Κυριακή, 29 Δεκεμβρίου 2013

ΕΞ ΑΔΙΑΘΕΤΟΥ ΔΙΑΔΟΧΗ ΑΚ 1813-1824

Αρθρο: 1813
Ημ/νία: 23.02.1946
Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΩΤΗ ΤΑΞΗ

Τίτλος Αρθρου
Πρώτη τάξη
Λήμματα
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΕΞ ΑΔΙΑΘΕΤΟΥ ΔΙΑΔΟΧΗ, ΔΙΑΔΟΧΗ ΤΑΞΕΩΝ, ΠΡΩΤΗ ΤΑΞΗ

Κείμενο Αρθρου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΕΞ ΑΔΙΑΘΕΤΟΥ ΔΙΑΔΟΧΗ
Ως κληρονόμοι εξ αδιαθέτου στην πρώτη τάξη καλούνται οι κατιόντες του κληρονομουμένου. Ο πλησιέστερος απ' αυτούς αποκλείει τον απώτερο της ίδιας ρίζας.
Στη θέση κατιόντος που δεν ζει κατά την επαγωγή υπεισέρχονται οι κατιόντες που μέσω αυτού συνδέονται με συγγένεια με τον κληρονομούμενο (διαδοχή κατά ρίζες).
Τα τέκνα κληρονομούν κατ' ισομοιρία.

Αρθρο: 1814
Ημ/νία: 23.02.1946
Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΕΥΤΕΡΗ ΤΑΞΗ

Τίτλος Αρθρου
Δεύτερη τάξη
Λήμματα
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΕΞ ΑΔΙΑΘΕΤΟΥ ΔΙΑΔΟΧΗ, ΔΙΑΔΟΧΗ ΤΑΞΕΩΝ, ΔΕΥΤΕΡΗ ΤΑΞΗ
Κείμενο Αρθρου
Στη δεύτερη τάξη καλούνται μαζί οι γονείς του κληρονομουμένου, οι αδελφοί, καθώς και τέκνα και έγγονοι αδελφών που έχουν πεθάνει πριν απ' αυτόν. Οι γονείς και οι αδελφοί κληρονομούν κατ' ισομοιρία και τα τέκνα ή οι έγγονοι αδελφών που έχουν πεθάνει πριν από τον κληρονομούμενο κληρονομούν κατά ρίζες. Τα τέκνα αδελφού του κληρονομουμένου που έχει πεθάνει πριν απ' αυτόν αποκλείουν τους εγγόνους της ίδιας ρίζας.

Αρθρο: 1815
Ημ/νία: 23.02.1946
Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΤΕΡΟΘΑΛΕΙΣ ΑΔΕΛΦΟΙ (ΕΞ ΑΔΙΑΘΕΤΟΥ ΔΙΑΔΟΧΗ)

Τίτλος Αρθρου
Ετεροθαλείς αδελφοί
Λήμματα
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΕΞ ΑΔΙΑΘΕΤΟΥ ΔΙΑΔΟΧΗ, ΔΙΑΔΟΧΗ ΤΑΞΕΩΝ, ΔΕΥΤΕΡΗ ΤΑΞΗ, ΕΤΕΡΟΘΑΛΕΙΣ ΑΔΕΛΦΟΙ
Κείμενο Αρθρου
Ετεροθαλείς αδελφοί, αν συντρέχουν με γονείς ή με αμφιθαλείς ή με τέκνα ή εγγόνους αμφιθαλών αδελφών, παίρνουν το μισό της μερίδας που ανήκει στους αμφιθαλείς. Το μισό επίσης παίρνουν και τα τέκνα ή οι έγγονοι ετεροθαλών αδελφών που έχουν πεθάνει πριν από τον
κληρονομούμενο.

Αρθρο: 1816
Ημ/νία: 23.02.1946
Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΤΡΙΤΗ ΤΑΞΗ

Τίτλος Αρθρου
Τρίτη τάξη
Λήμματα
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΕΞ ΑΔΙΑΘΕΤΟΥ ΔΙΑΔΟΧΗ, ΔΙΑΔΟΧΗ ΤΑΞΕΩΝ, ΤΡΙΤΗ ΤΑΞΗ
Κείμενο Αρθρου
Στην τρίτη τάξη καλούνται οι παππούδες και οι γιαγιάδες του κληρονομουμένου και από τους κατιόντες τους τα τέκνα και οι έγγονοι. Αν κατά την επαγωγή ζουν οι παππούδες και οι γιαγιάδες και των δύο γραμμών, κληρονομούν μόνο αυτοί κατ' ισομοιρία. Αν κατά την επαγωγή δεν ζει ο παππούς ή η γιαγιά από την πατρική ή τη μητρική γραμμή, στη θέση εκείνου που έχει πεθάνει υπεισέρχονται τα τέκνα και οι εγγονοί του. Αν δεν υπάρχουν τέκνα και έγγονοι, η μερίδα αυτού που έχει πεθάνει περιέρχεται στον παππού ή τη γιαγιά, της ίδιας γραμμής και, αν δεν υπάρχει, στα τέκνα και στους εγγόνους του. Αν κατά την επαγωγή δεν ζουν ο παππούς και η γιαγιά, είτε από την πατρική είτε από τη μητρική γραμμή και δεν υπάρχουν τέκνα και έγγονοι αυτών που έχουν πεθάνει, κληρονομούν μόνο ο παππούς ή η γιαγιά ή τα τέκνα και οι έγγονοί τους από την άλλη γραμμή.
Τα τέκνα κληρονομούν κατ' ισομοιρία και αποκλείουν τους εγγόνους της ίδιας ρίζας. Οι έγγονοι κληρονομούν κατά ρίζες.

Αρθρο: 1817
Ημ/νία: 23.02.1946
Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΑΞΗ

Τίτλος Αρθρου
Τέταρτη τάξη
Λήμματα
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΕΞ ΑΔΙΑΘΕΤΟΥ ΔΙΑΔΟΧΗ, ΔΙΑΔΟΧΗ ΤΑΞΕΩΝ, ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΑΞΗ
Κείμενο Αρθρου
Στην τέταρτη τάξη καλούνται οι προπαππούδες και οι προγιαγιάδες του κληρονομουμένου.
Οι προπαππούδες και οι προγιαγιάδες που ζουν κατά το χρόνο της επαγωγής κληρονομούν κατ' ισομοιρία ανεξάρτητα αν ανήκουν στην ίδια ή σε διάφορες γραμμές.

Αρθρο: 1818
Ημ/νία: 23.02.1946
Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΔΟΧΗ ΚΑΤΑ ΡΙΖΕΣ

Τίτλος Αρθρου
Δικαίωμα από περισσότερες ρίζες
Λήμματα
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΕΞ ΑΔΙΑΘΕΤΟΥ ΔΙΑΔΟΧΗ, ΔΙΑΔΟΧΗ ΚΑΤΑ ΡΙΖΕΣ
Κείμενο Αρθρου
Οποιος στην περίπτωση της διαδοχής κατά ρίζες ανήκει σε περισσότερες ρίζες παίρνει τη μερίδα που ανήκει σε κάθε ρίζα. Κάθε μερίδα θεωρείται ιδιαίτερη κληρονομική μερίδα.

Αρθρο: 1819
Ημ/νία: 23.02.1946
Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΔΟΧΗ ΤΑΞΕΩΝ

Τίτλος Αρθρου
Διαδοχή τάξεων
Λήμματα
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΕΞ ΑΔΙΑΘΕΤΟΥ ΔΙΑΔΟΧΗ, ΔΙΑΔΟΧΗ ΤΑΞΕΩΝ
Κείμενο Αρθρου
Δεν καλείται στην κληρονομία συγγενής, εφόσον υπάρχει άλλος συγγενής προηγούμενης τάξης που καλείται ως κληρονόμος.

Αρθρο: 1820
Ημ/νία: 23.02.1946
Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΠΙΖΩΝ ΣΥΖΥΓΟΣ-ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ

Τίτλος Αρθρου
Σύζυγος που επιζεί
Λήμματα
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΕΞ ΑΔΙΑΘΕΤΟΥ ΔΙΑΔΟΧΗ, ΕΠΙΖΩΝ ΣΥΖΥΓΟΣ, ΕΞΑΙΡΕΤΟ
Σχόλια
Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε από 18.02.1983 με το άρθρο 25 Ν. 1329/1983 (ΦΕΚ Α' 25).
Κείμενο Αρθρου
"Εκείνος από τους συζύγους που επιζεί καλείται, ως κληρονόμος εξ αδιαθέτου, με τους συγγενείς της πρώτης τάξης στο τέταρτο και με τους συγγενείς των άλλων τάξεων στο μισό της κληρονομίας. Επιπλέον παίρνει ως εξαίρετο, ανεξάρτητα από την τάξη με την οποία καλείται, τα έπιπλα, σκεύη, ενδύματα και άλλα τέτοια οικιακά αντικείμενα που τα
χρησιμοποιούσαν είτε μόνος εκείνος που επιζεί είτε και οι δύο σύζυγοι. Αν όμως υπάρχουν τέκνα του συζύγου που πέθανε, λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες και αυτών, εφόσον το επιβάλλουν οι ειδικές περιστάσεις για λόγους επιείκειας".

Αρθρο: 1821
Ημ/νία: 23.02.1946
Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΜΠΤΗ ΤΑΞΗ

Τίτλος Αρθρου
Πέμπτη τάξη
Λήμματα
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΕΞ ΑΔΙΑΘΕΤΟΥ ΔΙΑΔΟΧΗ, ΔΙΑΔΟΧΗ ΤΑΞΕΩΝ, ΠΕΜΠΤΗ ΤΑΞΗ, ΕΠΙΖΩΝ ΣΥΖΥΓΟΣ
Κείμενο Αρθρου
Αν δεν υπάρχουν συγγενείς της πρώτης, της δεύτερης, της τρίτης και της τέταρτης τάξης, ο σύζυγος που επιζεί καλείται ως εξ αδιαθέτου κληρονόμος σε ολόκληρη την κληρονομία.

Αρθρο: 1822
Ημ/νία: 23.02.1946
Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΥΖΥΓΟΥ (ΕΠΙΖΩΝ ΣΥΖΥΓΟΣ)

Τίτλος Αρθρου
Αποκλεισμός συζύγου
Λήμματα
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΕΞ ΑΔΙΑΘΕΤΟΥ ΔΙΑΔΟΧΗ, ΕΠΙΖΩΝ ΣΥΖΥΓΟΣ, ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΥΖΥΓΟΥ
Σχόλια
Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε από 18.02.1983 με το άρθρο 25 Ν. 1329/1983 (ΦΕΚ Α' 25).
Κείμενο Αρθρου
"Το κληρονομικό δικαίωμα, καθώς και το δικαίωμα στο εξαίρετο του συζύγου που επιζεί αποκλείονται, αν ο κληρονομούμενος, έχοντας βάσιμο λόγο διαζυγίου, είχε ασκήσει την αγωγή διαζυγίου κατά του συζύγου του".

Αρθρο: 1823
Ημ/νία: 23.02.1946
Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ (ΕΠΙΖΩΝ ΣΥΖΥΓΟΣ)

Τίτλος Αρθρου
Προσαύξηση
Λήμματα
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΕΞ ΑΔΙΑΘΕΤΟΥ ΔΙΑΔΟΧΗ, ΕΚΠΤΩΣΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥ
Κείμενο Αρθρου
Αν ο εξ αδιαθέτου κληρονόμος εξέπεσε πριν από την επαγωγή ή μετά την επαγωγή και από την αιτία αυτη αυξήθηκε η μερίδα άλλου εξ αδιαθέτου κληρονόμου, το μέρος κατά το οποίο επήλθε η αύξηση αυτή θεωρείται ιδιαίτερη κληρονομική μερίδα ως προς τις κληροδοσίες ή τον τρόπο που βαρύνουν τον κληρονόμο αυτόν ή εκείνον που εξέπεσε, καθώς και ως προς την υποχρέωση της συνεισφοράς.

Αρθρο: 1824
Ημ/νία: 23.02.1946
Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΚΤΗ ΤΑΞΗ

Τίτλος Αρθρου
Εκτη τάξη
Λήμματα
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΕΞ ΑΔΙΑΘΕΤΟΥ ΔΙΑΔΟΧΗ, ΔΙΑΔΟΧΗ ΤΑΞΕΩΝ, ΕΚΤΗ ΤΑΞΗ, ΔΗΜΟΣΙΟ
Κείμενο Αρθρου
Αν κατά την επαγωγή της κληρονομίας δεν υπάρχει ούτε συγγενής από εκείνους που καλούνται κατά το νόμο, ούτε σύζυγος του κληρονομουμένου, ως εξ αδιαθέτου κληρονόμος καλείται το δημόσιο. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Όταν πεθαίνει κάποιος χωρίς να αφήσει διαθήκη, τότε καλείται αδιάθετος, και τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις της εξ αδιαθέτου κληρονομικής διαδοχής.
Οι διατάξεις αυτές ισχύουν, όταν:

1.       Ο αποθανών δεν έχει συντάξει διαθήκη.
2.       Ο αποθανών έχει συντάξει διαθήκη, αλλά έχει κριθεί άκυρη.
3.      Ο αποθανών έχει συντάξει έγκυρη διαθήκη η οποία ρυθμίζει μόνον ορισμένο μέρος της περιουσίας του - το υπόλοιπο κατανέμεται βάσει των διατάξεων της εξ αδιαθέτου κληρονομικής διαδοχής.

Τα άρθρα 1813 - 1824 του Αστικού Κώδικα (ΑΚ) παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τους κληρονόμους της περιουσίας ενός ατόμου που έχει πεθάνει χωρίς να έχει αφήσει  διαθήκη. Συγκεκριμένα:

Η πρώτη τάξη κληρονόμων είναι οι απόγονοι του εκλιπόντος. Ο πιο κοντινός απόγονος αποκλείει κάποιον απώτερο απόγονο της ίδιας ρίζας. Τα παιδιά κληρονομούν σε ίσα μέρη. Ο/Η σύζυγος που επιζεί ανήκει σε αυτή την κατηγορία και το μερίδιό του / της είναι το ¼ της κληρονομιαίας περιουσίας.

Η δεύτερη κατηγορία αποτελείται από τους γονείς, τα αδέλφια του θανόντος, καθώς και τα παιδιά και τα εγγόνια των αδερφών που έχουν προαποβιώσει  του θανόντος.

Η τρίτη κατηγορία αποτελείται από τους παππούδες και γιαγιάδες του θανόντος και τα παιδιά και τα εγγόνια των απογόνων τους. Εάν, κατά την επαγωγή της κληρονομιάς στους κληρονόμους, οι παππούδες και γιαγιάδες και των δύο πλευρών/γραμμών είναι ζωντανοί, τότε αυτοί είναι οι μόνοι που κληρονομούν σε ίσα μέρη. Από την άλλη πλευρά/γραμμών, αν οι παππούδες και από τις δύο πλευρές έχουν αποβιώσει, τότε κληρονομούν τα παιδιά και τα εγγόνια τους.

Η τέταρτη κατηγορία κληρονόμων αποτελείται από τους προπαππούδες και τις προγιαγιάδες του θανόντος. Εάν είναι ζωντανοί κατά την επαγωγή της
κληρονομιάς σε αυτούς, κληρονομούν σε ίσα μέρη, ανεξάρτητα από το αν ανήκουν στην ίδια ή διαφορετική πλευρά/γραμμή.

Αν δεν υπάρχουν συγγενείς από τις ανωτέρω τέσσερις κατηγορίες, τότε ο/η σύζυγος του θανόντος καλείται να την/τον διαδεχτεί ως εξ αδιαθέτου κληρονόμος στο σύνολο της κληρονομίας. Τέλος, όταν δεν βρεθεί κανείς συγγενής ή σύζυγος, ως εξ αδιαθέτου κληρονόμος καλείται το κράτος.

Πηγή: http://www.greece-lawyer.com

Δεν υπάρχουν σχόλια: