Τρίτη, 28 Νοεμβρίου 2017

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 2013 ΕΩΣ 2017ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014

Εξεταζόμενο μάθημα «Ιστορία Δικαίου»
Θέμα : Τι γνωρίζετε για την Εξάβιβλο του Αρμενοπούλου και τον ρόλο της στο ελληνικό δίκαιο κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας και μέχρι την εισαγωγή του Αστικού Κώδικα.


Εξεταζόμενο μάθημα «Συνταγματικό Δίκαιο»
Θέμα:           Συγκρίνατε το συνταγματικό έθιμο και τις συνθήκες του πολιτεύματος.  Αναφέρατε και ελληνικά παραδείγματα.


Εξεταζόμενο μάθημα «Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου»
Θέμα: Ο μεγαλοξενοδόχος Α αναζητεί οικόπεδο στην περιοχή της Κυλλήνης για την ανέγερση μεγάλης ξενοδοχειακής μονάδος. Ο δικηγόρος του, κύριος Δ, τον φέρνει σε επαφή με τον Π, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης ενός παραθαλάσσιου οικοπέδου στην περιοχή, εκτάσεως 250 στρεμμάτων. Το οικόπεδο είναι ιδανικό για τον σκοπό που το θέλει ο Α. Όμως ως προς ένα τμήμα του, που βρίσκεται στο κέντρο του οικοπέδου και έχει έκταση 100 στρεμμάτων, υπάρχει η υπόνοια ότι είναι δασικό βάσει ενός παλαιού εγγράφου του Υπουργείου Γεωργίας. Αν και ο Π διαβεβαιώνει ότι το έγγραφο δεν έχει ισχύ, εντούτοις ο Α επιθυμεί την έρευνα του θέματος εις βάθος πριν οριστικοποιηθεί η πώληση. Ο Δ συμβουλεύει τότε τα μέρη, Π και Α, «να κάνουν ένα προσύμφωνο», το οποίο θα προβλέπει, μεταξύ άλλων, τα εξής: α) την τιμή πωλήσεως, η οποία έχει συμφωνηθεί στα 6.000.000 € για το όλο οικόπεδο, β) την υποχρέωση του Α να μεριμνήσει, εντός 12 μηνών το πολύ, για την έκδοση πιστοποιητικού αποχαρακτηρισμού από την αρμόδια δασική υπηρεσία, γ) ότι το οριστικό συμφωνητικό πωλήσεως και μεταβιβάσεως της κυριότητας του οικοπέδου θα υπογραφεί μόνον αν ο Α επιτύχει την έκδοση του παραπάνω πιστοποιητικού και δ) ότι, σε περίπτωση που ο Π, μετά την έκδοση του πιστοποιητικού, αρνείται την μεταβίβαση του οικοπέδου, εξουσιοδοτεί ανεκκλήτως από σήμερα τον Α να τον εκπροσωπήσει στην υπογραφή του οριστικού συμφωνητικού πωλήσεως και μεταβιβάσεως του οικοπέδου.
Ερωτήσεις: 1) Πόσες και ποιες δικαιοπραξίες και με ποιες διατυπώσεις πρέπει να καταρτισθούν για την οριστική και έγκυρη μεταβίβαση της κυριότητας του οικοπέδου από τον Π στον Α;
2) Σε ποια από τις ακόλουθες κατηγορίες δικαιοπραξιών υπάγεται η πώληση ακινήτου και γιατί: α) υποσχετική ή εκποιητική; β) ετεροβαρής ή αμφοτεροβαρής; γ) ενοχική ή εμπράγματη;
3) Είναι δυνατή η κατάρτιση του προσυμφώνου που προτείνει ο Δ κατά τρόπο που να δεσμεύει τα μέρη και, αν ναι, ποιες διατυπώσεις απαιτούνται για την έγκυρη κατάρτισή του και βάσει ποίων διατάξεων;
4) Είναι έγκυρος ο υπό δ όρος του προτεινομένου προσυμφώνου και, αν ναι, μπορεί ο Α, βάσει του όρου αυτού, να αποκτήσει την κυριότητα του οικοπέδου, αν έχει στο μεταξύ επιτύχει την εμπρόθεσμη έκδοση του πιστοποιητικού αποχαρακτηρισμού όμως ο Π δεν επιθυμεί πλέον την μεταβίβαση του οικοπέδου του σ' αυτόν επειδή έχει βρει άλλο αγοραστή που προσφέρει υψηλότερο τίμημα;
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

