα-Θεσσαλονίκη
Ε.Αμύνης 42, Θεσσαλονίκη, τηλ 2310244228

Ιπποκράτους 23, Αθήνα, τηλ 2103387500

Εκδόσεις ΑΝΤ. Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑ-Κομοτηνή

Ν.Ζωϊδου 88,69100, Κομοτηνή, τηλ 2531026323, 33245

Στη Θεσσαλονίκη διανέμονται από εκδόσεις ΖΥΓΟΣ, Αγγελάκη 39, τηλ 2310271055

Δεν υπάρχουν σχόλια: