Τρίτη, 4 Νοεμβρίου 2014

Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ (ΑΚ 513επ.) (θεωρία για τις πωλήσεις ΠΟΛΥ απαραίτητη)

Η σύμβαση της πώλησης (ΑΚ 513) είναι η μεταξύ προσώπων διμερής σύμβαση με την οποία ο ένας εκ των συμβαλλομένων (πωλητής) αναλαμβάνει την υποχρέωση να μεταβιβάσει την κυριότητα και να παραδώσει αντι συμφωνημένου τιμήματος, στον έτερο συμβαλλομενο (αγοραστή) ορισμένο πράγμα (αγαθό ή δικαίωμα) και ελεύθερο από κάθε δικαίωμα τρίτου (νομικό ελάττωμα πχ υποθήκη), ο δε αγοραστής έχει το δικαίωμα να καταβάλει το συμφωνηθέν τίμημα.

Στοιχεία της σύμβασης της πώλησης για την έγκυρη κατάρτισή της είναι:
(α) πράγμα ή δικαίωμα
(β) τίμημα

 • Είναι αμφοτεροβαρής δικαιοπραξία επειδή και τα δύο μέρη (πωλητής και αγοραστής) αναλαμβάνουν υποχρεώσεις με τη σύμβαση αυτή.
 • Είναι συναινετική δικαιοπραξία διότι για την κατάρτιση της σύμβασης πώλησης αρκεί η συναίνεση των μερών χωρίς να απαιτείται η παράδοση του πράγματος.
 • Είναι επαχθής  δικαιοπραξία γιατί ο πωλητής προσβλέπει σε αντιπαροχή (τίμημα) από τον αγοραστή.
 • Είναι υποσχετική γιατί με την κατάρτισή της δεν μεταβιβάζεται η κυριότητα στο πράγμα, αλλά ο πωλητής αναλαμβάνει την υποχρέωση να  προβεί στη μεταβίβασή της.
 • Είναι ενοχική γιατί με την κατάρτισή της μετατίθεται ενοχικό δικαίωμα από τον πωλητή στον αγοραστή.
 • Είναι αιτιώδης δικαιοπραξία διότι το κύρος της σύμβασης της πώλησης εξαρτάται από την νομιμότητα της αιτίας της.
 • Είναι άτυπη δικαιοπραξία δηλαδή η σύμβαση της πώλησης δεν απαιτεί ορισμένο τύπο για να είναι έγκυρη, μπορεί να γίνει προφορικά ή σιωπηρά. 

Εξαίρεση αποτελεί η πώληση & μεταβίβαση ακινήτου (1033 ΑΚ) η οποία πρέπει να περιβληθεί τον συμβολαιογραφικό τύπο (369 ΑΚ) άλλως είναι άκυρη  (159 παρ. 1 ΑΚ) και θεωρείται σαν να μην έγινε (180 ΑΚ).

 • Η πώληση διαφέρει από τη δωρεά στο ότι ο δωρεοδόχος δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση.
 • Η πώληση διαφέρει από τη μίσθωση διότι ο εκμισθωτής αναλαμβάνει μεν να παραδώσει το πράγμα στον μισθωτή έναντι ανταλλάγματος όμως για ορισμένο χρόνο και μόνο κατά την χρήση και όχι κατά την κυριότητα.

Ο πωλητής είναι υποχρεωμένος να μεταβιβάσει την κυριότητα του πωληθέντος πράγματος ελεύθερη από κάθε δικαίωμα τρίτου (νομικό ελάττωμα πχ υποθήκη) (ΑΚ 514). Η απόδειξη ότι το πωληθέν πράγμα έχει νομικό ελάττωμα βαρύνει τον αγοραστή (ΑΚ 517).

Ο πωλητής είναι υποχρεωμένος να παραδώσει το πράγμα χωρίς πραγματικά ελαττωματα (δηλαδή χωρίς ατέλειες που μειώνουν την λειτουργικότητά του) και με τις συνομολογημένες (συμφωνημένες) ιδιότητες (ΑΚ 534).
 • Πραγματικό ελάττωμα είναι η κάθε προς το χειρότερο παρέκκλιση του πράγματος από την ομαλή (ή συμφωνημένη) κατάστασή του πχ βάρος, χρώμα, μέγεθος, έκταση, υλικά κατασκευής, ποιότητα κλπ.
 • Συνομολογημένη (ή συμφωνημένη) ιδιότητα είναι κάθε ιδιότητα του πράγματος, την ύπαρξη (ή την έλλειψη) της οποίας συμφώνησαν τα μέρη.

Στην περίπτωση ύπαρξης νομικού, πραγματικού ελαττώματος ή έλλειψης ιδιότητας που είχε συμφωνηθεί ο πωλητής ευθύνεται και ο αγοραστής έχει δικαίωμα κατά ΑΚ 540:
(α) για αναστροφή της πώλησης δηλαδή να ζητήσει πίσω το τίμημα και να επιστρέψει το πράγμα
(β) να απαιτήσει τη μείωση του τιμήματος
(γ) να απαιτήσει την αντικατάσταση του πράγματος
(δ) για αποζημίωση όταν ο αγοραστής υφίσταται ζημιά από τη σύμβαση

Η ευθύνη του πωλητή είναι αντικειμενική, δεν εξαρτάται από δόλο ή αμέλεια δηλαδή ευθύνεται ανεξάρτητα από το αν γνώριζε ή όφειλε και μπορούσε να γνωρίζει αν το πράγμα είναι ελαττωματικό. Αν ο αγοραστής γνώριζε κατά την κατάρτιση της σύμβασης πώλησης για τα ελαττώματα του πράγματος παύει η ευθύνη του πωλητή για αυτά (ΑΚ 537 παρ. 1).


Αν το ελάττωμα ανακύψει εντός 6 μηνών από την παράδοση του πράγματος τεκμαίρεται ότι υπήρχε τη στιγμή της παράδοσης και το βάρος της απόδειξης είναι στον πωλητή, αν ανακύψει αργότερα, το βάρος έχει ο αγοραστής (ΑΚ 537 παρ. 2).

Αν το πράγμα παραδοθεί από τον πωλητή στον αγοραστή και καταστραφεί από τυχαίο γεγονός τότε ο αγοραστής εξακολουθεί να οφείλει το τίμημα (522 ΑΚ). Αν όμως η πώληση τελεί υπό αίρεση, τον κίνδυνο για την τυχαία καταστροφή του πράγματος φέρει ο πωλητής αν η αίρεση είναι αναβλητική και ο αγοραστής αν η αίρεση είναι διαλυτική (ΑΚ 523).

Τα δικαιώματα του αγοραστή παραγράφονται δύο χρόνια από την παράδοση του πράγματος αν είναι κινητό και πέντε χρόνια αν είναι ακίνητο (ΑΚ 554-555).

Ο αγοραστής έχει ως κύρια υποχρέωσή του την καταβολή του τιμήματος όπως έχει συμφωνηθεί.Δεν υπάρχουν σχόλια: