Παρασκευή, 28 Αυγούστου 2015

ΑΚ 211 & 216 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ & ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑ (ΣΟΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ)
Αντιπροσώπευση (ΑΚ 211)
Αντιπροσώπευση είναι ο θεσμός με τον οποίο τα αποτελέσματα των δικαιοπραξιών επέρχονται όχι στο πρόσωπο του δικαιοπρακτούντος (αντιπρόσωπος) αλλά ευθέως και αμέσως στο πρόσωπο ενός άλλου ενδιαφερόμενου (αντιπροσωπευόμενος) τον οποίον οι δικαιοπραξίες αυτές ούτε ωφελούν ούτε τον δεσμεύουν.
Όταν μιλάμε για αντιπροσώπευση εννοούμε συνήθως την άμεση αντιπροσώπευση.Πληρεξουσιότητα (ΑΚ 216)
Πληρεξουσιότητα  είναι η εξουσία αντιπροσωπεύσεως που παρέχεται με μονομερή απευθυντέα δικαιοπραξία (ΑΚ 216). Ως πληρεξουσιότητα χαρακτηρίζεται και η ίδια η δικαιοπραξία με την οποία χορηγείται η εξουσία αντιπροσωπεύσεως. Επομένως, η πληρεξουσιότητα αναφέρεται στην εκούσια αντιπροσώπευση. Η πληρεξουσιότητα χαρακτηρίζεται ως αναιτιώδης (αφηρημένη) επειδή το κύρος της πληρεξουσιότητας δεν εξαρτάται από το κύρος της εσωτερικής σχέσης εκτός αν η ύπαρξη ή το κύρος της βασικής σχέσης τεθεί ως αίρεση για το κύρος της πληρεξουσιότητας.
Κατά ΑΚ 217 παρ. 1 η πληρεξουσιότητα μπορεί να δοθεί με δήλωση προς τον εξουσιοδοτούμενο ή προς τον τρίτο, με τον οποίο επιχειρείται η δικαιοπραξία. 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΑΠΟ Ε Δ Ω

Δεν υπάρχουν σχόλια: