Τρίτη, 4 Νοεμβρίου 2014

Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΙΔΑΝΕΙΟΥ (ΑΚ 810) (πληροφοριακά_ποτέ δεν ξέρεις)

Χρησιδάνειο (ΑΚ 810) είναι η ενοχική, υποσχετική, διαρκής, άτυπη, χαριστική, αμφοτεροβαρής, παραδοτική σύμβαση με την οποία ο ένας συμβαλλόμενος (χρήστης) παραχωρεί στον άλλο (χρησάμενος) τη χρήση ενός πράγματος χωρίς αντάλλαγμα, ο δε τελευταίος υποχρεούται να το αποδώσει μετά τη λήξη της σύμβασης.

Το χρησιδάνειο πρέπει να μην συγχέεται και να διακρίνεται:
 • Από την παραχώρηση χρήσης πράγματος λόγω φιλοφροσύνης (δεν υπάρχει σύμβαση ούτε πρόθεση νομικής δέσμευσης).
 • Από την παραχώρηση χρήσης  πράγματος για δοκιμή (στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων).
 • Από την παραχώρηση χρήσης ως παρεπόμενη παροχή στο πλαίσιο άλλης σύμβασης (πχ πώλησης, όπου τα υλικά συσκευασίας θα επιστραφούν στον πωλητή).
 • Από τη δωρεά (όπου παρέχεται άλλο περιουσιακό αντικείμενο).
Στοιχεία της σύμβασης χρησιδανείου είναι:
(α) πράγμα
(β) παραχώρηση της χρήσης του πράγματος
(γ) έλλειψη ανταλλάγματος.

Υποχρεώσεις χρησάμενου:
 1.  Καλή πίστη (ΑΚ 815): Σε περίπτωση μη εκπλήρωσης της υποχρέωσης αυτής ισχύουν ΑΚ 335 επ. και ΑΚ 362 επ. (αποζημίωση) καθώς και ΑΚ 820 (παραγραφή).
 2. Δεν πρέπει να το παραχωρήσει σε τρίτον (ΑΚ 815): Αν το πράγμα παραχωρηθεί σε τρίτον, έστω και με άδεια του χρήστη, ο χρησάμενος ευθύνεται για κάθε πταίσμα του τρίτου (αναλογική εφαρμογή του ΑΚ 593).
 3. Συνήθειες δαπάνες (ΑΚ 813): Αν δεν εκπληρώσει αυτή την υποχρέωση αποτελεί παραβίαση της καλής πίστης.
 4. Απόδοση όταν λήξει το χρησιδάνειο (ΑΚ 810): Σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης αυτής ισχύουν τα ΑΚ 335 επ. και 362 επ.
Δικαιώματα χρήστη:
 1. Αποζημίωση για φθορές του πράγματος.
 2. Καταγγελία της σύμβασης χρησιδανείου.
 3. Ανάληψη του πράγματος κατά τη λήξη του χρησιδανείου.

Λήξη χρησιδανείου:
 1. Περάτωση χρήσης πράγματος (ΑΚ 816).
 2. Θάνατος χρησάμενου (ΑΚ 818).
 3. Καταγγελία χρήστη (ΑΚ 817).
 4. Απόδοση πράγματος από το χρησάμενο άλλη στιγμή μέσα στο πλαίσιο καλής πίστης

Δεν υπάρχουν σχόλια: