Κυριακή, 22 Σεπτεμβρίου 2013

ΕΝΝΟΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΔΙΚΑΙΟ – ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥ – ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΥ
Ι. ΔΙΚΑΙΟ
1. Έννοια: το σύνολο των κανόνων που ρυθμίζουν σε συγκεκριμένο χώρο και χρόνο με τρόπο υποχρεωτικό, εξαναγκαστικό και ετερόνομο τη συμπεριφορά των μελών της κοινωνίας και την οργάνωση αυτής σε κράτος. (Επιγραμματικά: το Δίκαιο είναι εξαναγκαστοί κανόνες συμπεριφοράς και πολιτειακής οργάνωσης).
2. Εννοιολογικά Χαρακτηριστικά:
Α) ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ: περιέχει κανόνες, δηλαδή προτάσεις δεοντολογικές, που αναφέρονται στο «δέον» (πρέπει) κι όχι στο «όν» (είναι).
Β) ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ: οργάνωση της κοινωνίας και η ρύθμιση της συμβίωσης των μελών της. Θετικό Δίκαιο: σύνολο κανόνων δικαίου που πηγάζουν από συγκεκριμένη πολιτεία και ισχύουν στο έδαφός της.
Γ) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΤΗΤΑ: Θεσπίζεται με τρόπο επιτακτικό απαιτώντας συμμόρφωση και δεν αφήνει την τήρησή του στη διακριτική ευχέρεια των μελών της κοινωνίας.
Δ) ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟ: η συμμόρφωση είναι αναγκαστική. Προβλέπεται ο τρόπος, τα όργανα και τα μέσα με τα οποία εξαναγκάζονται έμμεσα (με απειλές) οι απείθαρχοι ή άμεσα να τηρούν τις επιταγές του Δικαίου.
Ε) ΕΤΕΡΟΝΟΜΗ: δεν πηγάζει δηλαδή από τον εσωτερικό κόσμο του ανθρώπου κι ούτε θεμελιώνεται στη βούληση του. Το Δίκαιο επιβάλλεται από την οργανωμένη κοινωνία.
ΙΙ. ΚΑΝΟΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ
Έννοια: είναι μια γενική κι αφηρημένη πρόταση που ρυθμίζει ετερόνομα κι εξαναγκαστικά την συμπεριφορά των ανθρώπων στην κοινωνία.
ΙΙΙ. ΠΗΓΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ – ΑΡΘΡΟ 1 ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ (ΝΟΜΟΣ & ΕΘΙΜΟ)
Α. ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ / ΑΜΕΣΕΣ
1. ΝΟΜΟΣ (γραπτό δίκαιο) -> α. Τυπικός και β. Ουσιαστικός
2. ΕΘΙΜΟ (άγραφο δίκαιο) : διαμορφώνεται με μακροχρόνια κι ομοιόμορφη τήρηση συγκεκριμένης συμπεριφοράς των μελών της κοινωνίας με την κοινή πεποίθηση ότι αυτή η συμπεριφορά είναι υποχρεωτική (συνείδηση δικαίου).
3. ΟΙ ΓΕΝΙΚΩΣ ΠΑΡΑΔΕΔΕΓΜΕΝΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ.
Β. ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΕΙΣ / ΕΜΜΕΣΕΣ
1. ΣΥΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΗΘΗ: τρόποι ενέργειας που ακολουθούνται στις συναλλαγές.
2. ΧΡΗΣΤΑ ΗΘΗ: ιδέες κι αντιλήψεις του χρηστού και δίκαιου ανθρώπου για την δράση που αναπτύσσεται σε ορισμένη κοινωνία.
3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΚΑΛΗ ΠΙΣΤΗ
4. ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
5. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
ΙV. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ)

ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ: το σύνολο των κανόνων δικαίου που ρυθμίζουν τις σχέσεις στις οποίες μετέχει πρόσωπο που ασκεί κρατική εξουσία με τρόχο την εξυπηρέτηση δημοσίου συμφέροντος (imperium)
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ: το σύνολο των κανόνων δικαίου που ρυθμίζουν τις σχέσεις μεταξύ ιδιωτών, δηλαδή προσώπων που δεν ασκούν δημόσια εξουσίας και από την άποψη αυτή είναι ισότιμα.
V. ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

1. Έννοια: το σύνολο των κανόνων που ρυθμίζουν τις ιδιωτικές σχέσεις των προσώπων ανεξάρτητα από το επάγγελμα τους.
2. ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ: κωδικοποίησης όλης της νομοθεσίας που αφορά στην ιδιωτική, κοινωνική, οικονομική μας ζωή. Τέθηκε σε ισχύ την 23.02.1946 – Ισχύει μέχρι και σήμερα με αρκετές τροποποιήσεις, ιδίως όσον αφορά το οικογενειακό δίκαιο. Αποτελείται από πέντε τμήματα (Βιβλία):
VI. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Είναι το σύνολο των κανόνων (ιδιωτικού δικαίου) που ρυθμίζουν θέματα που αφορούν των κανόνα δικαίου, τα υποκείμενα των εννόμων σχέσεων, το δικαίωμα και την δικαιοπραξία.
Είναι το πρώτο βιβλίο του Αστικού Κώδικα και περιλαμβάνει τα άρθρα 1-3 και 34-285.
VII. ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
 I.    ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥ
Η Ικανότητα να είναι κανείς υποκείμενο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων
Υποκείμενα έννομων σχέσεων είναι τα πρόσωπα  τα οποία είναι Υποκείμενα δικαιωμάτων και υποχρεώσεων γιατί από κάθε έννομη Σχέση πηγάζουν δικαιώματα και Υποχρεώσεις
II.    ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
1.    Φυσικά πρόσωπα
Όλοι οι άνθρωποι ανεξαρτήτως Ηλικίας , φύλου , ιθαγένειας
2.    Νομικά πρόσωπα
Ενώσεις προσώπων που επιδιώκουν ορισμένο σκοπό ‘η σύνολα περιούσιας που έχουν ταχθεί για ορισμένο σκοπό, τηρώντας τους όρους του νόμου , αυτοτελή προσωπικότητα (νομική) δηλ είναι Υποκείμενα δικαιωμάτων και υποχρεώσεων-
αυτά ονομάζονται Νομικά πρόσωπα γιατί δεν είναι όπως ο άνθρωπος αλλά την νομική τους υπόσταση την παίρνουν από τον νόμο


ΠΗΓΗ:  http://dimitriosmoridis.wordpress.com/about/

Δεν υπάρχουν σχόλια: