Παρασκευή, 4 Μαρτίου 2016

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 2013ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΤΗΣ 31.05.2013Ι.Κώδικας Δικαστικών Επιμελητών και Πολιτική Δικονομία

Θέμα 1ο
Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία GALAXY Α.Ε. με έδρα την Κόρινθο άσκησε στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης αγωγή κατά του Χ, κατοίκου Θεσσαλονίκης και ζήτησε να αναγνωρισθεί η κυριότητά της επί ακινήτου ευρισκομένου στην Πάτρα. Κατά τη συζήτηση της αγωγής η ενάγουσα και ο εναγόμενος καταθέτουν εμπρόθεσμα προτάσεις. Ο Χ ισχυρίζεται μόνον ότι αυτός είναι κύριος του ακινήτου, βάσει έκτακτης χρησικτησίας. Το δικαστήριο με απόφασή του που δημοσιεύθηκε στις 10.1.2013 απέρριψε την αγωγή ως αόριστη.
Στις 25.1.2013 ο Χ επιδίδει στην GALAXY Α.Ε. αντίγραφο της αποφάσεως του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου, το οποίο (αντίγραφο) παραδίδεται στον Σ, συνεργάτη  του απουσιάζοντος νομίμου εκπροσώπου της ανωτέρω εταιρείας, ο οποίος (Σ) βρίσκεται στο ατομικό γραφείο του τελευταίου.
Στις 24.2.2013 η GALAXY Α.Ε. καταθέτει στη γραμματεία του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης  δικόγραφο εφέσεως κατά της πρωτοβάθμιας αποφάσεως ως προς την απόρριψη της αγωγής της, ισχυριζόμενη ότι αυτή ήταν επαρκώς ορισμένη.
Στη συνέχεια, μετά τον προσδιορισμό δικασίμου για την έφεση από το Εφετείο Θεσσαλονίκης, η υπόθεση ήχθη προς συζήτηση από την GALAXY Α.Ε., με κλήση κάτω από το αντίγραφο του κατατεθέντος δικογράφου εφέσεως, η οποία (κλήση) επιδόθηκε στις 20.3.2013 στον Δ, πληρεξούσιο δικηγόρο που εκπροσώπησε τον Χ στην πρωτοβάθμια δίκη.

Ερωτάται:
1.Είναι κατά τόπο αρμόδιο το Πολυμελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης;
2.Είναι έγκυρη η επίδοση της αποφάσεως στην GALAXY Α.Ε; Τί πρέπει να    αναφερθεί στην έκθεση επιδόσεως;
3.Ασκήθηκε εμπρόθεσμα η έφεση της GALAXY A.E.;
4.Είναι νόμιμη η επίδοση του αντιγράφου  του δικογράφου της εφέσεως  μαζί    με  την κλήση στον Δ;


Θέμα 2ο
Δικαιώματα του δικαστικού επιμελητή κατά τη διαδικασία της αναγκαστικής εκτελέσεως.


ΙΙ. Ποινικός Κώδικας και Κώδικας Ποινικής Δικονομίας

1.Τι είναι πλαστογραφία.
2.Τι είναι παραβίαση οικιακού ασύλου. 
3.Τι είναι ενεργητική και  τι παθητική  δωροδοκία.
4.Πώς υπολογίζονται οι προθεσμίες κατά τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.  
5.Ποιος φροντίζει για την εκτέλεση των αποφάσεων των ποινικών δικαστηρίων.IIΙ.Αστικό και Εμπορικό Δίκαιο

1.α)Τι είναι νομικό πρόσωπο;
   β)Τι είναι σωματείο και ποιος ο ελάχιστος αναγκαίος αριθμός των ιδρυτικών μελών του;
   γ)Τι είναι ίδρυμα και πώς ιδρύεται;
2.α)Τι είναι πράγμα κατά την έννοια του νόμου; Η ηλεκτρική ενέργεια είναι πράγμα;
   β)Τι είναι συστατικά; (να αναφέρετε και ένα παράδειγμα).
   γ)Τι είναι παραρτήματα; (να αναφέρετε και ένα παράδειγμα).
   δ)Ποια είναι τα εμπράγματα δικαιώματα;
   ε)Ποια είναι τα είδη των δουλειών και τι σημαίνει το καθένα από αυτά;
3.α)Ποια είναι τα τυπικά στοιχεία της τραπεζικής επιταγής;
   β)Ποια είναι τα πρόσωπα, που μπορεί να εμπλέκονται σε μία συναλλαγματική και ποια τα δικαιώματα ή οι υποχρεώσεις αυτών;
4.α)Ο Δήμος Α βρίσκεται από πενταμήνου σε γενική και μόνιμη αδυναμία εκπληρώσεως των ληξιπρόθεσμων χρηματικών υποχρεώσεών του. Μπορεί να κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως;
   β)Ποιοι ονομάζονται πτωχευτικοί πιστωτές και ποιες κατηγορίες πτωχευτικών πιστωτών υπάρχουν;