Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2012

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΡΑΝΩΝ ΑΡΘΡΑ 122-126 ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΑΠΟ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ

ΑΡΘΡΟ 122
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΡΑΝΩΝ

Επιτροπές από πέντε τουλάχιστον μέλη, που έχουν σκοπό να συγκεντρώσουν χρήματα ή άλλα αντικείμενα με εράνους, γιορτές ή άλλα παρόμοια μέσα, για την εξυπηρέτηση ορισμένου σκοπού δημόσιου ή κοινωφελούς (επιτροπές εράνων), αποκτούν νομική προσωπικότητα με διάταγμα.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
Επιτροπή εράνου σύμφωνα με τη διάταξη είναι η με διάταγμα εγκρινομένη ένωση πέντε τουλάχιστον προσώπων με σκοπό τη συλλογή χρημάτων ή άλλων αντικειμένων για την εξυπηρέτηση ορισμένου δημόσιου ή κοινωφελούς σκοπού.
Η επιτροπή εράνου παρά την ομοιότητά της με το ίδρυμα διαφέρει αφενός μεν διότι ο σκοπός της είναι παροδικός αφετέρου γιατί η αφιερούμενη περιουσία για την εξυπηρέτηση του σκοπού συγκεντρώνεται εκ των υστέρων από διάφορα πρόσωπα που δεν είναι εκ των προτέρων καθορισμένα.
Η συλλογή των χρημάτων ή άλλων αντικειμένων γίνεται κυρίως με έρανο αλλά και με δημόσιες παραστάσεις, φιλανθρωπικές εορτές ή αγορές.
Προϋποθέσεις σύστασης επιτροπής: (α) ένωση πέντε τουλάχιστον προσώπων (φυσικά ή νομικά ικανά όμως για δικαιοπραξία) (β) συστατική πράξη, η οποία υπόκεινται σε έγγραφο τύπο και περιλαμβάνει τις δηλώσεις των προσώπων για τη σύσταση της επιτροπής και τον επιδιωκόμενο σκοπό που μπορεί να είναι δημόσιος ή κοινωφελής και (γ) έκδοση διατάγματος που να εγκρίνει τη σύσταση της ερανικής επιτροπής.
Οι παροχές των τρίτων προς την ερανική επιτροπή αποτελούν δωρεές υπό τρόπον και δεν υπόκειται σε ανάκληση.
Ο τρίτος υπέρ του οποίου ενεργήθηκε ο έρανος έχει αγωγή κατ΄ αυτού που ενήργησε τον έρανο για τα εισπραχθέντα.


ΑΡΘΡΟ 123
ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ

Το διάταγμα περιέχει τον οργανισμό και τα μέλη της επιτροπής και καθορίζει το έργο και την έδρα της, καθώς και το χρονικό διάστημα για να περατώσει το έργο της.
Το διάστημα αυτό μπορεί να παραταθεί.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Με τη διάταξη καθορίζεται το περιεχόμενο του εγκριτικού διατάγματος. Αυτό περιλαμβάνει: (α) τον οργανισμό της επιτροπής που πρέπει να καθορίζεται στην συστατική πράξη, αν δεν καθορίζεται ή καθορίστηκε ατελώς, καθορίζεται από το διάταγμα το οποίο μπορεί και να τον τροποποιεί, το μόνο όργανο της επιτροπής είναι η διοίκησή της που αποτελείται από όλα τα μέλη της και ασκείται κατά τις γενικές διατάξεις περί νομικών προσώπων (άρθρο 65 επ ΑΚ) (β) τα μέλη της επιτροπής, η διοίκηση είναι ελεύθερη με διάταγμα να αντικαθιστά τα μέλη και να συμπληρώσει αυτά που λείπουν (γ) το έργο και την έδρα της επιτροπής, ως έργο νοείται ο τρόπος με τον οποίο θα γίνει η συλλογή των χρημάτων ή άλλων αντικειμένων και ο τρόπος ικανοποίήσεως του σκοπού (δ) το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο η επιτροπή πρέπει να περατώσει το έργο της, το διάστημα αυτό μπορεί να παραταθεί με διάταγμα που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως πριν όμως από τη λήξη του χρόνου που έχει ήδη ταχθεί.

ΑΡΘΡΟ 124
ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΩΣ

Η επιτροπή παύει να υπάρχει μόλις περάσει ο χρόνος που είχε ταχθεί ή περατωθεί το έργο της.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Σύμφωνα με τη διάταξη η επιτροπή παύει να υπάρχει με την πάροδο του αρχικού χρόνου που είχε ταχθεί με διάταγμα ή του κατά παράταση τέτοιου, και ανεξάρτητα από το αν περατώθηκε ή όχι το έργο της.
Παύση της επιτροπής επέρχεται και με την περάτωση του έργου της, έστω και αν δεν πέρασε ο χρόνος που είχε ταχθεί για αυτό.
Για την παύση δεν απαιτείται η έκδοση διατάγματος. γιατί αυτή επέρχεται αυτοδικαίως.
Μετά την παύση ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισεως που ρυθμίζεται από τις γενικές διατάξεις (ΑΚ 72-77), η δε τυχόν απομένουσα περιουσία περιέρχεται στο Δημόσιο.

ΑΡΘΡΟ 125
ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΔΙΑΤΑΓΜΑ

Η επιτροπή μπορεί να διαλυθεί με διάταγμα: 1. αν αποφασίσει η ίδια να διαλυθεί 2. αν έχει παρεκκλίνει από το έργο της 3. αν η εκτέλεση του έργου της έγινε ανέφικτη ή συνάγεται οπωσδήποτε ότι εγκαταλείφθηκε 4. αν ο σκοπός έγινε παράνομος ή ανήθικος ή αντιβαίνει στη δημόσια τάξη.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Η διάλυση της ερανικής επιτροπής για τους λόγους που προβλέπει η διάταξη επέρχεται με τη δημοσίευση του διατάγματος για τη διάλυσή της.
Η διάλυσή της επιτροπής για τους παραπάνω λόγους εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της αρμόδιας αρχής.
Μετά τη διάλυση ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης, η δε περιουσία που απομένει περιέρχεται στο Δημόσιο (ΑΚ 77) καθόσον αυτή δεν μπορεί να διανεμηθεί στα μέλη της ή σε ορισμένα πρόσωπα.

ΑΡΘΡΟ 126
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

Αν ο οργανισμός προβλέπει ότι η περιουσία που έχει συγκεντρωθεί από την επιτροπή θα χρησιμοποιηθεί για ορισμένο διαρκή σκοπό, για την περαιτέρω εκπλήρωσή του πρέπει να συσταθεί ίδρυμα και εφαρμόζονται οι διατάξεις για το ίδρυμα.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Η διάταξη ρυθμίζει την περίπτωση που ο οργανισμός προβλέπει ότι η περιουσία που έχει συγκεντρωθεί από την επιτροπή θα χρησιμοποιηθεί για ορισμένο διαρκή σκοπό. Σε τέτοια περίπτωση η διάταξη ορίζει ότι για την περαιτέρω εκπλήρωση του σκοπού θα πρέπει να συσταθεί ίδρυμα.
Για τη μετατροπή αυτήτης ερανικής επιτροπής σε ίδρυμα απαιτείται η έκδοση διατάγματος, από τη δημοσίευση δε αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως επέρχεται η σύσταση του ιδρύματος, χωρίς να απαιτείται κατάρτιση ιδρυτικής πράξης από την επιτροπή, ούτε η διάλυση και η εκκαθάριση της επιτροπής.
Η περιουσία περιέρχεται αυτοδικαίως στο ίδρυμα και δεν απαιτούνται μεταβιβαστικές πράξεις.
Κατά τον ίδιο τρόπο περιέρχονται και οι υποχρεώσεις της επιτροπής στο ίδρυμα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: