Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου 2011

ΘΕΜΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 2008-2009

Το Δ.Σ. του σωματείου Σ, στηριζόμενο σε διάταξη του καταστατικού του Σ, ανέθεσε στο μέλος του Δ, να προβεί σε πρόσληψη υπαλλήλου για τις ανάγκες λειτουργίας της γραμματείας του σωματείου. Ο Δ μετά από συνεντεύξεις με διάφορους υποψηφίους επιλέγει και προσλαμβάνει τον Υ  με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου. Ένα εξάμηνο αργότερα, λόγω ανεπάρκειας του Υ στην εκτέλεση των καθηκόντων του, ο Δ προβαίνει σε καταγγελία της ως άνω σύμβασης.
Ερωτάται:
(α) Είναι δεσμευτική για το Σ ως νομικό πρόσωπο η σύμβαση εργασίας που σύνηψε ο Δ με τον Υ;
(β) Σε ποια κατηγορία δικαιωμάτων υπάγεται το δικαίωμα καταγγελίας που άσκησε ο Δ και  πως ασκείται αυτό; Δεσμεύει το Σ η εν λόγω καταγγελία;
(γ) Είναι έγκυρη η καταγγελία τς σύμβασης εργασίας αν υποτεθεί ότι αυτή ήταν μεν απολύτως νομότυπη και δεσμευτική για το Σ, δεν οφειλόταν όμως σε πραγματική ανεπάρκεια του Υ αλλά είχε ως αποκλειστική αιτία την προσωπική αντιπάθεια του Δ έναντι αυτού (του Υ);

Δεν υπάρχουν σχόλια: