Τετάρτη, 1 Οκτωβρίου 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ_ΠΡΟΕΔΡΙΚΗ ΔΙΑΛΥΣΗ ΒΟΥΛΗΣΠΡΟΕΔΡΙΚΗ ΔΙΑΛΥΣΗ ΒΟΥΛΗΣ_ΠΤΔ:

Δύο κυβερνήσεις παραιτούνται και η τρίτη συνεχόμενη κυβέρνηση της ίδιας βουλευτικής περιόδου είναι ήδη στην εξουσία 10 μήνες. Πρόκειται για κυβέρνηση τεσσάρων πολιτικών κομμάτων.
Ερωτάται:
Δύναται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας να διαλύσει τη βουλή; Και ποια η ακολουθητέα διάταξη;Κατά τις διατάξεις του άρθρου 50 ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν έχει άλλες αρμοδιότητες παρά μόνο όσες του απονέμουν ρητά το Σύνταγμα και οι νόμοι που είναι σύμφωνοι με αυτό.
Σύμφωνα με το άρθρο 41 παρ. 1 ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μπορεί να διαλύσει τη βουλή αν έχουν παραιτηθεί ή καταψηφιστεί δύο κυβερνήσεις (δύο παραιτήσεις ή δύο καταψηφίσεις ή μία παραίτηση και μία καταψήφιση, η παραίτηση πρωθυπουργού για προσωπικούς λόγους δεν λογαριάζεται για παραίτηση κυβέρνησης) και η σύνθεση της βουλής δεν εξασφαλίζει κυβερνητική σταθερότητα.
Αν ο πρωθυπουργός αρνείται να προσυπογράψει το σχετικό προεδρικό διάταγμα τότε αυτό δημοσιεύεται χωρίς προσυπογραφή (άρθρο 35 παρ. 2). Αυτό σημαίνει ότι η διάλυση της βουλής αποτελεί διακριτική ευχέρεια του Προέδρου της Δημοκρατίας και όχι δέσμια αρμοδιότητα (υποχρέωση από το Σύνταγμα). Δεν υπάρχει ποινική ευθύνη του πρωθυπουργού που δεν προσυπογράφει ούτε του Προέδρου της Δημοκρατίας που κινείται μέσα στην διακριτική ευχέρεια.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν υποχρεούται να διαλύσει αμέσως τη βουλή, μπορεί να το κάνει αρκετό χρόνο μετά τη δεύτερη πτώση. Αυτό σημαίνει ότι αν η σύνθεση της βουλής εντωμεταξύ έχει μεταβληθεί και εξασφαλίζει κυβερνητική σταθερότητα, όπως συνέβη και στην προκειμένη περίπτωση του πρακτικού μας, τότε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας χάνει το δικαίωμα να διαλύσει τη βουλή χωρίς προσυπογραφή.
Μετά την αναθεώρηση του 1986 στο ισχύον Σύνταγμα δεν προβλέπεται πια παύση της κυβέρνησης. Αν αμέσως μετά από παραίτηση ή καταψήφιση δεν υπάρχει κυβέρνηση ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ορίζει νέο πρωθυπουργό και σχηματίζει κυβέρνηση μόνο για την διεξαγωγή εκλογών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: