Παρασκευή, 10 Ιανουαρίου 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013-2014
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Εθνικόν και Καποδιστριακόν

Πανεπιστήμιον Αθηνών
ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗΑθήνα, 9/1/2014A N A K O I N ΩΣH       Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4186/2013 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4218/2013 (ΦΕΚ268/τΑ/10-12-2013)  και την Υ.Α. Φ1/192329/Β3 (ΦΕΚ3185/τΒ/16-12-2013) για το Ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 οι κατηγορίες πτυχιούχων είναι οι εξής:
Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή ισότιμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε, της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από το ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ανωτέρων σχολών υπρδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων.
Το ποσοστό των κατατάξεων,  ορίζεται για όλες τις κατηγορίες σε 12% επί του αριθμού των εισακτέων κάθε ακαδημαϊκού έτους στο Τμήμα υποδοχής.
Οι επιτυχόντες κατατάσσονται μετά από εξετάσεις στο Β ́ εξάμηνο σπουδών.
Yποβολή Αιτήσεων:
H  αίτηση και τα δικαιολογητικά για τις κατατάξεις θα υποβληθούν στη Γραμματεία της Σχολής από 13  έως 23 Ιανουαρίου 2014 και ώρες 10:30 -13:30 (∆ευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή), Ακαδημίας 45. Οι αιτήσεις μπορούν να αποσταλούν και ταχυδρομικά με σφραγίδα ταχυδρομείου έως 23/1/2014 ή με courrier.
∆ικαιολογητικά:
1) Aίτηση του ενδιαφερομένου
2) Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών.
Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από το ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π.  
Xρόνος εξετάσεων:
Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν από 19  έως 28  Φεβρουαρίου 2014. Οι ακριβείς ημερομηνίες θα ορισθούν σε επόμενη ανακοίνωση.


                                                                             ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: