Σάββατο, 23 Οκτωβρίου 2010

ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Ιστορία Δικαίου


ΘΕΜΑΤΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2003

Α΄ ΚΛΙΜΑΚΙΟ
1)α)Αντικήνσορες: έργο, μέθοδος
β)Μορφές Διαιτησίας.
2)α)Επιστροφή των προικώων στο ρωμαϊκό δίκαιο.

β)Τι γνωρίζετε για τους νομοκάνονες.


Β΄ ΚΛΙΜΑΚΙΟ
1)α)Τι γνωρίζετε για τον Δωδεκάδελτο Νόμο;β)Tι γνωρίζετε για την «κεφαλική ποινή» στο Βυζάντιο (είδη, εξέλιξη, τρόποι εκτέλεσης της ποινής);
1)α)Τα φονικά δικαστήρια στην Αρχαία Αθήνα.
β)Μνηστεία κατά το Βυζάντιο.
ΘΕΜΑΤΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2003

B' ΚΛΙΜΑΚΙΟ


Θέμα 1ο
Α)Ιεράρχηση κανόνων στην ελληνιστική εποχή
Β)Σωματικές ποινές στο Βυζάντιο

Θέμα 2ο
Α)Χαρακτηριστικά αρχαϊκών πολιτευμάτωνΒ)Ρύθμιση σχέσεων νόμων και κανόνων από το Λέοντα Στ’

(γράφετε ένα από τα 2 θέματα)


ΘΕΜΑΤΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2004

A' KΛΙΜΑΚΙΟ
Θέμα 1ο
α) Εκ διαθήκης κληρονομική διαδοχή στο αρχαίο ελληνικό και ελληνιστικό δίκαιο.
β) Το συναινετικό διαζύγιο στο Βυζάντιο
.

Θέμα 2οα)Οι πραίτορες και ο ρόλος τους στη διαμόρφωση του Ρωμαϊκού Δικαίου.
β)Τρόποι ανάληψης της αυτοκρατορικής εξουσίας στο Βυζάντιο.

Σημ.: Να γραφεί το ένα από τα δύο θέματα.ΘΕΜΑΤΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005

Α' ΚΛΙΜΑΚΙΟ
ΘΕΜΑ 1 Α) Τι γνωρίζετε για την δοκιμασία των αρχόντων;
Β) Αντικήνσορες: έργο, μέθοδος, εξέλιξη.

ΘΕΜΑ 2Α) Πατρική εξουσία στο ρωμαϊκό δίκαιο.
Β) Δήμοι στο Βυζάντιο.

Β' ΚΛΙΜΑΚΙΟ

ΘΕΜΑ 1
Α) Είδη διαιτησίας.Β) Τι γνωρίζετε για το προοίμιο των αυτοκρατορικών νόμων;

ΘΕΜΑ 2Α) Τι γνωρίζετε για τον Δωδεκάδελτο;
Β) Η θανατική ποινή στο Βυζάντιο.Σεπτέμβριος 2005 (Β' Κλιμάκιο)Θέμα 1ο


α) Τα χαρακτηριστικά των αρχαϊκών πολιτευμάτων. β) Η νομική ορολογία των Μακεδόνων Αυτοκρατόρων.


Θέμα 2ο

α) Η νομική κοινή και το έθιμο στους ελληνιστικούς χρόνους.
β) Η δικαιϊκή τάξη κατά τη Μεταβυζαντινή Περίοδο (νομοθεσία, όργανα απονομής της δικαιοσύνης, εφαρμοζόμενο δίκαιο).


ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2006

Β'ΚΛΙΜΑΚΙΟ
ΘΕΜΑ 1ο
Α)Ο Κώδικας της Γόρτυνος
Β)Το συναινετικό διαζύγιο στο Βυζάντιο

ΘΕΜΑ 2οΑ)Το δίκαιο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας (έννοια - περιεχόμενο)Β)Οι σωματικές ποινές στο Βυζάντιο


ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2006
1. α. Ο κώδικας της Γόρτυνος
β. Υπήρχαν επεμβάσεις της πολιτειακής εξουσίας στο χώρο της εκκλησίας και πώς μπορούσαν να συνεργαστούν οι φορείς;
2. α. Η πατρική εξουσία στο αττικό και ρωμαϊκό δίκαιο

β. Ποια ήταν τα όργανα απονομής της δικαιοσύνης κατά την πρώιμη βυζαντινή περίοδο;


ΙΟΥΛΙΟΣ 2007

Α' ΚΛΙΜΑΚΙΟ
ΘΕΜΑ 1ο

Α.Ο κώδικας της Γόρτυνος
Β. Οι δήμοι στο βυζάντιο

ΘΕΜΑ2οΑ.Η πατρική εξουσία στο ρωμαϊκό δίκαιο
Β. Οι σωματικές ποινές στο βυζαντινό δίκαιο

Β' ΚΛΙΜΑΚΙΟ

Θέμα 1οα) Σύνθεση και αρμοδιότητες της αθηναϊκής Βουλής
β) Η θανατική ποινή στο Βυζάντιο.
Θέμα 2οα) Τί γνωρίζετε για το Δωδεκάδελτο Νόμο;
β) Το διαζύγιο στο Ιουστινιάνειο δίκαιο.


ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007
Α' ΚΛΙΜΑΚΙΟ
1ο Θέμαα. Οι αρχές και τα αξιώματα στο πολίτευμα της κλασικής Αθήνας
β. Νομοθετικές συλλογές και συμπιλήματα στον 10ο και 11ο αιώνα.

2ο Θέμαα. Ο Νόμος (lex) ως πηγή του Ρωμαϊκού Δικαίου.β. Τα εφαρμοστέα δίκαια και τα αρμόδια δικαστήρια από τον 17ο αι. έως το 1821.
Β' ΚΛΙΜΑΚΙΟ
1) α) Νομοθετική εξουσία του Ρωμαίου αυτοκράτορα και νομική θεμελίωσή της.
β) Η εξέλιξη της νομικής ορολογίας την εποχή των Ισαύρων
2) α) Οι όροι "θέμις", "δίκη" και "νόμος" στο αρχαϊκά χρόνια
β) Τι γνωρίζετε για το διάταγμα της 23ης Φεβρουαρίου 1835 και ποια τα προβλήματα της εφαρμογής του;

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008

Α' ΣΕΙΡΑ
Θέμα 1
α)η εκ διαθήκης κληρονομική διαδοχή στο ρωμαϊκό δίκαιοβ)οι σχέσεις Πολιτείας και Εκκλησίας κατά την "Εισαγωγή"

Θέμα 2α)η ανάπτυξη του εθιμικού δικαίου στο ελληνιστικό δίκαιοβ)τα δικαστήρια επί του Ιπποδρόμου και του Βήλου και οι καθολικοί κριτές των Ρωμαίων

Β' ΣΕΙΡΑ
ΘΕΜΑ 1Α. Τα είδη των κανόνων δικαίου κατά το ρωμαϊκό δίκαιο
Β. Το συναινετικό διαζύγιο στο Βυζάντιο
ΘΕΜΑ 2Α. Ο τόμος του Πατριάρχη Σισιννίου
Β. Ηλιαία: λειτουργία και σύνθεση


ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008
Α' ΚΛΙΜΑΚΙΟ1.α) Εξέλιξη της έννοιας και του περιεχομένου της κυριότητας από το αρχαϊκό μέχρι και το κλασικό δίκαιο.β) Μέρη βυζαντινών νόμων με ανάλυση κυρίως του σκοπού και του περιεχομένου του προοιμίου

2.α) Οι ελληνικές νομοθεσίες του αρχαϊκού δικαίου
β) Ρύθμιση διαδοχικών γάμων στο βυζάντιοΒ' ΚΛΙΜΑΚΙΟ1. α)Η ιδιωτική διαιτησία στην κλασική Αθήναβ )Το νομοθετικό έργο του Λέοντα ΣΤ' του Σοφού
2. α)Ο ελληνιστικός γάμος (έννοια και προϋποθέσεις έγκυρης σύναψης)
β)Όργανα απονομής δικαιοσύνης και εφαρμοζόμενα δικαία στη μεταβυζαντινή περίοδο.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009

Α' ΚΛΙΜΑΚΙΟΑ 1) Βασιλείς και μοναρχική ιδεολογία στην ελληνιστική Αίγυπτο
2) Τρόποι ανάληψης αυτοκρατορικής εξουσίας στο Βυζάντιο
Β 1) Τι γνωρίζετε για το ius publice respondendi και αναφορικός νόμος
2) Σωματικές ποινές στο βυζαντινό ποινικό δίκαιο
Β' ΚΛΙΜΑΚΙΟ
Θέμα 1ο
1)Τα φονικά δικαστήρια στην κλασική Αθήνα
2)Οι δήμοι στο βυζαντινό δίκαιο
Θέμα 2ο1)Η θανατική ποινή στο βυζάντιο
2)Η έννοια των leges


ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009

Β ΚΛΙΜΑΚΙΟ
Θέμα 1ο
1.Πατρική εξουσία στο αττικό και ρωμαϊκό δίκαιο2.Ποια είναι η εξέλιξη της ελληνικής νομικής ορολογίας του 7ου - 8ου αιώνα
Θέμα 2ο1.Η δημόσια διαιτησία της αρχαίας ελληνικής πόλης2.Πως οι πηγές του δικαίου επιδρούν στην διαμόρφωση του βυζαντινού νομικού βίου (δεσμευτικότητα των νόμων- καταργητικές διατάξεις- δικαστηριακή πρακτική)

Δεν υπάρχουν σχόλια: