Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου 2015

ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΒΟΥΛΗΣΕΩΣ - ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ
Στον ΑΚ δεν περιέχεται νομοθετικός ορισμός της δικαιοπραξίας. Γίνεται δεκτός όμως ο παρακάτω ορισμός:
Δικαιοπραξία είναι το πραγματικό, το οποίο περιέχει δήλωση βουλήσεως που επιφέρει έννομες συνέπειες επειδή το θέλησε ο δηλών. Η επερχόμενη έννομη συνέπεια πρέπει να είναι ηθελημένη από τα υποκείμενα της δικαιοπραξίας.
Ως πραγματικό εννοείται το σύνολο των γεγονότων, από τα οποία ο νόμος εξαρτά ορισμένη έννομη συνέπεια.
Ως δήλωση βούλησης εννοείται η εξωτερίκευση ορισμένης βουλήσεως έτσι ώστε να καταστεί γνωστή.
Δεν είναι δικαιοπραξίες:
·        Οι απλώς φιλικές ή εθιμοτυπικές σχέσεις: πρόκειται για σχέσεις που βρίσκονται στον εξωδικαιικό χώρο πχ παροχή φιλικής συμβουλής, έκφραση ευχών στην ονομαστική εορτή, πρόσκληση σε δείπνο.
·        Οι σχέσεις φιλοφροσύνης: πρόκειται για σχέσεις με σκοπό την εξυπηρέτηση ενός προσώπου από λόγους φιλοφροσύνης πχ ο Α παίρνει στο αυτοκίνητό του την τουρίστρια Β που έκανε ωτοστόπ, ο  Γ φιλοξενεί τον Δ σπίτι του.
·        Οι συμφωνίες κυρίων: πρόκειται για συμφωνίες με τις οποίες τα μέρη δεσμεύονται να τηρήσουν ορισμένη συμπεριφορά, χωρίς πρόθεση όμως νομικής δέσμευσης, από τις συμφωνίες αυτές λείπει η βούληση των μερών να δεσμευτούν νομικά.
Προαπαιτούμενα της δικαιοπραξίας:
Εκτός από τη δήλωση βούλησης που αποτελεί το ειδικό πραγματικό της δικαιοπραξίας (χωρίς το οποίο δεν υπάρχει καν δικαιοπραξία) προβλέπονται από το νόμο και ορισμένα προαπαιτούμενα της δικαιοπραξίας:
1.   Ικανότητα για δικαιοπραξία.
2.   Έλλειψη διάστασης δήλωσης και βούλησης.
3.   Έλλειψη ελαττωμάτων της βούλησης.
4.   Συμφωνία του περιεχομένου της δικαιοπραξίας με το νόμο και τα χρηστά ήθη.
5.   Τύπος της δικαιοπραξίας.
Επιπλέον στοιχεία της δικαιοπραξίας:
Για να υπάρξει δικαιοπραξία πρέπει να υπάρχει δήλωση βούλησης ή και τα επιπλέον στοιχεία που τυχόν απαιτούνται:
·        Ουσιώδη στοιχεία: τα οποία οριοθετούν ορισμένο τύπο δικαιοπραξίας από τους υπόλοιπους τύπους δικαιοπραξίας π.χ. για να υπάρξει σύμβαση πώλησης (ΑΚ 513) πρέπει οι δηλώσεις βούλησης των μερών να αναφέρονται στο πωλούμενο πράγμα και στο τίμημα που συμφωνείται για την πώληση, αν αυτό δεν συμβαίνει, τότε η συγκεκριμένη δικαιοπραξία δεν μπορεί να υπαχθεί στον δικαιοπρακτικό τύπο της πώλησης, είτε θα υπάρχει δικαιοπραξία άλλου τύπου (πχ δωρεά) είτε δεν θα υπάρχει κανενός τύπου δικαιοπραξία, θα είναι ανυπόστατη.
·        Επουσιώδη στοιχεία: αυτά δεν μεταβάλλουν τον τύπο της δικαιοπραξίας, όταν προστίθενται σε αυτή, εισάγουν αποκλίσεις από διατάξεις ενδοτικού δικαίου ή ρυθμίζουν θέματα που δεν προβλέπονται από το νόμο. Διακρίνονται σε συνήθη στοιχεία τα οποία συμπληρώνουν τη δικαιοπρακτική ρύθμιση και ορίζονται από το νόμο και σε τυχαία στοιχεία τα οποία προστίθενται στη δικαιοπραξία από τους δικαιοπρακτούντες και είτε τροποποιούν τα συνήθη στοιχεία είτε προσθέτουν όρους.

Δεν υπάρχουν σχόλια: