Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015

ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ_ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΑΝΤΕΛΗ ΚΑΙ EUROPA.EUΤα κύρια θεσμικά όργανα της ΕΕ
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καθορίζει τις γενικές πολιτικές κατευθύνσεις της ΕΕ, δεν έχει όμως νομοθετική εξουσία. Οι ηγέτες της ΕΕ συνεδριάζουν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για λίγες ημέρες για να καθορίσουν την ευρωπαϊκή πολιτική ατζέντα. Το όργανο αυτό αντιπροσωπεύει το υψηλότερο επίπεδο πολιτικής συνεργασίας μεταξύ των χωρών της ΕΕ. Είναι ένα από τα 7 επίσημα θεσμικά όργανα της ΕΕ. Οι συνεδριάσεις του (συνήθως κάθε 3 μήνες) έχουν τη μορφή συνόδων κορυφής ανάμεσα στους ηγέτες των χωρών της ΕΕ, υπό την προεδρία μόνιμου προέδρου.
Ρόλος
Καθορίζει τις γενικές πολιτι8κές κατευθύνσεις και προτεραιότητες της ΕΕ, δεν θεσπίζει όμως νομοθεσία.
Μέλη
Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων των χωρών της ΕΕ, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο Ύπατος Εκπρόσωπος για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας.
Πρόεδρος
Ντόναλντ Τουσκ
Έτος ίδρυσης
Από το 2009 είναι επίσημο θεσμικό όργανο της ΕΕ.
Τόπος
Βρυξέλες (Βέλγιο).

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο  είναι το νομοθετικό σώμα της ΕΕ. Εκλέγεται άμεσα από τους πολίτες της ΕΕ κάθε 5 χρόνια και έχει νομοθετικές (εγκρίνει νομοθετικές πράξεις ΕΕ, αποφασίζει για διεθνείς συμφωνίες κλπ), εποπτικές (ασκεί δημοσιονομικό έλεγχο σε όλα τα όργανα της ΕΕ, εκλέγει τον πρόεδρο της Επιτροπής και εγκρίνει την Επιτροπή ως σώμα κλπ) και δημοσιονομικές (καταρτίζει προϋπολογισμό ΕΕ, εγκρίνει το μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ δηλ το «πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο») αρμοδιότητες. Οι τελευταίες εκλογές έγιναν τον Μάιο του 2014.
Ρόλος
Άμεσα εκλεγμένο σώμα της ΕΕ με νομοθετική, εποπτική και δημοσιονομική αρμοδιότητα.
Μέλη
751 βουλευτές (Μέλη Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου)
Πρόεδρος
Μάρτιν Σουλτζ
Έτος ίδρυσης
1952 ως Κοινή Συνέλευση της ΕΚΑΧ, 1962 ως ΕΚ, πρώτες άμεσες εκλογές το 1979.
Τόπος
Στρασβούργο (Γαλλία), Βρυξέλλες (Βέλγιο), Λουξεμβούργο.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (αναφέρεται συχνά ως Κομισιόν) είναι το πολιτικά ανεξάρτητο εκτελεστικό όργανο της ΕΕ. Είναι το μόνο αρμόδιο όργανο για την κατάρτιση προτάσεων για νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία και εφαρμόζει τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της ΕΕ. Επιπλέον, διαχειρίζεται τις πολιτικές της ΕΕ και κατανέμει τους χρηματοδοτικούς πόρους της, επιβάλλει την εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ και εκπροσωπεί την ΕΕ στη διεθνή σκηνή. Από το 2005 και μετά τις αλλαγές της συνθήκης της Νίκαιας, κάθε κράτος μέλος απαρτίζεται από ένα μέλος που ονομάζεται επίτροπος. Τα μέλη τα προτείνουν οι εθνικές κυβερνήσεις αλλά είναι πλήρως ανεξάρτητα κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Ο Πρόεδρος διορίζεται κατόπιν πρότασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και έγκρισής της από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, έχει αυξημένες αρμοδιότητες και μετέχει στη συγκρότηση του σώματος. Η Επιτροπή έχει αποκλειστικό δικαίωμα νομοθετικής πρωτοβουλίας και καμία νομοθετική διαδικασία δεν κινείται χωρίς πρότασή της. Έχει και ευρύτατες εκτελεστικές αρμοδιότητες, που της παρέχονται από το Συμβούλιο Υπουργών. Αποφασίζει με απλή πλειοψηφία. Η Επιτροπή αποτελεί την κυβέρνηση της ΕΕ αν και δεν προκύπτει από το Κοινοβούλιο, δεν διαθέτει πλήρη εκτελεστική εξουσία, εμφανίζεται στο Κοινοβούλιο και λαμβάνει ψήφο εμπιστοσύνης ενώ το Κοινοβούλιο μπορεί να την αποπέμψει με πρόταση μομφής. Επειδή όμως η Επιτροπή υπηρετεί το κοινό ευρωπαϊκό συμφέρον και έχει μέλη ανεξάρτητα, δεν υπακούει στο κομματικό κοινοβουλευτικό πρότυπο. Η Επιτροπή θα γίνει πραγματική κυβέρνηση μόνο όταν το θεσμικό μόρφωμα γίνει ομοσπονδιακό κράτος.
Ρόλος
Προάγει το γενικό συμφέρον της ΕΕ προτείνοντας και επιβάλλοντας νομοθεσία, καθώς και εφαρμόζοντας πολιτικές και τον προϋπολογισμό της ΕΕ.
Μέλη
Ομάδα ή «Σώμα» επιτρόπων, 1 από κάθε κράτος μέλος της ΕΕ.
Πρόεδρος
Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ
Έτος ίδρυσης
1958
Τόπος
Βρυξέλλες (Βέλγιο).

Το Συμβούλιο των Υπουργών δεν πρέπει να συγχέεται με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο όπου οι ηγέτες των κρατών μελών της ΕΕ συνεδριάζουν 4 φορές τον χρόνο για να καθορίσουν τις γενικές κατευθύνσεις της χάραξης των πολιτικών της ΕΕ ούτε και με το Συμβούλιο της Ευρώπης το οποίο δεν αποτελεί όργανο της ΕΕ. Στο Συμβούλιο, συνεδριάζουν οι υπουργοί όλων των κρατών μελών της ΕΕ για να συζητήσουν, να τροποποιήσουν και να θεσπίσουν νομοθετικές πράξεις και να συντονίσουν πολιτικές. Οι υπουργοί έχουν την εξουσία να δεσμεύουν τις κυβερνήσεις τους να αναλάβουν τις δράσεις που συμφωνήθηκαν στις συνεδριάσεις. Το Συμβούλιο των Υπουργών διαπραγματεύεται και θεσπίζει τη νομοθεσία της ΕΕ από κοινού με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με βάση τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συντονίζει τις πολιτικές των χωρών της ΕΕ, χαράσσει την εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας της ΕΕ, συνάπτει συμφωνίες μεταξύ της ΕΕ και άλλων χωρών ή διεθνών οργανισμών και εγκρίνει τον ετήσιο προϋπολογισμό της ΕΕ από κοινού με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Ρόλος
Η φωνή των κρατών μελών της ΕΕ, θεσπίζει τη νομοθεσία της ΕΕ και συντονίζει τις πολιτικές της.
Μέλη
Υπουργοί από κάθε χώρα της ΕΕ, ανάλογα με τον προς συζήτηση τομέα πολιτικής.
Πρόεδρος
Κάθε χώρα της ΕΕ ασκεί εκ περιτροπής την προεδρία για έξι μήνες.
Έτος ίδρυσης
1958 ως Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας.
Τόπος
Βρυξέλλες (Βέλγιο).

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) ερμηνεύει το δίκαιο της ΕΕ ώστε να εξασφαλίζει την ομοιόμορφη εφαρμογή τους σε όλα τα κράτη μέλη, και διευθετεί νομικές διαφορές ανάμεσα στις εθνικές κυβερνήσεις και τα όργανα της ΕΕ. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορούν επίσης να προσφύγουν σε αυτό ιδιώτες, επιχειρήσεις ή οργανισμοί κατά θεσμικού οργάνου της ΕΕ εάν θεωρούν ότι αυτό έχει με κάποιο τρόπο παραβιάσει τα δικαιώματά τους. Εκδίδει αποφάσεις για τις υποθέσεις που υποβάλλονται ενώπιον του όπως ερμηνεία της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, εφαρμογή της νομοθεσίας, ακύρωση νομικών πράξεων της ΕΕ κλπ. Το Δικαστήριο αποτελείται από 3 σώματα: το Δικαστήριο, το Γενικό Δικαστήριο που αποφασίζει επί προσφυγών για ακύρωση που υποβάλλουν ιδιώτες, επιχειρήσεις και σε ορισμένες περιπτώσεις κυβερνήσεις των κρατών μελών της ΕΕ και το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης που αποφασίζει τις διαφορές μεταξύ ΕΕ και του προσωπικού της. Κάθε δικαστής και γενικός εισαγγελέας διορίζεται για 6ετή θητεία με κοινή απόφαση των εθνικών κυβερνήσεων. Σε κάθε Δικαστήριο, οι δικαστές επιλέγουν έναν Πρόεδρο με ανανεώσιμη 3ετή θητεία.
Ρόλος
Μεριμνά για την ομοιόμορφη ερμηνεία και εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ σε όλα τα κράτη μέλη, εξασφαλίζει ότι τα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ συμμορφώνονται με το δίκαιο της ΕΕ.
Μέλη
Δικαστήριο (αποτελείται από 1 δικαστή από κάθε κράτος μέλος συν 9 γενικούς εισαγγελείς), Γενικό Δικαστήριο (αποτελείται από 1 δικαστή από κάθε κράτος μέλος) και το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης (αποτελείται από 7 δικαστές)
Έτος ίδρυσης
1952
Τόπος
Λουξεμβούργο

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) ως ανεξάρτητη εξωτερική ελεγκτική αρχή της ΕΕ μεριμνά για τα συμφέροντα των Ευρωπαίων φορολογουμένων. Παρόλο που δεν διαθέτει νομικές εξουσίες, έχει ως αποστολή τη βελτίωση της διαχείρισης του προϋπολογισμού της ΕΕ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την κατάρτιση εκθέσεων για τα οικονομικά της ΕΕ. Το ΕΕΣ ελέγχει τα έσοδα και τις δαπάνες της ΕΕ για να εξακριβώσει αν οι πόροι της ΕΕ συλλέγονται και δαπανώνται σωστά, ελέγχει κάθε πρόσωπο ή φορέα που διαχειρίζεται ευρωπαϊκά κονδύλια, αναφέρει κάθε υπόνοια σχετική με απάτη, διαφθορά ή άλλη παράνομη δραστηριότητα στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), συντάσσει ετήσια έκθεση για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ κλπ.
Ρόλος
Να ελέγχει αν τα κονδύλια της ΕΕ συλλέγονται και χρησιμοποιούνται σωστά και να συμβάλλει στη βελτίωση της δημοσιονομικής διαχείρισης της ΕΕ.
Μέλη
Ένα από κάθε χώρα της ΕΕ.
Πρόεδρος
Vitor Manuel da Silva Caldeira
Έτος ίδρυσης
1977
Τόπος
Λουξεμβούργο.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) είναι αρμόδια για τη διαχείριση του ευρώ και για τη χάραξη και εφαρμογή της οικονομικής και νομισματικής πολιτικής της ΕΕ. Βασικός της στόχος είναι να διατηρεί σταθερές τις τιμές, στηρίζοντας έτσι την οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Ο πρόεδρος της ΕΚΤ την εκπροσωπεί σε υψηλού επιπέδου ευρωπαϊκές και διεθνείς συνεδριάσεις. Διαθέτει τα ακόλουθα τρία όργανα λήψης αποφάσεων: το Διοικητικό Συμβούλιο που είναι το κύριο όργανο λήψης αποφάσεων, την Εκτελεστική Επιτροπή που ασχολείται με την καθημερινή λειτουργία της ΕΚΤ και το Γενικό Συμβούλιο που έχει περισσότερο έναν συμβουλευτικό και συντονιστικό ρόλο. Η ΕΚΤ συνεργάζεται με τις κεντρικές τράπεζες όλων των χωρών της ΕΕ. Μαζί αποτελούν το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών. Η ΕΚΤ καθορίζει τα επιτόκια με τα οποία δανείζει τις εμπορικές τράπεζες στην Ευρωζώνη, διαχειρίζεται τα συναλλαγματικά αποθέματα της Ευρωζώνης και την αγορά ή πώληση νομισμάτων, παρακολουθεί τις τάσεις των τιμών και αξιολογεί κινδύνους για την σταθερότητα των τιμών κλπ.
Ρόλος
Διαχείριση του ευρώ, διατήρηση της σταθερότητας των τιμών και άσκηση της οικονομικής και νομισματικής πολιτικής της ΕΕ.
Μέλη
Ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος της ΕΚΤ και οι διοικητές των κεντρικών τραπεζών όλων των κρατών μελών της ΕΕ.
Πρόεδρος
Μάριο Ντράγκι
Έτος ίδρυσης
1998
Τόπος
Φρανκφούρτη, Γερμανία.

Άλλα θεσμικά όργανα, οργανισμοί της ΕΕ
Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕ) ανήκει από κοινού στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι στόχοι της συνίσταται στα εξής: τόνωση του δυναμικού της Ευρώπης σε θέσεις εργασίας και ανάπτυξη, στήριξη δράσεων για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, προώθηση των ευρωπαϊκών πολιτικών και εκτός των συνόρων της Ένωσης. Η ΕΤΕ δανείζεται χρήματα από τις κεφαλαιαγορές και στη συνέχεια τα διαθέτει με τη μορφή δανείων υπό ευνοϊκούς όρους σε σχέδια που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της ΕΕ. Περίπου το 90% των δανείων χορηγούνται εντός της ΕΕ. Κανένα μέρος των χρημάτων δεν προέρχεται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ είναι μέτοχοι. Οι αποφάσεις λαμβάνονται από τα εξής όργανα: το Συμβούλιο Διοικητών που αποτελείται από τους υπουργούς οικονομικών των κρατών μελών, το Διοικητικό Συμβούλιο με επικεφαλής τον πρόεδρο της ΕΤΕ και 28 μέλη που ορίζονται από τα κράτη μέλη της ΕΕ και τη Διευθύνουσα Επιτροπή που είναι το εκτελεστικό όργανο της Τράπεζας.

Ρόλος
Χρηματοδότηση σχεδίων που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της ΕΕ, τόσο εντός όσο και εκτός της ΕΕ.
Μέλη
Απαρτίζεται από ένα μέλος ανά χώρα της ΕΕ και έναν εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Πρόεδρος
Βέρνερ Χόγιερ
Έτος ίδρυσης
1958
Τόπος
Λουξεμβούρεγο.

Η Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) είναι ένα συμβουλευτικό όργανο της ΕΕ αποτελούμενο από τοπικούς και περιφερειακούς εκλεγμένους εκπροσώπους και από τα 28 κράτη μέλη. Μέσω της ΕτΠ οι εκπρόσωποι αυτοί μπορούν να διατυπώνουν τη γνώμη τους σχετικά με τη νομοθεσία της ΕΕ που έχει άμεσο αντίκτυπο στις περιφέρειες και τις πόλεις.
Ρόλος
Συμβουλευτικό όργανο που εκπροσωπεί τις περιφερειακές και τοπικές αρχές της Ευρώπης.
Μέλη
353 από όλες τις χώρες της ΕΕ.
Πρόεδρος
Markku Markkula, δημοτικός σύμβουλος της πόλης Έσποο στη Φινλανδία.
Έτος ίδρυσης
1994
Τόπος
Βρυξέλλες (Βέλγιο).

Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) είναι ένα συμβουλευτικό όργανο της ΕΕ το οποίο απαρτίζεται από εκπροσώπ0ους οργανώσεων εργοδοτών και εργαζομένων καθώς και άλλων ομάδων συμφερόντων.  Γνωμοδοτεί πάνω σε θέματα της ΕΕ για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο της ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, λειτουργώντας ως γέφυρα ανάμεσα στα όργανα λήψης αποφάσεων της ΕΕ και τους πολίτες της.
Ρόλος
Συμβουλευτικό όργανο που εκπροσωπεί τις οργανώσεις εργαζομένων και εργοδοτών και άλλες ομάδες συμφερόντων.
Μέλη
353 από όλες τις χώρες της ΕΕ.
Πρόεδρος
Henri Malosse
Έτος ίδρυσης
1957
Τόπος
Βρυξέλλες (Βέλγιο).

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) είναι η διπλωματική υπηρεσία της ΕΕ.  Στοχεύει στη συνεκτικότερη και αποτελεσματικότερη άσκηση της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, ώστε να ενισχυθεί η θέση της Ευρώπης στην παγκόσμια σκηνή.
Ρόλος
Διαχειρίζεται τις διπλωματικές σχέσεις της ΕΕ με τρίτες χώρες και ασκεί την εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας της ΕΕ.
Ύπατη Εκπρόσωπος για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας
Φεντερίκα Μογκερίνι
Έτος ίδρυσης
2011
Τόπος
Βρυξέλλες (Βέλγιο).

Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής διερευνά καταγγελίες για κακοδιοίκηση από πλευράς οργάνων ή άλλων υπηρεσιών της ΕΕ. Τις καταγγελίες αυτές μπορούν να υποβάλλουν πολίτες ή μόνιμοι κάτοικοι χωρών της ΕΕ, ή ακόμα ενώσεις ή επιχειρήσεις που έχουν την έδρα τους στην ΕΕ.
Ρόλος
Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής διερευνά καταγγελίες κατά οργάνων, υπηρεσιών και οργανισμών της ΕΕ.
Διαμεσολαβητής
Έμιλυ Ο Ράιλι
Έτος ίδρυσης
1995
Τόπος
Στρασβούργο (Γαλλία).

Δεν υπάρχουν σχόλια: