Κυριακή, 29 Δεκεμβρίου 2013

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 2014 - ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΓΡΑΠΤΕΣ!!!


          Κομοτηνή 23.12.2013
              Αριθμ. Πρωτ.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΥ Δ.Π.Θ.
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014
     Ανακοινώνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57 του ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄), της παραγράφου 10 του άρθρου έκτου του ν.4218/2013 (ΦΕΚ 268 Α΄) και της αριθμ. Φ1/192329/Β3/13.12.2013 (ΦΕΚ 3185/16.12.2013 Β΄) Υ.Α. και κατόπιν σχετικής απόφασης της Συνέλευσης του Τμήματος Νομικής, τα ακόλουθα σχετικά με την κατάταξη πτυχιούχων στο Τμήμα Νομικής, για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014:
Α. Ποσοστό – Κατηγορίες Κατατασσομένων:
Πτυχιούχοι Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή ισοτίμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) καθώς και κάτοχοι πτυχίων ανωτέρων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων, σε ποσοστό 12%  επί του αριθμού των εισακτέων για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 στο Τμήμα Νομικής του Δ.Π.Θ.
Β. Η επιλογή των υποψηφίων για κατάταξη θα γίνει με κατατακτήριες εξετάσεις σε τρία μαθήματα:
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ – ΥΛΗ:
1.Στοιχεία Αστικού Δικαίου και Πολιτικής Δικονομίας
  α.  Αστικό Δίκαιο: Τα φυσικά πρόσωπα. Οι δικαιοπραξίες (έννοια, κατάρτιση, περιεχόμενο, ελαττωματικές δικαιοπραξίες, αντιπροσώπευση και πληρεξουσιότητα). Αδικαιολόγητος πλουτισμός, αδικοπραξίες, υπαιτιότητα, ευθύνη από αλλότριες πράξεις, ενοχή προς αποζημίωση, ανώμαλη εξέλιξη της ενοχής. Η πώληση. Το διαζύγιο (Προϋποθέσεις, διαδικασία και συνέπειες). Κτήση και απώλεια της κυριότητας κινητού και ακινήτου. Εξ αδιαθέτου διαδοχή.


  β. Πολιτική Δικονομία: Διαδικαστικές προϋποθέσεις, διάδικοι, αγωγή, απόφαση, απόδειξη, ένδικα μέσα, αναγκαστική εκτέλεση.
2.Στοιχεία Ποινικού Δικαίου και Ποινικής Δικονομίας
   α. Ποινικό Δίκαιο: Έγκλημα, άδικο, καταλογισμός, ποινή
   β. Ποινική Δικονομία : Αρχές της ποινικής δίκης, όργανα απονομής της ποινικής δικαιοσύνης, η απόδειξη στην ποινική δίκη
3.Στοιχεία Συνταγματικού και Διοικητικού και Φορολογικού Δικαίου
   Έννοια και διακρίσεις του Συντάγματος
   Πηγές Δικαίου
  Έννοια, περιεχόμενο και Διακρίσεις της Διοικητικής πράξης
  Ανάκληση Διοικητικών πράξεων
  Έννοια και διακρίσεις του φόρου

  (Σημ: Δεν υποδεικνύονται συγγράμματα)

Γ. Δικαιολογητικά – Χρόνος διενέργειας εξετάσεων
    1.Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
       Ειδικά για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014, η προθεσμία υποβολής της αίτησης και των δικαιολογητικών ορίζεται από 13 έως 23 Ιανουαρίου 2014.
       Αιτήσεις και δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί στο Τμήμα Νομικής πριν από την προαναφερόμενη ημερομηνία, θεωρούνται ότι έχουν υποβληθεί εμπροθέσμως και δεν απαιτείται επανυποβολή τους.
   2. Δικαιολογητικά
      α. Αίτηση του ενδιαφερομένου.
      β. Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών.
          Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.
   3.Χρόνος διενέργειας των εξετάσεων
      Οι κατατακτήριες εξετάσεις θα διενεργηθούν, ειδικά για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014, κατά το χρονικό διάστημα από 19.2.2014 έως 28.2.2014.
      Το πρόγραμμα των κατατακτηρίων εξετάσεων θα γνωστοποιηθεί με σχετική ανακοίνωση του Τμήματος Νομικής.
                                               

                                          Από την Γραμματεία του Τμήματος Νομικής