Παρασκευή, 4 Μαρτίου 2016

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 2011ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΤΗΣ 27.Ο5.2011


             I.      ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

1) α) Ποιοι είναι κατά τον  Α.Κ. οι αποσβεστικοί λόγοι της ενοχής;
   β) Εάν οφείλονται κεφάλαιο, τόκοι και έξοδα και η παροχή δεν επαρκή για την εξόφληση         
       όλων, πώς γίνεται ο καταλογισμός;
2) Ο Α θέλει να πάρει δάνειο από τον Β. Ο Β όμως για να του το δώσει ζητάει να εγγυηθεί κάποιο φερέγγυο πρόσωπο την εξόφληση του δανείου. Ο Α απευθύνεται στον ξάδελφό του Γ,
ο οποίος συναντά τον Β και  του λέει ότι εγγυάται αυτός την εξόφληση του δανεισθέντος ποσού. Συνομολογήθηκε  έγκυρα σύμβαση εγγύησης; (να αιτιολογηθεί η απάντηση)
3) α) Ποια πράγματα είναι εκτός συναλλαγής;
    β) Ποια πράγματα  είναι κοινόχρηστα και σε ποιόν ανήκουν αυτά;
4) α) τι περιλαμβάνει η πτωχευτική περιουσία;
    β) Τα εμπορικά βιβλία και στοιχεία του οφειλέτη που αφορούν την επιχείρηση του, ανήκουν στην πτωχευτική περιουσία;
    γ) η περιουσία που αποκτά ο οφειλέτης  μετά την κήρυξη της πτώχευσης περιλαμβάνεται  
        στην πτωχευτική περιουσία; (αναφέρατε τυχόν εξαιρέσεις)
5) Ο εκδότης τραπεζικής επιταγής μπορεί με σχετική ρήτρα να απαλλαγεί της ευθύνης του  
    προς πληρωμή της επιταγής;

          II.      ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ

Ο Α ασκεί αγωγή κατά της ανώνυμης εταιρείας Ε με  αίτημα την καταδίκη της στην καταβολή ποσού 100.00 ευρώ, οφειλόμενου από σύμβαση πωλήσεως. Ο δικηγόρος του Α παραγγέλλει τη επίδοση  αντιγράφου του δικογράφου της αγωγής στην Ε. Δικάσιμος ορίζεται η 1.12. Ο δικαστικός επιμελητής Δ  μεταβαίνει στις 5.9 στην ιδιωτική κατοικία του νομίμου εκπροσώπου της Ε και επειδή δεν ανευρίσκει ούτε τον ίδιο, ούτε κάποιο άλλο πρόσωπο, προβαίνει σε θυροκόλληση του δικογράφου της αγωγής. Κατά την συζήτηση της αγωγής του Α η εναγόμενη εταιρεία Ε δεν παρίσταται στο δικαστήριο. Στην συνέχεια το δικαστήριο κάνει δεκτή την αγωγή του Α και καταδικάζει την Ε στην καταβολή του αιτούμενου ποσού. Η απόφαση κηρύσσεται  προσωρινά  εκτελεστή. Ο Α επισπεύδει αναγκαστική εκτέλεση κατά της Ε με την επίδοση επιταγής προς εκτέλεση στις 5.4., ημέρα Δευτέρα, στα γραφεία της εταιρείας. Περαιτέρω, στις 8.4., ημέρα Πέμπτη, ο δικαστικός επιμελητής Δ προβαίνει, κατ’ εντολήν του Α, σε κατάσχεση ακινήτου, ιδιοκτησίας της Ε.

Ερωτάται:
1)      Είναι έγκυρη η επίδοση του δικογράφου της αγωγής;
2)      Μπορεί η Ε να προσβάλει την εναντίον της εκδοθείσα απόφαση; Με ποιον τρόπο; Με βάση  τα δεδομένα του πρακτικού υφίστανται βάσιμοι λόγοι προσβολής;
3)      Είναι έγκυρη  η επιβληθείσα κατάσχεση ; Εάν η κατάσχεση θα ήταν άκυρη , με ποιόν τρόπο η Ε θα επικαλεσθεί την ακυρότητά της;
4)       Πώς μπορεί η Ε να παρεμποδίσει  την περαιτέρω πρόοδο της διαδικασίας αναγκαστικής εκτελέσεως;
5)      Οι τρόποι παύσεως του λειτουργήματος του δικαστικού επιμελητή.

       III.      ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

1) Έχει αναδρομική ισχύ ο αυστηρότερο ποινικός νόμος;
2) Ποιο έγκλημα διαπράττει ο υπάλληλος που εισπράττει εν γνώσει του δικαστικά έξοδα που δεν οφείλονται;
3) Ποιο έγκλημα διαπράττει ο δικαστικός επιμελητής, ο οποίος ανοίγει και διαβάζει  δίχως δικαίωμα μια επιστολή, την οποία  του παρέδωσε ένας δικηγόρος με την εντολή να την επιδώσει κλειστή σε τρίτο πρόσωπο;
4) Πότε είναι άκυρη  μια έκθεση;
5) Αναφέρετε ποια είναι τα ένδικα μέσα κατά ποινικών αποφάσεων, δίχως να τα περιγράψετε.