Τρίτη, 4 Νοεμβρίου 2014

Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΔΩΡΕΑΣ ΑΚ 496 (ποιες διατάξεις χρησιμοποιούμε στο πρακτικό μας σε περίπτωση δωρεάς)

Η σύμβαση της δωρεάς (ΑΚ 496) είναι ενοχική, ετεροβαρής και χαριστική σύμβαση με την οποία ο ένας συμβαλλόμενος (δωρητής) μεταβιβάζει στον άλλο (δωρεοδόχο) αντικείμενο περιουσίας χωρίς αντάλλαγμα.

Είναι επιπλέον υποσχετική και εκποιητική σύμβαση.

Τα στοιχεία της σύμβασης δωρεάς είναι:
(α) παροχή περιουσιακού στοιχείου από δωρητή σε δωρεοδόχο
(β) έλλειψη ανταλλάγματος από πλευρά δωρεοδόχου

Καταρτίζεται πάντα με συμβολαιογραφικό έγγραφο (συστατικός τύπος) (498 παρ. 1 ΑΚ) και εξυπηρετεί κυρίως περιπτώσεις εκπλήρωσης ηθικού καθήκοντος, εξυπηρέτησης κοινωφελών σκοπών και τακτοποίησης θεμάτων οικογενειακής περιουσίας.

ΕΞΑΙΡΕΣΗ: Αποτελεί η σύσταση δωρεάς κινητού πράγματος όπου για την έγκυρη κατάρτισή της αρκεί μόνο η παράδοση στον δωρεοδόχο του πράγματος (δεν απαιτείται συμβολαιογραφικό έγγραφο) (498 παρ. 2 ΑΚ).

Για παράδειγμα:
(α)  Ο Π συμφωνεί με τον Δ να του δωρίσει ένα ποδήλατο. Ο Π παραδίδει το ποδήλατο = έγκυρη σύσταση δωρεάς.
(β) Ο Π συμφωνεί με τον Δ  να του δωρίσει ένα διαμέρισμα στη Γλυφάδα και καταρτίζουν σχετικό συμβολαιογραφικό έγγραφο = έγκυρη σύσταση δωρεάς.


Ο δωρητής ευθύνεται μόνο για δόλο και βαριά αμέλεια (499 παρ. 2 ΑΚ).

Ειδική μορφή δωρεάς αποτελεί η δωρεά υπό τρόπο (ΑΚ 503-504όπου ο δωρεοδόχος υποβάλλεται σε πρόσθετη υποχρέωση (όρο) που τον βαρύνει (πχ. θα σου αφήσω το διαμέρισμα αν με διατρέφεις).
Η παροχή που αποτελεί τον τρόπο μπορεί να έχει ή όχι περιουσιακή αξία, αλλά δεν μπορεί να είναι παράνομη ή ανήθικη (ΑΚ 181) (πχ. θα σου αφήσω το διαμέρισμα μόνο αν παντρευτείς τον Χ).

Κατά το άρθρο ΑΚ 505 ο δωρητής έχει δικαίωμα να ανακαλέσει τη δωρεά αν ο δωρεοδόχος φάνηκε με βαρύ παράπτωμα αχάριστος (αδιαφορία, κακή συμπεριφορά δωρεοδόχου, κρίνεται από δικαστήριο) απέναντι στο δωρητή, στο σύζυγό του, στους στενούς συγγενείς του και ιδίως αν αθέτησε την υποχρέωση να τον διατρέφει.

Κατά το άρθρο ΑΚ 507 ο δωρητής έχει δικαίωμα να ανακαλέσει τη δωρεά αν ο δωρεοδόχος παρέλειψε υπαίτια να εκπληρώσει τον τρόπο υπό τον οποίο έγινε η δωρεά.

Δεν υπάρχουν σχόλια: