Κυριακή, 29 Δεκεμβρίου 2013

ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΕΣ ΑΚ 914-938

Αρθρο: 914
Ημ/νία: 23.02.1946
Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ

Τίτλος Αρθρου
Εννοια.

Λήμματα
ΕΝΟΧΕΣ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Κείμενο Αρθρου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΕΝΑΤΟ
ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΕΣ
Οποιος ζημιώσει άλλον παράνομα και υπαίτια έχει υποχρέωση να τον αποζημιώσει.

Αρθρο: 915
Ημ/νία: 30.12.1996
Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΥ

Τίτλος Αρθρου
Περιπτώσεις μη καταλογισμού.

Λήμματα
ΕΝΟΧΕΣ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ, ΜΗ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ

Σχόλια
Η εντός " " πρώτη παράγραφος τίθεται όπως τροποποιήθηκε από 30.12.1996 με το άρθρο 20 Ν. 2447/1996 (ΦΕΚ Α' 278).

Κείμενο Αρθρου
"Δεν ευθύνεται όποιος ζημίωσε άλλον χωρίς να έχει συνείδηση των πράξεών του ή ενώ βρισκόταν σε ψυχική ή διανοητική διαταραχή που περιόριζε αποφασιστικά τη λειτουργία της κρίσης και της βούλησής του". Οποιος κατά την επαγωγή της ζημίας έφερε τον εαυτό του σε τέτοια κατάσταση με χρήση οινοπνευματωδών ποτών ή άλλων παραπλήσιων μέσων, ευθύνεται για τη ζημία, εκτός αν περιήλθε στην κατάσταση αυτή χωρίς υπαιτιότητά του.

Αρθρο: 916
Ημ/νία: 23.02.1946
Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΥ

Λήμματα
ΕΝΟΧΕΣ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ, ΜΗ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΔΕΚΑ ΕΤΩΝ

Κείμενο Αρθρου
Οποιος δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο έτος της ηλικίας του δεν ευθύνεται για τη ζημία που προξένησε.

Αρθρο: 917
Ημ/νία: 23.02.1946
Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΥ

Λήμματα
ΕΝΟΧΕΣ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ, ΕΥΘΥΝΗ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΑΝΗΛΙΚΟΥ, ΕΥΘΥΝΗ ΚΩΦΑΛΑΛΟΥ

Κείμενο Αρθρου
Οποιος έχει συμπληρώσει το δέκατο, όχι όμως το δέκατο τέταρτο έτος της ηλικίας του ευθύνεται για τη ζημία που προξένησε, εκτός αν ενέργησε χωρίς διάκριση. Το ίδιο ισχύει και για τους κωφαλάλους.

Αρθρο: 918
Ημ/νία: 23.02.1946
Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΥ

Λήμματα
ΕΝΟΧΕΣ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ, ΜΗ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΕΥΛΟΓΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Κείμενο Αρθρου
Αυτός που προξένησε τη ζημία, εφόσον κατά τις διατάξεις των άρθρων 915 έως 917 δεν έχει ευθύνη, μπορεί να καταδικαστεί από το δικαστήριο, ύστερα από εκτίμηση της κατάστασης των μερών, σε εύλογη αποζημίωση, αν η ζημία δεν μπορεί να καλυφθεί από αλλού.

Αρθρο: 919
Ημ/νία: 23.02.1946
Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΗΘΩΝ

Τίτλος Αρθρου
Προσβολή των χρηστών ηθών.

Λήμματα
ΕΝΟΧΕΣ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ, ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΗΘΩΝ

Κείμενο Αρθρου
Οποιος με πρόθεση ζημίωσε άλλον κατά τρόπο αντίθετο προς τα χρηστά ήθη έχει υποχρέωση να τον αποζημιώσει.

Αρθρο: 920
Ημ/νία: 23.02.1946
Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΥΣΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΟΣΕΙΣ

Τίτλος Αρθρου
Δυσφημιστικές διαδόσεις.

Λήμματα
ΕΝΟΧΕΣ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ, ΔΥΣΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΟΣΕΙΣ

Κείμενο Αρθρου
Οποιος, γνωρίζοντας ή υπαίτια αγνοώντας, υποστηρίζει ή διαδίδει αναληθείς ειδήσεις που εκθέτουν σε κίνδυνο την πίστη, το επάγγελμα ή το μέλλον άλλου, έχει την υποχρέωση να τον αποζημιώσει.

Αρθρο: 921
Ημ/νία: 23.02.1946
Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Κείμενο Αρθρου
(Το παρόν άρθρο καταργήθηκε από 18.02.1983 με το άρθρο 7 Ν. 1329/1983, ΦΕΚ Α' 25).

Αρθρο: 922
Ημ/νία: 23.02.1946
Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΣΤΗΣΑΝΤΟΣ

Τίτλος Αρθρου
Ευθύνη του προστήσαντος.

Λήμματα
ΕΝΟΧΕΣ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ, ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΣΤΗΣΑΝΤΟΣ

Κείμενο Αρθρου
Ο κύριος ή ο προστήσας κάποιον άλλον σε μια υπηρεσία ευθύνεται για τη ζημία που ο υπηρέτης ή ο προστηθείς προξένησε σε τρίτον παράνομα κατά την υπηρεσία του.

Αρθρο: 923
Ημ/νία: 30.12.1996
Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΥΘΥΝΗ ΕΠΟΠΤΕΥΟΝΤΟΣ ΑΛΛΟΝ

Τίτλος Αρθρου
Ευθύνη εκείνου που εποπτεύει άλλον.

Λήμματα
ΕΝΟΧΕΣ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ, ΕΥΘΥΝΗ ΕΠΟΠΤΕΥΟΝΤΟΣ ΑΛΛΟΝ

Σχόλια
Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε από 30.12.1996 με το άρθρο 21 Ν. 2447/1996 (ΦΕΚ Α' 278).

Κείμενο Αρθρου
"Οποιος έχει την εποπτεία ανηλίκου ή ενηλίκου ο οποίος τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση ευθύνεται για τη ζημία που τα πρόσωπα αυτά προξενούν παράνομα σε τρίτον, εκτός αν αποδείξει ότι άσκησε την προσήκουσα εποπτεία ή ότι η ζημία δεν μπορούσε να αποτραπεί. Την ίδια ευθύνη έχει και όποιος ασκεί την εποπτεία με σύμβαση".

Αρθρο: 924
Ημ/νία: 23.02.1946
Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΟΧΟΥ ΖΩΟΥ

Τίτλος Αρθρου
Ευθύνη του κατόχου ζώου.

Λήμματα
ΕΝΟΧΕΣ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ, ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΟΧΟΥ ΖΩΟΥ

Κείμενο Αρθρου
Ο κάτοχος ζώου ευθύνεται για τη ζημία που προξενήθηκε απ' αυτό σε τρίτον.
Αν η ζημία έγινε από κατοικίδιο ζώο που χρησιμοποιείται για το επάγγελμα, τη φύλαξη της κατοικίας ή τη διατροφή του κατόχου του, αυτός δεν ευθύνεται, αν αποδείξει ότι δεν τον βαρύνει κανένα πταίσμα ως προς τη φύλαξη και την εποπτεία του ζώου.

Αρθρο: 925
Ημ/νία: 23.02.1946
Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΠΤΩΣΗ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ-ΣΕΙΣΜΟ

Τίτλος Αρθρου
Πτώση κτίσματος ή άλλου έργου.

Λήμματα
ΕΝΟΧΕΣ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ, ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΠΤΩΣΗ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ

Κείμενο Αρθρου
Ο κύριος ή νομέας κτίσματος ή άλλου έργου που συνέχεται με το έδαφος ευθύνεται για τη ζημία που προξενήθηκε σε τρίτον εξαιτίας ολικής ή μερικής πτώσης του, εκτός αν αποδείξει ότι η πτώση δεν οφείλεται σε ελαττωματική κατασκευή ή σε πλημμελή συντήρησή του.

Αρθρο: 926
Ημ/νία: 23.02.1946
Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ-ΑΝΑΓΩΓΗ

Τίτλος Αρθρου
Ζημία από περισσοτέρους.

Λήμματα
ΕΝΟΧΕΣ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ, ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ, ΕΝΟΧΗ ΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΝ

Κείμενο Αρθρου
Αν από κοινή πράξη περισσοτέρων προήλθε ζημία ή αν για την ίδια ζημία ευθύνονται παράλληλα περισσότεροι, ενέχονται όλοι εις ολόκληρον. Το ίδιο ισχύει και αν έχουν ενεργήσει περισσότεροι συγχρόνως ή διαδοχικά και δεν μπορεί να εξακριβωθεί τίνος η πράξη επέφερε τη ζημία.

Αρθρο: 927
Ημ/νία: 23.02.1946
Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ-ΑΝΑΓΩΓΗ

Τίτλος Αρθρου
Αναγωγή μεταξύ τους.

Λήμματα
ΕΝΟΧΕΣ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ, ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ, ΑΝΑΓΩΓΗ

Κείμενο Αρθρου
Εκείνος που κατά το προηγούμενο άρθρο κατέβαλε ολόκληρη την αποζημίωση έχει δικαίωμα αναγωγής κατά των λοιπών. Το δικαστήριο προσδιορίζει το μέτρο της μεταξύ τους ευθύνης ανάλογα με το βαθμό του πταίσματος καθενός. Αν δεν μπορεί να εξακριβωθεί ο βαθμός αυτός, η ζημία κατανέμεται μεταξύ όλων σε ίσα μέρη.

Αρθρο: 928
Ημ/νία: 23.02.1946
Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΘΑΝΑΤΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΟΥ-ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ-ΣΤΕΡΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Τίτλος Αρθρου
Σε περίπτωση θανάτωσης.

Λήμματα
ΕΝΟΧΕΣ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ, ΘΑΝΑΤΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

Κείμενο Αρθρου
Σε περίπτωση θανάτωσης προσώπου ο υπόχρεος οφείλει να καταβάλει τα νοσήλια και τα έξοδα της κηδείας σ' εκείνον που κατά το νόμο βαρύνεται μ' αυτά. Εχει επίσης την υποχρέωση να αποζημιώσει εκείνον που κατά το νόμο είχε δικαίωμα να απαιτεί από το θύμα διατροφή ή παροχή υπηρεσιών.

Αρθρο: 929
Ημ/νία: 23.02.1946
Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΒΛΑΒΗ ΣΩΜΑΤΟΣ Η ΥΓΕΙΑΣ

Τίτλος Αρθρου
Σε περίπτωση βλάβης του σώματος ή της υγείας.

Λήμματα
ΕΝΟΧΕΣ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ, ΒΛΑΒΗ ΣΩΜΑΤΟΣ Ή ΥΓΕΙΑΣ

Κείμενο Αρθρου
Σε περίπτωση βλάβης του σώματος ή της υγείας προσώπου η αποζημίωση περιλαμβάνει, εκτός από τα νοσήλια και τη ζημία που έχει ήδη επέλθει, οτιδήποτε ο παθών θα στερείται στο μέλλον ή θα ξοδεύει επιπλέον εξαιτίας της αύξησης των δαπανών του. Υποχρέωση αποζημίωσης υπάρχει και προς τον τρίτο, ο οποίος είχε κατά το νόμο δικαίωμα να απαιτήσει την παροχή υπηρεσιών από τον παθόντα και τις στερείται.

Αρθρο: 930
Ημ/νία: 23.02.1946
Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΘΑΝΑΤΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΟΥ-ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ-ΣΤΕΡΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Λήμματα
ΕΝΟΧΕΣ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ, ΘΑΝΑΤΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΟΥ, ΒΛΑΒΗ ΣΩΜΑΤΟΣ Ή ΥΓΕΙΑΣ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΜΗΝΑ, ΠΑΡΟΧΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΦΑΠΑΞ

Κείμενο Αρθρου
Η αποζημίωση των δύο προηγούμενων άρθρων που αναφέρεται στο μέλλον καταβάλλεται σε χρηματικές δόσεις κατά μήνα. Οταν υπάρχει σπουδαίος λόγος, η αποζημίωση μπορεί να επιδικαστεί σε κεφάλαιο εφάπαξ. Ο οφειλέτης της αποζημίωσης μπορεί κατά τις περιστάσεις να υποχρεωθεί να παράσχει ασφάλεια.
Η αξίωση αποζημίωσης δεν αποκλείεται από το λόγο ότι κάποιος άλλος έχει την υποχρέωση να αποζημιώσει ή να διατρέφει αυτόν που αδικήθηκε.

Αρθρο: 931
Ημ/νία: 23.02.1946
Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ-ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Λήμματα
ΕΝΟΧΕΣ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ, ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ, ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΘΟΝΤΟΣ

Σχόλια
Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε από 18.02.1983 με το άρθρο 8 Ν. 1329/1983 (ΦΕΚ Α' 25).

Κείμενο Αρθρου
"Η αναπηρία ή η παραμόρφωση που προξενήθηκε στον παθόντα λαμβάνεται ιδιαίτερα υπόψη κατά την επιδίκαση της αποζημίωσης, αν επιδρά στο μέλλον του".

Αρθρο: 932
Ημ/νία: 23.02.1946
Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΗΘΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ

Τίτλος Αρθρου
Ικανοποίηση της ηθικής βλάβης.

Λήμματα
ΕΝΟΧΕΣ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ, ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΗΘΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ, ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΟΔΥΝΗΣ

Σχόλια
Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 3471/2006 (Α΄ 133/28.6.2006), η -κατά το π α ρ ό ν άρθρο- χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης για παράβαση του ανωτέρω νόμου ορίζεται, κατ' ελάχιστο, στο ποσό των δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000 ), εκτός αν ζητηθεί από τον ενάγοντα μικρότερο ποσό. Η χρηματική ικανοποίηση επιδικάζεται ανεξάρτητα από την αιτούμενη αποζημίωση για περιουσιακή βλάβη.Σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 3500/2006 για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας (Α΄ 232/24.10.2006), η κατά το π α ρ ό ν άρθρο χρηματική ικανοποίηση, λόγω ηθικής βλάβης του παθόντος για μία από τις πράξεις του ανωτέρω νόμου, δ ε ν μπορεί να είναι κατώτερη των χιλίων (1.000) ευρώ, ε κ τ ό ς αν ο ίδιος ο παθών ζήτησε μ ι κ ρ ό τ ε ρ ο ποσό.

Κείμενο Αρθρου
Σε περίπτωση αδικοπραξίας, ανεξάρτητα από την αποζημίωση για την περιουσιακή ζημία, το δικαστήριο μπορεί να επιδικάσει εύλογη κατά την κρίση του χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης. Αυτό ισχύει ιδίως για εκείνον που έπαθε προσβολή της υγείας, της τιμής ή της αγνείας του ή στερήθηκε την ελευθερία του. Σε περίπτωση θανάτωσης προσώπου η χρηματική αυτή ικανοποίηση μπορεί να επιδικαστεί στην οικογένεια του θύματος λόγω ψυχικής οδύνης.

Αρθρο: 933
Ημ/νία: 23.02.1946
Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΗΘΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ

Λήμματα
ΕΝΟΧΕΣ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ, ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΗΘΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ, ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΟΔΥΝΗΣ

Κείμενο Αρθρου
Η αξίωση του προηγούμενου άρθρου δεν εκχωρείται ούτε κληρονομείται, εκτός αν αναγνωρίστηκε με σύμβαση ή επιδόθηκε γι' αυτήν αγωγή.

Αρθρο: 934
Ημ/νία: 23.02.1946
Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ

Τίτλος Αρθρου
Παράνομη αφαίρεση πράγματος.

Λήμματα
ΕΝΟΧΕΣ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ, ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ, ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΗ

Κείμενο Αρθρου
Οποιος οφείλει πράγμα που αφαιρέθηκε με παράνομη πράξη είναι υπερήμερος από το χρόνο της αφαίρεσης.

Αρθρο: 935
Ημ/νία: 23.02.1946
Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ

Λήμματα
ΕΝΟΧΕΣ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ, ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ, ΔΑΠΑΝΕΣ

Κείμενο Αρθρου
Ο οφειλέτης αποζημίωσης για την αφαίρεση του πράγματος έχει για τις δαπάνες που έκανε σ' αυτό αξίωση κατά τις διατάξεις για τη διεκδίκηση πράγματος.

Αρθρο: 936
Ημ/νία: 23.02.1946
Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ

Τίτλος Αρθρου
Αποζημίωση για την αφαίρεση ή βλάβη πράγματος.

Λήμματα
ΕΝΟΧΕΣ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΑΦΑΙΡΕΣΗ Ή ΒΛΑΒΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ

Κείμενο Αρθρου
Οποιος οφείλει αποζημίωση για την αφαίρεση ή βλάβη πράγματος ελευθερώνεται καταβάλλοντάς την σ' αυτόν που ήταν νομέας του πράγματος κατά το χρόνο της αφαίρεσης ή βλάβης, εκτός αν γνωρίζει ή υπαίτια αγνοει ότι τρίτος έχει κυριότητα ή άλλο δικαίωμα πάνω σ' αυτό.

Αρθρο: 937
Ημ/νία: 23.02.1946
Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ

Τίτλος Αρθρου
Παραγραφή.

Λήμματα
ΕΝΟΧΕΣ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ, ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ, ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ

Σχόλια
Στο τέλος της πρώτης φράσης στο κείμενο του νόμου υπάρχει άνω τελεία. Για τεχνικούς λόγους έχει τεθεί τελεία και ακολουθεί κεφαλαίο γράμμα.

Κείμενο Αρθρου
Η απαίτηση από αδικοπραξία παραγράφεται μετά πενταετία, αφότου ο παθών έμαθε τη ζημία και τον υπόχρεο σε αποζημίωση. Σε κάθε όμως περίπτωση η απαίτηση παραγράφεται μετά την πάροδο είκοσι ετών από την πράξη. Αν η αδικοπραξία αποτελεί συνάμα κολάσιμη πράξη που κατά τον ποινικό νόμο υπόκειται σε μακρότερη παραγραφή, αυτή ισχύει και για την απαίτηση αποζημίωσης.

Αρθρο: 938
Ημ/νία: 23.02.1946
Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΛΘΟΝ

Τίτλος Αρθρου
Ευθύνη για ό,τι περιήλθε.

Λήμματα
ΕΝΟΧΕΣ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ, ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΛΘΟΝ

Κείμενο Αρθρου
Οποιος οφείλει αποζημίωση από αδικοπραξία έχει την υποχρέωση, κατά τις διατάξεις για τον αδικαιολόγητο πλουτισμό, να αποδώσει ό,τι περιήλθε σ' αυτόν, ακόμη και αν η απαίτηση από την αδικοπραξία έχει παραγραφεί.Πηγή: www.ministryofjustice.g

Δεν υπάρχουν σχόλια: