Παρασκευή, 4 Μαρτίου 2016

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 2005ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 2005

ΘΕΜΑΤΑ

Α. Αστικό και Εμπορικό Δίκαιο
1. α) Πότε αρχίζει η παραγραφή μιας αξίωσης;
    β) Με ποιους τρόπους διακόπτεται η παραγραφή;

2.α)Ποια η έννοια της δωρεάς;
   β) Πότε ο δωρητής ή ο κληρονόμος έχουν δικαίωμα να ανακαλέσουν την δωρεά;
   γ) Πως γίνεται η ανάκληση της δωρεάς και ποια η έννομη συνέπεια της ανάκλησης αυτής;
   δ) Πότε αποκλείεται η ανάκληση της δωρεάς;

3. α) Τι είναι συστατικό μέρος πράγματος και τι παράρτημα;
    β) Ποια θεωρούνται συστατικά του ακινήτου;
    γ) Θεωρούνται συστατικά του ακινήτου τα πράγματα που είναι συνδεδεμένα μετά του εδάφους προς παροδικό μόνο σκοπό;
   δ) Η ιδιότητά του παραρτήματος αίρεται στην περίπτωση του πρόσκαιρου αποχωρισμού του από το κύριο πράγμα;

4. α) Ποια είδη εταιριών γνωρίζει ο νόμος;
    β) Οι ομόρρυθμοι εταίροι της ομόρρυθμης εταιρείας υπέχουν ευθύνη για τις υποχρεώσεις της πιο πάνω εταιρείας στην περίπτωση που οι υποχρεώσεις αυτές είναι υπογεγραμμένες από ένα μόνο των συνεταίρων υπό την εταιρική όμως επωνυμία;
   γ) Στην εταιρική επωνυμία της ετερόρρυθμης εταιρείας αναγράφεται και το όνομα του ετερόρρυθμου εταίρου;
   δ) Είναι επιτρεπτή η ανάμιξη του ετερόρρυθμου μου εταίρου σε πράξεις διαχείρισης της ετερόρρυθμης εταιρείας;

 5.α) Αν στη συναλλαγματική δεν σημειώνονται: 1) η λήξη, 2) ο τόπος πληρωμής αυτής και 3) ο τόπος έκδοσης αυτής, πότε θεωρείται πληρωτέα αυτή στην πρώτη περίπτωση ποιος θεωρείται τόπος πληρωμής στη δεύτερη περίπτωση και που θεωρείται ως εκδοθείσα η συναλλαγματική στην τρίτη περίπτωση;
β) Αν ο Α υπέγραψε συναλλαγματική ως αντιπρόσωπος του Β χωρίς η αντιπροσωπευτική εξουσία που του δόθηκε να περιλαμβάνει και την υπογραφή συναλλαγματικών, ποιος υποχρεούται από τη συναλλαγματική ο Α (Αντιπρόσωπος) ή ο Β (αντιπροσωπευόμενος);
γ) Όταν  δεν σημειώνεται στη συναλλαγματική για λογαριασμό τίνος δίνεται η τριτεγγύηση, υπέρ ποιου θεωρείται ότι δίνεται αυτή;
Δ) Πότε ο κομιστής συναλλαγματικής πληρωτέας σε ρητή ημέρα υποχρεούται να εμφανίσει αυτή για πληρωμή και ποια η συνέπεια παράλείψης της υποχρέωσης αυτής;

Β. Ποινικό Δίκαιο – Ποινική Δικονομία
1) Ποιες είναι οι ποινές στερητικές της ελευθερίας και πότε η καταδίκη συνεπάγεται την αυτοδίκαιη αποστέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων;
2) Πως εξαλείφεται το αξιόποινο των εγκλημάτων και ποιος είναι ο χρόνος παραγραφής αυτών (κακουργημάτων, πλημμελημάτων και πταισμάτων);
3) Πως εκτελούνται τα εγκλήματα της παράλειψης βεβαίωσης ταυτότητας και της καταπίεσης;
4) Πως γίνεται η επίδοση αν ο ενδιαφερόμενος κρατείται στη φυλακή και τι πρέπει να περιέχει, με ποινή ακυρότητας της επίδοσης, το αποδεικτικό της επίδοσης.
5)Ποιο είναι το περιεχόμενο του κλητήριου θεσπίσματος και της κλήσης;

Κώδικας Δικαστικών Επιμελητών – Πολιτική Δικονομία

1) Ποιο πρέπει να είναι  το περιεχόμενο της εκθέσεως επιδόσεως και από ποια πρόσωπα πρέπει να υπογράφεται; Πως πρέπει να δίδεται στον δικαστικό επιμελητή η παραγγελία προς επίδοσης;
2)Πως γίνεται κατά τον Κ.Πολ.Δ. η επίδοση σε πρόσωπο που διαμένει στην αλλοδαπή;
3) Αν ο επισπεύδων δώσει στον δικαστικό  επιμελητή εντολή να προβεί σε αποβολή του καθ’ ου η εκτέλεση – οφειλέτη από ακίνητο διάφορο εκείνου που αναφέρεται στον εκτελεστό τίτλο, δικαιούται ο δικαστικός επιμελητής να αρνηθεί να προβεί σε αποβολή;
4) Πως συντελείται η αναγκαστική εκτέλεση για την ικανοποίηση απαιτήσεως προς παράδοση ή απόδοση ακινήτου; Ποια η διαδικασία που πρέπει να τηρηθεί από τον δικαστικό επιμελητή, αν στο ακίνητο υπάρχουν κινητά πράγματα;
5) Ποιες είναι, σύμφωνα με τον Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών, οι προϋποθέσεις: α) αυτοδίκαιης εκπτώσεως του δικαστικού επιμελητή από την υπηρεσία του, β) δυνητικής και υποχρεωτικής απολύσεώς του και γ) αποχωρήσεως του από την υπηρεσία; Ποια η διαδικασία που πρέπει να τηρείται σε καθεμία από τις ως άνω περιπτώσεις;