Εξεταζόμενο μάθημα «Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου»
ΘΕΜΑ : Ο Α, μόνιμος κάτοικος Σουηδίας, είναι κύριος ενός οικοπέδου που βρίσκεται σε περιοχή της Αχαΐας. Ο Α αποφάσισε να πωλήσει το ακίνητο αυτό για να επενδύσει αλλού τα χρήματά του. Παρακάλεσε λοιπόν τον φίλο του Β, μόνιμο κάτοικο Πατρών, να βρει αγοραστή και να πωλήσει για λογαριασμό του το οικόπεδο αυτό έναντι τιμήματος 300.000 € περίπου, που είναι η πραγματική αξία του. Ύστερα από διαπραγματεύσεις με τον Π, πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και νόμιμο εκπρόσωπο του Σωματείου «Σ», σύμφωνα με το καταστατικό, συμφωνήθηκε το Σωματείο να αγοράσει το οικόπεδο έναντι τιμήματος 300.000 €, για να ανεγείρει σε αυτό κτίριο γραφείων. Ο Π και ο Β υπέγραψαν την 12η Ιανουαρίου 2015 ένα ιδιωτικό έγγραφο (συμφωνητικό), στο οποίο συμφώνησαν ότι εντός δύο μηνών θα προσέλθουν για να καταρτίσουν τη σύμβαση αγοραπωλησίας.
Ερωτάται:
1. Υπό ποιες προϋποθέσεις και με ποια ιδιότητα μπορούν ο Β και ο Π να επιχειρήσουν τις απαραίτητες νομικές πράξεις για την επιδιωκόμενη αγοραπωλησία για λογαριασμό του Α και του Σωματείου «Σ» αντίστοιχα;
2. Είναι έγκυρο το συμφωνητικό του Ιανουαρίου του 2015 εν προκειμένω;
3. Πόσες και ποιες δικαιοπραξίες πρέπει να συναφθούν για να αποκτήσει το Σωματείο «Σ» την κυριότητα επί του οικοπέδου; Αν απαιτούνται για την απόκτηση της κυριότητας περισσότερες δικαιοπραξίες, ποιες είναι οι μεταξύ τους διαφορές και τι είδους δικαιοπραξίες είναι αυτές;
4. Αν υποτεθεί ότι το οικόπεδο βρίσκεται σε περιοχή εκτός σχεδίου πόλεως και ο Π αποφασίσει την αγορά του για λογαριασμό του Σωματείου «Σ», επειδή πιστεύει ότι το οικόπεδο σύντομα θα ενταχθεί στο σχέδιο πόλεως:
α) Έχει δικαίωμα το Σωματείο «Σ» ή ο Π ατομικά να ζητήσει την ακύρωση της πώλησης για το λόγο ότι το οικόπεδο δεν εντάχθηκε τελικά στο σχέδιο πόλεως;
β) Αν ο Β είχε διαβεβαιώσει συμβατικώς τον Π ότι το οικόπεδο θα ενταχθεί στο σχέδιο πόλεως, μεταβάλλεται η απάντηση στο παραπάνω ερώτημα;


Εξεταζόμενο μάθημα «Ιστορία Δικαίου»
Θέμα: Σχολιάστε τις κατωτέρω απόψεις του Πλάτωνα και την παρουσία τους στο Βυζαντινό ποινικό δίκαιο:
             Πλ. Πρωτ. 342 a-b: ... εἰ γὰρ ἐθέλεις ἐννοῆσαι τὸ κολάζειν, ὦ Σώκρατες, τοὺς ἀδικοῦντας τί ποτε δύναται, αὐτό σὲ διδάξει ὅτι οἵ γε ἄνθρωποι ἡγοῦνται παρασκευαστὸν εἶναι ἀρετήν. οὐδεὶς γὰρ κολάζει τοὺς ἀδικοῦντας πρὸς τούτῳ τὸν νοῦν ἔχων καὶ τούτου ἕνεκα, ὅτι ἠδίκησεν, ὅστις μὴ ὥσπερ θηρίον ἀλογίστως τιμωρεῖται· ὁ δὲ μετὰ λόγου ἐπιχειρῶν κολάζειν οὐ τοῦ παρεληλυθότος ἕνεκα ἀδικήματος τιμωρεῖται ―οὐ γὰρ ἂν τό γε πραχθὲν ἀγένητον θείη― ἀλλὰ τοῦ μέλλοντος χάριν, ἵνα μὴ αὖθις ἀδικήσῃ μήτε αὐτὸς οὗτος μήτε ἄλλος ὁ τοῦτον ἰδὼν κολασθέντα. καὶ τοιαύτην διάνοιαν ἔχων διανοεῖται παιδευτὴν εἶναι ἀρετήν· ἀποτροπῆς γοῦν ἕνεκα κολάζει.
           (Πρωταγόρας:) Αν θέλεις να καταλάβεις, Σωκράτη, τι μπορεί να επιτευχθεί με την τιμωρία όσων διαπράττουν άδικες πράξεις, αυτό θα το δεις από το γεγονός ότι οι άνθρωποι νομίζουν ότι η αρετή είναι κάτι που μπορεί κανείς να το προετοιμάσει. Γιατί κανείς δεν τιμωρεί όσους αδικούν έχοντας κατά νου και ως κίνητρο το ότι διέπραξαν αδίκημα, παρά μόνο όποιος τιμωρεί ασυλλόγιστα, σαν θηρίο. Όποιος όμως προσπαθεί να τιμωρήσει με τη λογική, δεν τιμωρεί για το αδίκημα, που είναι πια περασμένο - γιατί αυτό που έγινε δεν ξεγίνεται - αλλά με τη σκέψη του στο μέλλον, ώστε να μην αδικήσει πάλι ούτε ο ίδιος ούτε κάποιος άλλος που είδε ότι αυτός τιμωρήθηκε. Αντιμετωπίζοντας έτσι το πράγμα, θεωρεί ότι η αρετή είναι κάτι που μπορεί να διδαχθεί, διότι τιμωρεί προς αποτροπή.

Εξεταζόμενο μάθημα «Συνταγματικό Δίκαιο»
Θέμα : Συγκρίνατε το ομοσπονδιακό κράτος και την ομοσπονδία κρατών.ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016

 Εξεταζόμενο μάθημα «Γενικό Ποινικό Δίκαιο»
ΘΕΜΑ : Τι γνωρίζετε για την απόπειρα γνησίου και μη γνησίου εγκλήματος παραλείψεως;

Εξεταζόμενο μάθημα «Συνταγματικό Δίκαιο»
Θέμα: : Συγκρίνατε το ρόλο και τις αρμοδιότητες του Προέδρου της Δημοκρατίας στο ισχύον Ελληνικό Σύνταγμα και στο προεδρικό σύστημα.

Εξεταζόμενο μάθημα «Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου»
Θέμα : Αναγκαστικές συμβάσεις, συμβάσεις προσχώρησης και ιδιωτική αυτονομία.

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017

Εξεταζόμενο μάθημα «Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου»
ΘΕΜΑ : α) Ικανότητα δικαίου φυσικού και νομικού προσώπου: διάκριση από την ικανότητα για δικαιοπραξία, χρόνος έναρξης και λήξης
             β) Ακυρώσιμη δικαιοπραξία: λόγοι και έννομες συνέπειες της ακυρωσίας
Εξεταζόμενο μάθημα «Γενικό Ποινικό Δίκαιο»
Θέμα : Επιτρέπεται άμυνα υπέρ τρίτου όταν ο δεχόμενος την επίθεση αρνείται τη βοήθεια;

Εξεταζόμενο μάθημα «Συνταγματικό Δίκαιο»
Θέμα : Συγκρίνατε τη Βουλή με την Κυβέρνηση. (Γενική θεωρία, ισχύον ελληνικό δίκαιο και ιστορικά παραδείγματα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: