Κυριακή, 2 Δεκεμβρίου 2012

Σ.Ο.Σ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΡΘΡΟ 78-86 (Α ΜΕΡΟΣ) ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΑΠΟ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ

ΑΡΘΡΟ 78
ΣΩΜΑΤΕΙΟ

 Ένωση προσώπων που επιδιώκει σκοπό μη κερδοσκοπικό αποκτά νομική προσωπικότητα όταν εγγραφεί σε ειδικό δημόσιο βιβλίο (σωματείο) που τηρείται στο πρωτοδικείο της έδρας του. Για να συσταθεί σωματείο χρειάζονται είκοσι τουλάχιστον πρόσωπα.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Το δικαίωμα για τη σύσταση σωματείων και ενώσεων είναι συνταγματικώς κατοχυρωμένο για τους Έλληνες, από το άρθρο 12 του Συντάγματος και τις Διεθνείς συμβάσεις Εργασίας, οι οποίες αποτελούν εσωτερικό δίκαιο.
Η ίδρυσή τους εναπόκειται στη θέληση των ιδρυτικών τους μελών, και δεν μπορεί να επιβληθεί από το κράτος. 
Η συνταγματική κατοχύρωση δεν περιλαμβάνει μόνο την ίδρυση και την συμμετοχή στην ίδρυση του σωματείου, αλλά και την είσοδο και αποχώρηση προσώπων που ήδη νόμιμα λειτουργούν σωματείο, οποιοσδήποτε περιορισμός των δικαιωμάτων αυτών είναι ανεπίτρεπτος.
Από τη διάταξη του άρθρου 12 του Συντάγματος προκύπτει καταρχήν ότι το δικαίωμα της ελεύθερης σύστασης σωματείου κατοχυρώνεαι μόνο για τους Έλληνες πολίτες χωρίς όμως ρητά να απαγορεύει την άσκηση του δικαιώματος αυτού και από τους αλλοδαπούς. Η επέκταση αυτή προκύπτει από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 11, 14 και 16 των Συμβάσεων της Ρώμης που κατοχυρώθηκε στην Ελλάδα με το Ν.Δ. 53/74 και αποτελεί εφεξής εσωτερικό δίκαιο με αυξημένη τυπική ισχύ σύμφωνα με το αρ. 28 παρ. 1 του Συντάγματος.
Σωματείο είναι ένωση είκοσι τουλάχιστον προσώπων που επιδιώκει σκοπό μη κερδοσκοπικό και έχει αποκτήσει νομική προσωπικότητα σύμφωνα με τους όρους του νόμου (ΑΚ 78). Το σωματείο που πάσχει από ακυρότητα είναι ανύπαρκτο ως άκυρο κατά ΑΚ 180. Ωστόσο σύμφωνα με την κρατούσα γνώμη για όλες τις διατυπώσεις δημοσιότητας θεωρείται ότι υπάρχει (de facto) και μόνο η διάλυσή του κατ΄ αναλογία της ΑΚ 103 επ. είναι δυνατή.
Για την ίδρυση του σωματείου απαιτείται η ένωση τουλάχιστον είκοσι προσώπων που συνδέονται μεαξύ τους με συμφωνία που διατυπώνεται εγγράφως.  Τα πρόσωπα μπορεί να είναι φυσικά ή νομικά και τουλάχιστον ε΄λικοσι.
Ο σκοπός του σωματείου δεν πρέπει να είναι κερδοσκοπικός  με την έννοια ότι το κέρδος δεν πρέπει να είναι αυτοσκοπός οπότε το σωματείο να αποβλέπει στην μεγιστοποίηση του κέρδους του.
Έτσι επιτρέπεται η εκμετάλλευση περιουσίας του σωματείου για την ικανοποίηση των μη κερδοσκοπικών σκοπών του όπως επίσης επιτρέπεται να έχει σκοπό οικονομικό, όπως επί επαγγελματικών σωματείων. Ο σκοπός του σωματείου μπορεί να είναι μορφωτικός, επιστημονικός, καλλιτεχνικός, φιλανθρωπικός, περιβαλλοντικός κλπ αθλητικός, πολιτικός, πολιτιστικός. Δεν πρέπει να είναι παράνομος ή να αντίκειται στα χρηστά ήθη.
Το σωματείο αποκτά νομική προσωπικότητα εφόσον συντρέχουν οι από το νόμο προβλεπόμενες προϋποθέσεις, η συνδρομή των οποίων διαπιστώνεται από τη δικαστική αρχή. Το δικαστήριο προκειμένου να διατάξει την εγγραφή του σωματείου στο οικείο βιβλίο, οπότε και το τελευταίο αποκτά νομική προσωπικότητα από την εγγραφή του, εξετάζει μόνο τη συνδρομή των νομίμων όρων (ΑΚ 81 παρ. 1), όπως αυτοί διαγράφονται στα ΄ρθρα 78-80, 105 παρ. 1 αρ. 3, 174, 178 ΑΚ, χωρίς να μπορεί να ελέγξει την σκοπιμότητα της συστάσεως του σωματείου άρα και του αν αυτό είναι κοινωνικά ωφέλιμο ή αν προάγει ή βλάπτει τα συμφέροντα των μελών του ή ανταωνίζεαι άλλο παρόμοιο σωματείο.
Για την έγκυρη σύσταση απαιτούνται: (α) συστατική πράξη από τουλάχιστον είκοσι πρόσωπα, φυσικά ή νομικά, τη συνδρομή της προϋπόθεσης αυτής την εξετάζει το δικαστήριο (β) τα πρόσωπα που απαιτούνται για τη σύσταση πρέπει να είναι ικανά προς δικαιοπραξία, αν η δήλωση βούλησης είναι άκυρη ή ακυρώσιμη τότε και η σύσταση του σωματείου είναι αντίστοιχα άκυρη ή ακυρώσιμη αν τα υπολειπόμενα μέλη είναι κατώτερα του είκοσι, αν συμμετέχουν ανίκανοι προς δικαιοπραξία τότε οι υπόλοιποι ικανοί πρέπει να είναι τουλάχιστον είκοσι, οι ανήλικοι μπορούν να είναι μέλη του σωματείου εφόσον τους παρέχεται αυτή η δυνατήτητα με ειδικές διατάξεις πχ φοιτητές και φοιτητικά σωματεία.
Η συστατική πράξη και το καταστατικό μπορούν να περιληφθούν σε μία πράξη.
Τα περισσόερα πρόσωπα μέχρι την επίτευξη συμφωνίας για την ίδρυση του σωματείου αποτελεούν ένωση με την έννοια του άρθρου 107 ΑΚ, όπου οι σχέσεις τους διέπονται από τις διατάξεις για την εταιρεία.
Κάθε σωματείο μπορεί να ιδρύει τοπικά τμήματα ή παραρτήματα εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό. Κάθε τέτοιο τμήμα ή παράρτημα μπορεί να έχει δική του οργάνωση, δική του διοίκηση, δική του περιουσία, δεν αποτελεί όμως αυτοτελές σωματείο, αλλά εξαρτάται από το σωματείο που το ίδρυσε.
Το δίκαιο που ισχύει γενικά για τα σωματεία είναι οι διατάξεις 78 επ. ΑΚ. Για ορισμένες όμως κατηγορίες σωματείων εφαρμόζονται ειδικοί νόμοι όπως πχ για τα επαγγελματικά σωματεία ο Ν 1264/1982, για τα φιλανθρωπικά το ΝΔ 1111/1972 κλπ.
Η ένωση καταναλωτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 του Ν 2251/1994 συγκροτείται ως σωματείο και διέπεται από τις διατάξεις του νόμου αυτού και του ΑΚ.
Ενώσεις σωματείων έχουμε όταν περισσότερα σωματεία συνδέονται μεταξύ τους σε ενώσεις οι οποίες διακρίνονται σε πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες, κατά κατώτατο όριο δύο. Στις περιπτώσεις των ενώσεων τα σωματεία διατηρούν την οικονομική τους και διοικητική τους αυτοτέλεια ενώ τα φυσικά πρόσωπα δεν καθίστανται μέλη της ένωσης, οπότε και η ένωση δενέχει πειθαρχική εξουσία στα μέλη αυτά.

ΑΡΘΡΟ 79
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Για την εγγραφή του σωματείου στο βιβλίο οι ιδρυτές ή η διοίκηση του σωματείου υποβάλλουν αίτηση στο πρωτοδικείο. Στην αίτηση επισυνάπτονται η συστατική πράξη, τα ονόματα των μελών της διοίκησης και το καταστατικό με τις υπογραφές των μελών και με χρονολογία.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Με την υποβολή της αίτησης στο Πρωτοδικείο αρχίζει η διαδικασία για την εγγραφή του σωματείου στο βιβλίο των σωματείων.
Σύμφωνα με τη διάταξη οι ιδρυτές υποβάλλουν την αίτηση ή η προσωρινή ή η οριστική διοίκηση του υπό σύσταση σωματείου. Η εκλογή της διοίκησης μπορεί να γίνει μέχρι την υποβολή της αίτησης. Όταν υποβάλλεαι από τους ιδρυτές αρκεί ένας από αυτούς.
Στην αίτηση επισυνάπτονται: (α) η συστατική πράξη η οποία συντάσσεται εγγράφως (αρκεί και το ιδιωτικό έγγραφο) και περιέχει τη δήλωση βουλήσεως των προσώπων για σύσταση σωματείου, αποτελεί πολυμερή δικαιοπραξία, η δήλωση βουλήσεως μπορεί να ανακαλείται σε οποιδήποτε χρόνο και με οποιοδήποτε τρόπο πριν την υπογραφή αλλά και μετά την υπογραφή της συστατικής πράξης (β) ο πίνακας των ονομάτων των μελών της διοικήσεως και (γ) το καταστατικό του σωματείου που υποβάλλεται στο συστατικό τύπο του εγγράφου με τις υπογραφές των μελών και με χρονολογία, μπορεί να είναι ένα σώμα με την συστατική πράξη.
Η αίτηση υποβάλλεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας του υπό ίδρυση σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 80
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Το καταστατικό, για να είναι έγκυρο, πρέπει να καθορίζει: 1. το σκοπό, την επωνυμία και την έδρα του σωματείου 2. τους όρους της εισόδου, της αποχώρησης και της αποβολής των μελών, καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους 3. τους πόρους του σωματείου 4. τον τρόπο της δικαστικής και της εξώδικης αντιπροσώπευσης του σωματείου 5. τα όργανα της διοίκησης του σωματείου, καθώς και τους όρους με τους οποίους καταρτίζεται και λειτουργεί η διοίκηση και παύονται τα όργανά της 6. τους όρους με τους οποίους συγκαλείται, συνεδριάζει και αποφασίζει η συνέλευση των μελών 7. τους όρους για την τροποποίηση του καταστατικού 8. τους όρους για τη διάλυση του σωματείου.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Με τη διάταξη της ΑΚ 80 η οποία αποτελεί αναγκαστικό δίκαιο, καθορίζονται τα θέματα τα οποία υποχρεωτικώς πρέπει να περιέχει το καταστατικό των σωματείων.  Πέραν τούτου το καταστατικό μπορεί να περιέχει και κάθε άλλο όρο σχετικά με τη λειτουργία και την οργάνωση του σωματείου.
Αν το καταστατικό δεν περιέχει έναν ή περισσότερους από τους οριζόμενους στη διάταξη όρους είναι άκυρο οπότε το δικαστήριο απορρίπτει την αίτηση. Αν ωστόσο παρόλες τις ελλείψεις εγκριθεί, για την προστασία των συναλλασσόμενων το σωματείο αποκτά νομική προσωπικότητα μέχρι να διαλυθεί.
Κατά την κρατούσα άποψη το καταστατικό του σωματείου αποτελεί σύμβαση και δεν θέτει όρους αναγκαστικού δικαίου.
Το περιεχόμενο του καταστατικού αποτελείται: (α) Τον σκοπό του σωματείου που επιβάλλεαι να είναι μη κερδοσκοπικός, να μην αντίκειται στο Σύνταγμα, το νόμο, τα χρηστά ήθη και τη δημόσια τάξη. Ο σκοπός μπορεί να επιστημονικός, ψυχαγωγικός, κοινωνικός, καλλιτεχνικός κλπ αρκεί να μην είναι παράνομος ή ανήθικος. (β) Την επωνυμία του σωματείου που προσδιορίζει την ταυτότητα του σωματείου. Ως τέτοια μπορεί να χρησιμοποιηθεί και λέξη ή φράση που προέρχεται από το σκοπό του σωματείου, αρκεί να μην είναι απρεπής και σκανδαλώδης. Είναι καταχρηστική η επωνυμία όταν περιέχει βασικά στοιχεία του άλλου σωματείου. (γ) Την έδρα του σωματείου που καθορίζεται ελεύθερα από τους ιδρυτές του. Αυτή μπορεί να είναι διαφορετική από τον τόπο που λειτουργεί η διοίκηση. Μεταβολή της έδρας είναι δυνατή μόνο με τροποποίηση του καταστατικού. (δ) Τους όρους εισόδου, αποχώρησης και αποβολής των μελών. Με την ΑΚ 86 καθιερώνεται η ελευθερία εισόδου σε σωματείο. Με το καταστατικό μπορούν να αξιωθούν ορισμένα προσόντα ή ιδιότητες που πρέπει να φέρουν τα πρόσωπα για να καταστούν μέλη του σωματείου. Η αποχώρηση από το σωματείο αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμα κάθε μέλους (ΑΚ 87) και κανείς δεν μπορεί να παραμείνει μέλος χωρίς την θέλησή του. Η αποβολή ενός μέλους επιτρέπεται όταν το προβλέπει το κατασταστικό ή όταν υπάρχει σπουδαίος λόγος και το αποφασίσει η ΓΣ (ε) Τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μελών. Τα δικαιώματα ορίζονται από τα άρθρα 90, 91, 93, 97 κλπ. Οι υποχρεώσεις πρέπει να καθορίζονται στο καταστατικό. (στ) Τους πόρους του σωματείου που πρέπει να καθορίζονται στο καταστατικό, συνίστανται σε περιοδικές χρηματικές καταβολές των μελών ως και κάθε φύσεως παροχές αυτών περιουσιακής αξίας. Η αξίωση του σωματείου για τις περιοδικές εισφορές των μελών υπόκειται στην πενταετή παραγραφή της ΑΚ 250 περ. 17 και η σχετική διαφορά υπάγεται στην εξαιρετική αρμοδιότητα του ειρηνοδικείου. (ζ) Την αντιπροσώπευση του σωματείου. Η δικαστική και εξώδικη αντιπροσώπευση ανήκει στη διοίκηση ΑΚ 67. Όταν αυτή είναι πολυμελείς συλλογικά και όχι με την πλειοψηφία των διοικούντων προσώπων. Με την ύστερη έγκριση εγκυροποιούνται άκυρες πράξεις. (η) Τα όργανα διοικήσεως του σωματείου. Η διοίκηση αποτελεί ένα από τα υποχρεωτικά όργανα του σωματείου.Η διοίκηση μπορεί να είναι πολυμελείς ή μονομελής και η εκλογή της γίνεαι από τη ΓΣ. Το καταστατικό ορίζει τον αριθμό των οργάνων της διοίκησης καθώς και τους όρους λειτουργίας του. (θ) Τους όρους με τους οποίους συγκαλείται, συνεδριάζει και αποφασίζει η συνέλευση τωνμελών. (ι) Τους όρους τροποποίησης του καταστατικού. (κ) Τους όρους διάλυσης του σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 81
ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Αν συντρέχουν οι νόμιμοι όροι, το πρωτοδικείο δέχεται την αίτηση και διατάζει: 1. να δημοσιευτεί στον τύπο περίληψη του καταστατικού με τα ουσιώδη στοιχεία του 2. να εγγραφεί το σωματείο στο βιβλίο των σωματείων. Η εγγραφή αυτή περιλαμβάνει το όνομα και την έδρα του σωματείου, τη χρονολογία του καταστατικού, τα μέλη της διοίκησης και τους όρους που την περιορίζουν.
Το καταστατικό βεβαιώνεται από τον πρόεδρο του δικαστηρίου και κατατίθεται στο αρχείο του.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Το δικαστήριο εφόσον συντρέχουν οι νόμιμοι όροι, που καθορίζονται στις ΑΚ 78-80 είναι υποχρεωμένο να δεχθεί την αίτηση. Η έρευνα του δικαστηρίου περιορίζεαι μόνο σε έλεγχο της νομιμότητας και όχι της σκοπιμότητας, καθώς ο τελευταίος αντίκειται στη συνταγματική ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι (Σ 12).  Εξετάζει δηλαδή αν το καταστατικό είναι σύννομο, αν ο σκοπός του σωματείου αντίκειται σε απαγορευτικό νόμο, στα χρηστά ήθη ή τη δημόσια τάξη ή αν το δικαίωμα ιδρύσεως ασκείται καταχρηστικά και δεν ερευνά αν αυτό είναι κοινωνικά ωφέλιμο ή αν προάγει ή βλάπτει τα συμφέροντα των μελών του ή αν ανταγωνίζεται άλλο παρόμοιο σωματείο ή αν η επωνυμία του ομοιάζει με την επωνυμία άλλου σωματείου. Στη σχετική δίκη μπορεί να παρέμβει κάθε τρίτος που έχει έννομο συμφέρον.
Η απόφαση που δέχεται την αίτηση διατάσσει: (α) να δημοσιευτεί στον τύπο περίληψη του καταστατικού με τα ουσιώδη στοιχεία του και (β) την εγγραφή του σωματείου στο βιβλίο των σωματείων. Η εγγραφή στο βιβλίο γίνεται όταν η απόφαση που διατάσσει την εγγραφή γίνει τελεσίδικη.

ΑΡΘΡΟ 82
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Η απόφαση του πρωτοδικείου υπόκειται μόνο σε έφεση. Την απόφαση που απορρίπτει την αίτηση έχει το δικαίωμα να εκκαλέσει μόνο αυτός που είχε υποβάλλει την αίτηση, την απόφαση που δέχεται την αίτηση έχει το δικαίωμα να εκκαλέσει μόνο η εποπτεύουσα αρχή.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Η διάταξη ΑΚ 82 εδ. 1 κατά την κρατούσα γνώμη έχει καταργηθεί σιωπηρά από την εισαγωγή του ΚΠολΔ και έτσι η απόφαση του Πρωτοδικείου που διατάσσει την εγγραφή υπόκειται σε αναίρεση, αναψηλάφηση και τριτανακοπή.
Επίσης καταργήθηκε και το παρόν εδ. 2 ως προς τα πρόσωπα που δικαιούνται να ασκήσουν έφεση.
Έφεση κατά της απορριπτικής αποφάσεως δικαιούνται να ασκήσουν ο αιτών, εκείνοι που άσκησαν παρέμβαση, ο εισαγγελέας πρωτοδικών και η εποπτεύουσα αρχή (ΚΠολΔ 761).

ΑΡΘΡΟ 83
ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

Το σωματείο αποκτά προσωπικότητα από τη στιγμή που θα εγγραφεί στο βιβλίο. Η εγγραφή γίνεται μόλις η απόφαση που τη διατάζει γίνει τελεσίδικη.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Το σωματείο αποκτά νομική προσωπικότητα από τη στιγμή που θα εγγραφεί στο βιβλίο. 
Μέχρι την εγγραφή δεν υπάρχει σωματείο αλλά ένωση προσώπων (ΑΚ 107).
Σκοπός της εγγραφής είναι η δημοσιότητα για χάρη της προστασίας αυτών που συναλλάσσονται με το σωματείο.
Κατά την κρατούσα άποψη η εγγραφή του σωματείου στο βιβλίο του Πρωτοδικείου γίνεια μόλις η απόφαση που διατάσσει την εγγραφή γίνει τελεσίδικη.
Αν το σωματείο που έχει εγγραφεί κατά τα ανωτέρω, πάσχει από ακυρότητα, δεν είναι ανύπαρκτο κατά ΑΚ 180, αλλά υφίσταται ως de facto νομικό πρόσωπο για λόγους ασφαλείας των συναλλαγών.
Ωστόσο οι δημοσιευμένες διατάξεις του καταστατικού που αντίκεινται στο νόμο ή στα χρηστά ήθη πάσχουν από ακυρότητα που δεν καλύπτεται από την εγγραφή.

ΑΡΘΡΟ 84
ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Κάθε τροποποίηση του καταστατικού ισχύει μόνο αφού εγγραφεί στο βιβλίο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 79, 81 και 82.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ως τροποποίηση του καταστατικού νοείται κάθε μεταβολή (κατάρτηση,  προσθήκη κλπ) των διατάξεων αυτού. Τροποποίηση αποτελεί η μεταβολή της έδρας του σωματείου, η παράταση θητείας της διοίκησης, η μεαβολή του σκοπού, η προσθήκη άλλου σκοπού, η μετονομασία του σωματείου, η αύξηση του ποσού της εισφοράς.
Για την τροποποίηση των διατάξεων του καταστατικού απαιτείται απόφαση της ΓΣ του σωματείου και γαι τη λήψη απόφασης απαιτείται ειδική απαρτία και πλειοψηφία ΑΚ 99. Για τη μεταβολή του σκοπού πρέπει να συνεναίσουν όλα τα μέλη ΑΚ 100.
Για την τροποποίηση του καταστατικού ακολουθείται η ίδια διαδικασία όπως για την εγγραφή του σωματείου οπότε και υποβάλλεται στο αρμόδιο Πολυμελές Πρωτοδικείο που δικάζει κατά την εκούσια δικαιοδοσία.
Η τροποποίηση του καταστατικού ισχύει μόνο αφού εγγραφεί στο βιβλίο.

ΑΡΘΡΟ 85
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Η διάλυση του σωματείου, οπωσδήποτε και αν επέλθει, καθώς και τα ονόματα των εκκαθαριστών, σημειώνονται στο βιβλίο των σωματείων, δίπλα στην εγγραφή του.
Η σημείωση γίνεται ύστερα από αίτηση της διοίκησης του σωματείου ή της αρχής που προκάλεσε τη διάλυσή του.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Η διάλυση του σωματείου με οποιονδήποτε από τους προβλεπόμενους τρόπους και αν επέλθει πρέπει να σημειωθεί στο βιβλίο δίπλα στην εγγραφή του.
Σε αντίθεση με την εγγραφή του σωματείου, η σημείωση δεν αποτελεί συστατικό όρο της διαλύσεώς του, καθώς επέρχεται από το χρονικό σημείο που ορίζεται στο νόμο και επομένως η διάλυση έχει νομική ενέργεια και χωρίς τη σημείωση.
Η  παράλειψη της σημείωσης από τη διοίκηση δημιουργεί ευθύνη της, για τυχόν ζημία που επήλθε λόγω της παραλείψεως αυτής στο σωματείο ή τρίτους.
Η σημείωση γίνεται ύστερα από αίτηση της διοικήσεως του σωματείου. Αν η διάλυση επήλθε με δικαστική απόφαση, που εκδόθηκε με αίτηση της εποπτεύουσας αρχής, η σημείωση γίνεται με αίτηση της τελευταίας.

ΑΡΘΡΟ 86
ΕΙΣΟΔΟΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ

Αν το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, η είσοδος νέων μελών επιτρέπεται πάντοτε.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Κάθε πρόσωπο αν το θελήσει, είναι ελεύθερο να εγγραφεί σε κάποιο σωματείο. Για να καταστεί ο ενδιαφερόμενος μέλος του σωματείου πρέπει να είναι ικανός για δικαιοπραξία. Κατ΄ εξαίρεση επιτρέπεται η είσοδος ανηλίκων σε συνδικαλιστικές οργανώσεις.
Η είσοδος του νέου μέλους στο σωματείου αποτελεί δικαίωμα του τελευταίου να δεχθεί ή να μην δεχθεί τον αιτούντα. Η άρνηση του σωματείου να δεχθεί κάποιον ως μέλος του, δεν είναι καταρχήν απαραίτητο να αιτιολογείται, η δε άρνηση δεν υπόκειται σε δικαστικό έλεγχο.
Η διάταξη αποτελεί ενδοτικό δίκαιο γιατί ρητά ως ορίζει ότι η είσοδος νέων μελών επιτρέπεται πάντοτε, αν το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά. Το καταστατικό επομένως μπορεί να απαγορεύει την είσοδο νέων μελών, να αξιώνει ορισμένους όρους, προσόντα ή ιδιότητες για τα πρόσωπα που θέλουν να καταστούν μέλη του. Περιορισμοί μπορεί να τεθούν και από το σκοπό του σωματείου.
Σε περίπτωση που το μέλος θεμελιώνει δικαίωμα εισόδου και το σωματείο αρνηθεί την αίτησή του, τότε μπορεί να ζητήσει την καταδίκη του σωματείου σε δήλωση βουλήσεως με περιεχόμενο την αποδοχή της αιτήσεως.
Η είσοδος του νέου μέλους στο σωματείο αν δεν υπάρχει αντίθετη διάταξη συντελείται με την αίτηση του ενδιαφερόμενου προς το σωματείο και την αποδοχή αυτής από μέρους του σωματείου δια του αρμοδίου οργάνου του, το οποίο αν δεν ορίζεται άλλως είναι η συνέλευση των μελών.
Το νέο μέλος με την είσοδό του αποκτά την ιδιότητα του μέλους με όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το νόμο και το καταστατικό.
Αρμόδιο δικαστήριο για την εκδίκαση της αγωγής του ενδιαφερομένου κατά του σωματείου για την εγγραφή του ως μέλους είναι το πολυμελές πρωτοδικείο το οποίο δικάζει κατά την τακτική διαδικασία.Δεν υπάρχουν σχόλια: