Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2012

ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 2008-2012Φεβρουάριος 2008:

ΘΕΜΑ 1ο 

Ο Δ, ο οποίος ούτε παιδιά είχε, ούτε γονείς ούτε σύζυγο, όρισε με τη διαθήκη του ότι συνιστά μετά το θάνατό του ίδρυμα, με σκοπό την παροχή αρωγής σε άπορους γέροντες του τόπου καταγωγής του και ότι αφήνει...

...στο ίδρυμα αυτό όλη του την περιουσία.

Ερωτάται:

α) Αν υποτεθεί ότι η διαθήκη του Α ήταν ιδιόγραφη (κατά την έννοια του άρθρου 1721, 1 ΑΚ) , είναι έγκυρη η σύσταση του ιδρύματος σύμφωνα με το άρθρο 109 ΑΚ ή υφίσταται ακυρότητα λόγω μη τηρήσεως του κατά νόμον απαιτούμενου για το ίδρυμα τύπου;

β) Με την υπόθεση ότι δεν συντρέχει από την ως άνω (υπό α) αιτία περίπτωση ακυρότητας λόγω μη τηρήσεως του απαιτούμενου κατά νόμον τύπου, επάγεται η διαθήκη τη σύσταση του ιδρύματος αμέσως μετά το θάνατο του διαθέτη (κατά τη χρονική στιγμή του θανάτου του Δ) ή όχι; Διευκρινίστε με την απάντησή σας στο εν λόγω ερώτημα και το νόημα του κανόνα του άρθρου 114 ΑΚ και ειδικότερα τι θεσπίζεται με τη διάταξη αυτή.

γ) Η εμπεριεχόμενη στη διαθήκη δήλωση βουλήσεως του διαθέτη είναι απευθυντέα ή μη απευθυντέα; Έχει σημασία ο χαρακτηρισμός αυτός για την ερμηνεία  - γενικότερα - των διαθηκών, ως μονομερών δικαιοπραξιών;

ΘΕΜΑ 2ο

Ο βιομήχανος Β απασχολεί στο εργοστάσιό του 50 εργαζομένους, με τους οποίους έχει συνάψει συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου (χωρίς δηλαδή καθορισμένη στη σύμβαση ημερομηνία λήξης). Οι εργαζόμενοι αυτοί, με πρωτοβουλία του εξ αυτών Ε, ο οποίος ήταν ένας από τους πιο καλούς και πιο συνεπείς στην άσκηση των καθηκόντων του εργαζομένους, έχουν αρχίσει να συζητούν τη σύσταση επαγγελματικού σωματείου ώστε να μπορούν μέσω αυτού να προασπίζουν αποτελεσματικότερα τα νόμιμα επαγγελματικά τους συμφέροντα έναντι του εργοδότη τους Β. Ο , ο οποίος πληροφορήθηκε την ως άνω κίνηση των εργαζομένων, καθώς και ότι την πρωτοβουλία για την κίνηση αυτή είχε ο Ε, εμφορείται από έντονη αντιπάθεια προς αυτόν. Γι' αυτό και ερώτησε τον δικηγόρο του Δ, αν μπορεί να απολύσει τον Ε, καταγγέλλοντας τη μεταξύ τους σύμβαση εργασίας. Ο Δ απάντησε στον Β ότι, επειδή η σύμβαση εργασίας μεταξύ Β και Ε είναι αορίστου χρόνου, έχει δικαίωμα ο Β να την καταγγείλει εγγράφως με ταυτόχρονη καταβολή στον Ε ενός ποσού αποζημίωσης που προβλέπει ο νόμος και υπολογίζεται με βάση τον χρόνο των έως την καταγγελία υπηρεσιών του Ε στην επιχείρηση του Β.

Ερωτάται:

α) Αν υποτεθεί ότι από τους 50 εργαζομένους στο εργοστάσιο του Β οι 30 επιθυμούν να συστήσουν σωματείο, έχουν αυτοί, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΑΚ, ευχέρεια να προβούν στην εν λόγω σύσταση και αν ναι, τι πρέπει να πράξουν για να συσταθεί το σωματείο;

β) Συνιστά η αναγνωριζόμενη στον νόμο δυνατότητα να καταγγείλει, κατά τα ανωτέρω, ο Β τη σύμβαση εργασίας με τον Ε, δικαίωμά του Β και, αν ναι, τι είδους δικαίωμα και πώς ασκείται αυτό;

γ) Συνιστά η κατά τα ως άνω (υπό β) άσκηση της καταγγελίας εκ μέρους του Β δικαιοπραξία και, αν ναι, τι είδους δικαιοπραξία; Πρόκειται ειδικότερα για σύμβαση ή για μονομερή δικαιοπραξία; Διευκρινίστε με την απάντησή σας και αν η δικαιοπραξία αυτή θα είναι, υπό τα δεδομένα του θέματος έγκυρη ή άκυρη και γιατί (με βάση ποιες διατάξεις του ΑΚ);

ΘΕΜΑ 3ο

Ο εργολάβος οικοδομών Ε ανέλαβε συμβατικά την υποχρέωση έναντι του οικοπεδούχου Κ, κυρίου ενός οικοδομήσιμου οικοπέδου στην Αθήνα, να ανεγείρει σε αυτό πολυκατοικία και να πληρωθεί για το έργο του αυτό με την είσπραξη του τιμήματος από την πώληση σε τρίτους ορισμένου αριθμού διαμερισμάτων και καταστημάτων από την πολυκατοικία, τα οποία προσδιόρισαν επακριβώς στη μεταξύ τους σύμβαση οι Κ και Ε και τα οποία ανέλαβε συμβατικά την υποχρέωση ο Κ να μεταβιβάσει λόγω πωλήσεως στους υποδεικνυόμενους από τον Ε τρίτους αγοραστές μετά την αποπεράτωσή σων οικοδομικών εργασιών του τελευταίου.

Ερωτάται:

α) Σε ποιες από τις ακόλουθες κατηγορίες συμβάσεων υπάγεται η μεταξύ Κ και Ε σύμβαση έργου, (σύμβαση εργολαβίας) η οποία ορίζεται από τον νομοθέτη του ΑΚ στο άρθρο 681 και η οποία συνήφθη πριν από την έναρξη των οικοδομικών εργασιών (στις υποσχετικές ή στις εκποιητικές, στις ετεροβαρείς ή στις αμφοτεροβαρείς, στις χαριστικές ή στις επαχθείς, στις συναινετικές ή στις παραδοτικές);

β) Για την πώληση και τη μεταβίβαση των αναφερόμενων στο θέμα διαμερισμάτων και καταστημάτων στους υποδεικνυόμενους από τον Ε τρίτους αγοραστές, μπορεί ο Κ να παράσχει πληρεξουσιότητα στον Ε; Αν ναι, ερωτάται περαιτέρω: αα) αν πρέπει η πληρεξουσιότητα αυτή (λαβαίνοντας υπόψη σας και τις ΑΚ 1033 και 369) να περιβληθεί ορισμένο τύπο και ββ) αν μπορεί η εν λόγω πληρεξουσιότητα, υπό τα δεδομένα του θέματος να είναι αμετάκλητη

γ) Με βάση το γράμμα της προαναφερόμενης  (υπό β) διάταξης του άρθρου 1033 ΑΚ, είναι η περιγραφόμενη στην εν λόγω διάταξη σύμβαση αιτιώδης ή αναιτιώδης; Διευκρινίστε με την απάντησή σας και την πρακτική σημασία του χαρακτηρισμού που καλείσθε να δώσετε στην ως άνω μεταβιβαστική σύμβαση.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Φεβρουάριος 2009:

ΘΕΜΑ 1ο:

O Δ, διαχειριστής της εταιρίας Ε σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της, αναθέτει εγγράφως στον υπάλληλό της Α, Διευθυντή Προσωπικού αυτής (της Ε), να καταγγείλει νομίμως (ύστερα από καταβολή και της νόμιμης αποζημίωσης) σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου που συνδέει την Ε, ως εργοδότρια, με τον Β που ανήκει στο εργατικό δυναμικό της επιχείρησης.

Ερωτάται:

1. Συνιστά η αναφερόμενη στο θέμα καταγγελία δικαιοπραξία και, αν ναι, τι είδους δικαιοπραξία (μονομερή δικαιοπραξία ή σύμβαση); Διευκρινίστε επίσης με την απάντηση σας σε ποιο χρονικό σημείο θεωρείται αυτή καταρτισμένη.

2. Ασκείται με την αναγραφόμενη στο θέμα καταγγελία κάποιο δικαίωμα και, αν ναι διευκρινίστε α) για τι είδους (δηλαδή ποιας κατηγορίας) δικαίωμα πρόκειται και β) υπό ποια ιδιότητα ασκεί το δικαίωμα αυτό ο Α (του οργάνου του νομικού προσώπου ή του πληρεξουσίου της).

3. Αν υποτεθεί ότι ο Β ζήτησε από τον Α να του επιδείξει το έγγραφο με το οποίο του παρέσχε εξουσία καταγγελίας της σύμβασης ο Δ και αυτός δεν του το επέδειξε, τι δικαίωμα έχει ο Β κατά του Δ (δυνάμει ποιας διατάξεως) και με ποια έννομη συνέπεια;

ΘΕΜΑ 2ο:

Ο εργολάβος Ε ανέλαβε την ανέγερση πολυκατοικίας σε οικόπεδο του Κ. Ως αμοιβή συμφωνήθηκε η μεταβίβαση στον Ε από τον Κ της κυριότητας επί ορισμένων διαμερισμάτων και καταστημάτων της πολυκατοικίας, τα οποία αναγράφηκαν επακριβώς στο εργολαβικό συμβόλαιο, ή (εναλλακτικά) το τίμημα από την πώληση των εν λόγω διαμερισμάτων και καταστημάτων σε τρίτους ενδιαφερόμενους αγοραστές, τους οποίους θα υπεδείκνυε στον Κ ο Ε, ο οποίος και θα εισέπραττε απευθείας το τίμημα από αυτούς. Με το ίδιο συμβόλαιο παραχωρήθηκε επίσης στον Κ ανέκκλητη πληρεξουσιότητα να καταρτίζει, μετά την περάτωση του έργου, τις αναφερθείσες πωλήσεις και μεταβιβάσεις προς τους τρίτους ενδιαφερόμενους αγοραστές ο ίδιος ο Ε στο όνομα του Κ. Παρασχέθηκε μάλιστα από τον Κ στον Ε εξουσία ακόμα και να αυτοσυμβάλλεται για την κτήση από αυτόν τον ίδιο (τον Ε), αν το επιθυμούσε, της κυριότητας κάποιων από τα εν λόγω διαμερίσματα.

Ερωτάται:

1. Η μεταξύ των Κ και Ε σύμβαση έργου (την οποία ρυθμίζουν τα άρθρα 681 ΑΚ) είναι σύμβαση ενοχική ή εμπράγματη, υποσχετική ή εκποιητική;

2. Αν υποτεθεί ότι ο τρίτος ενδιαφερόμενος αγοραστής Α επιθυμεί να συνάψει, όχι οριστική πώληση και μεταβίβαση, αλλά μόνο προσύμφωνο πωλήσεως, υπόκειται αυτό σε ορισμένο τύπο και, αν ναι, σε ποιον τύπο και δυνάμει ποιας διατάξεως του ΑΚ; (Κατά την απάντηση στο ερώτημα να λάβετε υπόψη σας και τα άρθρα 369 και 1033 ΑΚ)

3. Είναι έγκυροι οι αναφερόμενοι στο θέμα όροι α) για το ανέκκλητο της προς τον Ε πληρεξουσιότητας και β) για το δικαίωμα αυτοσύμβασης που αναγνωρίζεται στον Ε;

ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΘΕΙ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΔΥΟ ΘΕΜΑΤΑ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Φεβρουάριος 2010:

ΘΕΜΑ 1:

Το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) του σωματείου Σ, κάνοντας χρήση σχετικού δικαιώματος του από το καταστατικό, αναθέτει στο μέλος του Μ να εξεύρει κατάλληλο χώρο για την εγκατάσταση των γραφείων του Σ και να διαπραγματευτεί τη μίσθωση του. Ο Μ διαπραγματεύεται με τον Κ, κύριο διαμερίσματος πολυκατοικίας, τη μίσθωση του διαμερίσματος. Μετά την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων ο Μ παρακάλεσε τον Κ να αναμείνει 2 ημέρες, χωρίς να διαπραγματευτεί με άλλον τη μίσθωση, προκειμένου να υπογράφει το συμφωνητικό μίσθωσης. Όλως, όμως, αυθαιρέτως ο Μ δεν εμφανίστηκε  για να υπογράψει το συμφωνητικό. Ο Κ, εμπιστευόμενος τον Μ, είχε αποκρούσει στο ενδιάμεσο νεότερη πρόσφορα αλλού (του Χ) για τη μίσθωση του διαμερίσματος και υπέστη τελικά ζημία από τη συμπεριφορά αυτή του Μ, δεδομένου ότι το διαμέρισμα παρέμεινε ξενοίκιαστο επί τρεις μήνες, με αποτέλεσμα την αποστέρηση εσόδων που θα είχε ο Κ,  αν είχε εκμισθωθεί το διαμέρισμα του στον Χ.

Ερωτάται:

Α) Αποτελεί το Σ υποκείμενο δίκαιο και, αν ναι, ποια η νομική σημασία αυτού του χαρακτηρισμού;

Β) Ευθύνεται το Σ για τη ζημία του Κ;

Γ) Εάν ο Μ είχε προβεί στην υπογραφή του συμφωνητικού μίσθωσης, θα δέσμευε η σύμβαση αυτή το Σ;

Δ) Αποτελεί η μίσθωση σύμβαση ενοχική η εμπράγματη, υποσχετική η εκποιητική, επαχθή η χαριστική;

Ε) Αν ο Α, μέλος του ΔΣ του Σ, θελήσει να δωρίσει ένα ακίνητο του στο Σ προκειμένου αυτό να χρησιμοποιηθεί για την εγκατάσταση των γραφείων του Σ, δικαιούται ο Α να ψηφίσει στη συνεδρίαση του ΔΣ του Σ κατά τη λήψη τη απόφασης για την αποδοχή της εν λήγω δωρεάς η απαγορεύεται η συμμετοχή του στη σχετική ψηφοφορία;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Φεβρουάριος 2011 (Α' Σειρά):


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Φεβρουάριος 2011 (Β’ Βάρδια):

ΘΕΜΑ 1

Ο Θ δωρίζει στον ανεψιό του Α ένα συλλεκτικό αυτοκίνητο με την απαγόρευση να το μεταβιβάσει
περαιτέρω σε τρίτον παρά μόνο στον πρωτότοκο γιο του Α, τον Γ, και στη συνέχεια του το παραδίνει.
Μετά από ένα έτος ο Α, ευρισκόμενος σε οικονομική ανάγκη πωλεί και μεταβιβάζει το αυτοκίνητο στον Β αντί τιμήματος 120.000 ευρώ.

1) Πόσες δικαιοπραξίες καταρτίστηκαν μεταξύ Α και Β και ποια είναι η ουσιώδης μεταξύ τους διαφορά;

2) Απαιτείται τύπος για τις δικαιοπραξίες που καταρτίστηκαν μεταξύ Θ και Α αφενός και Α και Β αφετέρου και ποια η συνέπεια αν, όπου αυτός απαιτείται, δεν τηρηθεί;

3) Είναι έγκυρη η απαγόρευση μεταβιβάσεως και ποιες συνέπειες  εχει ως προς τους Α και Β;

4) Αν ο Β εσφαλμένα θεώρησε ότι το συλλεκτικό αυτοκίνητο ήταν μοντέλο έτους 1948(μεγαλύτερης αξίας), ενώ στην πραγματικότητα ήταν μοντέλο έτους 1951( μικρότερης αξίας), μπορεί να αποδεσμευθεί από τη σύμβαση πώλησης και, αν ναι, πώς;

ΘΕΜΑ 2

Ο βιομήχανος Β είναι ιδιοκτήτης 100.000 μετοχών της ανώνυμης εταιρείας Π και σημαντικού χρηματικού ποσού που είναι κατατεθειμένο σε μεγάλη ελληνική τράπεζα. Ο Β συντάσσει ιδιόγραφη διαθήκη, στην οποία ορίζει ότι το σύνολο των μετοχών του καθώς και ποσό 2.000.000 ευρώ διαθέτει για να αποτελέσει την περιουσία ιδρύματος, που θα φέρει το όνομά του και θα έχει σκοπό την ενίσχυση φτωχών και άριστων φοιτητών της Νομικής Σχολής Αθηνών με υποτροφίες. Ορίζει επίσης ότι το ίδρυμα θα διοικείται από μέλη της οικογένειάς του, τα οποία κατονομάζει.

1) α: Είναι δυνατή η σύσταση ιδρύματος με διαθήκη; Με ποιό άλλο τρόπο θα μπορούσε ο Β να συστήσει το ίδρυμα που επιθυμούσε;

β: Πότε αποκτά νομική προσωπικότητα το ίδρυμα, υπό ποιες προϋποθέσεις, πότε και με ποιο τρόπο περιέρχεται σε αυτό η περιουσία που όρισε ο Β;

2) Εαν υποτεθεί ότι μετά τη σύνταξη της διαθήκης του, ο Β πωλεί και μεταβιβάζει όλες τις παραπάνω μετοχές του στα δύο του ανήψια, τον Κ και τον Χ, χωρίς όμως στην πραγματικότητα οι συμβαλλόμενοι να θέλουν τις μεταβιβάσεις αυτές και χωρίς να καταβληθεί το συμφωνηθέν τίμημα, αλλά θέλοντας (οι Κ και Χ) να συμπράξουν με τον Β, προκειμένου αυτός να αποφύγει τις πιέσεις του γιού του, για να του μεταβιβάσει τις μετοχές, απαντήστε εάν:

α: Ειναι έγκυρες οι δικαιοπραξίες αυτές ανάμεσα στον Β αφενός και τους Κ και Χ αφετέρου;

β: Δικαιούται σε αυτή την περίπτωση το νόμιμα συνεστημένο μετά το θάνατο του Β ίδρυμα να απαιτήσει τις μετοχές από τους Κ και Χ;

γ: Αν υποτεθεί ότι ο Κ πώλησε και μεταβίβασε τις μετοχές που είχε αποκτήσει από τον Β στον Δ, ο οποίος δεν γνώριζε τους λόγους που οδήγησαν τους Β και στην μεταβίβαση των μετοχών, τότε το νόμιμα συνεστημένο κατά τα ως άνω ίδρυμα θα είχε αξίωση κατά του Δ για τη μεταβίβαση σε αυτό των μετοχών;

 Επιλέξτε ένα από τα δύο θέματα. Οι απαντήσεις πρέπει να είναι αιτιολογημένες.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Νοέμβριος 2011:

ΘΕΜΑ 1ο

Ο Λ, κάτοικος Λάρισας, παρέχει με συμβολαιογραφικό έγγραφο εντολή και πληρεξουσιότητα στον δικηγόρο Δ να πουλήσει το πολυτελές διαμέρισμα που ο Λ έχει στην Αθήνα έναντι τιμήματος τουλάχιστον 500.000 ευρώ και να αγοράσει για τον Λ ένα ακίνητο στην Κρήτη. Ο Δ, αδυνατώντας να επιτύχει τόσο υψηλό τίμημα, πωλεί και μεταβιβάζει με συμβολαιογραφικό έγγραφο, το οποίο μεταγράφεται, το διαμέρισμα της Αθήνας έναντι 400.000 ευρώ στον Α. Ακολούθως μεταβαίνει στην Κρήτη, όπου ο Π τον πείθει ότι ένα παραλιακό ακίνητο εξυπηρετείται πολύ τακτικά από τοπική συγκοινωνία και ανήκει σε περιοχή που πρόκειται πολύ σύντομα να αξιοποιηθεί τουριστικά. Ο Δ αγοράζει με συμβολαιογραφικό έγγραφο, το οποίο μεταγράφεται, το ακίνητο από τον Π στο όνομα και για λογαριασμό του Λ.

Ερωτάται:

1. Ήταν απαραίτητη η παροχή της πληρεξουσιότητας με συμβολαιογραφικό έγγραφο; Είναι έγκυρη η δικαιοπραξία της πώλησης μεταξύ Δ και Α; Έχει ο Α δικαιώματα έναντι του Λ ή του Δ;

2. Εάν όσα υποσχέθηκε ο Π δεν είναι αληθή, τι δικαιώματα έχει ο Λ και με τι είδους αγωγή μπορεί να τα ασκήσει;

3. Εάν ο Λ, εν όψει των γεγονότων, αποστείλει στο δικηγορικό σύλλογο επιστολή στην οποία θα εγκαλεί τον Δ ως "εντελώς ανεπαρκή επαγγελματία" έχει ο Δ δικαιώματα; Τι θα μπορούσε να αντιτείνει ο Λ;

ΘΕΜΑ 2ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου Σ εξουσιοδοτεί το μέλος του Α να πωλήσει και να μεταβιβάσει την κυριότητα ενός ακινήτου ιδιοκτησίας του (του Σ) στον Β. Κατά την υπογραφή της σύμβασης στο συμβολαιγραφείο της συμβολαιογράφου Γ, ο Α αφενός μεν τσακώθηκε με τη Δ, γραμματέα της Γ, την οποία και τραυμάτισε ελαφρά, αφετέρου αφήρεσε από το γραφείο της Γ, χωρίς να τον αντιληφθεί κανείς, ένα αγαλματίδιο σημαντικής αξίας.

Ερωτάται: 

1.  α) Ευθύνεται το Σ, ο Α ή τόσο το Σ όσο και ο Α έναντι των Δ και Γ για τις ανωτέρω ενέργειες του Α;

β) Περιέχει η διάτακη του Αστικού Κώδικα που προβλέπει τη σχετική ευθύνη κανόνα αναγκαστικού ή ενδοτικού δικαίου και τι σημαίνει η διάκριση αυτή;

2.  Πώς χαρακτηρίζετε όρο στην ως άνω σύμβαση μεταβίβασης της κυριότηας του ακινήτου σύμφωνα με τον οποίο η κυριότητα του ακινήτου αυτού επανέρχεται αυτοδίκαια στο Σ αν δεν καταβληθεί έγκαιρα το υπόλοιπο του τιμήματος; Εξετάστε το κύρος ενός τέτοιου όρου.

(Από τα δύο θέματα επιλέγετε το ένα. Επιτρέπεται η χρήση Αστικού Κώδικα.)

------------------------------------------------------------------------------------------

Φεβρουάριος 2012 (Σειρά Α΄):

Θέμα 1o:

Ο Α , ο οποίος έχει στην κυριότητά του ένα διαμέρισμα στην Αθήνα, έρχεται σε επαφή με τον Β, μέλος του πενταμελούς διοικητικού συμβουλίου, το οποίο εκπροσωπεί το σωματείο Σ, προκειμένου να εκμισθώσει ο Α στο Σ το εν λόγω ακίνητο για να στεγάσει το τελευταίο τα γραφεία του. Κατά τις διαπραγματεύσεις ο Α αποκρύπτει ότι το διαμέρισμα έχει σοβαρά ελαττώματα στις σωληνώσεις ύδρευσης και αποχέτευσης. Οι Α και Β συμφωνούν προφορικά τη σύμβαση μίσθωσης και επιφυλάσσονται να υπογράψουν έγγραφο αργότερα. Το Σ εγκαθίσταται στο διαμέρισμα και πληρώνει το πρώτο μίσθωμα στον Α. Όταν οι υπάλληλοι του Σ αντιλαμβάνονται ότι το διαμέρισμα έχει ελαττώματα ενημερώνουν το Δ.Σ. του Σ.

Ερωτάται: 

1. Δεσμεύεται το σωματείο Σ από την ως άνω μίσθωση, αν ληφθεί υπόψη ότι το Σ εκπροσωπείτο κατά το καταστατικό του από το πενταμελές διοικητικό συμβούλιο;

2. Επηρεάζει το κύρος της μίσθωσης το γεγονός ότι είχε συμφωνηθεί πως θα υπογραφεί για αυτήν έγγραφο, το οποίο ουδέποτε υπεγράφη;

3. Αν υποτεθεί ότι είναι έγκυρη η μίσθωση, θεμελιώνεται ευθύνη από τις διαπραγματεύσεις;

4. Αν υποτεθεί ότι είναι δεσμευτική για το σωματείο Σ η ως άνω μίσθωση, υπάρχει τρόπος να ανατραπεί αυτή και πώς συγκεκριμένα;

Θέμα 2ο:

Ο Π, πατέρας της μαθήτριας Μ, συμφωνεί με τον καθηγητή αγγλικών Κ να προσφέρει ο τελευταίος μαθήματα στην Μ έναντι ορισμένης μηνιαίως καταβαλλόμενης αμοιβής. Ο Π όμως, ενώ στην αρχή κατέβαλε κανονικά τη συμφωνημένη αμοιβή στον Κ, στη συνέχεια καθυστερεί, με συνέπεια ο Κ να παραμείνει απλήρωτος για τους τελευταίους πέντε μήνες. Ο Κ, στέλνει τότε στον Π επιστολή (όχληση) με την οποία του ζήτησε να καταβάλει άμεσα τα οφειλόμενα, αλλιώς του δήλωσε με έντονο ύφος ότι "θα τον πάει στο δικαστήριο".

Ερωτάται:

1. Τι είδους νομικά σημαντική πράξη συνιστά η αναφερόμενη στο θέμα "όχληση" και ποια είναι η νομική σημασία αυτού του χαρακτηρισμού;

2. Η δήλωση του Κ προς τον Π, ότι, αν δεν συμμορφωθεί με όσα του ζητεί με την επιστολή του, "θα τον πάει στο δικαστήριο", συνιστά απειλή;

3. Η αξίωση του Κ να ζητήσει από τον Π την αμοιβή του υπόκειται σε αποσβεστική προθεσμία ή σε παραγραφή και ποια η πρακτική σημασία του χαρακτηρισμού της εν λόγω προθεσμίας ως αποσβεστικής ή ως προθεσμίας παραγραφής;

4. Πώς αξιολογείτε τη συμπεριφορά του Κ, αν υποτεθεί ότι αυτός αγανακτισμένος επειδή ο Π δεν του καταβάλει την οφειλόμενη αμοιβή, τον αποκαλεί μπροστά στην Μ, "κοινό απατεώνα, που θέλει να του φάει τα λεφτά";

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Φεβρουάριος 2012 (Σειρά Β΄):

ΘΕΜΑ 1o: 

Στο καταστατικό του σωματείου Α υπάρχει όρος, σύμφωνα με τον οποίον το Διοικητικό Συμβούλιο του Α δικαιούται να αναθέτει σε μέλη του την κατάρτιση συμβάσεων πώλησης και μεταβίβασης των ακινήτων του Α. Το ΔΣ ανέθεσε στον Π, μέλος του ΔΣ, να πωλήσει και να μεταβιβάσει την κυριότητα οικοπέδου του Α. Ο Π υπέγραψε την 1.12.2011 με τον Ε προσύμφωνο με ιδιωτικό έγγραφο, με το οποίο τα μέρη δεσμεύθηκαν αμφιμερώς να καταρτίσουν μέχρι την 1.2.2012 την οριστική σύμβαση πώλησης και μεταβίβασης της κυριότητας του οικοπέδου έναντι 150.000 ευρώ, επειδή ο Ε σκόπευε να πορισθεί το τίμημα από προϊόν δανείου. Ο Ε αποτάθηκε την 2.12.2011 στην Τράπεζα Τ, η οποία διενήργησε έλεγχο με πολιτικό μηχανικό για να εξακριβώσει την αρτιότητα του οικοπέδου και χρέωσε τον Ε 1.300 ευρώ για τον διενεργηθέντα έλεγχο. Ακολούθως ο Π την 15.1.2012 υπέγραψε με τον Σ συμβόλαιο πώλησης και μεταβίβασης της κυριότητας του οικοπέδου έναντι τιμήματος 175.000 ευρώ. 

Ερωτάται:

1. Με ποια ιδιότητα υπέγραψε ο Π την 1.12.2011 το προσύμφωνο με τον Ε; Τι είναι το προσύμφωνο πώλησης και μεταβίβασης κυριότητας και μεταξύ ποιων καταρτίσθηκε; 

2. Απέκτησε ο Σ με το προαναφερθέν συμβόλαιο πώλησης και μεταβίβασης την κυριότητα του οικοπέδου; 

3. Έχει ο Ε και αν ναι, κατά ποίου αξίωση αποζημίωσης και με βάση ποιες διατάξεις; 

ΘΕΜΑ 2ο: 

Το 1993 ο 17-χρονος Π, ο οποίος έχει συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο από τον 20χρονο Κ να πωλήσει και μεταβιβάσει ένα οικόπεδο του τελευταίου συμφωνεί για λογαριασμό του Κ την πώληση και μεταβίβαση του εν λόγω οικοπέδου προς τον Α. Ο Α εξοφλεί προς τον Π το τίμημα και αρχίζει να χτίζει στο οικόπεδο πολυώροφη οικοδομή, η οποί ολοκληρώνεται το 2000. Στις 5.1.2012 ο Α εκμισθώνει το ισόγειο της οικοδομής προς τον Μ για να το χρησιμοποιήσει ως κατάστημα και συμφωνούν ότι η μίσθωση θα ξεκινήσει την 1.7.2012, υπό την προϋπόθεση ότι ο Μ θα έχει μέχρι τότε εξασφαλίσει την αντιπροσωπεία ενός οίκου του εξωτερικού, προϊόντα του οποίου προτίθεται να πωλεί στο κατάστημα. 

Ερωτάται: 

1. Πόσες και τι είδους δικαιοπραξίες καταρτίσθηκαν για το οικόπεδο μεταξύ ποίων; Είναι αυτές έγκυρες;

2. Eάν παραλλάσσοντας το ιστορικό, στην πώληση και μεταβίβαση του οικοπέδου δεν προβαίνει ο Π αλλά ο ίδιος ο Κ το 1990, μπορεί ο Κ να ζητήσει το 2009 από τον Α την απόδοση του οικοπέδου; Μπορεί ο Α να αντιτείνει κάτι, αν ο Κ, παρά τις συχνές επισκέψεις του στην περιοχή και τη γνωριμία του με τον Α ουδεμία αντίρρηση έφερε για την ανέγερση της οικοδομής; 

3. Μεταβάλλεται η απάντηση στο δεύτερο ερώτημα, εάν ο Κ ζητήσει από τον Α την απόδοση του οικοπέδου σήμερα;

4. Πώς χαρακτηρίζεται ο όρος που έχουν θέσει ο Α και ο Μ στη μισθωτική σύμβαση; Τι συμβαίνει εάν την 1.7.2012 ο Μ δεν έχει εν τέλει εξασφαλίσει την αντιπροσωπεία; 

Δεν υπάρχουν σχόλια: