Παρασκευή, 4 Μαρτίου 2016

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 2007ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ 25η ΜΑΪΟΥ 2007

  1. Αστικό και Εμπορικό Δίκαιο
1.α) Έννοια της μισθώσεως  πράγματος.
   β) Δικαιώματα μισθωτή λόγω υπάρξεως πραγματικού ελαττώματος του μισθίου.
   γ) Ευθύνη του μισθωτή για ζημιές που προκλήθηκαν στο μίσθιο κατά τη διάρκεια της μίσθωσης.
2.α) Πως γίνεται η μεταβίβαση της κυριότητας ακινήτου;
  β) Ποιες προϋποθέσεις απαιτούνται για την απόκτηση ακινήτου με τακτική και ποιες με έκτακτη χρησικτησία;
Γ) Τι είναι υποθήκη και πως συνιστάται;
3. α) Καταδολίευση δανειστών: α) Κάτω από ποιες προϋποθέσεις επιτρέπεται η διάρρηξη απαλλοτρίωσης;
   β) Ποια τα αποτελέσματα της διάρρηξης;
   γ) Ποιος ο χρόνος παραγραφής της σχετικής αγωγής;
4.α) Ποια στοιχεία πρέπει να περιέχει η τραπεζική επιταγή για να είναι έγκυρη;
   β) Για ποιο ποσό ισχύει η επιταγή στην περίπτωση διαφοράς του ποσού που αναφέρεται σε αυτήν αριθμητικώς και ολογράφως;
   γ)Ρήτρα περί απαλλαγής του εκδότη επιταγής και αποτελέσματα αυτής.
5. α) Πως ευθύνονται έναντι των δανειστών της εταιρείας: 1. Οι ομόρρυθμοι Εταίροι, 2. Οι ετερόρρυθμοι εταίροι και 3) οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας.
β) Κάτω από ποιες προϋποθέσεις πτωχεύει ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο και πως κηρύσσεται η πτώχευση;

ΙΙ. Πολιτική Δικονομία και Κώδικας Δικαστικών Επιμελητών
1.      Η αποδεικτική δύναμη των δημοσίων εγγράφων.
2.      Δικαιώματα δικαστικού επιμελητή κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του.
3.      Διαταγή πληρωμής ( προϋποθέσεις εκδόσεως – άμυνα του οφειλέτη κατά αυτής).
4.      Η επίδοση στον τόπο κατοικίας και εργασίας.
5.      α) Βιβλία και αρχείο που  υποχρεούται να τηρεί ο δικαστικός επιμελητής.
β) Κατάσχεση στα χέρια τρίτου (πως επιχειρείται και ποιες οι συνέπειες της κατασχέσεως).

     ΙΙΙ. Ποινικό δίκαιο και Ποινική Δικονομία
1.       Ποια είναι η έννοια των όρων «Υπάλληλος» και «Έγγραφο» που χρησιμοποιούνται στον Ποινικό Κώδικα;
2.       Πως τελούνται τα ποινικά αδικήματα της παθητικής δωροδοκίας και της ενεργητικής δωροδοκίας;
3.       Πως τελούνται τα ποινικά αδικήματα της πλαστογραφίας και της ψευδούς βεβαίωσης;
4.       Πως αποκτά κάποιος την ιδιότητά του κατηγορούμενου στην ποινική διαδικασία;
5.       Ποια είναι τα ένδικα μέσα που προβλέπονται στην ποινική διαδικασία κατά των βουλευμάτων και των αποφάσεων και ποιος τα ασκεί;