Πέμπτη, 29 Νοεμβρίου 2012

Σ.Ο.Σ. ΙΔΡΥΜΑ ΑΡΘΡΑ 108-121 ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΑΠΟ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ

ΑΡΘΡΟ 108
ΙΔΡΥΜΑ

Αν με ιδρυτική πράξη μια περιουσία ορίστηκε για να εξυπηρετηθεί ορισμένος σκοπός, το ίδρυμα αποκτά προσωπικότητα με διάταγμα που εγκρίνει τη σύστασή του.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ίδρυμα είναι η έχουσα νομική προσωπικότητα οργάνωση που επιδιώκει ορισμένο σκοπό με την περιουσία που τάχθηκε για την εξυπηρέτηση του σκοπού.
Όπως προκύπτει από τον ορισμό στοιχεία του ιδρύματος είναι: (α) ο οργανισμός δηλαδή ο τρόπος διοίκησης και λειτουργίας (β) ο σκοπός (γ) η περιουσία και (δ) η νομική προσωπικότητα.
Προϋποθέσεις σύστασης του ιδρύματος είναι: (α) ιδρυτική (συστατική) πράξη με την οποία εκφράζεται η θέληση του ιδρυτή να αφιερώσει ορισμένη περιουσία για εξυπηρέτηση ορισμένου σκοπού, πρόκειται για μονομερή μη απευθυντέα δήλωση βουλήσεως του ιδρυτή η οποία τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης του ιδρυτικού διατάγματος, περισσότερα πρόσωπα μπορούν να συστήνουν ίδρυμα, η ιδρυτική πράξη ως δικαιοπραξία πρέπει να μην άκυρη ή ακυρώσιμη καθώς η ακυρότητά της δεν μπορεί να θεραπευθεί με εγκριτικό διάταγμα (β) η έκδοση διατάγματος επειδή οι σκοποί των ιδρυμάτων είναι ζήτημα γενικότερης ή ειδικότερης πολιτικής του κράτους και για αυτό η έγκρισή τους πρέπει να αφήνεται στην κρατική εξουσία, η έγκριση προκαλείται αυτεπάγγελτα από τη διοίκηση, το ίδρυμα αποκτά νομική προσωπικότητα με τη δημοσίευση του διατάγματος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και δεν μπορεί να ανατρέξει σεε χρόνο προγενέστερο της δημοσιεύσεως.
Στην ιδρυτική πράξη πρέπει να καθορίζεται η περιουσία που τάσσεται προς εξυπηρέτηση ορισμένου σκοπού. Η περιουσία πρέπει να υπάρχει και όχι να προσδοκάται.
Ουσιώδες στοιχείο της ιδρυτικής πράξης είναι ο καθορισμός του σκοπού του ιδρύματος, πρέπει να έχει κάποια διάρκεια, και μπορεί να είναι ιδιωτικός, δημόσιος ή κοινωφελής, να μην αντίκειται σε απαγορευτική διάταξη ή χρηστά ήθη. Μπορούν να υπάρχουν περισσότεροι σκοποί συγγενείς μεταξύ τους.
Τα κοινωφελή ιδρύματα υπάγονται στην εποπτεία του Υπουργείου Οικονομικών, ο έλεγος του οποίου πρέπει να περιορίζεται στην τήρηση των διατάξεων του νόμου και της συστατικής πράξεως και δεν μπορεί να είναι ουσιαστικός.

ΑΡΘΡΟ 109
ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Η ιδρυτική πράξη γίνεται είτε με δικαιοπραξία εν ζωή είτε με διάταξη τελευταίας βούλησης. Η δικαιοπραξία εν ζωή απαιτείται να γίνει με συμβολαιογραφικό έγγραφο.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Η ιδρυτική πράξη γίνεται είτε με δικαιοπραξία εν ζωή είτε με διάταξη τελευταίας βούλησης, πρόκειται για μονομερή μη απευθυντέα δήλωση βουλήσεως του ιδρυτή.
Η ιδρυτική πράξη αποκτά ενέργεια από την έκδοση του διατάγματος. Είναι δυνατή η προσθήκη αιρέσεως ή προθεσμίας στην ιδρυτική πράξη.
Η εν ζωή δικαιοπραξία για σύσταση ιδρύματος είναι μονομερής δήλωση βουλήσεως μη απευθυντέα και είναι τέλεια από τη σύνταξη του συμβολαιογραφικού εγγράφου και δεν απαιτείται να γίνει δεκτή από το εκγριθέν ύστερα νομικό πρόσωπο του ιδρύματος. Ο ιδρυτής (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) απαιτείται να είναι ικανός σε δικαιοπραξία. Σε ιδρυτική πράξη μπορεί να προβεί και ο περιορισμένα ικανός εφόσον αυτός μπορεί να διαθέτει ελεύθερα ΑΚ 135. Ο θάνατος ή η ανικανότητα για δικαιοπραξία του ιδυρυτή μετά την υπογραφή του συμβολαιογραφικού εγγράφου και πριν την έκδοση του διατάγματος δεν ματαιώνει την ενέργεια της ιδρυτικής πράξης.  Αν δεν τηρηθεί ο συμβολαιογραφικός τύπος η ιδυρτικη΄πράξη είναι άκυρη και δεν μπορεί να εκδοθεί διάτγμα. Η ιδρυτική πράξη αποτελεί χαριστική δικαιοπραξία  δεν έχει όμως την έννοια της δωρεάς. Η εν ζωή δικαιοπραξία μπορεί να γίνει και με αντιπρόσωπο και μπορεί να εξαρτάται υπό αίρεση ή προθεσμία.
Η ιδρυτική πράξη μπορεί να γίνει και με διάταξη τελευταίας βούλησης. Μπορεί να γίνει με ιδιόγραφη, δημόσια, μυστική και έκτακτη διαθήκη. Η δήλωση για σύσταση ιδρύματος συνιστά ανάλογα εγκατάσταση κληρονόμου ή κληροδόχου. Η διαθήκη που συνιστά ίδρυμα κρίνεται και ως προς την προσβολή της νόμιμης μοίρας του μεριδούχου και την καταδολίευση των δανειστών.


ΑΡΘΡΟ 110
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΔΡΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Στην ιδρυτική πράξη πρέπει να καθορίζεται ο σκοπός του ιδρύματος, η περιουσία που αφιερώνεται και ο οργανισμός του.
Το διάταγμα που εγκρίνει το ίδρυμα μπορεί να ορίσει ή να συμπληρώσει ή να τροποποιήσει τον οργανισμό, με τον όρο ότι η θέληση του ιδρυτή θα παραμείνει σεβαστή. Η συμπλήρωση ή η τροποποίηση μπορεί να γίνει με τους ίδιους όρους και με μεταγενέστερο διάταγμα με την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 119.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Αναγκαία στοιχεία είναι ο σκοπός του ιδρύματος, η περιουσία που αφιερώνεται και ο οργανισμός αυτού. Τα δύο πρώτα είναι ουσιώδη στοιχεία για το κύρος της ιδρυτικής πράξης και εφόσον δεν περιέχονται καθιστούν την ιδρυτική πράξη άκυρη και το διάταγμα ανυπόστατο και δεν μπορεί να καλύψει την ακυρότητα της δικαιοπραξίας. Αντίθετα η έλλειψη του οργανισμού δεν επιφέρει ακυρότητα γιατί σύμφωνα με ΑΚ 110 παρ. 2 η διοίκηση μπορεί με το διάταγμα να τον ορίσει ή να τον συμπληρώσει προς κάλυψη ενδεχόμενων κενών ή να τον τροποποιήσει.
Ο καθορισμός του σκοπού πρέπει να γίνεται με ακρίβεια. Τυχόν αοριστία του δεν έχει ως συνέπεια την ακυρότητα της ιδρυτικής πράξης αλλά θεωρείται ότι ο ακριβής καθορισμός του έχει αφεθεί από τον ιδυρτή στην αρμόδια αρχή. Ο σκοπός  δεν απαιτείται να είναι διηνεκής αλλά να έχει κάποια διάρκεια και δεν πρέπει να αντίθετος με νόμο, με χρηστά ήθη ή τη δημόσια τάξη. Ο σκοπός μπορεί να είναι κοινωφελής, δημόσιος ή ιδιωφελής ωστόσο πρέπει να ενδιαφέρει το κοινωνικό σύνολο.
Η περιουσία μπορεί να αποτελείται από κάθε είδους περιουσιακά στοιχεία. Η περιουσία μπορεί να αφιερωθεί για ορισμένο χρόνο. Για την επάρκεια αυτής κρίνει η διοίκηση. 
Στην ιδρυτική πράξη πρέπει να περιέχεται και ο οργανισμός του ιδρύματος.. Ως τέτοιος θεωρούνται οι διατάξεις που ρυθμίζουν τον τρόπο διοικήσεως του ιδρύματος, τα όργανά του, την έκταση της εξουσίας της διοικήσεως κλπ. Η έλλειψη του δεν έχει ως συνέπεια ακυρότητα της ιδρυτικής πράξης.


ΑΡΘΡΟ 111
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΙΔΡΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Ύστερα από αίτηση του ιδρυτή το δικαστήριο μπορεί να επιτρέψει την ανάκληση της ιδρυτικής πράξης. 1. επειδή επακολούθησε απορία του ιδρυτή 2. για σπουδαίους λόγους που δικαιολογούν την ανάκληση.
Μετά την έκδοση του διατάγματος δεν επιτρέπεται αίτηση για ανάκληση.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Με τη διάταξη αυτή καθορίζονται περιοριστικά οι λόγοι για τους οποίους μπορεί κατ΄ εξαίρεση να ανακληθεί η ιδρυτική πράξη. Η ανάκληση της ιδρυτικής πράξης επέρχεται με απόφαση του δικαστηρίου. Η διάταξη έχει εφαρμογή μόνο σε ιδρυτική πράξη εν ζωή, ενώ όταν πρόκειται για σύσταση ιδρύματος με διαθήκη, η ανάκληση χωρεί κατά τις περί αυτής ανακλήσεως διατάξεις του ΑΚ. 
Η αίτηση για ανάκληση πρέπει να υποβληθεί στο δικαστήριο μέχρι την έκδοση (δημοσίευση) του εγκριτικού διατάγματος. 
Δικαίωμα για υποβολή αιτήσεως ανακλήσεως της ιδρυτικής πράξης έχουν εκτός από τον ιδρυτή και οι κληρονόμοι αυτού, επί περισσοτέρων δε κληρονόμων, ο καθένας κατά την αναλογία του. Όταν οι ιδρυτές είναι πολλοί, ο καθένας έχει δικαίωμα ανάκλησης για δική του παροχή. Μπορεί να ζητήσει ανάκληση και ο ιδρυτής που είχε δεσμευθεί για μη ανάκληση αλλά μπορεί να υποχρεωθεί σε αποζημίωση του αντισυμβληθέντος.
Αρμόδιο δικαστήριο είναι το μονομελές πρωτοδικείο της κατοικίας του ιδρυτή.
Οι λόγοι για τους οποίους το δικαστήριο μπορεί να επιτρέψει την ανάκληση της ιδρυτικής πράξης είναι: (α) η επιγενόμενη απορία του ιδρυτή η οποία κρίνεται από τις περιστάσεις, εξετάζεται αν η επιγενόμενη απορία του ιδρυτή οφείλεται ή όχι σε υπαιτιότητά του, δεν αρκεί η επιγενόμενη απορία του κληρονόμου του ιδρυτή και (β) η συνδρομή σπουδαίων λόγων όπως η επιγεννόμενη γέννηση τέκνου, η εμφάνιση αφάντου υιού του ιδρύτη, η άρνηση της διοίκησης να προβεί σε έκδοση ιδρυτικού διατάγματος ή η παράλειψή της για μακρό χρόνο να προβεί στην ίδια ενέργεια.
Όταν η σύσταση του ιδρύματος γίνεται με διαθήκη, η ανάκληση της ιδρυτικής πράξης μπορεί να γίνει μόνο από τον ιδρυτή κατά τις διατάξεις για την ανάκληση των διαθηκών και όχι από τους κληρονόμους του.
Η δήλωση ανακλήσεως γίνεται μονομερώς και άτυπα ακόμη και σιωπηρώς.

ΑΡΘΡΟ 112
ΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

Η αρμόδια αρχή προκαλεί αυτεπαγγέλτως την έγκριση του ιδρύματος.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Το διάταγμα που εγκρίνει το ίδρυμα προκαλείται αυτεπάγγελτα από την αρμόδια αρχή. Δεν αποκλείεται όμως αφορμή στην έκδοση του να υπήρξε σχετική αίτηση κάποιου προσώπου. Προϋπόθεση για την έκδοση του είναι ότι μέχρι αυτήν δεν έχει υποβληθεί αίτηση για ανάκληση της ιδρυτικής πράξης.
Με τη δημοσίευση του διατάγματος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το ίδρυμα αποκτά νομική προσωπικότητα.
Για την έκδοση του διατάγματος η αρμόδια αρχή εξετάζει εκτός από τη νομιμότητα και την σκοπιμότητα της συστάσεως του ιδρύματος.
Αν ο σκοπός και οι όροι της συστατικής πράξεως είναι αντίθετοι με τη δημόσια τάξη η αρμόδια αρχή δικαιούται να αρνηθεί την έκδοση του διατάγματος.
Αρμόδια αρχή για την έκδοση του διατάγματος είναι το από το σκοπό του ιδρύματος αρμόδιο υπουργείο. Για τα κοινωφελή ιδρύματα είναι το Υπουργείο Οικονομικών, για τα φιλανθρωπικά ιδρύματα το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Σε περίπτωση μη έγκριση του διατάγματος, αποτελεί ζήτημα ερμηενίας της ιδρυτικής πράξης αν αυτή μπορεί κατά μετατροπή να ισχύσει ως πρόταση για σύναψη δωρεάς υπό τρόπο.

ΑΡΘΡΟ 113
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΤΗ ΕΝ ΖΩΗ

Από τη σύσταση του ιδρύματος ο ιδρυτής έχει την υποχρέωση να μεταβιβάσει σ' αυτό την περιουσία που έταξε.
Δικαιώματα που μεταβιβάζονται με απλή εκχώρηση, εφόσον η βούληση του ιδρύματος δεν είναι αντίθετη, μεταβιβάζονται αυτοδικαίως μόλις συσταθεί το ίδρυμα.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Με τη διάταξη αυτή ρυθμίζονται οι υποχρεώσεις του ιδρυτή απέναντι στο ίδρυμα μετά την έγκριση αυτού.
Η διάταξη αυτή αφορά στα ιδρύματα που η ιδρυτική πράξη είναι δικαιοπραξία εν ζωή. 
Όπως προκύπτει από τη διάταξη, από την ιδρυτική πράξη δεν επέρχεται αυτοδικαίως η μεταβίβαση των στοιχείων της ταχθείσας περιουσίας στο ίδρυμα, αλλά αυτό αποκτά ενοχικό δικαίωμα για τη μεταβίβασή τους κατά του ιδρυτή ή των κληρονόμων του εφόσον ο ιδρυτής αποβιώσει μετά τη σύστασή του.
Η μεταβίβαση γίνεται χωριστά για κάθε περιουσιακό στοιχείο με τις οικείες μεταβιβαστικές πράξεις (εκποιητικές δικαιοπραξίες) καθώς η συστατική πράξη αποτελεί υποσχετική δικαιοπραξία.
Εφόσον πρόκειται για δικαιώματα που μεταβιβάζονται με απλή εκχώρηση, όπως οι απαιτήσεις, αυτά μεταβιβάζονται αυτοδικαίως με τη σύσταση του ιδρύματος. Έτσι το ίδρυμα γίνεται δανειστής ή δικαιούχος χωρίς μεταβιβαστική σύμβαση και πρέπει για χάρη της προστασίας των συμφερόντων του να προβεί σε αναγγελία (ΑΚ 460).
Αν κατά την σύσταση του ιδρύματος, τα περιουσιακά στοιχεία δεν υπάρχουν, ο ιδρυτής ευθύνεται.
Στην περίπτωση που η ιδρυτική πράξη είναι διάταξη τελευταίας βουλήσεως, η κτήση των περιουσιακών στοιχείων συντελείται κατά τις διατάξεις του κληρονομικού δικαίου και εφόσον το ίδρυμα εγκαταστάθηκε ως κληρονόμος, αποκτά αυτοδικαίως την περιουσία.

ΑΡΘΡΟ 114
ΙΔΡΥΣΗ ΜΕΤΑ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΙΔΡΥΤΗ

Ίδρυμα που συνιστάται μετά το θάνατο του ιδρυτή θεωρείται ότι υφίσταται κατά το χρόνο του θανάτου του ως προς την περιουσία που έχει ταχθεί υπέρ του ιδρύματος.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Με τη διάταξη καθιερώνεται πλάσμα ότι το ίδρυμα θεωρείται υφιστάμενο κατά το χρόνο του θανάτου του ιδρυτή ως προς την περιουσία που έχει ταχθει υπέρ του ιδρύματος. 
Η διάταξη εφαρμόζεται όχι μόνο όταν η ιδρυτική πράξη γίνεται με διαθήκη αλλά και όταν η ιδρυτική πράξη αποτελεί δικαιοπραξία εν ζωή και ο ιδρυτής πέθανε πριν την δημοσίευση του εγκριτικού διατάγματος.

ΑΡΘΡΟ 115
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΙΔΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΤΗ

Οι δανειστές και οι νόμιμοι μεριδούχοι του ιδρυτή μπορούν να προσβάλλουν τη σύσταση του ιδρύματος σύμφωνα με τις διατάξεις για τις δωρεές.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Η διάταξη αποσκοπεί στην προστασία των δανειστών και των νομίμων μεριδούχων, καθόσον με την αφιέρωση περιουσιακών στοιχείων από τον ιδρυτή προς το υπό σύσταση ίδρυμα, επέρχεται μείωση της περιουσίας του πρώτου με αποτέλεσμα να είναι ενδεχόμενο η υπόλοιπη περιουσία του να μην είναι ικανή να καλύψει τις απαιτήσεις τους.
Έτσι σύμφωνα με τη διάταξη αυτή εφόσον η σύσταση του ιδρύματος είναι χαριστική δικαιοπραξία εν ζωή (όχι δωρεά) οι μεν δανειστές δικαιούνται να την προσβάλλουν με την παυλιανη αγωγή (ΑΚ 939), οι δε νόμιμοι μεριδιούχοι με την αγωγή μέμψης άστοργης δωρεάς (ΑΚ 1835).
Η διάταξη αν και δεν διακρίνει αφορά την σύσταση ιδρύματος με δικαιοπραξία εν ζωή.

ΑΡΘΡΟ 116
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ

Τα πρόσωπα που ωφελούνται από το σκοπό του ιδρύματος έχουν αγωγή εναντίον του. Αν τα πρόσωπα αυτά δεν προσδιορίζονται κατά τρόπο επαρκή από την ιδρυτική πράξη, η διοίκηση του ιδρύματος τα προσδιορίζει κατά εύλογη κρίση.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Σύμφωνα με τη διάταξη, τα πρόσωπα που ωφελούνται από το σκοπό του ιδρύματος έχουν ενοχικό δικαίωμα να αξιώσουν από το ίδρυμα την παροχή της ωφέλειας που δικαιούνται.  Η παροχή αυτή αν και χαριστική δεν έχει χαρακτήρα δωρεάς, αλλά αποτελεί εκπλήρωση υποχρεώσεως του ιδρύματος. Άλλο δικαίωμα δεν έχουν τα ωφελούμενα πρόσωπα.
Για την άσκηση του δικαιώματος από τα ωφελούμενα πρόσωπα, απαιτείται να έχει γίνει επαρκής προσδιορισμός αυτών στην ιδρυτική πράξη ή τον οργανισμό όπως επίσης πρέπει να προσδιορίζεται με επάρκεια και η παρεχόμενη ωφέλεια.
Αν δεν έχει γίνει αυτός ο προσδιορισμός γίνεται από την διοίκηση κατ΄ εύλογη κρίση.
Αν η κρίση της διοικήσεως δεν είναι εύλογη, το ωφελούμενο πρόσωπο μπορεί να ασκήσει αγωγή κατά του ιδρύματος με αίτημα την αναγνώριση ότι ανήκει στον κύκλο των ωφελούμενων προσώπων.


ΑΡΘΡΟ 117
ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

Το ίδρυμα παύει να υπάρχει στις περιπτώσεις που ορίζει η ιδρυτική πράξη ή ο οργανισμός του.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Έτσι εφόσον στην ιδρυτική πράξη ορίζεται ορισμένο χρονικό σημείο διάρκειας του ιδρύματος ή περιέχεται διαλυτική αίρεση, η διάλυση επέρχεται με την επέλευση της προθεσμίας ή την πλήρωση της αιρέσεως.
Η διάλυση επέρχεται αυτοδίκαια και δεν απαιτείται η ενέργεια κανενός.
Αν στην ιδρυτική πράξη δεν ορίζεται τίποτα για το τέλος του ιδρύματος, αυτό διαλύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΑΚ 118.
Μετά το στάδιο της διάλυσης επέρχεται το στάδιο της εκκαθάρισης, η δε περιουσία που απορμένει μετά την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του ιδρύματος περιέρχεται όπως ορίζεται στην ΑΚ 77.


ΑΡΘΡΟ 118
ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΔΙΑΤΑΓΜΑ

Το ίδρυμα διαλύεται με διάταγμα: 1. αν ο σκοπός του, εκπληρώθηκε ή έγινε απραγματοποίητος 2. αν έχει παρεκκλίνει από το σκοπό του, ή αν ο σκοπός ή η λειτουργία του έγινε παράνομος ή ανήθικος ή αντίθετος προς τη δημόσια τάξη.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Η διάταξη ορίζει περιοριστικά τους λόγους για τους οποίους το ίδρυμα μπορεί να διαλυθεί με διάταγμα. 
Η διάλυση στην περίπτωση αυτή επέρχεται με τη δημοσίευση του διατάγματος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και το ίδρυμα διατηρεί την νομική του προσωπικότητα μόνο για τις ανάγκες της εκκαθαρίσεως.
Η έκδοση του διατάγματος εφόσον συντρέχουν λόγοι διαλύσεως του ιδρύματος προκαλείται αυτεπάγγελτα από την αρμόδια αρχή.
Η τύχη της περιουσίας ρυθμίζεται κατά άρθρο 77 ΑΚ επ., στερείται όμως η διοίκηση την εξουσία διάθεσης ή ρύθμισης της περιουσίας του ιδρύματος.
Λόγοι διαλύσεως του ιδρύματος: (α)  αν ο σκοπός του εκπληρώθηκε οπότε δεν υπάρχει πια λόγος ύπαρξής του (β) αν ο σκοπός του έγινε απραγματοποίητος πχ απαγορεύτηκε με νόμο ο σκοπός του ιδρύματος, σπουδαιότερη είναι η περίπτωση κατά την οποία το απραγματοποίητο οφείλεται σε απώλεια της περιουσίας του και δεν υπάρχει βάσιμη ελπίδα για την απόκτηση νέας (γ) αν το ίδρυμα παρέκκλινε από το σκοπό του δηλαδή επιδιώκει άλλο σκοπό, εδώ δεν ενδιαφέρει αν ο άλλος σκοπός είναι παράνομος και (δ) αν ο σκοπός ή η λειτουργία του έγινε παράνομος ή ανήθικος ή αντίθετος προς τη δημόσια τάξη.
 
ΑΡΘΡΟ 119
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

Ο οργανισμός του ιδρύματος μπορεί να μεταβληθεί, ακόμη και αντίθετα προς τη θέληση του ιδρυτή, αν το ζητήσει η διοίκηση του ιδρύματος και αν η μεταβολή επιβάλλεται για να συντηρηθεί η περιουσία του ή για να εκπληρωθεί ο σκοπός του.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Με τη διάταξη παρέχεται η δυνατότητα της μεταγενέστερης μεταβολής του οργανισμού του ιδρύματος από την αρμόδια αρχή ακόμη και αντίθετα προς τη θέληση του ιδρυτή.
Για τη μεταβολή απαιτείται: (α) αίτηση της διοικήσεως του ιδρύματος, μετά από απόφασή της που λήφθηκε σύμφωνα με την ΑΚ 65 στην αρμόδια αρχή και (β) η μεταβολή του οργανισμού να επιβάλλεται μόνο για τη συντήρηση της περιουσίας του ιδρύματος ή για την εκπλήρωση του σκοπού του.
Η διοίκηση είναι ελεύθερη να δεχθεί εν όλω ή εν μέρει την αίτηση ή και να την απορρίψει.
Η μεταβολή επέρχεται από τη δημοσίευση του σχετικού διατάγματος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η διάταξη αναφέρεται σε όλα τα ιδρύματα ιδιωτικού δικαίου ανεξαρτήτα αν είναι κοινωφελή ή όχι.


ΑΡΘΡΟ 120
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΚΟΠΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

Αν ο σκοπός του ιδρύματος έγινε απραγματοποίητος, μπορεί να δοθεί σ΄ αυτό, με διάταγμα που προκαλεί η αρμόδια αρχή, άλλος παραπλήσιος σκοπός, σύμφωνα με την πιθανότερη θέληση του ιδρυτή.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Όταν ο σκοπός του ιδρύματος έγινε απραγματοποίητος, προκειμένου να αποτραπεί η διάλυση του ιδρύματος (ΑΚ 118), το οποίο διαθέτει ικανή περιουσία να εξυπηρετήσει άλλο παραπλήσιο, σύμφωνα με την πιθανότερη θέληση του ιδρυτή, σκοπό, παρέχεται η δυνατότητα μετατροπής του σκοπού του.
Η μετατροπή του σκοπού γίνεται με διάταγμα που προκαλείται από την αρμόδια αρχή ύστερα από σχετική αίτηση της διοικήσεως του ιδρύματος σε αυτήν.
Η μετατροπή του σκοπού επέρχεται με τη δημοσίευση του σχετικού διατάγματος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η μετατροπή του σκοπού επιτρέπεται όχι μόνο όταν είναι αδύνατη η πραγματοποίηση της θέλησης του ιδρυτή αλλά και όταν δε μπορεί να πραγματοποιηθεί κατά το μεγαλύτερο μέρος της ή όταν μπορεί να ικανοποιηθεί καλύτερα με τη μεταβολή της εκμετάλλευσης.


ΑΡΘΡΟ 121
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΙΔΡΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ¨Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

Η μεταβολή του περιεχομένου ή των όρων της ιδρυτικής πράξης ως προς τις διατάξεις της που εξυπηρετούν σκοπό δημόσιο ή κοινωφελή απαγορεύεται. 
Όταν η θέληση του ιδρυτή καταστεί απόλυτα απραγματοποίητη, επιτρέπεται, εξαιρετικά, η περιουσία που έχει ταχθεί να διατεθεί με ειδικό νόμο για αλλο παραπλήσιο σκοπό.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Η διάταξη του άρθρου 121 ΑΚ απαγορεύει καταρχήν πλήρως την μεταβολή του περιεχομένου ή των όρων της ιδρυτικής πράξης ως προς τι διατάξεις της που εξυπηρετούν δημόσιο ή κοινωφελή σκοπό.
Σκοπός της διάταξης είναι η εξασφάλιση της θελήσεως του ιδρυτή.
Όπως προκύπτει από την διάταξη, στην απογόρευση που τίθεται με αυτήν δεν υπάγονται οι περιπτώσεις: (α) όταν ο κοινωφελής σκοπός καθορίστηκε από τρίτο πρόσωπο ή με διάταγμα καθόσον στην περίπτωση αυτή δεν παραβιάζεται η θέληση του ιδρυτή (β) όταν η ιδρυτική πράξη περιέχει και διατάξεις σκοπού ιδιωτικού, η απαγόρευση δεν περιλαμβάνει και αυτές και (γ) η μεταβολή του περιεχομένου ή των όρων της ιδρυτικής πράξης κατά τις διατάξης αυτής ως προς τον οργανισμό του ιδρύματος ο οποίος μπορεί να μεταβληθεί με τους όρους της ΑΚ 119.
Σύμφωνα με το εδάφιο 2, εξαιρετικά μόνο μπορεί να επιτραπεί η διάθεση της περιουσίας για άλλο παραπλήσιο σκοπό εφόσον όμως συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις: (α) η θέληση του ιδρυτή να μη μπορεί να πραγματοποιηθεί εξ ολοκλήρου ή κατά το μεγαλύτερο περιεχόμενό της, ή να μπορεί να ικανοποιηθεί πληρέστερα με την μεταβολή της εκμεταλλεύσεως (β) δικαστική βεβαίωση ότι η θέληση του ιδρυτή δεν μπορεί να κοινοποιηθεί ή ότι μπορεί να ικανοποιηθεί πληρέστερα με την μεταβολή της εκμεταλλεύσεως,  η αίτηση για την παραπάνω βεβαίωση μπορεί να υποβληθεί από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον και (γ) η έκδοση ειδικού νόμου που να επιτρέπει την επωφελέστερη χρησιμοποίηση.
Δεν υπάρχουν σχόλια: