Τρίτη, 1 Μαΐου 2012

ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ!!


Ανακοίνωση κατάταξης πτυχιουχων 2012-2013


                                                                             Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Κ Α Τ Α Τ Α Ξ Η Σ  Π Τ Υ Χ Ι Ο Υ Χ Ω Ν


 Σύμφωνα με την από 6/4/2012 απόφαση του Δ.Σ. του Τμήματος Νομικής,  ανακοινώνεται  ότι:

1.   Κατατάξεις πτυχιούχων άλλων Τμημάτων Α.Ε.Ι, παραγωγικών Σχολών Αξιωματικών καθώς και Ανωτέρων Σχολών διετούς κύκλου σπουδών, στο Τμήμα Νομικής  για το Παν/κό έτος 2012-2013, θα γίνουν μόνο στο Α΄ εξάμηνο σπουδών με βαθμό πτυχίου, σε ποσοστό 2% του αριθμού των εισακτέων στο Τμήμα (αρ.Φ2/121871/Β3/3.11.2005 και Φ.151/65680/Β6/8-6-2011 Υπουργικές Αποφάσεις) .
2.   Κατατάξεις πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. θα γίνουν μόνο στο Α΄ εξάμηνο σπουδών με βαθμό πτυχίου, σε ξεχωριστό ποσοστό 5% επί του αριθμού των εισακτέων στο Τμήμα  (Ν. 3027/02, αρ. Φ2/121871/Β3/3.11.2005 και Φ.151/65680/Β6/8-6-2011 Υπουργικές Αποφάσεις) .
3.    Κατατάξεις πτυχιούχων Ανώτερων Σχολών υπερδιετούς κύκλου σπουδών στο Τμήμα Νομικής  για το Παν/κό έτος 2012-2013, θα γίνουν μόνο στο Α΄ εξάμηνο σπουδών με βαθμό πτυχίου, σε ξεχωριστό ποσοστό 2% επί του αριθμού των εισακτέων στο Τμήμα  (Ν. 3027/02, αρ. Φ2/121871/Β3/3.11.2005 και Φ.151/65680/Β6/8-6-2011 Υπουργικές Αποφάσεις) .


   Οι πτυχιούχοι από ΑΕΙ-Τ.Ε.Ι. εξωτερικού οφείλουν να προσκομίσουν και τη σχετική ισοτιμία ΔΟΑΤΑΠ

Οι αιτήσεις, με επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου και επικυρωμένη αναλυτική βαθμολογία πτυχιούχου, στα οποία θα αναγράφεται ο ακριβής βαθμός πτυχίου, θα υποβληθούν από 1 έως 15 Νοεμβρίου 2012, Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και ώρα 10.30 π.μ. έως 13.30 μ.μ., Ακαδημίας 45.
Από τη Γραμματεία του Τμήματος


Δεν υπάρχουν σχόλια: