Τρίτη, 22 Ιανουαρίου 2013

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Α ΤΣΑΜΗΣ)

Ποια είναι η έννοια της νομοθετικής εξουσιοδότησης;

Υπάρχει μετατόπιση της νομοθετικής εξουσίας στην εκτελεστική εξουσία. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ψήφιση, η έκδοση και η δημοσίευση ενός τυπικού νόμου, ο οποίος παρέχει εξουσιοδότηση, άλλοτε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, άλλοτε στη Διοίκηση, προς έκδοση κανονικστικών διαταγμάτων.
Ύστερα από την νομοθετική εξουσιοδότηση, ο αρμόδιος Υπουργός κάνει την σχετική πρόταση την οποία προσυπογράφει. Υπογράφεται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και έτσι έχουμε το κανονιστικό διάταγμα, αφού προηγουμένως εκδοθεί και δημοσιευθεί.
Εκτός από τους Υπουργούς, η εξουσιοδότηση παρέχεται και σε άλλα όργανα της Διοίκησης, τα οποία εκδίδουν τις λεγόμενες κανονιστικές πράξεις, με τις οποίες ρυθμίζοντια ειδικότερα θέματα ή θέματα με τοπικό ενδιαφέρον ή με χαρακτήρα τεχνικό ή λεπτομερειακό πχ η εξουσιοδότηση  για την άρδευση των κτημάτων.
Αρμόδιος είναι ο Νομάρχης. Όταν όμως παρέχεται εξουσιοδότηση, η οποία αφορά την συσκευασία του πόσιμου ύδατος, εξουσιοδοτημένος είναι ο αρμόδιος Υπουργός.

Πόσα είναι τα είδη της εξουσιοδοτήσεως;

Η γενική και η ειδική εξουσιοδότηση.
α) Γενική εξουσιοδότηση
Η εξουσιοδότηση παρέχεται με τυπικό νόμο, ο οποίος ψηφίζεται στην Ολομέλεια της Βουλής. Η εξουσιοδότηση παρέχεται με τους νόμους - πλαίσια, με τους οποίους καθορίζονται οι γενικές αρχές και κατευθύνσεις στα αρμόδια όργανα.
Οι προϋποθέσεις των νόμων αυτών είναι: ι) πρέπει να ψηφισθούν από την Ολομέλεια ιι) δεν μπορεί να παρέχεται εξουσιοδότηση για θέματα, για τα οποία έχει αποκλειστικά αρμοδιότητα η Ολομέλεια της Βουλής (άρθρα 43 παρ. 5 & 72 Σ) ιιι) υπάρχει χρονικός περιορισμός για την άσκηση της παρεχόμενης εξουσιοδοτήσεως, ο οποίος αποτελεί αποκλειστική προθεσμία, η πάροδος της οποίας αποστερεί το αρμόδιο όργανο να εκδώσει το σχετικό διάταγμα, για το οποίο υπάρχει η σχετική εξουσιοδότηση.
β) Ειδική εξουσιοδότηση
Θα πρέπει να μνημονεύονται ρητά τα θέματα για τα οποία θα πρέπει να εκδοθεί το κανονιστικό διάταγμα.

Ελέγχονται από το Συμβούλιο της Επικρατείας τα κανονιστικά διατάγματα και οι κανονιστικές πράξεις;

Ναι, υποβάλλονται μάλιστα και στο Συμβούλιο της Επικράτειας προς επεξεργασία.

Τι γνωρίζετε για τα κανονιστικά  διατάγματα του άρθρου 43 παρ. 1;

Εκδίδονται χωρίς καμιά εξουσιοδότηση, ύστερα από πρόταση του αρμόδιου Υπουργού και την προσυπογραφή αυτού.
Εκδίδονται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Πόσα είναι τα είδη των διαταγμάτων αυτών;

α) είναι ατομικά, όταν εφαρμόζουν τον νόμο σε μία ατομική περίπτωση. Πρόκειται για ατομικές διοικητικές πράξεις, β) είναι εκτελεστικά - κανονιστικά διατάγματα, με τα οποία τίθενται γενικοί και αφηρημένοι κανόνες δικαίου, δευτερεύοντες και συμπληρωματικοί. Τα διατάγματα αυτά είναι αναγκαία για την εκτέλεση των νόμων και δεν μπορεί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας να αναστείλει την εφαρμογή τους, ούτε να εξαιρέσει κανέναν από την εκτέλεσή της.

Ποιά είναι η δύναμη της τυπικής ισχύος των κανονιστικών διαταγμάτων και των κανονιστικών πράξεων, που εκδίδονται ύστερα από νομοθετική εξουσιοδότηση;

Η τυπική ισχύς είναι ίση με την τυπική ισχύ του εξουσιοδοτούντος νόμου. Πρακτική σημασία:
α) Μπορούν να έχουν αναδρομική δύναμη, εφόσον αυτό επιτρέπεται από την εξουσιοδοτική πράξη,
β) Μπορούν να καταργήσουν ή να τροποποιήσουν ακόμα και γενικότερο τυπικό νόμο ή γενικότερη προγενέστερη κανονιστική πράξη,
γ) Η κατάργηση του εξουσιοδοτούντος νόμου δεν επιφέρει και την κατάργηση των κανονιστικών διαταγμάτων. Η κατάργηση ή η τροποποίηση αυτών επέρχεται με νεώτερο νόμο, εφόσον τούτο προβλέπεται ρητά ή με νεότερο ή ειδικότερο κανονιστικό διάταγμα ή κανονιστική πράξη της ίδιας νομικής φύσης (άρθρο 43 παρ. 2 και 4, Βενιζέλος, σελ. 130).

Σε ποιές περιπτώσεις εκδίδονται πράξεις νομοθετικού περιεχομένου από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας;

α) Σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1: σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μπορεί, ύστερα από πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, να εκδίδει πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. Οι πράξεις αυτές υποβάλλονται στη Βουλή προς κύρωση, μέσα σε σαράντα μέρες από τη σύγκληση της βουλής (άρθρο 72 παρ. 1 Σ). Θα πρέπει να εγκριθούν μέσα σε τρεις μήνες από την υποβολή τους. Αν παραβιαστούν οι προθεσμίες αυτές ή δεν εγκριθούν από την Βουλή, παύουν να ισχύουν.
β) Σύμφωνα με το άρθρο 48 του Συντάγματος : σε περίπτωση πολέμου, επιστράτευσης εξαιτίας εξωτερικών κινδύνων ή άμεσης απειλής της εθνικής ασφάλειας, καθώς και αν εκδηλωθεί ένοπλο κίνημα για την ανατροπή του Δημοκρατικού Πολιτεύματος, η Βουλή με απόφασή της, που λαμβάνεται ύστερα από πρόταση της κυβέρνησης, θέτει σε εφαρμογή, σε ολόκληρη την Επικράτεια ή σε τμήμα αυτής το νόμο για κατάσταση πολιορκίας... Στην περίπτωση αυτή, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ύστερα από πρόταση της Κυβέρνησης μπορεί να εκδίδει πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, για να αντιμετωπιστούν επείγουσες ανάγκες ή για να αποκατασταθεί ταχύτερα η λειτουργία των συνταγματικών θεσμών. Οι πράξεις αυτές υποβάλλονται για κύρωση στη Βουλή, μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την σύγκληση της σε σύνοδο και παύουν να ισχύουν αν δεν υποβληθούν στη Βουλή μέσα σε δεκαπέντε ημέρες ή δεν εγκριθούν μέσα σε 15 ημέρες, από τότε που υποβλήθηκαν.


Δεν υπάρχουν σχόλια: