Σάββατο, 3 Ιανουαρίου 2015

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (ΑΚ 1033) (ΣΟΣ) ΤΑ ΑΝΑΦΕΡΟΥΜΕ ΣΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Προϋποθέσεις μεταβίβασης ακινήτου
(α) Ο μεταβιβάζων να είναι κύριος ακόμα και στο στάδιο της μεταγγραφής. Υπάρχουν μεταβιβάσεις ακινήτου από μη κύριο πχ πτώχευση. Ο κύριος ακινήτου δεν μπορεί να μεταβιβάζει αν δεν έχει εξουσία διαθέσεως.
(β) Συμφωνία των μερών.
(γ) Συμβολαιογραφικό έγγραφο το οποίο πρέπει να μνημονεύει τη νόμιμη αιτία ενώ η έλλειψή του έχει ως αποτέλεσμα την ακυρότητα της δικαιοπραξίας (ΑΚ 159 παρ. 1).Ο πωλητής που παρέδωσε τη νομή του ακινήτου σε εκτέλεση μιας τέτοιας άκυρης σύμβασης, μπορεί να ζητήσει από τον αγοραστή τη νομή με τις διατάξεις για τον αδικαιολόγητο πλουτισμό (ΑΚ 904 επ). Στον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου υπόκειται και η πληρεξουσιότητα (ΑΚ 216)  όταν η πώληση του ακινήτου πρόκειται να γίνει από άμεσο αντιπρόσωπο.  Στην περίπτωση εκποίησης του ακινήτου από μη κύριο η τυχόν συναίνεση ή έγκριση  (ΑΚ 236 επ) του κυρίου πρέπει να περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου. Στην εντολή για αγορά ακινήτου (ΑΚ 713) ισχύει η αρχή του ατύπου. Αν στο συμβόλαιο αναγραφεί μικρότερο τίμημα από το πργματικό, είναι άκυρη η σύμβαση ως προς το επιπλέον τίμημα, δεν επηρεάζεται όμως το κύρος της πώλησης.
(δ) Νόμιμη αιτία είναι η εκτέλεση ενοχικής δικαιοπραξίας που καταρτίστηκε είτε πριν είτε ταυτόχρονα με την εμπράγματη. Η εμπράγματη σύμβαση για τη μεταβίβαση της κυριότητας ακινήτου είναι αιτιώδης (=εξαρτάται από το κύρος της νόμιμης αιτίας), αν η αιτία υπάρχει η δικαιοπραξία είναι ισχυρή, αν εκλείψει εκ των υστέρων δεν ανατρέπεται η εμπράγματη δικαιοπραξία αναδρομικά αλλά ο αποκτήσας υποχρεώνεται να αναμεταβιβάσει την κυριότητα κατά τις διατάξεις για τον αδικαιολόγητο πλουτισμό (ΑΚ 904 επ). Αν μετά την μεταγραφή ο πωλητής αρνείται να παραδώσει το ακίνητο στον αγοραστή, ο τελευταίος μπορεί να επιδιώξει δικαστικά την παράδοση είτε με διεκδικητική αγωγή (ΑΚ 1094) είτε με την ενοχική αγωγή από την πώληση (ΑΚ 513).
Η μεταγραφή αποτελεί όρο του ενεργού οπότε αν μετά την κατάρτιση της σύμβασης αλλά πριν την μεταγραφή πεθάνει ένας από τους συμβαλλόμενους ή καταστεί ανίκανος για δικαιοπραξία, δεν εμποδίζεται ούτε η μεταγραφή ούτε η εμπράγματη μεταβολή.
Η εξαιτίας τυχόν εικονικότητας (ΑΚ 139) ακυρότητα της εμπράγματης σύμβασης δεν βλάπτει τρίτο, που απέκτησε το ακίνητο από τον εικονικό κύριο, αγνοώντας την κατάσταση. Κατά την ΑΚ 184 η ακυρώσιμη δικαιοπραξία μετά την ακύρωσή της εξομοιώνεται με την εξαρχής άκυρη άρα ανατρέπονται όλα τα αποτελέσματά της ακόμη και απέναντι σε τρίτους που δεν γνώριζαν το ελάττωμα, με την επιφύλαξη των διατάξεων που αφορούν εμπράγματα δικαιώματα (ΑΚ 1203-1204).

Περιπτώσεις κτήσης κυριότητας ακινήτου
(α) Ο μεταβιβάζων είναι κύριος => κτήση κυριότητας κατά 1033 ΑΚ
(β) Ο μεταβιβάζων δεν είναι κύριος αλλά έχει εξουσία διαθέσεως => κτήση κυριότητας κατά 236 επ  ΑΚ εφόσον περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου
(γ) Ο μεταβιβάζων δεν είναι κύριος και δεν έχει εξουσία διαθέσεως => δεν είναι δυνατή η κτήση κυριότητας
(δ) Ο μεταβιβάζων είναι κύριος αλλά δεν έχει εξουσία διαθέσεως => δεν είναι δυνατή η κτήση κυριότητας


Δεν υπάρχουν σχόλια: