Τρίτη, 6 Νοεμβρίου 2012

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Ο φοιτητής Α αναθέτει στη φωτογράφο Β τη φωτογράφησή του, για να στείλει μια φωτογραφία στη μνηστή του που σπουδάζει στην Ιταλία. Η Β που διαθέτει επιχειρηματικό πνεύμα, πωλεί ένα αντίτυπο της φωτογραφίας σε γνωστό ανδρικό περιοδικό, το οποίο κυκλοφορεί με τη φωτογραφία του Α στο εξώφυλλο και με τίτλο " ο φοιτητής του 2000 ".

Ερωτάται: Μπορεί ο Α να κάνει οτιδήποτε κατά της Β ή του περιοδικού;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1. Μία από τις εκδηλώσεις του δικαιώματος της προσωπικότητας αποτελεί η εικόνα του προσώπου, η οποία είναι ένα μέσο προσδιορισμού και  εξατομίκευσης κάθε ανθρώπου. Ως δικαίωμα επί της ιδίας εικόνας θεωρείται η εξουσία του προσώπου να αποφασίζει μόνο του για την αποτύπωση, διάδοση ή δημόσια έκθεση της εξωτερικής απεικόνισης της μορφής του. Για αυτό απαγορεύεται η φωτογράφηση του προσώπου και η έκθεση της φωτογραφίας σε κοινή θέα, εκτός αν πρόκειται για φωτογράφηση προσώπων της καθημερινής επικαιρότητας.
  2. Εν προκειμένω, ο Α ανέθεσε στη Β τη φωτογράφησή του για να στείλει μια φωτογραφία στη μνηστή του. Η συναίνεσή του κάλυπτε δηλαδή απλώς και μόνο τη φωτογράφηση όχι την έκθεση της εικόνας του σε κοινή θέα. Επομένως, η πώληση ενός αντιτύπου της φωτογραφίας εκ μέρους της Β και η δημοσίευση της φωτογραφίας αυτής σε ανδρικό περιοδικό συνιστούν παράνομη προσβολή του δικαιώματος της προσωπικότητας. 
  3. Από τη διάταξη της ΑΚ 57 απορρέουν οι ακόλουθες αξιώσεις: (α) Αξίωση για άρση της προσβολής (ΑΚ 24 παρ. 1 εδ. α). Η προσβολή πρέπει να είναι υφιστάμενη δηλαδή είτε να προηγήθηκε και να υπάρχει κίνδυνος επανάληψής της στο μέλλον είτε να επίκειτα για πρώτη φορά στο μέλλον. Αίτημα της αγωγής είναι η επαναφορά στην κατάσταση που υπήρχε πριν την προσβολή πχ ανασκευή δημοσιεύματος (β) Αξίωση για παράλειψη της προσβολής στο μέλλον (ΑΚ 57 παρ. 1 εδ. α). Προϋποθέσεις της αξιώσεως αυτής είναι η προηγούμενη παράνομη προσβολή και ύπαρξη βάσιμου κινδύνου ότι θα επαναληφθεί στο μέλλον. Αίτημα είναι η παράλειψη της προσβλητικής πράξης πχ μη αναδημοσίευση. (γ) Αξίωση προς αποζημίωσης (ΑΚ 57 παρ. 2). Πρέπει να συντρέχουν οι προϋποθέσεις της αδικοπραξίας, δηλαδή παρανομία, υπαιτιότητα και περιουσιακή ζημία η οποία να συνδέεται αιτιωδώς με την προσβολή. (δ) Κατά την ΑΚ 59 μπορεί να αξιωθεί και ικανοποίηση της ηθικής βλάβης η οποία συνίσταται στον ψυχικό πόνο που αισθάνεται κάποιος λόγω της προσβολής της προσωπικότητάς του. Το αίτημά της συνίσταται στην καταβολή χρηματικού ποσού, σε δημοσίευμνα ή σε οτιδήποτε επιβάλλεται από τις περιστάσεις.
  4. Η ΑΚ 57 αναφέρεται αποκλειστικά και μόνο στο πρόσωπο του προσβληθέντος, ο οποίος δικαιούται να ασκήσει τα ένδικα βοηθήματα προστασίας της προσωπικότητάς του, αντιθέτως δεν παρέχει διευκρινίσεις ως προς το πρόσωπο του εναγόμενου. Επομένως ο Α μπορεί να στραφεί κατά του περιοδικού και να αξιώσει την άρση της προσβολής και την παράλειψή της στο μέλλον. Δικαιούται δηλαδή να ζητήσει την ανασκευή και μη αναδημοσίευση της φωτογραφίας. Μπορεί επίσης να ασκήσει αγωγή κατά της Β ή και του περιοδικού με αίτημα την καταβολή αποζημίωσης και την ικανοποίηση της ηθικής βλάβης του, αποδεικνύοντας τη συνδρομή των απαιτούμενων προϋποθέσεων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: